ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ส่งเสีย

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่งเสีย-, *ส่งเสีย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งเสีย[V] support, See also: provide, maintain, help, patronize, Syn. ให้, อุดหนุน, เลี้ยงดู, อุปถัมภ์, อุปการะ, Ant. ละทิ้ง, ละเลย, Example: การว่างงานทำให้ครอบครัวบางกลุ่มไม่อาจจะส่งเสียลูกหลานที่อยู่ในวัยเรียน ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน
ส่งเสีย[V] cry out, See also: raise one's voice, roar, yell, shout, howl, bawl, Syn. แผดเสียง, Example: เด็กๆ ส่งเสียงไล่ตามหลังอย่างสนุกพร้อมกับผลัดเปลี่ยนกันถือเชือก, Thai definition: ร้องเสียงดัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่งเสียก. ให้การอุดหนุน, เกื้อกูล, เช่น ส่งเสียลูกเรียนหนังสือ.
ส่งเสียก. ร้องเสียงดัง, แผดเสียง, เช่น ดีใจอะไรส่งเสียงมาแต่ไกล ส่งเสียงอื้ออึง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bablingส่งเสียงอืออาเล่น [การแพทย์]
Cryingส่งเสียงร้อง [การแพทย์]
Lallationส่งเสียงอืออาเลียนเสียงของตัวเองซ้ำๆซากๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yesterday, he was just a voice on an intercom and then he was on the radio.เมื่อวานนี้ท่านส่งเสียงมา ทางอินเตอร์คอมแล้วก็ทางวิทยุ Oh, God! (1977)
There's a popping sound preceding each.มันส่งเสียงเตือนก่อนอยู่แล้ว The Princess Bride (1987)
You were groaningนายส่งเสียงพึมพัมหน่ะ 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
He looks into the catcher's mitt, shakes off the first signal, takes the curve.ผู้ชมส่งเสียงสนั่น -บิลลี่อยู่นั่นหรือเปล่า -อยู่ด้านหลัง Big (1988)
Well, she runs off across the field, screaming.เธอวิ่งข้ามทุ่ง ส่งเสียงกรีดร้อง Of Mice and Men (1992)
Don't! Don't you go yelling.อย่าส่งเสียงดัง Of Mice and Men (1992)
Christmastime is buzzing in my skullคริสมาสต์ ส่งเสียงอยู่ในหัวฉัน The Nightmare Before Christmas (1993)
From here on out, you don't make a sound.จากนี้ไปเธอห้ามส่งเสียง Léon: The Professional (1994)
- [ Marsellus Groaning ]- [Marsellus ส่งเสียงพึมพัม] Pulp Fiction (1994)
- [ Marsellus Groaning, Muffled ]- [Marsellus ส่งเสียงพึมพัม, ลำคอ] Pulp Fiction (1994)
- [ Groaning, Coughing ]- [ส่งเสียงพึมพัม, ไอ] Pulp Fiction (1994)
[ Groaning, Coughing ][ส่งเสียงพึมพัม, ไอ] Pulp Fiction (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่งเสีย[v. exp.] (songsīa) EN: support ; provide ; maintain ; help ; patronize ; support financially   FR: faire vivre ; entretenir ; supporter financièrement
ส่งเสีย[v.] (songsīeng) EN: make a noise ; be noisy   
ส่งเสีย[v.] (songsīeng) EN: cry out ; raise one's voice ; roar ; yell ; shout ; howl ; bawl   
ส่งเสีย[v.] (songsīeng) EN: sound   FR: résonner

English-Thai: Longdo Dictionary
louder(adj) ดังขึ้น (ส่งเสียง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backslap[VI] ส่งเสียงพึงพอใจมาก, See also: แสดงความพอใจอย่างยิ่ง, Syn. be jovial
backslap[VT] ส่งเสียงพึงพอใจมาก, See also: แสดงความพอใจอย่างยิ่ง
beep[VT] ทำเสียงเตือนแหลมสั้น, See also: ส่งเสียงเตือนบี๊ปๆ
bellow[VI] ส่งเสียงคำรามคล้ายวัวกระทิง
blare[VI] ส่งเสียงดัง, Syn. clamor, roar, shout, Ant. whisper
bellow out[PHRV] ส่งเสียงร้อง (เฉพาะสัตว์), See also: ส่งเสียงคำราม, คำราม
boom out[PHRV] ส่งเสียงดังและทุ้ม
caterwaul[VI] ส่งเสียงดังน่ารำคาญเหมือนแมว, Syn. yowl
cheer for[PHRV] ส่งเสียงเชียร์, See also: เชียร์, ให้กำลังใจกับ
cheer on[PHRV] ให้กำลังใจกับ, See also: ส่งเสียงเชียร์, Syn. cheer for, pull for, root for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
answer modeภาวะตอบรับหมายถึง ภาวะที่โมเด็ม (modem) หรืออุปกรณ์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์ส่งเสียงแสดงว่าพร้อมที่จะรับคำสั่ง (แปลว่าให้เริ่มส่งข้อมูลได้)
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
blare(แบลร์) vi. ส่งเสียงดัง n. เสียงประโคม
cheep(ชีพ) {cheeped,cheeping,cheeps} v. ร้องเสียงจิ๊บ ๆ -n. ผู้ส่งเสียงดังกล่าว
chipper(ชิพ'เพอะ) {chippered,chippering,chippers} adj. ร่างเริง,อารมณ์ดี,เป็นสุข vi. พูดสอด,พูดแทรก,คุย,ส่งเสียงร้องจ๊อก ๆ ,พูดจ้อ n. เครื่องตัด,เครื่องสกัดสว่าน
curr(เคอ) {curred,curring,currs} vi. ส่งเสียงฟี้อย่างแมว,ส่งเสียงรัวเหมือนเครื่องยนต์
knell(เนล) n. เสียงระฆังมรณะ,ลางมรณะ,ลาแห่งความล้มเหลว. vi. ระฆังส่งเสียงแห่งยามมรณะ. vt. เคาะระฆังเรียกประชุม
locomotive(โลคะโม'ทิฟว) n. หัวรถจักร,หัวรถไฟ,การส่งเสียงเชียร์หมู่จากจังหวะช้าที่ค่อย ๆ เร็วขึ้น adj. ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกลไก หรืออำนาจของมันเอง,เกี่ยวกับหัวรถจักร., See also: locomotivity n. ดูlocomotive
quack(แควคฺ) n.,vi. (กระทำเป็น) หมอเถื่อน,นักต้ม adj. กำมะลอ,หลอกลวง,เก๊,หลอกลวง,ต้ม (คน) ,คุยโว, (เสียง) (เป็ด) ร้องก้าบ ๆ ,ส่งเสียงเอะอะ, See also: quackish adj. quackishness n.
rattle(แรท'เทิล) vi.,vt. (ทำให้) ส่งเสียงรัว (เอี๊ยด ๆ ,กรอกแกรก,แกร๊ก ๆ..) ,เคลื่อนที่,วิ่ง,พูดอย่างรวดเร็ว,ทำให้วุ่น,จัดให้มีเชือกโยงเป็นขั้นบันไดของเรือ n. เสียงรัวดังกล่าว,ของเด็กเล่นที่เขย่าเสียงรัว,เสียงหายใจที่ผิดปกติ

English-Thai: Nontri Dictionary
bawl(vi) ส่งเสียงอึกทึก,ตะโกน,ตะคอก,ตวาด
blare(vi) ส่งเสียงดัง
clamour(vt) ส่งเสียงดัง,ส่งเสียงกึกก้อง,ส่งเสียงเอ็ดตะโร,โห่ร้อง
clang(vi) ส่งเสียงดังกราว
clangour(vi) ส่งเสียงดังกราว
din(vi) ส่งเสียงอึกทึกครึกโครม,ส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว
echo(vi) ส่งเสียงก้อง,หวนกลับ,กล่าวซ้ำ,สะท้อนกลับ
fizzle(vi) ส่งเสียงหวือ,ทำเสียงฟู่
gobble(vi) ส่งเสียงเหมือนไก่งวง
honk(vi) ส่งเสียงปู๊ด,บีบแตร,(ห่าน) ร้อง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
鳴る[なる, naru] Thai: ส่งเสียEnglish: to sound
騒ぐ[さわぐ, sawagu] Thai: ส่งเสียงดังโวยวาย English: to make noise

German-Thai: Longdo Dictionary
klingen(vi) |klang, hat geklungen| ส่งเสียงดังกังวาน
rumpeln(vt) |rumpelte, hat/ist gerumpelt| ส่งเสียงดัง, ส่งเสียงกระหึ่ม, See also: S. poltern

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top