ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

provided that

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -provided that-, *provided that*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ruth? Provided that the North Koreans are rational... which is dicey, at best.-เจอกันคืนวันพฤหัสนะ ตกลงไหม? Olympus Has Fallen (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
provided thatHe will come provided that he is well enough.
provided thatI was allowed to go off by myself provided that I promised to be careful.
provided thatI will call you up, provided that I have time.
provided thatI will go provided that she comes.
provided thatI will go provided that the others go.
provided thatWe will grant you a special discount of 5% provided that you could guarantee placing regular orders.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาก[CONJ] if, See also: provided that, in case of, in the event of, Syn. ถ้า, แม้, Example: แม้ประเทศจะมีถนนดีๆ หากคนใช้ไม่มีคุณภาพ บ้านเมืองจะพัฒนาได้ยาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาก[conj.] (hāk) EN: if ; provided that ; in case of ; in the event of   FR: si ; à condition que
หากว่า[conj.] (hāk wā) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that   FR: pourvu que ; à condition que
ถ้าว่า[conj.] (thā wā) EN: if ; in case ; provided that ; supposing (that)   FR: en cas de

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倘若[tǎng ruò, ㄊㄤˇ ㄖㄨㄛˋ, ] provided that; supposing that; if, #10,259 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vorausgesetzt, dass ...; unter der Bedingung, dass ...provided that ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
但し[ただし, tadashi] (conj) but; however; provided that; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top