ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พระพุทธเจ้า

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พระพุทธเจ้า-, *พระพุทธเจ้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระพุทธเจ้า[N] Buddha, Example: งานปั้นหรืองานแกะสลักในพุทธศาสนามักมีรูปดอกบัวเป็นเครื่องหมายของการประสูติของพระพุทธเจ้า, Count unit: พระองค์, Thai definition: คำเรียกศาสดาในพระพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้าหลวง[N] late King, See also: dead king, Example: กิจกรรมในเส้นทางล่องเรือ,udkiตามเส้นทางเสด็จประพาสต้น พระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5, Count unit: พระองค์, Thai definition: คำเรียกพระเจ้าแผ่นดินที่เสด็จสวรรคตแล้ว, Notes: (ราชา)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พระพุทธเจ้าน. คำเรียกพระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา, ใช้เป็นคำนำหน้าชื่อพระเจ้าแผ่นดิน เช่น พระพุทธเจ้าเสือ.
พระพุทธเจ้าข้า, พระพุทธเจ้าข้าขอรับ, พระพุทธเจ้าข้าขอรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมน. คำขานรับพระมหากษัตริย์.
พระพุทธเจ้าหลวงน. คำเรียกพระมหากษัตริย์ที่เสด็จสวรรคตแล้ว, คำเต็มว่า สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง.
พระพุทธเจ้าอยู่หัวน. คำเรียกพระมหากษัตริย์.
วินายกพระพุทธเจ้า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gautama Buddhaพระพุทธเจ้า [TU Subject Heading]
Little buddha (Motion picture)พระพุทธเจ้ามหาศาสดา--โลกลืมไม่ได้ (ภาพยนตร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All I know is the scripture and the words of Lord Buddha.เรารู้เพียงพระธรรม และคำสอนของพระพุทธเจ้า Seven Years in Tibet (1997)
The Buddha said, "Salvation does not come from the sight of me.พระพุทธเจ้าตรัสว่า "การไถ่บาป ไม่ได้มาจากเรา Seven Years in Tibet (1997)
In the presence of Buddha, Jesus and all other Gods in the world,ต่อหน้าพระพุทธเจ้า,พระเยซู และเทพเจ้าทุกองค์ในโลกนี้ Crazy First Love (2003)
The way where I go to work, and you meet Buddha.แบบที่ชั้นทำงาน และแกไปหาพระพุทธเจ้า Crank (2006)
The words of the Buddha.คำสอนของพระพุทธเจ้า Milarepa (2006)
What does the Buddha say?พระพุทธเจ้าสอนอะไร? Milarepa (2006)
Ms. Azusa becomes a Buddha.นี่อาซูสะเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมเนี่ย One Missed Call Final (2006)
Will Buddha be there too?แล้วพระพุทธเจ้าล่ะฮะ The Simpsons Movie (2007)
Oh, god. Strap me down?โอ้ พระพุทธเจ้า มัดฉันเนี่ยนะ The Ghost Network (2008)
Thinking god is talking to me and everything.ที่คิดว่าพระพุทธเจ้ากำลังคุยกับฉันและทุกๆเรื่อง The Ghost Network (2008)
Oh, my god.โอ้พระพุทธเจ้า The Ghost Network (2008)
In my vision group.รู้มั้ย ตั้งแต่นานนมพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า Comparative Religion (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระพุทธเจ้า[n. prop.] (Phraphutthajao) EN: Lord Buddha   FR: le Bouddha

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Buddha[N] พระพุทธเจ้า, See also: พระพุทธ, ผู้ตรัสรู้, พระพุทธองค์, พระโพธิสัตว์, พระพุทธคุณ, ธรรมาทิตย์, พระศาสดา, ภควันต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buddha(บูด'ดะ) พระพุทธเจ้า.
butsu(บุท'ชุ) n. พระพุทธเจ้า
gautaman. พระพุทธเจ้า, Syn. Buddha
gautama buddhan. พระพุทธเจ้า, Syn. Buddha
gotaman. พระพุทธเจ้า, Syn. Buddha

English-Thai: Nontri Dictionary
Buddha(n) พระพุทธเจ้า,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระพุทธองค์

German-Thai: Longdo Dictionary
Buddha(n) |der, nur Sg.| พระพุทธเจ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top