ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

furnish

F ER1 N IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -furnish-, *furnish*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
furnish(vt) ตกแต่ง, See also: ประดับด้วย
furnish(vt) จัดหาให้ (คำทางการ), Syn. equip, provide, supply
furnished(adj) ซึ่งมีเครื่องเรือนพร้อม, See also: ซึ่งตกแต่งแล้ว, Syn. equipped, well-appointed
furnish to(phrv) เปิดโอกาสให้กับ, See also: จัดหาให้กับ
furnish with(phrv) ตกแต่งด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
furnish(เฟอร์'นิช) vt. จัดหา, จัดให้มี, ติดตั้ง, ให้., See also: furnisher n., Syn. present
furnishing(เฟอร์'นิชชิง) n. สิ่งที่จัดหามาให้, เครื่องติดตั้ง, เครื่องเรือน, เครื่องตกแต่งบ้าน
unfurnished(อันเฟอ'นิ?ดฺ) adj. ไม่มีเครื่องเรือน, ไม่ได้ติดตั้ง, ไม่ได้จัดให้มี

English-Thai: Nontri Dictionary
furnish(vt) จัดหาให้, เตรียมให้, เปิดโอกาสให้, ติดตั้งให้
furnishings(n) เครื่องแต่งกาย, เครื่องเรือน, เครื่องตกแต่งบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
furnished dwellingที่อยู่อาศัยพร้อมเครื่องเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
furnishing art; art mobilierสังหาริมศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dr. Curnow asked ground to furnish him with data as to the stress points on Discovery.ดร. นาวถามพื้นดินให้แก่เขา ด้วย ข้อมูลเป็นจุดความเครียด ในดิสคัเฟอรี 2010: The Year We Make Contact (1984)
- Ginny were here, they would furnish you with a whole bedroom set, which your Uncle Marsellus is more than happy to do.- จินนี่อยู่ที่นี่ พวกเขาจะให้คุณกับชุดห้องนอนทั้ง ซึ่งลุง Marsellus ของคุณเป็นมากกว่าความสุขที่จะทำ Pulp Fiction (1994)
If you're not willing to furnish names, there's not a whole lot we can do.ถ้าคุณไม่เต็มใจ จะให้ชื่อพวกเขามา เราก็คงทำอะไรไม่ได้มาก I Must Confess (2011)
He reneged on an agreement to furnish me with the items you have.เขารับปากตกลงไว้กับผม Vengeance, Part 1 (2012)
I furnish a service, nothing more.ผมแค่ให้บริการ แค่นั้นเอง Zone of Exclusion (2012)
Why should I furnish you with that advice?ทำไมฉันควรแนะนำเธอด้วย This Beautiful Fantastic (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
furnishHe furnished food to the hungry.
furnishHe furnished the hungry with food.
furnishI furnished food to them.
furnishI furnished him with food.
furnishIt aims to furnish factories and homes with sophisticated robots.
furnishIt will cost me a lot to furnish my new apartment.
furnishShe furnished the room with beautiful furniture.
furnishShe has let her house furnished.
furnishThe apartment was furnished in the Victorian style.
furnishThe couple spent a lot of money on furnishing their house.
furnishThe organization furnished the refugees with food.
furnishThe river furnishes electric power to the town.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดแอร์(v) air-condition, See also: furnish with air-conditioning system, Example: ฉันมีปัญญาติดแอร์ ซื้อรถยนต์ ยังไม่ซื้อเลย นั่งรถเมล์ดีกว่าประหยัดเงิน, Thai Definition: ปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องปรับอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องเรือน[khreūangreūoen] (n) EN: furniture ; household furnishings  FR: mobilier [ m ] ; meuble [ m ]
แสดงหลักฐาน[sadaēng lakthān] (v, exp) EN: produce evidence ; provide evidence ; furnish proof  FR: fournir la preuve
เสนอหลักฐาน[sanōe lakthān] (v, exp) EN: furnish evidence
แตงบ้าน[taēng bān] (v, exp) EN: furnish a house

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FURNISH F ER1 N IH0 SH
FURNISHED F ER1 N IH0 SH T
FURNISHES F ER1 N IH0 SH IH0 Z
FURNISHING F ER1 N IH0 SH IH0 NG
FURNISHINGS F ER1 N IH0 SH IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
furnish (v) fˈɜːʳnɪʃ (f @@1 n i sh)
furnished (v) fˈɜːʳnɪʃt (f @@1 n i sh t)
furnishes (v) fˈɜːʳnɪʃɪz (f @@1 n i sh i z)
furnishing (v) fˈɜːʳnɪʃɪŋ (f @@1 n i sh i ng)
furnishings (n) fˈɜːʳnɪʃɪŋz (f @@1 n i sh i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摆设[bǎi shè, ㄅㄞˇ ㄕㄜˋ, / ] furnish and decorate (a room), #15,314 [Add to Longdo]
陈设[chén shè, ㄔㄣˊ ㄕㄜˋ, / ] furnishings, #30,956 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
宛てがう;充てがう;宛がう[あてがう, ategau] (v5u, vt) (1) to allot; to allocate; (2) to supply with; to furnish; (3) to fit to; to fasten to; to apply to [Add to Longdo]
家具調度[かぐちょうど, kaguchoudo] (n) household furnishings [Add to Longdo]
家具付き;家具つき[かぐつき, kagutsuki] (adj-no) furnished (apartment, etc.) [Add to Longdo]
家財道具[かざいどうぐ, kazaidougu] (n) household belongings; household possession; furniture and household goods; goods and chattels; home furnishings; household goods; traps [Add to Longdo]
給する[きゅうする, kyuusuru] (vs-s) to provide; to supply; to furnish [Add to Longdo]
供与[きょうよ, kyouyo] (n, vs) giving; provision; furnishing; (P) [Add to Longdo]
交付[こうふ, koufu] (n, vs) delivering; handing over; furnishing (e.g. with copies); issuance; issuing; (P) [Add to Longdo]
作物所;造物所[つくもどころ, tsukumodokoro] (n) palace workshop responsible for making furnishings, etc. (Heian period) [Add to Longdo]
資金を出す[しきんをだす, shikinwodasu] (exp, v5s) to provide with funds; to fund; to advance some capital; to furnish with funds [Add to Longdo]
取り付け;取付け;取付[とりつけ, toritsuke] (n) (1) installation; mounting; furnishing; fitting; (2) run (on a bank); bank run [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Furnish \Fur"nish\ (f[^u]r"n[i^]sh), v. t. [imp. & p. p.
   {Furnished}; p. pr. & vb. n. {Furnishing}.] [OF. furnir,
   fornir, to furnish, finish, F. fournir; akin to Pr. formir,
   furmir, fromir, to accomplish, satisfy, fr. OHG. frumjan to
   further, execute, do, akin to E. frame. See {Frame}, v. t.,
   and {-ish}.]
   1. To supply with anything necessary, useful, or appropriate;
    to provide; to equip; to fit out, or fit up; to adorn; as,
    to furnish a family with provisions; to furnish one with
    arms for defense; to furnish a Cable; to furnish the mind
    with ideas; to furnish one with knowledge or principles;
    to furnish an expedition or enterprise, a room or a house.
    [1913 Webster]
 
       That the man of God may be perfect, thoroughly
       furnished
       unto all good works.         --2 Tim. iii.
                          17,
    [1913 Webster]
 
   2. To offer for use; to provide (something); to give
    (something); to afford; as, to furnish food to the hungry:
    to furnish arms for defense.
    [1913 Webster]
 
       Ye are they . . . that furnish the drink offering
       unto that number.           --Is. lxv. 11.
    [1913 Webster]
 
       His writings and his life furnish abundant proofs
       that he was not a man of strong sense. --Macaulay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Furnish \Fur"nish\, n.
   That which is furnished as a specimen; a sample; a supply.
   [Obs.] --Greene.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 furnish
   v 1: give something useful or necessary to; "We provided the
      room with an electrical heater" [syn: {supply}, {provide},
      {render}, {furnish}]
   2: provide or equip with furniture; "We furnished the house in
     the Biedermeyer style"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top