ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cautious

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cautious-, *cautious*, cautiou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cautious(adj) รอบคอบ, Syn. prudent, Ant. incautious
cautious(adj) ระมัดระวัง, Syn. guarded, Ant. incautious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cautious(คอ'เชิส) adj. ระมัดระวัง, รอบคอบ, See also: cautiousness n. ดู cauterize v. ดูcauterization cauterize v. ดูcauterization, Syn. watchful
incautious(อินคอ' เชิส) adj. ไม่ระมัดระวัง, เลินเล่อ, ประมาท., See also: incautiously adv. incautiousness n., Syn. headstrong, rash, imprudent, Ant. cautious, wary
precautious(พรีคอ'เชิส) adj. ใช้ความระมัดระวัง, ระมัดระวัง, ป้องกันล่วงหน้าไว้ก่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
cautious(adj) ระมัดระวัง, ระวัง, รอบคอบ
incautious(adj) ไม่รอบคอบ, ไม่ระมัดระวัง, เลินเล่อ, ประมาท

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Besides, you know what a cautious fellow I am.นอกเหนือไปจากนี้, คุณก็รู้ว่า มีคำเตือนอะไรตามผมไปด้วย Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Yes, but I think it would be wise to be very cautious for a time.ใช่ เราคงต้องระวังไประยะหนึ่ง Gandhi (1982)
Don't you find them a bit weird, being so cautious about strangers?คุณไม่ควรไปหาพวกเขามันอันตราย และควรระมัดระวังกับคนแปลกหน้า? Confession of Pain (2006)
so, you -- one of the most cautious and precise forensic specialists i've had the pleasure to work with -- you performed bloodwork that directly led to rodrigo walking free.ดังนั้นคุณ นิติเวชผู้เชี่ยวชาญที่ระวังและแม่นยำมากที่สุด ที่ผมยินดีที่ได้ร่วมงานด้วย คุณกลับรายงานผลเลือด Morning Comes (2007)
Because I would be very cautious about what went in it.เพราะผมรู้สึกว่าต้องรอบคอบกับเรื่องนี้สักหน่อย Shooter (2007)
the weather report (inaudible) be a little bid (inaudible) clearing up by tonight (inaudible) again be extreamly cautious (inaudible)...รายงานสภาพอากาศ... ...เพียงเล็กน้อย... ...ท้องฟ้าจะโปร่งขึ้นในคืนนี้... Let the Right One In (2008)
A call the Jedi are cautious to answer.การร้องขอซึ่งเจไดต้องระวังที่จะตอบรับ Star Wars: The Clone Wars (2008)
If this guy's got half a brain, he's going to be cautious and armed.หมอนี่ไม่ค่อยฉลาด เขาจะใช้ความระมัดระวังและติดอาวุธ Hell Followed (2008)
A cautious man.ผู้ชายที่รอบคอบ Mandala (2009)
I told you he's very cautious who he does business with.ฉันบอกนายแล้วไงล่ะ เขาเป็นคนที่ระมัดระวังตัวมาก ใครที่เขาจะร่วมงานด้วย Mandala (2009)
You are not a cautious man at all.คุณไม่ใช่คนที่ระมัดระวังรอบคอบ แม้แต่นิดเดียว Mandala (2009)
I'm going to recommend cautious optimism.ผมขอแนะนำให้มองในแง่ดีเข้าไว้ Breakage (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cautiousAs far as Bob is concerned, anything goes. By contrast, Jane is very cautious.
cautiousAt last they began to count down cautiously.
cautiousHe is too cautious to try anything new.
cautiousHe was cautious about overeating.
cautiousShe is cautious of giving offense to others.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างระมัดระวัง(adv) carefully, See also: cautiously, Syn. อย่างรอบคอบ, อย่างระแวดระวัง, Ant. อย่างประมาท, อย่างเผอเรอ, Example: ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างระมัดระวัง
ระมัดระวัง(adv) carefully, See also: cautiously, Syn. รอบคอบ, ระแวดระวัง, Ant. เลินเล่อ, Example: เขากลั่นกรองข้อเท็จจริงของเขาอย่างระมัดระวัง
คุมเชิง(adv) watchfully, See also: cautiously, attentively, vigilantly, warily, circumspectly, heedfully, Example: จ่าไขกุญแจมือออกแล้วยืนคุมเชิงอยู่เบื้องหลัง, Thai Definition: คอยระวังท่วงทีของอีกฝ่าย
ยั้งคิด(v) be discreet, See also: cautious, be prudent, be circumspect, be careful, be considerate, Syn. ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, พิจารณา, Example: การใช้ทรัพยากรให้สิ้นเปลืองอย่างรวดเร็วโดยไม่ยั้งคิด มีผลในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลั้งเผลอ[phlanhphloē] (v) EN: be careless ; be negligent ; be incautious ; be inconsiderate ; be thoughtless
เผลอไผล[phloēphlai] (v) EN: be careless ; to be incautious ; to be indiscreet ; to be reckless
เผอเรอ[phoēroē] (v) EN: be careless ; be inattentive ; be incautious ; be unwary ; be reckless ; be negligent
ระมัดระวัง[ramatrawang] (v) EN: be careful ; be cautious ; take precaution ; take care  FR: faire attention
ระมัดระวัง[ramatrawang] (adv) EN: carefully ; cautiously
รัดกุม[ratkum] (v) EN: be circumspect ; be cautious ; be watertight ; be concise ; be expedient
รอบคอบ[røpkhøp] (v) EN: be cautious ; be circumspect ; be careful ; be discreet  FR: être prudent
รอบคอบ[røpkhøp] (adj) EN: circumspect ; careful ; cautious  FR: circonspect ; attentif
รอบคอบ[røpkhøp] (adv) EN: carefully ; circumspectly ; cautiously  FR: prudemment
ยั้งคิด[yangkhit] (v) EN: be discreet ; be cautious ; be prudent ; be circumspect ; be careful ; be considerate

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
cautious
cautiously
cautiousness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cautious
cautiously

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谨慎[jǐn shèn, ㄐㄧㄣˇ ㄕㄣˋ,   /  ] cautious; prudent #4,490 [Add to Longdo]
慎重[shèn zhòng, ㄕㄣˋ ㄓㄨㄥˋ,  ] cautious; careful; prudent #8,611 [Add to Longdo]
[shèn, ㄕㄣˋ, ] cautious #10,250 [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, / ] cautious #13,573 [Add to Longdo]
兢兢业业[jīng jīng yè yè, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄥ ㄧㄝˋ ㄧㄝˋ,     /    ] cautious and conscientious #26,303 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] cautious; merry; joyful; surname Xi #33,924 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vorsichtig; achtsam; behutsam { adj } | vorsichtiger; achtsamer; behutsamer | am vorsichtigsten; am achtsamsten; am behutsamstencautious | more cautious | most cautious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
警戒[けいかい, keikai] (n, adj-no) (1) vigilance; precaution; watch; lookout; alertness; (vs) (2) to be vigilant; to be cautious; to guard (against); (P) #6,296 [Add to Longdo]
迂闊;迂濶[うかつ, ukatsu] (adj-na) (uk) careless; stupid; thoughtless; heedless; unobservant; inadvertant; incautious [Add to Longdo]
戒める(P);誡める;警める[いましめる, imashimeru] (v1, vt) (1) to admonish; to warn; to remonstrate; (2) to prohibit; to forbid; (3) (arch) to be cautious; (4) (arch) to punish; (P) [Add to Longdo]
恐々;怖々;恐恐;怖怖[こわごわ, kowagowa] (adv, adv-to) fearfully; timidly; cautiously; nervously [Add to Longdo]
自重自戒[じちょうじかい, jichoujikai] (n, vs) being prudent and cautious; caution oneself against [Add to Longdo]
慎み深い;虔み深い[つつしみぶかい, tsutsushimibukai] (adj-i) discreet; modest; cautious [Add to Longdo]
慎重居士[しんちょうこじ, shinchoukoji] (n) very cautious person; very prudent person; very discreet person [Add to Longdo]
慎重論[しんちょうろん, shinchouron] (n) cautious theory; conservative theory [Add to Longdo]
石橋を叩いて渡る[いしばしをたたいてわたる, ishibashiwotataitewataru] (exp) (id) being excessively cautious; knocking on a strong stone bridge before crossing it [Add to Longdo]
千慮一失[せんりょいっしつ;せんりょのいっしつ, senryoisshitsu ; senryonoisshitsu] (n) mere slip by someone who is usually very careful; simple mistake by a wise person; point overlooked by a cautious person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cautious \Cau"tious\, a. [Cf. L. cautus, fr. caver. See
   {Caution}.]
   Attentive to examine probable effects and consequences of
   acts with a view to avoid danger or misfortune; prudent;
   circumspect; wary; watchful; as, a cautious general.
   [1913 Webster]
 
      Cautious feeling for another's pain.   --Byron.
   [1913 Webster]
 
      Be swift to hear; but cautious of your tongue. --Watts.
 
   Syn: Wary; watchful; vigilant; prudent; circumspect;
     discreet; heedful; thoughtful; scrupulous; anxious;
     careful.
 
   Usage: {Cautious}, {Wary}, {Circumspect}. A man is cautious
      who realizes the constant possibility of danger; one
      may be wary, and yet bold and active; a man who is
      circumspect habitually examines things on every side
      in order to weigh and deliberate. It is necessary to
      be cautious at all times; to be wary in cases of
      extraordinary danger; to be circumspect in matters of
      peculiar delicacy and difficulty.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cautious
   adj 1: showing careful forethought; "reserved and cautious;
       never making swift decisions"; "a cautious driver" [ant:
       {incautious}]
   2: avoiding excess; "a conservative estimate" [syn: {cautious},
     {conservative}]
   n 1: people who are fearful and cautious; "whitewater rafting is
      not for the timid" [syn: {timid}, {cautious}] [ant:
      {brave}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top