ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cautious

K AO1 SH AH0 S   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cautious-, *cautious*, cautiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cautious[ADJ] รอบคอบ, Syn. prudent, Ant. incautious
cautious[ADJ] ระมัดระวัง, Syn. guarded, Ant. incautious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cautious(คอ'เชิส) adj. ระมัดระวัง,รอบคอบ, See also: cautiousness n. ดู cauterize v. ดูcauterization cauterize v. ดูcauterization, Syn. watchful
incautious(อินคอ' เชิส) adj. ไม่ระมัดระวัง, เลินเล่อ, ประมาท., See also: incautiously adv. incautiousness n., Syn. headstrong, rash, imprudent ###A. cautious, wary
precautious(พรีคอ'เชิส) adj. ใช้ความระมัดระวัง,ระมัดระวัง,ป้องกันล่วงหน้าไว้ก่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
cautious(adj) ระมัดระวัง,ระวัง,รอบคอบ
incautious(adj) ไม่รอบคอบ,ไม่ระมัดระวัง,เลินเล่อ,ประมาท

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just think it's probably best to be extra cautious in these situations.ฉันคิดว่ามันอาจจะดีที่สุด ที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในสถานการณ์เหล่านี้ Chainsaw (2015)
And thoughtful and cautious and there's nothing wrong with that.แต่หนูจะมาเจอทุกคนในสวนทีหลัง A Moveable Beast (2014)
Can't be too cautious these days.ช่วงนี้ต้องระมัดระวังให้มากหน่อย Predestination (2014)
If it's three years, I've been cautious of Won enough.ถ้าเป็นเวลาสามปี ฉันก็คงระวังวอนมามากพอแล้ว Episode #1.4 (2013)
I mean, the two ladies who were fighting earlier. Who should I be cautious of?หนูหมายถึงผู้หญิงสองคนที่สู้กันก่อนหน้านี้ คนไหนที่หนูควรระวังมากกว่ากัน Episode #1.4 (2013)
What if he's too cautious to make a move while we're here?ถ้าเกิดเขาระแวงมากเกินกว่า ที่จะทำอะไรตอนเราอยู่นี่ล่ะ? Wedding in Red (2013)
You can never be too cautious when it comes to love.ว่าคุณไม่ระมัดระวังตัวเลยถ้าเป็นเรื่องความรัก Catch Me If You Can (2013)
He's a cautious swallower. (Whooshing) What does that even mean?เขาเป็นพวกใส่ใจเรื่องการกลืนน่ะ นั่นมันหมายความว่ายังไงล่ะ Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)
I'm a cautious person.ดิฉันเป็นคนรอบคอบค่ะ Revelations (2012)
You really should be more cautious with something so valuable.เจ้าต้องระมัดระวังให้มาก กับบางอย่างที่มีคุณค่า Child of the Moon (2012)
Billy is a cautious child, and that will be his strength right now.บิลลี่เป้นเด็กรอบคอบ และนั่นจะเป็นพลังให้เขาในตอนนี้ Foundation (2012)
We'll be more cautious in the future.เราจะระมัดระวังให้มากขึ้นไปอีก 3.0 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cautiousAs far as Bob is concerned, anything goes. By contrast, Jane is very cautious.
cautiousAt last they began to count down cautiously.
cautiousHe is too cautious to try anything new.
cautiousHe was cautious about overeating.
cautiousShe is cautious of giving offense to others.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างระมัดระวัง[ADV] carefully, See also: cautiously, Syn. อย่างรอบคอบ, อย่างระแวดระวัง, Ant. อย่างประมาท, อย่างเผอเรอ, Example: ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างระมัดระวัง
ระมัดระวัง[ADV] carefully, See also: cautiously, Syn. รอบคอบ, ระแวดระวัง, Ant. เลินเล่อ, Example: เขากลั่นกรองข้อเท็จจริงของเขาอย่างระมัดระวัง
คุมเชิง[ADV] watchfully, See also: cautiously, attentively, vigilantly, warily, circumspectly, heedfully, Example: จ่าไขกุญแจมือออกแล้วยืนคุมเชิงอยู่เบื้องหลัง, Thai definition: คอยระวังท่วงทีของอีกฝ่าย
ยั้งคิด[V] be discreet, See also: cautious, be prudent, be circumspect, be careful, be considerate, Syn. ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, พิจารณา, Example: การใช้ทรัพยากรให้สิ้นเปลืองอย่างรวดเร็วโดยไม่ยั้งคิด มีผลในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลั้งเผลอ[v.] (phlanhphloē) EN: be careless ; be negligent ; be incautious ; be inconsiderate ; be thoughtless   
เผลอไผล[v.] (phloēphlai) EN: be careless ; to be incautious ; to be indiscreet ; to be reckless   
เผอเรอ[v.] (phoēroē) EN: be careless ; be inattentive ; be incautious ; be unwary ; be reckless ; be negligent   
ระมัดระวัง[v.] (ramatrawang) EN: be careful ; be cautious ; take precaution ; take care   FR: faire attention
ระมัดระวัง[adv.] (ramatrawang) EN: carefully ; cautiously   
รัดกุม[v.] (ratkum) EN: be circumspect ; be cautious ; be watertight ; be concise ; be expedient   
รอบคอบ[v.] (røpkhøp) EN: be cautious ; be circumspect ; be careful ; be discreet   FR: être prudent
รอบคอบ[adj.] (røpkhøp) EN: circumspect ; careful ; cautious   FR: circonspect ; attentif
รอบคอบ[adv.] (røpkhøp) EN: carefully ; circumspectly ; cautiously   FR: prudemment
ยั้งคิด[v.] (yangkhit) EN: be discreet ; be cautious ; be prudent ; be circumspect ; be careful ; be considerate   

CMU English Pronouncing Dictionary
CAUTIOUS    K AO1 SH AH0 S
CAUTIOUSLY    K AO1 SH AH0 S L IY0
CAUTIOUSNESS    K AO1 SH AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cautious    (j) kˈɔːʃəs (k oo1 sh @ s)
cautiously    (a) kˈɔːʃəsliː (k oo1 sh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谨慎[jǐn shèn, ㄐㄧㄣˇ ㄕㄣˋ, / ] cautious; prudent, #4,490 [Add to Longdo]
慎重[shèn zhòng, ㄕㄣˋ ㄓㄨㄥˋ, ] cautious; careful; prudent, #8,611 [Add to Longdo]
[shèn, ㄕㄣˋ, ] cautious, #10,250 [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, / ] cautious, #13,573 [Add to Longdo]
兢兢业业[jīng jīng yè yè, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄥ ㄧㄝˋ ㄧㄝˋ, / ] cautious and conscientious, #26,303 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] cautious; merry; joyful; surname Xi, #33,924 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vorsichtig; achtsam; behutsam {adj} | vorsichtiger; achtsamer; behutsamer | am vorsichtigsten; am achtsamsten; am behutsamstencautious | more cautious | most cautious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
迂闊;迂濶[うかつ, ukatsu] (adj-na) (uk) careless; stupid; thoughtless; heedless; unobservant; inadvertant; incautious [Add to Longdo]
戒める(P);誡める;警める[いましめる, imashimeru] (v1,vt) (1) to admonish; to warn; to remonstrate; (2) to prohibit; to forbid; (3) (arch) to be cautious; (4) (arch) to punish; (P) [Add to Longdo]
恐々;怖々;恐恐;怖怖[こわごわ, kowagowa] (adv,adv-to) fearfully; timidly; cautiously; nervously [Add to Longdo]
警戒[けいかい, keikai] (n,adj-no) (1) vigilance; precaution; watch; lookout; alertness; (vs) (2) to be vigilant; to be cautious; to guard (against); (P) [Add to Longdo]
自重自戒[じちょうじかい, jichoujikai] (n,vs) being prudent and cautious; caution oneself against [Add to Longdo]
慎み深い;虔み深い[つつしみぶかい, tsutsushimibukai] (adj-i) discreet; modest; cautious [Add to Longdo]
慎重居士[しんちょうこじ, shinchoukoji] (n) very cautious person; very prudent person; very discreet person [Add to Longdo]
慎重論[しんちょうろん, shinchouron] (n) cautious theory; conservative theory [Add to Longdo]
石橋を叩いて渡る[いしばしをたたいてわたる, ishibashiwotataitewataru] (exp) (id) being excessively cautious; knocking on a strong stone bridge before crossing it [Add to Longdo]
千慮一失[せんりょいっしつ;せんりょのいっしつ, senryoisshitsu ; senryonoisshitsu] (n) mere slip by someone who is usually very careful; simple mistake by a wise person; point overlooked by a cautious person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cautious \Cau"tious\, a. [Cf. L. cautus, fr. caver. See
   {Caution}.]
   Attentive to examine probable effects and consequences of
   acts with a view to avoid danger or misfortune; prudent;
   circumspect; wary; watchful; as, a cautious general.
   [1913 Webster]
 
      Cautious feeling for another's pain.   --Byron.
   [1913 Webster]
 
      Be swift to hear; but cautious of your tongue. --Watts.
 
   Syn: Wary; watchful; vigilant; prudent; circumspect;
     discreet; heedful; thoughtful; scrupulous; anxious;
     careful.
 
   Usage: {Cautious}, {Wary}, {Circumspect}. A man is cautious
      who realizes the constant possibility of danger; one
      may be wary, and yet bold and active; a man who is
      circumspect habitually examines things on every side
      in order to weigh and deliberate. It is necessary to
      be cautious at all times; to be wary in cases of
      extraordinary danger; to be circumspect in matters of
      peculiar delicacy and difficulty.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cautious
   adj 1: showing careful forethought; "reserved and cautious;
       never making swift decisions"; "a cautious driver" [ant:
       {incautious}]
   2: avoiding excess; "a conservative estimate" [syn: {cautious},
     {conservative}]
   n 1: people who are fearful and cautious; "whitewater rafting is
      not for the timid" [syn: {timid}, {cautious}] [ant:
      {brave}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top