Search result for

prepared

(63 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prepared-, *prepared*, prepar, prepare
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prepared[ADJ] ซึ่งเตรียมพร้อม, Syn. ready, combat-ready
preparedness[N] ความพร้อม, See also: การเตรียมพร้อม, Syn. readiness, mobility

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
preparedness(พรีแพ'ริดนิส) n. ความพร้อม,อย่างประณีต, See also: prepared adj.
unprepared(อันพรีแพร์ดฺ') adj. ไม่ได้เตรียมตัว,ไม่ได้เตรียมการ., See also: unpreparedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
preparedness(n) ความเตรียมพร้อม,การตระเตรียม,การเตรียมการ,ความพร้อม
unprepared(adj) ไม่ได้เตรียมตัวไว้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preparednessความพร้อม, การเตรียมพร้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Preparednessการเตรียมพร้อม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
prepared pastes or powder (n vi modal verb adj adv pron. ) ปรุงที่เตรียมหรือผง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've never been more prepared.ฉันไม่เคยพร้อมเท่านี้มาก่อนเลยล่ะ New Haven Can Wait (2008)
Well, I come prepared.ดี ฉันก็เตรียมไว้แล้วเหมือนกัน New Haven Can Wait (2008)
Be prepared. It's been a while.เตรียมตัวไว้ละกัน มันก็ซักระยะแล้วแหละที่พ่อชั้นไม่ได้เข้าครัว Chuck in Real Life (2008)
You wanted it from me. I'm prepared to settle.แต่คุณกลับต้องการมันจากผม/ ฉันก็แค่อยากที่จะลงหลักปักฐานกับคุณ Chuck in Real Life (2008)
We're prepared to dealwith whatever happens.เราเตรียมการช่วยเหลือไว้พร้อมถ้ามีอะไรเกิดขึ้น Adverse Events (2008)
- This is about you needing to be prepared for the worst.สิ่งที่คุณเตรียมการมันมีค่า Birthmarks (2008)
We prepared the room. We Hung the drapes.เราต้องจัดเตรียมห้อง เราต้องแขวนม่าน The Itch (2008)
General Skywalker has prepared our attack strategy.นายพลสกายวอล์คเกอร์ ได้เตรียมแผนจู่โจมไว้แล้ว Shadow of Malevolence (2008)
You've got the food I prepared for you? Yes.ลุงเตรียมอาหารไว้ให้แล้ว The Moment of Truth (2008)
- Satan has prepared- a sumptuous banquet just for you, Dad-เอ๋ รู้สึกว่า มิสเตอร์ซาตานจะเตรียม อาหารสุดหรูไว้ให้คุณพ่อด้วยนะครับ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
It has been prepared for uninvited guests like you.มันได้เตรียมเอาไว้ สำหรับแขกผู้ไม่ได้รับเชิญ เช่นพวกเจ้า Lair of Grievous (2008)
Is it prepared?เรียบร้อยรึยัง To Kill the King (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
preparedActually, we had prepared ourselves for defeat.
preparedAre you prepared for the worst?
preparedCome what may, I am prepared for it.
preparedHe hadn't prepared for the test; still he passed it.
preparedHe is prepared to help me.
preparedHe prepared carefully for the meeting.
preparedHe prepared for his imminent departure.
preparedHe prepared for the worst.
preparedHe prepared his family for the move.
preparedHe prepared his lessons.
preparedHe prepared his speech very careful.
preparedHe prepared supper by himself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความพร้อม[N] readiness, See also: preparedness, Example: การมองสู่อนาคตจะทำให้เรามีความพร้อมต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม, Thai definition: ลักษณะที่มีคุณสมบัติครบตามต้องการ
อาหารสำเร็จ[N] prepared food, See also: ready-to-eat food

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารสำเร็จ[n. exp.] (āhān samret) EN: prepared food   FR: plat préparé [m]
ดินสอพอง[n.] (dinsøphøng) EN: soft-prepared chalk ; white clay filler   FR: craie [f]
ของกอง[n.] (khøngkøng) EN: fruits and dry food prepared for monks during a special occasion   
ไม้จริง[n. exp.] (māi jing) EN: genuine wood ; hardwood ; prepared lumber   
เมี่ยง[n.] (mīeng) EN: tea leaves prepared for chewing ; tea-leaves used for masticatory purposes   FR: feuille de thé à mastiquer
ผักปรุงแต่ง[n. exp.] (phak prungtaeng) EN: prepared vegetables   FR: légumes préparés [mpl]
พร้อม[v.] (phrøm) EN: be ready ; be prepared ; be finished ; be complete   
พร้อม[adj.] (phrøm) EN: ready ; prepared ; all set ; finished ; fully completed   FR: fin prêt ; terminé ; préparé
สำเร็จ[X] (samret) EN: finished ; prepared ; ready-made ; completed ; done ; accomplished   FR: achevé ; accompli ; fini ; réussi
เตรียมพร้อม[v. exp.] (trīemphrøm) EN: be prepared ; be ready ; get ready ; brace for ; be on the alert   FR: se tenir prêt ; être en alerte

CMU English Pronouncing Dictionary
PREPARED    P R IY0 P EH1 R D
PREPAREDNESS    P R IY0 P EH1 R AH0 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prepared    (v) (p r i1 p e@1 d)
preparedness    (n) (p r i1 p e@1 r i d n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kompromissbereit {adj}prepared to compromise; willing to compromise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お粗末;御粗末[おそまつ, osomatsu] (adj-na) poor; lame; ill-prepared [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P) [Add to Longdo]
しゃり[, shari] (n) rice prepared for sushi [Add to Longdo]
バターピーナッツ[, bata-pi-nattsu] (n) (See バタピー) shelled skinless peanuts prepared in butter (wasei [Add to Longdo]
バタピー[, batapi-] (n) (abbr) (See バターピーナッツ) shelled skinless peanuts prepared in butter [Add to Longdo]
プリペアードピアノ[, puripea-dopiano] (n) prepared piano [Add to Longdo]
闇汁[やみじる, yamijiru] (n) (See 闇鍋) stew prepared from ingredients contributed by members of a party, and eaten in the dark for fun [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
墨汁[mò zhī, ㄇㄛˋ ㄓ, ] prepared Chinese ink [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prepared \Pre*pared"\, a.
   Made fit or suitable; adapted; ready; as, prepared food;
   prepared questions. -- {Pre*par"ed*ly}, adv. --Shak. --
   {Pre*par"ed*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prepared
   adj 1: made ready or fit or suitable beforehand; "a prepared
       statement"; "be prepared for emergencies" [ant:
       {unprepared}]
   2: having made preparations; "prepared to take risks" [syn:
     {disposed(p)}, {fain}, {inclined(p)}, {prepared}]
   3: equipped or prepared with necessary intellectual resources;
     "graduates well equipped to handle such problems"; "equipped
     to be a scholar"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top