Search result for

maintain

(82 entries)
(0.0042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maintain-, *maintain*
Possible hiragana form: まいんたいん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maintain[VT] รักษา, See also: ดูแลต่อไป, คงอยู่, ดำรง, คงเอาไว้, ทรงไว้, รักษาไว้, Syn. sustain, keep up, preserve
maintained[ADJ] ซึ่งรักษาไว้, Syn. kept, retained, sustained
maintain at[PHRV] รักษาไว้
maintain in[PHRV] เก็บรักษา, See also: คงไว้, Syn. keep in
maintain in[PHRV] สนับสนุน, Syn. keep in
maintaining[ADJ] ซึ่งดำเนินต่อไป, Syn. continuing, retaining
maintainable[ADJ] ซึ่งรักษาไว้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maintain(เมนเทน') vt. ผดุงไว้,ธำรงไว้,บำรุง,รักษาไว้,ค้ำ,เกื้อกูล,อนุรักษ์,ยึดมั่น,ออกค่าใช้จ่าย., See also: maintainable adj. maintainer n., Syn. continue,support,uphold ###A. cease

English-Thai: Nontri Dictionary
maintain(vt) เก็บรักษา,เลี้ยงดู,บำรุง,ค้ำจุน,ผดุงไว้,ตั้ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maintainคงไว้ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
maintainability[ほしゅせい] ความสามารถในการดูแลรักษา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But he didn't drop his hands, Which means he maintained muscle tensity-มือเค้าไม่ตก นั่นหมายความว่า กล้ามเนื้อเค้าใช้ได้ Not Cancer (2008)
He maintained muscle tensity, But was momentarily distracted when he got hit.กล้ามเนื้อเค้ายังอยู่ดี แต่ชั่วขณะนึงที่มันเขวไปเพราะเค้าโดนตี Not Cancer (2008)
Maintain head stabilization and flip him over.อย่าให้หัวเค้าขยับ และยกตัวขึ้นนะ The Itch (2008)
We must maintain order at all costs.เราต้องรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม The Labyrinth of Gedref (2008)
Maintaining integrity and politeness and knowing one's obligationsรักษาความดี มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี และตอบแทนพระคุณของแผ่นดิน Portrait of a Beauty (2008)
A necessity to maintain balance in the world.ความจำเป็นของความสมดุล ในโลก Wanted (2008)
Now, you've always maintained that you knew nothing about any of this until March 21.เอาล่ะ ท่านได้ยืนกรานมาตลอด ว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลย จนกระทั่ง 21 มีนาคม Frost/Nixon (2008)
And I have always maintained what they were doing, what we were all doing, was not criminal.และผมก็สนับสนุนสิ่งที่พวกเขาทำเสมอมา สิ่งที่พวกเราทำทั้งหมด ไม่ใช่อาชญากรรม Frost/Nixon (2008)
I think that it's very important to maintain a positive attitude. Always up, always ebullient.ฉันว่าการมองโลกในแง่ดีมันสำคัญ กระตือรือร้นอยู่เสมอ Burn After Reading (2008)
/it has been lovingly maintained /by my now grown-up son,กับงานของเขา Bedtime Stories (2008)
Striker 2829, descend and maintain 2,000 to established vectors to the target area.สไตรค์เกอร์ 2829 ลดระดับอยู่ที่ 2,000 เตรียมมุ่งไปยังเป้าหมาย The Day the Earth Stood Still (2008)
It must maintain its freshness.มันต้องคงความสดตลอดเวลา Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maintainAll social animals use some methods of communication to exchange information and to maintain an orderly community.
maintainAnd at times when I became discouraged with trying to reconcile working and bringing up children, it was my husband who helped to maintain my determination.
maintainHe has to maintain a large family on a small salary.
maintainHe is trying to maintain two jobs.
maintainHe made superhuman efforts to maintain world peace.
maintainHe maintained a steady speed on the highway.
maintainHe maintained that all occupations should be open to women.
maintainHe maintained that he was innocent.
maintainHe maintained that his theory was true of this case.
maintainHe maintains his car well.
maintainHer income barely maintained her in the lower middle class.
maintainIf peace cannot be maintained with honor, it is no longer peace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักษาระดับ[V] maintain one's position, See also: keep up with the Joneses, Ant. ลดระดับ, Example: เขาต้องหาเงินเพื่อรักษาระดับ หน้าและเกียรติยศของตนเองไว้, Thai definition: ทำให้คงอยู่ในระดับเดิม
รักษาสุขภาพ[V] maintain one's health, See also: keep healthy, look after oneself, Ant. ทำลายสุขภาพ, Example: ทุกคนต้องรักษาสุขภาพให้ดีและทำงานให้ดี ชาติบ้านเมืองจึงจะแข็งแรงและเจริญมั่นคง
ค้ำชู[V] support, See also: maintain, sustain, uphold, prop up, back up, hold up, preserve, Syn. เกื้อหนุน, ค้ำจุน, เชิดชู, Example: เขาจะต้องหาเงินมาค้ำชูองค์การนี้ให้อยู่รอด, Thai definition: บำรุงให้เจริญขึ้น, พยุงให้สูงขึ้น
ผดุง[V] support, See also: maintain, back up, sustain, uphold, Syn. รักษา, ค้ำจุน, Ant. ทำลาย, Example: เขามีแต่ค่าจ้างประจำวันเท่านั้นที่ช่วยให้เขาผดุงชีพอยู่ได้
ผดุงรักษา[V] maintain, See also: support, look after, take care, Syn. รักษา, บำรุงรักษา, Example: คนไทยทุกคนมีหน้าที่ผดุงรักษาสมบัติของชาติไว้, Thai definition: รักษาให้คงสภาพ, รักษาไว้ไม่ให้ถูกทำลาย
ตั้งอยู่[V] be in, See also: maintain, remain, Syn. อยู่ในสภาพ, Example: มนุษย์เราควรใช้ชีวิตให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
ต่อเนื่อง[V] continue, See also: maintain, persist, sustain, carry on, go on, keep on, Syn. ต่อจาก, Example: นิยายเรื่องเจ้าสาวของอานนท์ต่อเนื่องมาจากเรื่องปริศนา
ทะนุบำรุง[V] preserve, See also: maintain, Syn. บำรุง, อุปถัมภ์, Example: ชาวพุทธมีหน้าที่ที่จะต้องทะนุบำรุงพุทธศาสนา, Thai definition: ซ่อมแซมรักษา, อุดหนุนให้เจริญขึ้น, ธำรงรักษาไว้
ทำนุ[V] maintain, See also: keep up, preserve, Syn. บำรุงรักษา, ธำรง, คงไว้, บำรุง, ทำนุบำรุง, อุดหนุน, Ant. ทำลาย, ทะลาย, Notes: (เขมร)
นิ่งเฉย[V] maintain one's composure, Syn. เฉย, อยู่เฉย, Example: ผมนิ่งเฉยเสียดีกว่าพูดอะไรออกไปให้เรื่องใหญ่โต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
บำรุง[v.] (bamrung) EN: maintain ; keep up ; maintain in good condition   FR: conserver ; maintenir
บำรุงรักษา[v.] (bamrungraksā) EN: maintain   
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve   FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ดำรงฐานะ[v. exp.] (damrong thāna) EN: maintain one's status ; sustain ; hold ; bear ; lead   
จรรโลง[v.] (janlōng) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance   FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
กักเก็บ[v.] (kakkep) EN: store ; reserve ; keep ; maintain   FR: stocker
เก็บ[v.] (kep) EN: keep ; take in ; put away ; store ; preserve ; maintain ; conserve ; accumulate   FR: garder ; conserver ; accumuler
เก็บรักษา[v.] (kepraksā) EN: keep ; preserve ; conserve ; store ; maintain   FR: préserver ; conserver ; prendre soin
ค้ำ[v.] (kham) EN: support ; hold up ; prop ; bolster ; shore up ; uphold ; maintain   FR: appuyer ; étayer ; soutenir ; supporter

CMU English Pronouncing Dictionary
MAINTAIN    M EY0 N T EY1 N
MAINTAINS    M EY0 N T EY1 N Z
MAINTAINED    M EY0 N T EY1 N D
MAINTAINING    M EY0 N T EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maintain    (v) (m ei1 n t ei1 n)
maintains    (v) (m ei1 n t ei1 n z)
maintained    (v) (m ei1 n t ei1 n d)
maintaining    (v) (m ei1 n t ei1 n i ng)
maintainable    (j) (m ei1 n t ei1 n @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つかず離れず;付かず離れず;即かず離れず[つかずはなれず, tsukazuhanarezu] (exp,adv) maintaining a reasonable distance; neutral position; indecision [Add to Longdo]
にして置く[にしておく, nishiteoku] (exp,v5k) (uk) (See にする・1,にする・2,にする・3,にする・4) to leave as; to view as; to maintain the status quo [Add to Longdo]
確保[かくほ, kakuho] (n,vs) guarantee; maintain; ensure; insure; secure; reservation; (P) [Add to Longdo]
割れ窓理論[われまどりろん, waremadoriron] (n) broken windows theory; criminological theory stating that serious crime can be prevented by maintaining the good physical condition of an urban environment [Add to Longdo]
顔が立つ[かおがたつ, kaogatatsu] (exp,v5t) to save one's face; to maintain one's status [Add to Longdo]
給養[きゅうよう, kyuuyou] (n,vs) maintaining; supplying [Add to Longdo]
護持[ごじ, goji] (n,vs) defend and maintain; support; protection [Add to Longdo]
持する[じする, jisuru] (vs-s) to hold; to maintain [Add to Longdo]
持ち続ける[もちつづける, mochitsudukeru] (v1) to hold onto (for a long period); to persist in; to maintain [Add to Longdo]
治安維持[ちあんいじ, chian'iji] (n) maintenance of public order; maintaining security [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不动声色[bù dòng shēng sè, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄙㄜˋ, / ] maintain one's composure; stay calm and collected; not turn a hair; not bat an eyelid [Add to Longdo]
持守[chí shǒu, ㄔˊ ㄕㄡˇ, ] maintain; guard [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
保持[ほじ, hoji] maintaining (vs), preservation, retaining [Add to Longdo]
保守性[ほしゅせい, hoshusei] maintainability, serviceability [Add to Longdo]
保全性[ほぜんせい, hozensei] maintainability, integrity [Add to Longdo]
保存[ほぞん, hozon] saving (vs) (e.g. to disk), storing, preserving, conserving, maintaining, keeping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maintain \Main*tain\, v. t. [imp. & p. p. {Maintained}; p. pr. &
   vb. n. {Maintaining}.] [OE. maintenen, F. maintenir,
   properly, to hold by the hand; main hand (L. manus) + F.
   tenir to hold (L. tenere). See {Manual}, and Tenable.]
   1. To hold or keep in any particular state or condition; to
    support; to sustain; to uphold; to keep up; not to suffer
    to fail or decline; as, to maintain a certain degree of
    heat in a furnace; to maintain a fence or a railroad; to
    maintain the digestive process or powers of the stomach;
    to maintain the fertility of soil; to maintain present
    reputation.
    [1913 Webster]
 
   2. To keep possession of; to hold and defend; not to
    surrender or relinquish.
    [1913 Webster]
 
       God values . . . every one as he maintains his post.
                          --Grew.
    [1913 Webster]
 
   3. To continue; not to suffer to cease or fail.
    [1913 Webster]
 
       Maintain talk with the duke.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To bear the expense of; to support; to keep up; to supply
    with what is needed.
    [1913 Webster]
 
       Glad, by his labor, to maintain his life.
                          --Stirling.
    [1913 Webster]
 
       What maintains one vice would bring up two children.
                          --Franklin.
    [1913 Webster]
 
   5. To affirm; to support or defend by argument.
    [1913 Webster]
 
       It is hard to maintain the truth, but much harder to
       be maintained by it.         --South.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To assert; vindicate; allege. See {Assert}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maintain
   v 1: keep in a certain state, position, or activity; e.g., "keep
      clean"; "hold in place"; "She always held herself as a
      lady"; "The students keep me on my toes" [syn: {keep},
      {maintain}, {hold}]
   2: keep in safety and protect from harm, decay, loss, or
     destruction; "We preserve these archeological findings"; "The
     old lady could not keep up the building"; "children must be
     taught to conserve our national heritage"; "The museum
     curator conserved the ancient manuscripts" [syn: {conserve},
     {preserve}, {maintain}, {keep up}]
   3: supply with necessities and support; "She alone sustained her
     family"; "The money will sustain our good cause"; "There's
     little to earn and many to keep" [syn: {sustain}, {keep},
     {maintain}]
   4: state categorically [syn: {assert}, {asseverate}, {maintain}]
   5: have and exercise; "wield power and authority" [syn: {wield},
     {exert}, {maintain}]
   6: maintain for use and service; "I keep a car in the
     countryside"; "She keeps an apartment in Paris for her
     shopping trips" [syn: {keep}, {maintain}]
   7: maintain by writing regular records; "keep a diary";
     "maintain a record"; "keep notes" [syn: {keep}, {maintain}]
   8: state or assert; "He maintained his innocence" [syn:
     {maintain}, {defend}]
   9: support against an opponent; "The appellate court upheld the
     verdict" [syn: {uphold}, {maintain}]
   10: stick to correctly or closely; "The pianist kept time with
     the metronome"; "keep count"; "I cannot keep track of all my
     employees" [syn: {observe}, {keep}, {maintain}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top