ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

if

IH1 F   
161 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -if-, *if*
English-Thai: Longdo Dictionary
if anyถ้ามี
transmogrify(vt) เปลี่ยนรูป, แปรรูป, แปลงรูป, S. transform,
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
artificially(adv) ปลอมๆ, ทำขึ้น, ไม่ใช่ของจริง
CIFS(org) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม (Central Institute of Forensic Science)
matter of life and death(phrase) เรื่องคอขาดบาดตาย
once in a lifetime(phrase) ครั้งหนึ่งในชีวิต เช่น Don't miss it because it's your once in a lifetime opportunity.
artificial preservative(n phrase) สารเคมีกันเสีย
unidentified body(n) ศพนิรนาม
stiffener(n) แผ่นเสริมแรง, แผ่นเสริมกำลัง, ชิ้นส่วนช่วยยึด, R. stiffened, stiff

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
if[CONJ] ถ้า, See also: ถ้าหากว่า, สมมุติว่า, แม้นว่า, แม้ว่า, ดุจดังที่
iffy[ADJ] ไม่แน่ใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: น่าสงสัย, ยังไม่ตัดสินใจ, Syn. doubtful, uncertain, unsure, Ant. certain, sure
iffy[SL] ไม่ค่อยแน่ใจ, See also: น่าสงสัย, Syn. dubious, doubtful
if the worst comes to the worst[IDM] หากสถานการณ์คับขันที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
if(อิฟ) conj. ถ้า,ถ้าหมก,เผื่อ,สมมุติว่า,หาก n. ความไม่แน่นอน,ข้อสมมุต
ifaabbr. indirect fluorescent antibody
ifips(ไอฟิปส์) ย่อมาจาก International Federation of Information Processing Societies แปลว่า สหพันธ์สมาคมระหว่างประเทศเพื่อการประมวลผลสารสนเทศ เป็นองค์กรหนึ่งที่เกิดจากการรวมตัวกัน ในอันที่จะพัฒนาวิทยาการสารสนเทศ (information science) และการประมวลผลข้อมูลให้ก้าวหน้า
acetify(อะเซท' ทิไฟ) vt., vi. เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชู, ทำให้เปรี้ยว (turn into vinegar)
acidify(อะซิด' ดิไฟ) vt.,vi. ทำให้หรือเปลี่ยนเป็นกรด. -acidification n. -acidifier n.
aciform(แอส' ซิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายเข็ม
acinaciform(แอสซิแนส' ซิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายดาบสั้น
aciniform(อะซิน' นิฟอร์ม) adj. เป็นพวงคล้ายพวงองุ่น
adrift(อะดริฟทฺ') adj.,adv. ล่องลอย (ไม่ได้วางสมอเรือ) , ตุหรัดตุเหร่ไป, ล่องลอยไป
aeriferous(แอริฟ' เฟอรัส) adj. ซึ่งนำพาอากาศ., Syn. aeriferous

English-Thai: Nontri Dictionary
if(con) ถ้า,แม้ว่า,เผื่อ,สมมุติว่า,ถ้าหาก
adrift(adv) ตามยถากรรม,ตุหรัดตุเหร่ไป
amplification(n) การขยาย
amplifier(n) เครื่องขยายเสียง
amplify(vt) ขยาย,ขยายความ
artifact(n) สิ่งประดิษฐ์
artifice(n) ความชำนาญ,เล่ห์กล,อุบาย
artificer(n) ผู้ชำนาญงาน,ผู้สร้าง,ผู้ใช้อุบาย
artificial(adj) เทียม,ปลอม,ไม่แท้,ประดิษฐ์ขึ้นเอง
AS as if(adv) ราวกับ,ดุจดัง,ประหนึ่งว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
if and only ifก็ต่อเมื่อ [เขียนแทนด้วย iff] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
if and only ifก็ต่อเมื่อ [เขียนแทนด้วย iff] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
if...then...ถ้า...แล้ว... [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
IFS (independent front suspension)ไอเอฟเอส (ระบบรองรับล้อหน้าแบบอิสระ) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
if and only ifก็ต่อเมื่อ
if nothing else, (IDM ) อย่างน้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
Аnd if уou hear it eсhoingและถ้าคุณได้ยินมันสะท้อน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You know the penalty if you fail.คุณจะรู้ว่าโทษถ้าคุณล้มเหลว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I wonder if the children are...ฉันสงสัยว่าเ? ด็ก ๆ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
If the Queen finds her here, she'll swoop down and wreak her vengeance on us!หากสมเด็จพระราชินีพบเธอ ที่นี่ เธอจะถลาลง และไม่แก้แค้นของเธอเกี่ยวกับ เรา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And if you let me stay, I'll keep house for you.และถ้าคุณให้ฉันอยู่ ฉันจะเก็บบ้านสำหรับคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'd like to see anybody make me wash if I didn't wanna.ฉันต้องการที่จะเห็นใคร ทำให้ฉันล้างถ้าฉันไม่ได้ ต้องการที่จะ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Well, if you insist.ก็ถ้าคุณยืนยัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Be awful careful 'cause if anything'd happen to you, I, I...แย่ระมัดระวัง ทำให้เกิดถ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับ คุณฉันฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
If we get them to General Schmelloffel,ถ้าเราทำได้ The Great Dictator (1940)
We'll get into trouble if you faint any more.เราอาจเจอปัญหาได้ ถ้านายเป็นอะไรไป The Great Dictator (1940)
If we don't deliver these, we're defeated.ถ้าเราไม่ส่งสารสำคัญนี้ เราจะแพ้ The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
if3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
ifA bicycle will rust if you leave it in the rain.
ifA book, if read through, may be said to be cheaper than anything else.
ifA critic once said that if you saw my ballet paintings, you didn't have to go to a live performance.
ifActually if you eat beets your urine may turn a light pink colour.
ifA feature of this new car is that if a drunk person is driving, the engine won't start.
if"Ah, a raw egg for me!" "Is one enough?" "Yep, if I need more I'll top it up."
ifAh, if you can dub it, can I ask for a copy as well?
ifAh, well I've bandaged it for the meantime but if that's awkward then it's fine to replace it with a plaster when you get home.
ifAIDS can be stopped only if every person decides to take action against it.
ifAlbert, I hope you'll stand by me if I get in trouble.
ifAlex would correctly describe the object and color, even if he had never seen that object before.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ้าหาก[CONJ] if, See also: providing (that), provided (that), supposing, in case, Syn. แม้ว่า, หากว่า, ถ้าหากว่า, Example: ชาติบ้านเมืองจะสลายลงถ้าหากเราไม่สามัคคีกัน
หาก[CONJ] if, See also: provided that, in case of, in the event of, Syn. ถ้า, แม้, Example: แม้ประเทศจะมีถนนดีๆ หากคนใช้ไม่มีคุณภาพ บ้านเมืองจะพัฒนาได้ยาก
หากว่า[CONJ] if, See also: in the event of, in case of, provided that, supposing that, Syn. ถ้าว่า, แม้ว่า, Example: สิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะหากว่าเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ไม่ได้รับการเยียวยาเสถียรภาพของค่าเงินบาทย่อมจะไม่ดีขึ้น
เผื่อว่า[CONJ] if, See also: supposing, in case, Syn. ถ้า, หากว่า, สมมติว่า, ถ้าว่า, เผื่อ, Example: หนูนั่งคอยไปอย่างนั้นเอง เผื่อว่าเขาจะเรียก, Thai definition: เป็นคำเชื่อมแสดงความคิดที่สำรองไว้หรือเพิ่มเติมไว้
สมมต[CONJ] if, See also: suppose, supposing, Syn. สมมติ, สมมุติ, ถ้า, หาก, ต่างว่า, Example: กฎระเบียบอันนี้ทำให้การกู้ยืมเงินลำบากมาก สมมตผมอยากไปกู้ ผมก็ต้องชำระที่กู้ไปแล้วให้หมดก่อน
ต่างว่า[CONJ] supposing that, See also: if, as if, in case, like, Syn. สมมุติว่า, หากว่า, แม้ว่า, Example: เธอจะทำอย่างไรต่างว่าหนีเสือแล้วไปปะจระเข้, Thai definition: เป็นคำเชื่อมแสดงเงื่อนไข
ถ้า[CONJ] if, Syn. ถ้าหาก, สมมติว่า, หาก, ผิ, แม้, Example: ถ้าฉันเป็นมหาเศรษฐี ฉันจะไปเที่ยวรอบโลกทุกปี, Thai definition: คำแสดงความคาดหมาย คาดคะเน หรือข้อแม้
ถ้าแม้[CONJ] if, See also: in case, Example: ความทุกข์ในใจฉัน ถ้าแม้สามารถเอารูปร่างอะไรมาเปรียบได้ละก็ คงจะเป็นรูปเดือนเสี้ยวแน่
ถ้าว่า[CONJ] if, See also: in case, provided that, supposing (that), Syn. ผิว่า, แม้ว่า, หากว่า, ถ้าหากว่า, Example: เราคงสบายมากกว่านี้ ถ้าว่าพ่อไม่ตาย, Thai definition: คำที่ใช้นำหน้าประโยค แสดงเหตุการณ์ที่สมมติขึ้นและเป็นเงื่อนไขให้บังเกิดผล
ถ้าหากว่า[CONJ] if, See also: supposing (that), in case, providing that, Syn. ผิว่า, แม้ว่า, หากว่า, ถ้าว่า, Example: ถ้าหากว่าฝนไม่ตก เราจะไปดูหนังกัน, Thai definition: คำที่ใช้นำหน้าประโยค แสดงเหตุการณ์ที่สมมติขึ้นและเป็นเงื่อนไขให้บังเกิดผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตเมีย[n. exp.] (adīt mīa) EN: ex-wife   FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตภรรยา[n. exp.] (adīt phanrayā) EN: ex-wife   FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อำนาจบริหาร[n. exp.] (amnāt børihān) EN: executive power ; administrative power ; executive authority   FR: pouvoir exécutif [m]
อำนาจนิติบัญญัติ[n. exp.] (amnāt nitibanyat) EN: legislative power   FR: pouvoir législatif [m]
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อัญ-[X] (an-) EN: other, different (prefix)   FR: autre, différent (préfixe)

CMU English Pronouncing Dictionary
IF IH1 F
IF IH0 F
IFS IH1 F S
IFAS AY1 F AH0 S
IFFY IH1 F IY0
IF'S IH1 F S
IFOR AY1 F AO2 R
IFIL AY2 F IY1 L
IFILL AY2 F IY1 L
IFINT AY1 F IH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
if (cc) ɪf (i f)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
如果[rú guǒ, ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ, ] if; in case; in the event that, #120 [Add to Longdo]
只要[zhǐ yào, ㄓˇ ㄧㄠˋ, ] if only; so long as, #561 [Add to Longdo]
要是[yào shi, ㄧㄠˋ ㄕ˙, ] if, #1,730 [Add to Longdo]
否则[fǒu zé, ㄈㄡˇ ㄗㄜˊ, / ] if not; otherwise; else; or else, #2,011 [Add to Longdo]
若是[ruò shì, ㄖㄨㄛˋ ㄕˋ, ] if, #4,663 [Add to Longdo]
假如[jiǎ rú, ㄐㄧㄚˇ ㄖㄨˊ, ] if, #5,000 [Add to Longdo]
但愿[dàn yuàn, ㄉㄢˋ ㄩㄢˋ, / ] if only (it were possible to...), #8,788 [Add to Longdo]
要不是[yào bu shì, ㄧㄠˋ ㄅㄨ˙ ㄕˋ, ] if it were not for; but for, #9,015 [Add to Longdo]
如若[rú ruò, ㄖㄨˊ ㄖㄨㄛˋ, ] if, #16,808 [Add to Longdo]
[tǎng, ㄊㄤˇ, ] if, #23,268 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
skifahren(vi) |fuhr ski, ist skigefahren| เล่นสกี
Maßnahmen ergreifen(phrase) ลงมือทำ จัดการทำ เช่น Wir müssen Maßnahmen gegen SARS-Epidemie ergreifen. เราต้องลงมือหาทางแก้โรคระบาดไวรัสซาร์
im Begriff sein zu tun(phrase) กำลังต้องการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
schnell von Begriff sein(phrase) เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
teif(adj) ลึก
Stift(n) |der, pl. Stifte| ปากกา
Bleistift(n) |der, pl. Bleistifte| ดินสอ
Bleistiftspritzer(n) |der, pl. Bleistiftspritzer| กบเหลาดินสอ
Reifen(n) |der, pl. Reifen| ยางรถ เช่น Autoreifen ยางรถยนต์
eifersüchtig(adj) ขี้หึง, ขี้อิจฉา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unter Umständen; notfallsif need be [Add to Longdo]
bitteif you please [Add to Longdo]
dann und nur dann; genau dann; wenn [math.]if and only if (iff) [Add to Longdo]
gegebenenfalls; notfalls {adv} if necessary [Add to Longdo]
gegebenenfalls {adv} (auf Formularen) if applicable; optionally [Add to Longdo]
wenn; falls; ob; sofern | wenn ..., dann ... | wenn überhaupt | wenn jaif | if ... then | if ever | if so [Add to Longdo]
womöglich; falls möglichif possible [Add to Longdo]
nicht zuletztif nothing else, ... [Add to Longdo]
Du wirst dich eben damit abfinden müssen.If you don't like it you can lump it. [Add to Longdo]
Falls es irgendwelche Probleme gibt ...If there are any problems [Add to Longdo]
Falls Sie irgendwelche Fragen haben ...If you have any questions [Add to Longdo]
Falls unzustellbar, bitte zurück an ...If undelivered, return to ... [Add to Longdo]
Wenn Not am Mann ist ...If worst comes to worst ... [Add to Longdo]
Wenn Sie nichts dagegen haben ...If you don't object ... [Add to Longdo]
Wenn alle Stränge reißen ...If all else fails ... [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller chez le coiffeurไปร้านตัดผม, See also: S. aller au coiffeur Related. aller
magnifique(adj) สวยงาม หรูหรา ยิ่งใหญ่ ตระการตา
demi-tarif(n) |m| อัตราพิเศษครึ่งราคา
indifférent(adj) เฉยเมิย ไม่สนใจ ไม่แยแส
falsifier(vt) ปลอมแปลง เช่น C'est un délit de falsifier un certificat.
excessif(adj) |f. -ive| มากเกินไป, เกินขอบเขต, เกินไป, เกินกว่าจะยอมรับได้ เช่น Vous êtes aussi excessif(ve) dans vos élans que dans vos courroux., See also: R. démesuré, énorme, extrême,

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI [Add to Longdo]
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた移動[けたいどう, ketaidou] shift [Add to Longdo]
けた送り[けたおくり, ketaokuri] shift [Add to Longdo]
アスキファイル[あすきふぁいる, asukifairu] ASCII file [Add to Longdo]
アドレス修飾[アドレスしゅうしょく, adoresu shuushoku] address modification [Add to Longdo]
アドレス変更[アドレスへんこう, adoresu henkou] address modification [Add to Longdo]
アドレス変更子[アドレスへんこうし, adoresu henkoushi] address modifier [Add to Longdo]
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier [Add to Longdo]
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate [Add to Longdo]
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
衣服[いふく, ifuku] Kleidung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 If \If\, conj. [OE. if, gif, AS. gif; akin to OFries. ief, gef,
   ef, OS. ef, of, D. of, or, whether, if, G. ob whether, if,
   OHG. oba, ibu, Icel. ef, Goth. iba, ibai, an interrogative
   particle; properly a case form of a noun meaning, doubt (cf.
   OHG. iba doubt, condition, Icel. if, ef, ifi, efi), and
   therefore orig. meaning, on condition that.]
   1. In case that; granting, allowing, or supposing that; --
    introducing a condition or supposition.
    [1913 Webster]
 
       Tisiphone, that oft hast heard my prayer,
       Assist, if [OE]dipus deserve thy care. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       If thou be the Son of God, command that these stones
       be made bread.            --Matt. iv. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. Whether; -- in dependent questions.
    [1913 Webster]
 
       Uncertain if by augury or chance.   --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       She doubts if two and two make four. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   {As if}, {But if}. See under {As}, {But}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Condition \Con*di"tion\, n. [F., fr. L. conditio (better
   condicio) agreement, compact, condition; con- + a root
   signifying to show, point out, akin to dicere to say, dicare
   to proclaim, dedicate. See {Teach}, {Token}.]
   1. Mode or state of being; state or situation with regard to
    external circumstances or influences, or to physical or
    mental integrity, health, strength, etc.; predicament;
    rank; position, estate.
    [1913 Webster]
 
       I am in my condition
       A prince, Miranda; I do think, a king. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And O, what man's condition can be worse
       Than his whom plenty starves and blessings curse?
                          --Cowley.
    [1913 Webster]
 
       The new conditions of life.      --Darwin.
    [1913 Webster]
 
   2. Essential quality; property; attribute.
    [1913 Webster]
 
       It seemed to us a condition and property of divine
       powers and beings to be hidden and unseen to others.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Temperament; disposition; character. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The condition of a saint and the complexion of a
       devil.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. That which must exist as the occasion or concomitant of
    something else; that which is requisite in order that
    something else should take effect; an essential
    qualification; stipulation; terms specified.
    [1913 Webster]
 
       I had as lief take her dowry with this condition, to
       be whipped at the high cross every morning. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Many are apt to believe remission of sins, but they
       believe it without the condition of repentance.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) A clause in a contract, or agreement, which has for
    its object to suspend, to defeat, or in some way to
    modify, the principal obligation; or, in case of a will,
    to suspend, revoke, or modify a devise or bequest. It is
    also the case of a future uncertain event, which may or
    may not happen, and on the occurrence or non-occurrence of
    which, the accomplishment, recission, or modification of
    an obligation or testamentary disposition is made to
    depend. --Blount. Tomlins. Bouvier. Wharton.
    [1913 Webster]
 
   {Equation of condition}. (Math.) See under {Equation}.
 
   {On condition} or {Upon condition} (that), used for {if} in
    introducing conditional sentences. "Upon condition thou
    wilt swear to pay him tribute . . . thou shalt be placed
    as viceroy under him." --Shak.
 
   {Conditions of sale}, the terms on which it is proposed to
    sell property by auction; also, the instrument containing
    or expressing these terms.
 
   Syn: State; situation; circumstances; station; case; mode;
     plight; predicament; stipulation; qualification;
     requisite; article; provision; arrangement. See {State}.
     [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IF
     Information Flow (IN)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 if /if/ 
  yew-tree

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top