ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

superintendence

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -superintendence-, *superintendence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
superintendence(n) การควบคุม, การจัดการ, การดูแล, การอำนวยการ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Superintendenceการอำนวยการ [TU Subject Heading]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
superintendence (n) sˌuːpərɪntˈɛndəns (s uu2 p @ r i n t e1 n d @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
監督[かんとく, kantoku] (n, vs, adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P) #224 [Add to Longdo]
監理(P);幹理[かんり, kanri] (n, vs) superintendence; supervision; administration; (P) #18,906 [Add to Longdo]
宰領[さいりょう, sairyou] (n, vs) supervision; superintendence; management; supervisor [Add to Longdo]
総攬[そうらん, souran] (n, vs) control; superintendence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Superintendence \Su`per*in*tend"ence\, n. [Cf. F.
   superintendance.]
   The act of superintending; care and oversight for the purpose
   of direction; supervision. --Barrow.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Inspection; oversight; care; direction; control;
     guidance.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 superintendence
   n 1: management by overseeing the performance or operation of a
      person or group [syn: {supervision}, {supervising},
      {superintendence}, {oversight}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top