Search result for

cert

(147 entries)
(0.0582 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cert-, *cert*
English-Thai: Longdo Dictionary
medical certificate(n) ใบรับรองแพทย์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cert[N] สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน (คำสแลง), Syn. certainty
certain[ADJ] แน่นอน, See also: แน่ใจ, มั่นใจ, Syn. confident, sure
certain[ADJ] บ้าง, Syn. slight, some
certain[ADJ] บางอย่าง
certain[ADJ] ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, See also: หนีไม่พ้น, Syn. inevitable, unavoidable
certain[ADJ] ไว้ใจได้, Syn. reliable, trustworthy
certain[PRO] สมาชิกที่เจาะจงจำนวนหนึ่ง
certify[VT] ประกาศว่าวิกลจริตตามกฎหมาย
certify[VT] รับรอง, See also: รับประกัน, Syn. affirm, attest, vouch
certify[VT] ให้หนังสือรับรอง, See also: ให้ประกาศนียบัตร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
certain(เซอ'เทิน) adj. แน่ใจ,แน่นอน,ไม่มีพลาด,บ้าง, See also: certainly adv. -Conf. sure
certainty(เซอ'เทินที) n. ความแน่นอน,ความแน่ใจ,สิ่งที่แน่นอน, Syn. certitude ###A. doubt
certifiable(เซอ'ทะไฟอะเบิล) adj. ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้
certificate(เซอทิฟ'ฟะเคท) {certificated,certificating,certificates} n. หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร,ใบรับรอง,ในสุทธิ,ใบสำคัญ,ข้อพิสูจน์ vt. รับรองด้วยหนังสือรับรอง, See also: certificatory adj.
certified(เซอ'ทิไฟดฺ) adj. ซึ่งได้รับการรับรอง,ซึ่งได้รับการพิสูจน์,ซี่งได้รับการค้ำประกัน,ซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนวิกลจริต
certify(เซอ'ทิไฟ) v. รับรอง,พิสูจน์,ลงนามเป็นพยาน,พิสูจน์ให้เห็น, See also: certifier n., Syn. testify
certiorari(เซอ'ซีอะแร'ไร) n. หมายเรียกสำนวนคดีจากศาลชั้นต่ำกว่า
certitude(เซอ'ทิทิวดฺ) n. ความเชื่อมั่น,ความมั่นใจ
ascertain(แอสเซอเทน') vt. เสาะหา, ค้นคว้า,สืบหา,ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน. -ascertainment n., Syn. discover, determine)
birth certificaten. สูติบัตร

English-Thai: Nontri Dictionary
certain(adj) แน่ใจ,แน่ๆ,แน่นอน,เที่ยง
certainly(adv) อย่างแน่ใจ,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ
certainty(n) ความเชื่อมั่น,ความแน่นอน,ความมั่นใจ,ความแน่ใจ
certificate(n) ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ,ใบรับรอง,หนังสือรับรอง
certify(vt) รับรอง,ลงนามเป็นพยาน,พิสูจน์ให้เห็น
ascertain(vt) ค้นคว้า,สืบหา,สอบถาม
BIRTH birth certificate(n) สูติบัตร
concert(n) การแสดงดนตรี,มโหรี,สังคีต,คอนเสิร์ต,การเห็นพ้องต้องกัน,ความร่วมมือ
concert(vi,vt) เตรียมการ,ประสานงาน,ทำงานร่วมกัน
concerted(adj) รวมกัน,ร่วมกัน,พร้อมเพรียงกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
certificateหนังสือสำคัญ, ใบรับรอง, ประกาศนียบัตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
certificateใบรับรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate๑. ประกาศนียบัตร๒. ใบสำคัญ (การจดทะเบียน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate๑. ใบรับรอง๒. ประกาศนียบัตร๓. หนังสือสำคัญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
certificate of divorceใบสำคัญการหย่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate of electionหนังสือสำคัญการได้รับเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
certificate of entryกรมธรรม์พีแอนด์ไอ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate of incorporationใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate of insuranceใบรับรองการประกันภัย มีความหมายเหมือนกับ insurance certificate [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate of marriageใบสำคัญการสมรส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Certificate of Alienใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว [การทูต]
Certificate of depositบัตรเงินฝาก [การบัญชี]
Certificate of Identity (C.I.)หนังสือสำคัญประจำตัว จะออกให้แก่คนไทยในต่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดย รีบด่วน หากแต่ไม่มีหนังสือเดินทาง เพราะสูญหายหรือปล่อยให้ขาดอายุนาน แต่ยังไม่มีเหตุผลสมควรที่จะต่ออายุหรือออกหนังสือเดินทางให้ใหม่ [การทูต]
Certificate of Origin ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
ใบรับรองที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ในประเทศนั้นๆ ว่าสินค้าตามที่ระบุมีกำเนิด หรือผ่านกระบวนการผลิตในประเทศของตน ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อการขอลดภาษีนำเข้า เช่น ประเทศพัฒนาแล้ว ได้ตกลงลดภาษีนำเข้า (ดู GSP) แก่สินค้าออกที่สำคัญของประเทศกำลังพัฒนา ให้เหลือประมาณร้อยละ 0-5 แต่ในการนี้ จะต้องมีใบรองรับแหล่งกำเนิดสินค้าจากประเทศกำลังพัฒนานั้นๆ ว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ผ่านการผลิตในประเทศของตนเป็นส่วนใหญ่ สำหรับประเทศไทยหน่วงานที่ทำหน้าที่ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าคือ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ [สิ่งแวดล้อม]
Certificate of Residenceใบสำคัญถิ่นที่อยู่ [การทูต]
Certificates of depositบัตรเงินฝาก [TU Subject Heading]
Certificates of originใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า [TU Subject Heading]
Certificationประกาศนียบัตร [TU Subject Heading]
Certificationประกาศนียบัตร,การสอบเพื่อตัดสินผล [การแพทย์]
Certified checkเช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Certainly.-Certainly. Maid in Manhattan (2002)
You're certainly living up to our expectationsแม่มันใจว่าลูกถูกเลี้ยงมาตามสิ่งที่เราหวังไว้ Chuck in Real Life (2008)
On a certain issue doesn't mean we can't be friends.ในปัญหาบางปัญหาไม่ได้เหมายความว่าเราจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้ Pret-a-Poor-J (2008)
And a certain lady?แล้วก็ เลดี้ certain There Might be Blood (2008)
Is there a certain piece that you'd like to see?มีแหวนแต่งงานที่ดีที่สุดในย่านนี้ Committed (2008)
It certainly is.ดีใจจริงที่ได้เห็นคู่รักมากมายได้มีความสุขทุกๆวัน Committed (2008)
This guy, he's a certifiable whack job, C.K.พอจะจำอะไรได้บ้างหริอเปล่า, มันอาจช่วยฉันตามหาโลอีส Committed (2008)
Don't be so certain.ตอนนี้เราเห็นหน้าแกแล้ว ไม่ว่ายังไงแกก็จะฆ่าเรางั้ Committed (2008)
If that were true, and it would certainly make sense,ถ้ามันถูกและมันสมเหตุสมผล Not Cancer (2008)
I have a distinctive red birthmark on my scalp that matches a certain friend of the family.ฉันมีลักษณะตำหนิแต่กำเนิดอยู่บนหนังหัวซึ่งเหมือนเพื่อนของครอบครัวจำนวนมาก Birthmarks (2008)
Exposure to certain types of mold can cause short term memory loss.ต้องแน่ใจว่าMoldชนิดไหน ทำให้เสียความจำระยะสั้น Joy (2008)
Well, it certainly proves you've never thought about House that way.แน่ละมันเต็มไปด้วยบททดสอบ คุณไม่เคยคิดกับเฮาส์แบบนี้ The Itch (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
certThe act known as terrorism, that rips away from us in an instant our peaceful days of happiness, is certainly worthy of being called an enemy to all mankind.
certYou have certain privileges and therefore corresponding responsibilities.
certI met a certain gentleman at the station.
certI support his proposal with certain qualifications.
certI met a certain Mr Smith.
certDo you have strong likes and dislikes for certain food?
certLucy is certain to come.
certI think it is certain that there is intelligent life in this universe, but the likelihood of that life coming to Earth is practically nill.
certThe accident was due to the drunken driving of a certain film star.
certCertain parts of the show have been toned down to make it suitable for a family audience.
certIt is certain that one important criteria for employment is having 'leadership'.
certIn England in the Middle Ages, whole towns played football on certain holidays, sometimes with as many as 500 players at one time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่วงใดช่วงหนึ่ง[N] certain session, See also: particular session, Example: ความเร็วที่วัดได้มาจากความเร็วช่วงใดช่วงหนึ่งที่รถเคลื่อนที่
ชัวร์[ADV] surely, See also: certainly, Syn. แน่นอน, มั่นใจ, Example: เจ้าของรถไม่ได้แวะเข้าปั๊มเพียงเพื่อเติมน้ำมันรถเพียงอย่างเดียวชัวร์, Notes: (อังกฤษ)
หนังสือรับรอง[N] certificate, See also: letter of recommendation, Syn. ใบรับรอง, Example: งานทะเบียนประวัตินักศึกษารับผิดชอบการจัดทำทะเบียนประวัตินักศึกษา และออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา, Count unit: เล่ม, ใบ
วันยังค่ำ[ADV] surely, See also: certainly, Example: ทำอะไรมันต้องมีอุปสรรคและปัญหาวันยังค่ำ
เที่ยงแท้[ADV] surely, See also: certainly, exactly, definitely, Syn. แน่แท้, แน่นอน, Example: เขาจะต้องประสบความหายนะอย่างเที่ยงแท้
มั่นแม่น[ADV] surely, See also: certainly, truly, Syn. แม่นมั่น, Example: เขาฝันถึงอนาคตอันสดใส และตั้งใจอย่างมั่นแม่นเอาไว้ว่า ถ้าเรียนจบแล้วจะต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ
แน่เทียว[ADV] surely, See also: certainly, undoubtedly, definitely, Syn. แน่ๆ, แน่, Example: นักมวยคู่นี้คงสมยอมกันแน่เทียวก่อนจะเข้าสู่สังเวียน
มั่นใจ[ADV] confidently, See also: certainly, surely, Syn. มั่นอกมั่นใจ, เชื่อมั่น, แน่ใจ, Example: เขาตอบออกไปอย่างมั่นใจในเหตุผลของตัวเอง, Thai definition: อย่างเชื่อใจหรือมั่นใจอย่างไม่แปรเปลี่ยน
ง่ายดาย[ADV] easily, See also: certainly: surely, clearly, simply, Syn. ง่ายมาก, สะดวกมาก, Ant. ยากมาก, ลำบากมาก, Example: วิภาสามารถผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศได้อย่างง่ายดาย
แน่นอน[ADV] certainly, See also: surely, definitely, Syn. แน่ๆ, เป็นแน่, Example: เรื่องเงินลงทุนไม่ต้องพูดถึง ต้องสูงถึงหลักล้านแน่นอน, Thai definition: อย่างจริงแท้, อย่างเที่ยงแท้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุปริญญา[n.] (anuparinyā) EN: diploma   FR: diplôme [m] ; certificat [m]
ใบ[n.] (bai) EN: warrant ; certificate ; document ; card   FR: document [m] ; certificat [m] ; permis [m]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ใบหุ้น[n. exp.] (baihun) EN: share certificate   
ใบจับจอง[n. exp.] (bai japjøng) EN: pre-emption certificate   
ใบจอง[n. exp.] (bai jøng) EN: pre-emption certificate ; advance order   
ใบเกิด[n. exp.] (baikoēt) EN: birth certificate   FR: acte de naissance [m] ; certificat de naissance [m] ; extrait d'acte de naissance [m]
ใบกองเกิน[n. exp.] (bai køngkoēn) EN: enroll certificate   
ใบกองหนุน[n. exp.] (bai køngnun) EN: certificate of reserve corps   
ใบมรณบัตร[n. exp.] (bai møranabat) EN: notification of death   FR: certificat de décès [m] ; attestation de décès [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CERTO    CH EH1 R T OW0
CERTIFY    S ER1 T AH0 F AY2
CERTAIN    S ER1 T AH0 N
CERTRON    S ER1 T R AA0 N
CERTITUDE    S ER1 T AH0 T UW2 D
CERTAINTY    S ER1 T AH0 N T IY0
CERTAINLY    S ER1 T AH0 N L IY0
CERTIFIES    S ER1 T AH0 F AY2 Z
CERTIFIED    S ER1 T AH0 F AY2 D
CERTIFYING    S ER1 T AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cert    (n) (s @@1 t)
certs    (n) (s @@1 t s)
certain    (j) (s @@1 t n)
certify    (v) (s @@1 t i f ai)
certainly    (a) (s @@1 t n l ii)
certainty    (n) (s @@1 t n t ii)
certified    (v) (s @@1 t i f ai d)
certifies    (v) (s @@1 t i f ai z)
certitude    (n) (s @@1 t i t y uu d)
certifying    (v) (s @@1 t i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
あやふや[, ayafuya] (adj-na,n) (on-mim) uncertain; vague; ambiguous; (P) [Add to Longdo]
ある種;或る種[あるしゅ, arushu] (adj-no) certain; some kind of; some sort of; of sorts [Add to Longdo]
ある程度;或る程度[あるていど, aruteido] (exp,adj-no) to some extent; to a certain extent [Add to Longdo]
[, u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
[, ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative [Add to Longdo]
[, da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèng, ㄓㄥˋ, / ] certificate; proof; to prove; to demonstrate; to confirm; certificate; proof, #913 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] certainly; must; will; necessarily, #1,845 [Add to Longdo]
凭证[píng zhèng, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄥˋ, / ] certificates (investments), #9,184 [Add to Longdo]
毫无疑问[háo wú yí wèn, ㄏㄠˊ ˊ ㄧˊ ㄨㄣˋ, / ] certainty; without a doubt, #9,405 [Add to Longdo]
奖状[jiǎng zhuàng, ㄐㄧㄤˇ ㄓㄨㄤˋ, / ] certificate (of prize, degree, diploma etc), #25,120 [Add to Longdo]
证明书[zhèng míng shū, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨ, / ] certificate, #36,220 [Add to Longdo]
笃定[dǔ dìng, ㄉㄨˇ ㄉㄧㄥˋ, / ] certain; confident (of some outcome); calm and unhurried, #37,149 [Add to Longdo]
料定[liào dìng, ㄌㄧㄠˋ ㄉㄧㄥˋ, ] certain; to know for sure, #52,841 [Add to Longdo]
凭照[píng zhào, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄠˋ, / ] certificate; license, #213,357 [Add to Longdo]
确是[què shì, ㄑㄩㄝˋ ㄕˋ, / ] certainly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デジタル証明[デジタルしょうめい, dejitaru shoumei] digital certificate, digital authentication [Add to Longdo]
確実性[かくじつせい, kakujitsusei] certainty [Add to Longdo]
確実性係数[かくじつせいけいすう, kakujitsuseikeisuu] certainty factor [Add to Longdo]
確実度[かくじつど, kakujitsudo] certainty [Add to Longdo]
証明機関[しょうめいきかん, shoumeikikan] certification authority [Add to Longdo]
証明証[しょうめいしょう, shoumeishou] user certificate, certificate [Add to Longdo]
証明証経路[しょうめいしょうけいろ, shoumeishoukeiro] certification path [Add to Longdo]
証明証通し番号[しょうめいしょうとうしばんごう, shoumeishoutoushibangou] certificate serial number [Add to Longdo]
特権属性証明[とっけんぞくせいしょうめい, tokkenzokuseishoumei] Privilege-Attribute-Certificate [Add to Longdo]
認定[にんてい, nintei] certification (from an audit) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cert
   n 1: an absolute certainty; "it's a dead cert"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CERT
     Computer Emergency Response Team (DARPA, CMU, Internet)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top