Search result for

uncertain

(76 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uncertain-, *uncertain*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uncertain[ADJ] ที่ไม่แน่ใจ, See also: ซึ่งคลางแคลงใจ, Ant. definite, certain, proven
uncertain[ADJ] ที่ไม่แน่นอน, See also: ที่ขึ้นๆ ลงๆ, ที่ไม่มั่นคง, Syn. variable, unsteady, Ant. unvariable, steady
uncertain[ADJ] ที่ไม่มีความมั่นใจ, See also: ที่ไม่มีความเชื่อมั่น, Syn. incertain, unsure, unpredictable, indefinite, Ant. certain, sure, predictable, definite
uncertainly[ADV] อย่างขาดเสถียรภาพ, See also: อย่างขึ้นๆ ลงๆ, Syn. variably, unsteadily, Ant. unvariably, steadily
uncertainly[ADV] ด้วยความไม่มั่นใจ, See also: อย่างไม่มั่นใจ, อย่างลังเล, อย่างไม่แน่ใจ, Syn. unsurly, unpredictably, indefinitely, Ant. surely, predictably, definitely
uncertainty[N] ความไม่มั่นใจ (ต่อเหตุการณ์ ชะตาชีวิต ฯลฯ), See also: ความรู้สึกไม่แน่ใจ, ความรู้สึกไม่มั่นคง, Syn. hesitation, irresolution, indecision, ambivalence, Ant. certainty
uncertainty[N] ความไม่แน่นอน, Syn. unpredictability, indeterminacy, indefiniteness, Ant. certainty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uncertain(อันเซอ'เทน) adj. ไม่แน่นอน,ไม่แน่ใจ,คลุมเครือ,ไม่เด่นชัด, See also: uncertainly adv. uncertainty n., Syn. undecidedd,changeable
uncertainty(อันเซอ'เทินที) n. ความไม่แน่นอน,ความไม่แน่ใจ,ความลังเล,ความคลุมเครือ, Syn. doubt,indecision

English-Thai: Nontri Dictionary
uncertain(adj) ไม่แน่ใจ,น่าสงสัย,คลุมเครือ
uncertainty(n) ความไม่แน่นอน,ความลังเล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
uncertaintyความไม่แน่นอน, ความเคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
uncertainty, void forเป็นโมฆะเพราะข้อความเคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
HEARTBREAK LIBRARY I was uncertain of.ไขหัวใจ ในห้องสมุด Heartbreak Library (2008)
Lady Yeon's whereabouts are uncertain.ท่านหญิงยอนอยู่ที่ไหนเราไม่แน่ชัด The Kingdom of the Winds (2008)
You're feeling a little uncertain right now, and that's to be expected;คุณกำลังรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจ ซึ่งนั่นก็ปกติ Changeling (2008)
The uncertainties of nature weigh on daily life.ความไม่แน่นอนของธรรมชาิติ ก็ถ่วงทับชีวิตประจำวัน Home (2009)
The only uncertainty concerns their scale.สิ่งเดียวที่ไม่แน่นอน คือการคาดคะเน Home (2009)
I wrote this song as sort of a statement about uncertainty and having a certain amount of anxiety about the future.ฉันเขียนบทเพลงนี้ขึ้นมาจากวลีแห่งความไม่แน่นอน ในขณะที่มีความร้อนใจและเป็นกังวลเกี่ยวกับอนาคตอยู่พอประมาณ Up in the Air (2009)
BUT HE HAS NO WAY OF COMMUNICATING WITH HIM. YOU AND YOUR MOM ARE THE NEXT BEST THING. HE'S UNCERTAIN RIGHT NOW,ตอนนี้เค้าเคว้งคว้าง, และจะทำให้เค้าอารมณ์แปรปรวน. Soul Mates (2009)
An uncertain diminished 7th.ดิมินิช 7th ที่ไม่มั่นคง Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Filled with economic uncertainty and unbridled social woe. Because if there's two things america needs right now,ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เน่าเฟะ เพราะสองสิ่งที่อเมริกาต้องการคือ... Vitamin D (2009)
# Into the uncertain ## Into the uncertain137 Sekunden (2009)
When faced with an uncertain future, the questions we truly hate to ask are the ones we fear we already know the answer to.เมื่อไรที่ต้องเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอน คำถามที่เราแสนจะเกลียดที่อยากจะถามคือ คำถามที่เรากลัวและเราก็รู้คำตอบนั้นอยู่แก่ใจ The Lost Boy (2009)
At least I don't have to deal with the uncertainty.อย่างน้อยที่สุด ผมไม่ต้อง รับมือกับความไม่แน่นอน The Gift (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uncertainHe is uncertain about his future.
uncertainHe looked uncertain what to do.
uncertainHe took an uncertain stance.
uncertainI am uncertain as to whether I am the right person for the job.
uncertainI am uncertain when he will come next.
uncertainI am uncertain whether this is a thing of value.
uncertainI feel the uncertainty of life.
uncertainI'm uncertain what time he is coming.
uncertainIt is uncertain if will come.
uncertainIt is uncertain whether he is coming or not.
uncertainIt is uncertain whether he will agree or not.
uncertainIt was uncertain whether he would marry her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรรวน[ADJ] uncertain, See also: unsure, Syn. รวนเร, โลเล, ลังเล, Thai definition: ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ
โลเล[ADJ] indecisive, See also: uncertain, changeable, vacillating, fickle, hesitant, Syn. ลังเล, แปรปรวน, Example: เขาเป็นคนโลเล ตัดสินใจไม่เด็ดขาด ต้องอาศัยคนอื่นเป็นมือเป็นเท้าอยู่เสมอ, Thai definition: ที่มีนิสัยไม่แน่นอนไม่มั่นคง, ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้
รวนเร[ADJ] indecisive, See also: uncertain, doubtful (as actions or intentions), Syn. เรรวน, โลเล, ไม่แน่ใจ, เรรวน
ความเลื่อนลอย[N] uncertainty, See also: shiftlessness, vagueness, Syn. ความคลุมเครือ, ความเลอะเลือน, Ant. ความชัดแจ้ง, ความชัดเจน, ความแน่นอน, Example: พยานหลักฐานยังมีความเลื่อนลอยอยู่มาก
ความไม่แน่นอน[N] uncertainty, See also: dubiousity, Syn. ความไม่เที่ยง, Ant. ความแน่นอน, Example: สังขารคือความไม่แน่นอนของชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉงน[X] (cha-gnon) EN: be in doubt ; be uncertain   FR: douter
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts   FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder   
แฮะ[X] (hae) EN: eeh ! (uncertainty)   FR: euh ! (incertitude)
แคลงใจ[v.] (khlaēngjai) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain   FR: douter ; soupçonner ; suspecter
ลังเล[v.] (langlē) EN: hesitate ; waver ; be uncertain ; dither ; be reluctant   FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ลังเลใจ[v.] (langlējai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided   FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
โลเล[v.] (lōlē) EN: waver ; hesitate ; vacillate ; be irresolute ; be uncertain ; be indecisive   FR: hésiter ; changer d'avis comme une girouette ; tourner à tous les vents ; tourner au moindre vent
โลเล[adj.] (lōlē) EN: indecisive ; uncertain ; changeable ; vacillating ; fickle ; hesitant   FR: lunatique ; changeant ; indécis ; inconstant ; versatile ; capricieux
ลบเลือน[adj.] (lopleūoen) EN: dim ; uncertain   FR: flou ; estompé ; vague ; effacé

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCERTAIN    AH0 N S ER1 T AH0 N
UNCERTAINLY    AH0 N S ER1 T AH0 N L IY0
UNCERTAINTY    AH0 N S ER1 T AH0 N T IY0
UNCERTAINTIES    AH0 N S ER1 T AH0 N T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uncertain    (j) (uh1 n s @@1 t n)
uncertainly    (a) (uh1 n s @@1 t n l ii)
uncertainty    (n) (uh1 n s @@1 t n t ii)
uncertainties    (n) (uh1 n s @@1 t n t i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやふや[, ayafuya] (adj-na,n) (on-mim) uncertain; vague; ambiguous; (P) [Add to Longdo]
とも無く[ともなく, tomonaku] (exp) (uk) phrase used to express the uncertainty or lack of intent in what precedes it [Add to Longdo]
とやら[, toyara] (prt) (See やら・2) indicates uncertainty or second hand nature of information quoted [Add to Longdo]
やら[, yara] (prt) (1) indicates a non-exhaustive list of items; (2) denotes uncertainty [Add to Longdo]
イミフ[, imifu] (adj-na) (abbr) (sl) (See 意味不明) of uncertain meaning; ambiguous [Add to Longdo]
意味不明[いみふめい, imifumei] (n,adj-na,adj-no) of uncertain meaning; ambiguous; cryptic; (P) [Add to Longdo]
何方付かず[どっちつかず, docchitsukazu] (adj-na,n,adj-no) (uk) gray area; grey area; unclear area; uncertain [Add to Longdo]
火宅無常[かたくむじょう, katakumujou] (exp) This world is uncertain (cruel) like a burning house [Add to Longdo]
覚束ない(ateji);覚束無い(ateji);覺束ない(ateji)(oK)[おぼつかない;かくそくない(ik), obotsukanai ; kakusokunai (ik)] (adj-i) (1) (uk) uncertain; doubtful; (2) (uk) unreliable; unsteady; shaky; faltering [Add to Longdo]
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不确定[bù què dìng, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] uncertain; uncertainty [Add to Longdo]
渺茫[miǎo máng, ㄇㄧㄠˇ ㄇㄤˊ, ] uncertain; remote; distant and indistinct; vague [Add to Longdo]
无把握[wú bǎ wò, ˊ ㄅㄚˇ ㄨㄛˋ, / ] uncertain; without assurance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uncertain \Un*cer"tain\ ([u^]n*s[~e]r"t[i^]n), a. [Pref. un- not
   + certain. Cf. {Incertain}.]
   1. Not certain; not having certain knowledge; not assured in
    mind; distrustful. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Man, without the protection of a superior Being, . .
       . is uncertain of everything that he hopes for.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. Irresolute; inconsonant; variable; untrustworthy; as, an
    uncertain person; an uncertain breeze.
    [1913 Webster]
 
       O woman! in our hours of ease,
       Uncertain, coy, and hard to please!  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. Questionable; equivocal; indefinite; problematical. "The
    fashion of uncertain evils." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       From certain dangers to uncertain praise. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Not sure; liable to fall or err; fallible.
    [1913 Webster]
 
       Soon bent his bow, uncertain in his aim. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Whistling slings dismissed the uncertain stone.
                          --Gay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Precarious}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uncertain \Un*cer"tain\, v. t. [1st pref. un- + certain; or fr.
   uncertain, a.]
   To make uncertain. [Obs.] --Sir W. Raleigh.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uncertain
   adj 1: lacking or indicating lack of confidence or assurance;
       "uncertain of his convictions"; "unsure of himself and
       his future"; "moving with uncertain (or unsure) steps";
       "an uncertain smile"; "touched the ornaments with
       uncertain fingers" [syn: {uncertain}, {unsure},
       {incertain}] [ant: {certain(p)}, {sure}]
   2: not established beyond doubt; still undecided or unknown; "an
     uncertain future"; "a manuscript of uncertain origin"; "plans
     are still uncertain"; "changes of great if uncertain
     consequences"; "without further evidence his story must
     remain uncertain" [ant: {certain(p)}]
   3: not established or confirmed; "his doom is as yet unsealed"
     [syn: {unsealed}, {uncertain}] [ant: {certain}, {sealed}]
   4: not certain to occur; not inevitable; "everything is
     uncertain about the army"; "the issue is uncertain" [ant:
     {certain}, {sure}]
   5: subject to change; "a changeable climate"; "the weather is
     uncertain"; "unsettled weather with rain and hail and
     sunshine coming one right after the other" [syn:
     {changeable}, {uncertain}, {unsettled}]
   6: not consistent or dependable; "an uncertain recollection of
     events"; "a gun with a rather uncertain trigger"
   7: ambiguous (especially in the negative); "she spoke in no
     uncertain terms"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top