Search result for

certified

(45 entries)
(0.0415 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -certified-, *certified*, certifi, certifie
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
certified[ADJ] ที่มีการรับรอง, Syn. accredited, approved, guaranteed
certified mail[N] การส่งวัสดุหรือจดหมายลงทะเบียน, See also: การส่งไปรษณีย์ที่ผู้ส่งต้องการให้ผู้รับลงนามรับด้วย, Syn. recorded delivery
certified milk[N] นมที่ผ่านการตรวจสอบความถูกสุขอนามัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
certified(เซอ'ทิไฟดฺ) adj. ซึ่งได้รับการรับรอง,ซึ่งได้รับการพิสูจน์,ซี่งได้รับการค้ำประกัน,ซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนวิกลจริต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
certified cheque; cheque, certifiedเช็คที่ธนาคารรับรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certified copyสำเนาที่เจ้าพนักงานรับรองว่าถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Certified checkเช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน [การบัญชี]
Certified internal auditorผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต [การบัญชี]
Certified Public Accountantผู้สอบบัญชีรับอนุญาต [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Actually, I just became certified to teach sixth-grade English.คือจิงๆกำลังจะเป็นครูสอนภาษาอะ Shutter (2008)
Certified pure.บริสุทธิ์ Taken (2008)
If I had a certified lunatic coming around my house,ถ้าฉันมีคนบ้าได้รับการรับรองมารอบ ๆ บ้านของฉัน Revolutionary Road (2008)
Your office has certified this agreement?ที่ทำงานของคุณก็เห็นด้วยงั้นสินะ Law Abiding Citizen (2009)
My job is a certified computer and electronics technician.งานผมคือตรวจสอบคอมพิวเตอร์และช่างเทคนิคเครื่องใช้ไฟฟ้า Chuck Versus the Beefcake (2009)
Mr. Patel here is one of our certified computer technicians.คุณพาเทล, นี่คือหนึ่งในช่างเทคนิค คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการรับรอง Chuck Versus the First Kill (2009)
Certified.\ รับรอง I Will Rise Up (2009)
Yes, and ken has convinced me That we need to at least be In the same room when the marriage is certified.เคน บอกว่าอย่างน้อยเราควร อยู่ในห้องเดียวกัน ตอนแต่งงาน Mash-Up (2009)
- Board certified.- คุณพูดประโยคนั้นเป็นภาษาสเปนได้ไหมล่ะ? Pilot (2009)
- Pardon you? - What are you doing? - I'm certified.คุณไม่ตระหนักเหรอว่าการล่วงเกินเชอร์ลีของคุณไม่เหมาะสม? Pilot (2009)
"Inspected and certified August 12 by G. Carson. "ทำการตรวจสอบและได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 12 ส.ค. โดย จี. คาร์สัน Devil (2010)
You're not certified in anything and you can't speak a foreign language.คุณไม่มีหนังสือรับรอง พูดภาษาต่างประเทศก็ไม่ได้ Oh! My Lady (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
certifiedAfter a long wait in line, she was told she should get a certified copy of her birth certificate as identification.
certifiedFinally he was certified insane.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็คที่ธนาคารรับรอง[n. exp.] (chek thī thanākhān raprøng) EN: certified cheque ; certified check (Am.)   
สำเนาที่รับรอง[n. exp.] (samnao thī raprøng) EN: certified copy   FR: copie certifiée [f]
สำเนาถูกต้อง[n. exp.] (samnao thuktǿng) EN: true copy ; certified copy   FR: copie certifiée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CERTIFIED    S ER1 T AH0 F AY2 D
CERTIFIED'S    S ER1 T AH0 F AY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
certified    (v) (s @@1 t i f ai d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchprüfer {m}certified general accountant (CGA) [Add to Longdo]
amtlich zugelassener Wirtschaftsprüfer {m}certified public accountant (CPA) [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
介護福祉士[かいごふくしし, kaigofukushishi] (n) (certified) care worker [Add to Longdo]
会計士[かいけいし, kaikeishi] (n) (certified public) accountant [Add to Longdo]
極め付き;極めつき[きわめつき, kiwametsuki] (adj-no) (See 極め付きの品) guaranteed (to be genuine, valuable, etc.); certified (as genuine, valuable, etc.) [Add to Longdo]
極め付きの品[きわめつきのしな, kiwametsukinoshina] (n) article of certified genuineness [Add to Longdo]
計量士[けいりょうし, keiryoushi] (n) certified measurer [Add to Longdo]
公認会計士[こうにんかいけいし, kouninkaikeishi] (n) certified public accountant; (P) [Add to Longdo]
証明した写し[しょうめいしたうつし, shoumeishitautsushi] (n) certified true copy (of documents) [Add to Longdo]
税理士試験[ぜいりししけん, zeirishishiken] (n) (See 税理士) certified tax accountant exam (examination); tax accountant exam (examination) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Certify \Cer"ti*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Certified}; p. pr. &
   vb. n. {Certifying}.] [F. certifier, LL. certificare; L.
   certus certain + facere to make. See {Certain}, and cf.
   {Certificate}, v. t.]
   1. To give cetain information to; to assure; to make certain.
    [1913 Webster]
 
       We certify the king, that . . . thou shalt have no
       portion on this side the river.    --Ezra iv. 16.
    [1913 Webster]
 
   2. To give certain information of; to make certain, as a
    fact; to verify. --Hammond.
    [1913 Webster]
 
       The industry of science at once certifies and
       greatly extends our knowledge of the vastness of the
       creation.               --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. To testify to in writing; to make a declaration
    concerning, in writing, under hand, or hand and seal.
    [1913 Webster]
 
       The judges shall certify their opinion to the
       chancellor, and upon such certificate the decree is
       usually founded.           --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   {Certified check}, A bank check, the validity of which is
    certified by the bank on which it is drawn.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 certified \certified\ adj.
   1. endorsed authoritatively as having met certain
    requirements; guranteed; as, certified milk; certified
    mail; a certified check. Opposite of {uncertified}.
    [Narrower terms: {certificated, credentialed, documented};
    {guaranteed}] See also {certifiable}.
    [WordNet 1.5]
 
   2. legally insane according to clinical criteria.
 
   Syn: certifiable.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   3. holding appropriate documentation and officially on record
    as qualified to perform a specified function or practice a
    specified skill.
 
   Syn: qualified.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 certified
   adj 1: endorsed authoritatively as having met certain
       requirements; "a certified public accountant" [ant:
       {uncertified}]
   2: fit to be certified as insane (and treated accordingly) [syn:
     {certifiable}, {certified}]
   3: holding appropriate documentation and officially on record as
     qualified to perform a specified function or practice a
     specified skill; "a registered pharmacist"; "a registered
     hospital" [syn: {certified}, {qualified}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cerotic
 
 1. balmumu ile ilgili. cert (kıs.) certificate, certified, certify.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top