Search result for

แน่ใจ

(54 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แน่ใจ-, *แน่ใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แน่ใจ[V] be sure, See also: be confident, be certain, be convinced, Syn. มั่นใจ, Ant. ลังเล, Example: เขาแน่ใจว่าถ้าเขาวิ่งเต้นเขาก็คงจะได้สัญญาจ้างสร้างตึกหลังนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แน่ใจก. มั่นใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You sure?คุณแน่ใจเหรอ Never Been Marcused (2008)
Are you sure?แน่ใจนะ? Rising Malevolence (2008)
Yes.แน่ใจ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
- Are you sure?คุณแน่ใจHaunted (2009)
Yeah.แน่ใจเหรอ? Dark Shadows (2012)
No...not really.ไม่.. ไม่แน่ใจ Toy Story of Terror (2013)
Sure.แน่ใจ The Wolf of Wall Street (2013)
Sure.แน่ใจ The Little Rascals Save the Day (2014)
But I'm not sure about the font. Don't worry. You'll be fineแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องตัวอักษร อย่ากังวลน่า ลูกทำได้อยู่แล้ว New Haven Can Wait (2008)
But I'm not sure if I can keep it.แต่ผมไม่แน่ใจ ว่าผมจะทำได้รึเปล่า New Haven Can Wait (2008)
Just make sure they're up for anything.ดูให้แน่ใจนะว่าทุกอย่างพร้อมแล้ว New Haven Can Wait (2008)
Are you sure it's okay for us to just come up here like this?ลูกแน่ใจหรอว่าจะไม่เป็นไรที่เรามาที่นี่ตอนนี้? New Haven Can Wait (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แน่ใจ[v.] (naējai) EN: be sure ; be confident ; be certain ; be convinced   FR: être sûr ; être certain ; être convaincu ; être persuadé
แน่ใจ[adj.] (naējai) EN: sure ; confident ; certain ; convinced   FR: certain ; sûr ; convaincu ; persuadé

English-Thai: Longdo Dictionary
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux
unsure(adj) ไม่แน่ใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be bound to[IDM] แน่ใจ, See also: มั่นใจ(ว่า)
certain[ADJ] แน่นอน, See also: แน่ใจ, มั่นใจ, Syn. confident, sure
depend on[PHRV] มั่นใจได้, See also: แน่ใจได้, แน่นอน
depend upon[PHRV] มั่นใจได้, See also: แน่ใจได้, แน่นอน
figure on[PHRV] ขึ้นอยู่กับ, See also: แน่ใจในเรื่อง, มั่นใจกับ, Syn. depend on
leave one's options open[IDM] แน่ใจว่ามีทางเลือก, Syn. keep open
make sure[IDM] มั่นใจ, See also: แน่ใจ
make sure of[IDM] แน่ใจ, See also: มั่นใจใน, ตรวจสอบให้แน่, Syn. make certain of, make of
positive[ADJ] แน่ใจ, See also: มั่นใจ, ยืนยัน, Syn. assertive, decisive
surefire[SL] แน่นอน, See also: แน่ใจได้, ซึ่งมั่นใจได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
ascertain(แอสเซอเทน') vt. เสาะหา, ค้นคว้า,สืบหา,ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน. -ascertainment n., Syn. discover, determine)
burn inระยะทดลอง <คำแปล>กระบวนการที่ใช้ในระหว่างการทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถใช้การได้ดีจริง ๆ เช่น เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เอี่ยมมา ก็ควรจะลองเปิดเครื่องทิ้งไวัสัก 48 ชั่วโมง ถ้าอะไรจะเสียหรือใช้การไม่ได้ดี ก็จะได้รู้ ช่วงเวลาที่ลองใช้นี้ เรียกว่าระยะ burn in (ถ้าเป็น รถยนต์เรียกว่า run in)
certain(เซอ'เทิน) adj. แน่ใจ,แน่นอน,ไม่มีพลาด,บ้าง, See also: certainly adv. -Conf. sure
certainty(เซอ'เทินที) n. ความแน่นอน,ความแน่ใจ,สิ่งที่แน่นอน, Syn. certitude ###A. doubt
corroborate(คะรอบ'บะเรท) vi. ยืนยัน,ทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น,ทำให้หนักแน่นขึ้น, See also: corroborative adj. ดูcorroborate corroboratory adj. ดูcorroborate corroborator n. ดูcorroborate, Syn. confirm,verify
corroboration(คะรอบบะเร'เชิน) n. การหาหลักฐานยืนยัน,การทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น,ข้อเท็จจริงหรือคำพูดที่ยืนยันสนับสนุน, Syn. confirmation,proof
doubt(เดาทฺ) {doubted,doubting,doubts} n. ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความกลัว. vt. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่ไว้วางใจ,กลัว vi. สงสัย -Phr. (beyond the shadow of a doubt แน่ใจ,มั่นใจ) ., See also: doubtable adj. ดูdoubt doubtably adv. ดูdoubt doubter n. ดูdoub
doubtful(เดาทฺ'ฟูล) adj. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่มั่นใจ,ลังเล, See also: doubtfulness n. ดูdoubtful, Syn. uncertain,undecided,unlikely ###A. determined,likely
grope(โกรพ) vi. คลำหา,ค้นหาอย่างไม่แน่ใจ vt. ค้นหา,สืบหา., See also: groper n., Syn. search

English-Thai: Nontri Dictionary
assure(vt) ทำให้มั่นใจ,ทำให้แน่ใจ,ทำให้วางใจ,รับประกัน
assured(adj) แน่ใจ,แน่นอน,มั่นใจ
assuredly(adj) อย่างแน่ใจ,อย่างแน่นอน,เป็นแน่
certain(adj) แน่ใจ,แน่ๆ,แน่นอน,เที่ยง
certainly(adv) อย่างแน่ใจ,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ
certainty(n) ความเชื่อมั่น,ความแน่นอน,ความมั่นใจ,ความแน่ใจ
cocksure(adj) แน่ใจมาก,มั่นใจมาก
confident(adj) แน่ใจ,มั่นใจ,เชื่อใจ,เชื่อมั่น,ไว้ใจ
conviction(n) ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่น,ความแน่ใจ,การลงโทษ,การตัดสินว่าผิด
convince(vt) ทำให้เชื่อมั่น,ทำให้แน่ใจ,ทำให้เชื่อ,ทำให้สำนึก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
could be certainแน่ใจได้, เชื่อมั่นได้,ประจักษ์แจ้ง, รู้แน่ชัด

German-Thai: Longdo Dictionary
freilich(adv) เห็นด้วย, แน่ใจ, See also: S. natürlich, selbstverständlich
oderใช่มั้ย? ใช้ในกรณีถามย้ำความแน่ใจ Oder?
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นในประโยคคำถามที่ผู้ถามไม่แน่ใจว่าจริง เช่น Kannst du überhaupt kochen? เธอทำอาหารได้จริงหรือ
ausziehen(vi) |zog aus, ist ausgezogen| ย้ายออก เช่น Bist du sicher, daß er ausziehen wird? เธอแน่ใจนะ ว่าเขาจะย้ายออก
von etwas ausgehen(phrase) เชื่อมันหรือแน่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น Ich gehe davon aus, dass Peter nicht mit uns mitkommt. ฉันแน่ใจว่าปีเตอร์จะไม่ไปกับเราด้วย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top