ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affirm

AH0 F ER1 M   
93 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affirm-, *affirm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affirm[VI] ยืนยัน, See also: รับรอง, พิสูจน์ความเป็นจริง, Syn. insist, assert, repeat
affirm[VT] ยืนยัน, See also: รับรอง, พิสูจน์ความเป็นจริง
affirmant[N] ผู้ที่ยืนยัน
affirmative[N] ข้อความที่แสดงการยินยอม, See also: ข้อความที่แสดงการเห็นพ้อง
affirmative[N] คำตอบรับ, See also: คำยืนยัน
affirmative[ADJ] ซึ่งยืนยันว่าจริง
affirmative[ADJ] ซึ่งแสดงถึงการยินยอม, See also: ซึ่งเห็นพ้อง, Syn. agreeing, affirming, Ant. negative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affirm(อะเฟิร์ม') vt. ยืนยัน, เห็นพ้อง, อนุมัติ, พิสูจน์เป็นความจริง, รับรอง, Syn. state, assert)
affirmant(อะเฟอ' เมินทฺ) n. ผู้ที่ยืนยัน
affirmation(แอฟเฟอเม' เชิน) n. การยืนยัน, การรับรอง, Syn. affirmance, Syn. assertion)
affirmative(อะเฟอ' มาทิฟว) adj. ซึ่งยืนยัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
affirm(vi,vt) รับว่าจริง,ยืนยัน,รับรอง,เห็นพ้อง
affirmation(n) การประกาศ,การยืนยัน,การรับรอง
affirmative(adj) ซึ่งยืนยัน,ซึ่งรับรอง
affirmative(n) การรับ,คำยืนยัน,คำรับรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
affirmยืนตาม, ยืนยัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affirmationการปฏิญาณตน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
affirmationการยืนยัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affirmative actionการยืนยันสิทธิประโยชน์ (ของบุคคลบางกลุ่ม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
affirmative pregnantยืนยันว่าตั้งครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affirmative, theคำยืนยันข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affirmationsการปฏิญาณตน [TU Subject Heading]
Affirmative action programmeแผนงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Affirmative action programmeแผนงานช่วยเหลือผู้เสียเปรียบทางสังคม [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you say God wants to affirm he's alive and he's very disappointed...คุณบอกว่าพระเจ้ายืนยันว่าท่านมีตัวตน Oh, God! (1977)
It's a rog, Brown. Much affirmed.ไอ้นี่สงสัยจะโง่กินจริงๆ Casualties of War (1989)
Affirmative.รับทราบๆ Ghost in the Shell (1995)
It would be an affirmation!มันจะยืนยัน! The Birdcage (1996)
- Are you reading me? - That's affirmative.คุณกำลังอ่านฉัน? Contact (1997)
That's a big affirmative.คือการที่คุณ? นั่นเป็นใหญ่ยืนยัน Contact (1997)
Probably it's nothing serious. - Do they have pressure? - Affirmative.มีอากาศเพียงพอ แต่ไม่มีแรงโน้มถ่วง Event Horizon (1997)
This affirmative blacktion.คำยืนยันเรื่องคนผิวสี American History X (1998)
A few new books doesn't qualify as affirmative black action.หนังสือใหม่ๆ แค่ไม่กี่เล่ม ไม่ได้หมายถึงคุณภาพ/ของการกระทำของพวกผิวดำซะหน่อย American History X (1998)
This affirmative-action crap... I don't know what that's about.เนี่ยแหละยืนยันได้เลย... ฉันไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไร American History X (1998)
- Affirmative.วันนี้เหรอ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Your five predecessors were, by design, based on a similar predication a contingent affirmation that was meant to create a profound attachment to the rest of your species, facilitating the function of the One.บรรพบุรุษของคุณทั้ง 5 / จากที่เราทำนายไว้ เต็มใจจะยอมรับกระบวนการนี้ เพื่อเติมเต็มภารกิจของผู้ปลดปล่อยให้สมบูรณ์ The Matrix Reloaded (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affirmAffirmative action and busing are debated topics.
affirmAlthough they pay lip service to the idea of affirmative action, in reality very few minorities get hired.
affirmDebate is an academic game between the affirmative and the negative.
affirmHe affirmed himself to be innocent.
affirmHe affirmed his innocence.
affirmHe affirmed that he saw the crash.
affirmHe affirmed the truth of her statement.
affirmI affirmed that he was innocent.
affirmJane affirmed that she was telling the truth.
affirmThe answer was in the affirmative.
affirmThe teacher affirmed the decision of the student council.
affirmThis sort of structure is called a double negative, but in effect it shows affirmation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัญญาณตอบรับ[N] affirmative sign
ประโยคบอกเล่า[N] affirmative sentence, Example: เรื่องดังกล่าวผู้แต่งเริ่มเรื่องด้วยประโยคบอกเล่า, Thai definition: รูปประโยคชนิดแสดงเนื้อหา
ยืนยัน[V] assure, See also: affirm, reaffirm, confirm, insist, tell firmly, Example: เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรกของโลกมีหลักฐานยืนยันว่า มีผู้ประดิษฐ์มาแล้วเกือบ 300 ปี, Thai definition: พูดคงคำโดยแน่นแฟ้น, พูดรับรู้เห็นโดยแน่นอน, ย้ำหรือแจ้งให้รู้ข้อเท็จจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true   FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
ใช่ [v.] (chai) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right   FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
ค่ะ[X] (kha) EN: yes ; okay ; right ; [politeness marker when answering a question in the affirmative]   FR: oui ; [formule de politesse en fin de réponse affirmative]
แม่น[v.] (maen) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right   FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
เนอะ[X] (noe) EN: [affirmative ending particle]   FR: [particule finale affirmative]
รับรอง[v.] (raprøng) EN: assure ; certify ; confirm ; affirm   FR: certifier ; assurer ; garantir ; confirmer ; affirmer
สัญญาณตอบรับ[n. exp.] (sanyān tøprap) EN: affirmative sign   
ตอบรับ[v.] (tøprap) EN: acknowledge the receipt of ; accept ; respond ; reply in the affirmative ; answer in the affirmative ; answer affirmatively ; say yes ; acknowledge   FR: répondre positivement

CMU English Pronouncing Dictionary
AFFIRM    AH0 F ER1 M
AFFIRMS    AH0 F ER1 M Z
AFFIRMED    AH0 F ER1 M D
AFFIRMING    AH0 F ER1 M IH0 NG
AFFIRMATION    AE2 F ER0 M EY1 SH AH0 N
AFFIRMATIVE    AH0 F ER1 M AH0 T IH0 V
AFFIRMATIONS    AE2 F ER0 M EY1 SH AH0 N Z
AFFIRMATIVELY    AH0 F ER1 M AH0 T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affirm    (v) ˈəfˈɜːʴm (@1 f @@1 m)
affirms    (v) ˈəfˈɜːʴmz (@1 f @@1 m z)
affirmed    (v) ˈəfˈɜːʴmd (@1 f @@1 m d)
affirming    (v) ˈəfˈɜːʴmɪŋ (@1 f @@1 m i ng)
affirmation    (n) ˌæfəmˈɛɪʃən (a2 f @ m ei1 sh @ n)
affirmative    (n) ˈəfˈɜːʴmətɪv (@1 f @@1 m @ t i v)
affirmations    (n) ˌæfəmˈɛɪʃənz (a2 f @ m ei1 sh @ n z)
affirmatives    (n) ˈəfˈɜːʴmətɪvz (@1 f @@1 m @ t i v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
断言[duàn yán, ㄉㄨㄢˋ ㄧㄢˊ, / ] affirm; assertion, #19,331 [Add to Longdo]
可决票[kě jué piào, ㄎㄜˇ ㄐㄩㄝˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] affirmative vote [Add to Longdo]
肯定句[kěn dìng jù, ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩˋ, ] affirmative sentence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アファーマティブアクション[, afa-mateibuakushon] (n) affirmative action [Add to Longdo]
[おう, ou] (n) (1) agreement; affirmative; (int) (2) aye; yes; OK; okay; yeah; all right [Add to Longdo]
確認[かくにん, kakunin] (n,vs) affirmation; confirmation; validation; (P) [Add to Longdo]
肯定[こうてい, koutei] (n,vs) positive; affirmation; (P) [Add to Longdo]
肯定的[こうていてき, kouteiteki] (adj-na) affirmative [Add to Longdo]
再確認[さいかくにん, saikakunin] (n,vs) reaffirmation; reconfirmation; revalidation [Add to Longdo]
賛成票[さんせいひょう, sanseihyou] (n) affirmative vote; yes vote; aye [Add to Longdo]
然り;爾り[しかり, shikari] (int) (1) yes; yea; aye; affirmative; (vr,vi) (2) (arch) to be so [Add to Longdo]
断言[だんげん, dangen] (n,vs) assertion; declaration; affirmation; (P) [Add to Longdo]
[なり, nari] (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n,suf) (3) (usu. 也) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affirm \Af*firm"\ ([a^]f*f[~e]rm"), v. t. [imp. & p. p.
   {Affirmed} (-f[~e]rmd"); p. pr. & vb. n. {Affirming}.] [OE.
   affermen, OF. afermer, F. affirmer, affermir, fr. L.
   affirmare; ad + firmare to make firm, firmus firm. See
   {Firm}.]
   1. To make firm; to confirm, or ratify; esp. (Law), to assert
    or confirm, as a judgment, decree, or order, brought
    before an appellate court for review.
    [1913 Webster]
 
   2. To assert positively; to tell with confidence; to aver; to
    maintain as true; -- opposed to {deny}.
    [1913 Webster]
 
       Jesus, . . . whom Paul affirmed to be alive. --Acts
                          xxv. 19.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) To declare, as a fact, solemnly, under judicial
    sanction. See {Affirmation}, 4.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To assert; aver; declare; asseverate; assure; pronounce;
     protest; avouch; confirm; establish; ratify.
 
   Usage: To {Affirm}, {Asseverate}, {Aver}, {Protest}. We
      affirm when we declare a thing as a fact or a
      proposition. We asseverate it in a peculiarly earnest
      manner, or with increased positiveness as what can not
      be disputed. We aver it, or formally declare it to be
      true, when we have positive knowledge of it. We
      protest in a more public manner and with the energy of
      perfect sincerity. People asseverate in order to
      produce a conviction of their veracity; they aver when
      they are peculiarly desirous to be believed; they
      protest when they wish to free themselves from
      imputations, or to produce a conviction of their
      innocence.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affirm \Af*firm"\, v. i.
   1. To declare or assert positively.
    [1913 Webster]
 
       Not that I so affirm, though so it seem
       To thee, who hast thy dwelling here on earth.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To make a solemn declaration, before an authorized
    magistrate or tribunal, under the penalties of perjury; to
    testify by affirmation.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affirm
   v 1: establish or strengthen as with new evidence or facts; "his
      story confirmed my doubts"; "The evidence supports the
      defendant" [syn: {confirm}, {corroborate}, {sustain},
      {substantiate}, {support}, {affirm}] [ant: {contradict},
      {negate}]
   2: to declare or affirm solemnly and formally as true; "Before
     God I swear I am innocent" [syn: {affirm}, {verify},
     {assert}, {avow}, {aver}, {swan}, {swear}]
   3: say yes to

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top