ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affirm

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affirm-, *affirm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affirm(vi) ยืนยัน, See also: รับรอง, พิสูจน์ความเป็นจริง, Syn. insist, assert, repeat
affirm(vt) ยืนยัน, See also: รับรอง, พิสูจน์ความเป็นจริง
affirmant(n) ผู้ที่ยืนยัน
affirmative(n) ข้อความที่แสดงการยินยอม, See also: ข้อความที่แสดงการเห็นพ้อง
affirmative(n) คำตอบรับ, See also: คำยืนยัน
affirmative(adj) ซึ่งยืนยันว่าจริง
affirmative(adj) ซึ่งแสดงถึงการยินยอม, See also: ซึ่งเห็นพ้อง, Syn. agreeing, affirming, Ant. negative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affirm(อะเฟิร์ม') vt. ยืนยัน, เห็นพ้อง, อนุมัติ, พิสูจน์เป็นความจริง, รับรอง, Syn. state, assert
affirmant(อะเฟอ' เมินทฺ) n. ผู้ที่ยืนยัน
affirmation(แอฟเฟอเม' เชิน) n. การยืนยัน, การรับรอง, Syn. assertion
affirmative(อะเฟอ' มาทิฟว) adj. ซึ่งยืนยัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
affirm(vi, vt) รับว่าจริง, ยืนยัน, รับรอง, เห็นพ้อง
affirmation(n) การประกาศ, การยืนยัน, การรับรอง
affirmative(adj) ซึ่งยืนยัน, ซึ่งรับรอง
affirmative(n) การรับ, คำยืนยัน, คำรับรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
affirmยืนตาม, ยืนยัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affirmationการปฏิญาณตน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
affirmationการยืนยัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affirmative actionการยืนยันสิทธิประโยชน์ (ของบุคคลบางกลุ่ม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
affirmative pregnantยืนยันว่าตั้งครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affirmative, theคำยืนยันข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affirmationsการปฏิญาณตน [TU Subject Heading]
Affirmative action programmeแผนงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Affirmative action programmeแผนงานช่วยเหลือผู้เสียเปรียบทางสังคม [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you say God wants to affirm he's alive and he's very disappointed...คุณบอกว่าพระเจ้ายืนยันว่าท่านมีตัวตน Oh, God! (1977)
Open your eyes wide and affirm within yourselves that you will give it your all today.เปิดตาของพวกนายและเปิดสมองพร้อมที่จะรับในวันนี้ God of Study (2010)
Do solemnly affirm that I will faithfully execute the office of the President of the United States.ขอยืนยันอย่างหนักแน่น ว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ ในตำแหน่งปธน.ของสหรัฐอเมริกา Us or Them (2011)
Do solemnly affirm that I will faithfully execute the office of the President of the United States.ขอยืนยันอย่างหนักแน่น ว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ ในตำแหน่งปธน.ของสหรัฐอเมริกา Us or Them (2011)
Why, because I'll affirm my standing as C.E.O.?ทำไม เพราะว่าผมยืนยันตำแหน่งของผมเป็น CEO หรือ? Collusion (2013)
And as such we do hereby proclaim and affirm the following principles.และอย่างที่เราประกาศ อย่างเป็นทางการเช่นนี้ และเห็นพ้องตามหลักการต่อไปนี้ Free State of Jones (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affirmAffirmative action and busing are debated topics.
affirmAlthough they pay lip service to the idea of affirmative action, in reality very few minorities get hired.
affirmDebate is an academic game between the affirmative and the negative.
affirmHe affirmed himself to be innocent.
affirmHe affirmed his innocence.
affirmHe affirmed that he saw the crash.
affirmHe affirmed the truth of her statement.
affirmI affirmed that he was innocent.
affirmJane affirmed that she was telling the truth.
affirmThe answer was in the affirmative.
affirmThe teacher affirmed the decision of the student council.
affirmThis sort of structure is called a double negative, but in effect it shows affirmation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัญญาณตอบรับ(n) affirmative sign
ประโยคบอกเล่า(n) affirmative sentence, Example: เรื่องดังกล่าวผู้แต่งเริ่มเรื่องด้วยประโยคบอกเล่า, Thai Definition: รูปประโยคชนิดแสดงเนื้อหา
ยืนยัน(v) assure, See also: affirm, reaffirm, confirm, insist, tell firmly, Example: เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรกของโลกมีหลักฐานยืนยันว่า มีผู้ประดิษฐ์มาแล้วเกือบ 300 ปี, Thai Definition: พูดคงคำโดยแน่นแฟ้น, พูดรับรู้เห็นโดยแน่นอน, ย้ำหรือแจ้งให้รู้ข้อเท็จจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[aēp-āng] (v) EN: claim, pretend that something is true  FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อ้าง[āng] (v) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite  FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[āng wā] (v) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true  FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
ใช่[chai] (v) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right  FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
ค่ะ[kha] (x) EN: yes ; okay ; right ; [ politeness marker when answering a question in the affirmative ]  FR: oui ; [ formule de politesse en fin de réponse affirmative ]
แม่น[maen] (v) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right  FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
เนอะ[noe] (x) EN: [ affirmative ending particle ]  FR: [ particule finale affirmative ]
รับรอง[raprøng] (v) EN: assure ; certify ; confirm ; affirm  FR: certifier ; assurer ; garantir ; confirmer ; affirmer
สัญญาณตอบรับ[sanyān tøprap] (n, exp) EN: affirmative sign
ตอบรับ[tøprap] (v) EN: acknowledge the receipt of ; accept ; respond ; reply in the affirmative ; answer in the affirmative ; answer affirmatively ; say yes ; acknowledge  FR: répondre positivement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
affirm
affirms
affirmed
affirming
affirmation
affirmative
affirmations
affirmatively

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affirm
affirms
affirmed
affirming
affirmation
affirmative
affirmations
affirmatives

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
断言[duàn yán, ㄉㄨㄢˋ ㄧㄢˊ,   /  ] affirm; assertion #19,331 [Add to Longdo]
可决票[kě jué piào, ㄎㄜˇ ㄐㄩㄝˊ ㄆㄧㄠˋ,    /   ] affirmative vote [Add to Longdo]
肯定句[kěn dìng jù, ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩˋ,   ] affirmative sentence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
確認[かくにん, kakunin] (n, vs) affirmation; confirmation; validation; (P) #286 [Add to Longdo]
肯定[こうてい, koutei] (n, vs) positive; affirmation; (P) #7,880 [Add to Longdo]
断言[だんげん, dangen] (n, vs) assertion; declaration; affirmation; (P) #13,076 [Add to Longdo]
アファーマティブアクション[afa-mateibuakushon] (n) affirmative action [Add to Longdo]
[おう, ou] (n) (1) agreement; affirmative; (int) (2) aye; yes; OK; okay; yeah; all right [Add to Longdo]
肯定的[こうていてき, kouteiteki] (adj-na) affirmative [Add to Longdo]
再確認[さいかくにん, saikakunin] (n, vs) reaffirmation; reconfirmation; revalidation [Add to Longdo]
賛成票[さんせいひょう, sanseihyou] (n) affirmative vote; yes vote; aye [Add to Longdo]
然り;爾り[しかり, shikari] (int) (1) yes; yea; aye; affirmative; (vr, vi) (2) (arch) to be so [Add to Longdo]
[なり, nari] (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n, suf) (3) (usu. 也) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affirm \Af*firm"\ ([a^]f*f[~e]rm"), v. t. [imp. & p. p.
   {Affirmed} (-f[~e]rmd"); p. pr. & vb. n. {Affirming}.] [OE.
   affermen, OF. afermer, F. affirmer, affermir, fr. L.
   affirmare; ad + firmare to make firm, firmus firm. See
   {Firm}.]
   1. To make firm; to confirm, or ratify; esp. (Law), to assert
    or confirm, as a judgment, decree, or order, brought
    before an appellate court for review.
    [1913 Webster]
 
   2. To assert positively; to tell with confidence; to aver; to
    maintain as true; -- opposed to {deny}.
    [1913 Webster]
 
       Jesus, . . . whom Paul affirmed to be alive. --Acts
                          xxv. 19.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) To declare, as a fact, solemnly, under judicial
    sanction. See {Affirmation}, 4.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To assert; aver; declare; asseverate; assure; pronounce;
     protest; avouch; confirm; establish; ratify.
 
   Usage: To {Affirm}, {Asseverate}, {Aver}, {Protest}. We
      affirm when we declare a thing as a fact or a
      proposition. We asseverate it in a peculiarly earnest
      manner, or with increased positiveness as what can not
      be disputed. We aver it, or formally declare it to be
      true, when we have positive knowledge of it. We
      protest in a more public manner and with the energy of
      perfect sincerity. People asseverate in order to
      produce a conviction of their veracity; they aver when
      they are peculiarly desirous to be believed; they
      protest when they wish to free themselves from
      imputations, or to produce a conviction of their
      innocence.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affirm \Af*firm"\, v. i.
   1. To declare or assert positively.
    [1913 Webster]
 
       Not that I so affirm, though so it seem
       To thee, who hast thy dwelling here on earth.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To make a solemn declaration, before an authorized
    magistrate or tribunal, under the penalties of perjury; to
    testify by affirmation.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affirm
   v 1: establish or strengthen as with new evidence or facts; "his
      story confirmed my doubts"; "The evidence supports the
      defendant" [syn: {confirm}, {corroborate}, {sustain},
      {substantiate}, {support}, {affirm}] [ant: {contradict},
      {negate}]
   2: to declare or affirm solemnly and formally as true; "Before
     God I swear I am innocent" [syn: {affirm}, {verify},
     {assert}, {avow}, {aver}, {swan}, {swear}]
   3: say yes to

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top