Search result for

ให้ประกาศนียบัตร

(5 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ให้ประกาศนียบัตร-, *ให้ประกาศนียบัตร*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ให้ประกาศนียบัตร มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ให้ประกาศนียบัตร*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มหาวิทยาลัย(มะหาวิดทะยาไล) น. สถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลายสาขาวิชา หรือหลายกลุ่มสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งดำเนินการวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
certificate[VT] ให้หนังสือรับรอง, See also: ให้ประกาศนียบัตร
certify[VT] ให้หนังสือรับรอง, See also: ให้ประกาศนียบัตร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top