Search result for

ใบหุ้น

(35 entries)
(0.1369 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใบหุ้น-, *ใบหุ้น*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบหุ้น [N] share certificate, See also: stock certificate, Syn. ใบถือหุ้น, หุ้น, เอกสารถือหุ้น, Example: เขามอบใบหุ้นให้ผู้จัดการมรดกถือไว้, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ใบสำคัญสำหรับหุ้นที่บริษัทจำกัดออกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการถือหุ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใบหุ้นน. ใบสำคัญสำหรับหุ้นที่บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดออกให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงการถือหุ้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stock certificate; share certificateใบหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
share certificate; stock certificateใบหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate of shares; share certificateใบหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
name certificateใบหุ้นชนิดระบุชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, Neal may be the expert in spotting forged paintings and bearer bonds --โอ้, นีลคงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ ปลอมแปลงภาพ ใบหุ้น Stealing Home (2012)
They're stock certificates for Helios mining and oil.พวกนี้เป็นใบหุ้นของ บริษัทเหมืองแร่และน้ำมัน เฮลิออส A Busy Solitude (2012)
Czech police released the stock certificates from Paul Winstone's safety deposit box.ตำรวจเช็กยอมคืนใบหุ้น จากกล่องฝากนิรภัยของ พอล วินสโตน แล้วครับ A Busy Solitude (2012)
$250 million in stocks.ใบหุ้นมูลค่า 250 ล้านดอลล่าร์ A Busy Solitude (2012)
Bad idea, give me the stocks, or you'll just be another star on the wall at Langley..ไม่ฉลาดเลย เอาใบหุ้นมาให้ผม หรือคุณอยากเป็นดาวอีกดวง บนผนังที่แล็งค์ลี่ย์ A Busy Solitude (2012)
Helios... same company as the stock certificates.บริษัทเดียวกับ ชื่อบนใบหุ้น A Busy Solitude (2012)
Fitzpatrick was hit, and the stock certificates were stolen.ฟิตซ์แพตทริคถูกทำร้าย และใบหุ้นพวกนั้นก็ถูกปล้นไป A Busy Solitude (2012)
the bank, the stock certificates, she brought us here, cleared the countermeasures.ใบหุ้น แล้วยังพาเรามาที่นี่ ปลดชนวนระเบิด แต่ดูเหมือนทำได้ไม่หมด A Busy Solitude (2012)
I have the stocks.ผมได้ใบหุ้นมาแล้ว A Busy Solitude (2012)
They're stock certificates for helios mining and oil.มันคือใบหุ้นของบริษัท เหมืองแร่และน้ำมัน เฮลิออส The Three Bears (2012)
They got to be worth about $250 million now.ตอนที่ออกใบหุ้นเมื่อ 12 ปีก่อน ตอนนี้มีมูลค่าประมาณ 250 ล้านดอลล่าร์ The Three Bears (2012)
The stock certificates are the honey pot, and the deed is the castle.ใบหุ้นพวกนี้ เป็นกระปุกน้ำผึ้ง และกระท่อมหลังนี้คือปราสาท The Three Bears (2012)
The stock certificates were stolen.ใบหุ้นถูกขโมยไป Measure of a Man (2012)
Give me the stocks.เอาใบหุ้นมาให้ผม Measure of a Man (2012)
He wanted to get back the stock certificates you and Paul stole from him.ถ้าต้องการทวง ใบหุ้นที่คุณกับพอลขโมยมาจากเขาคืน Measure of a Man (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบหุ้น[n. exp.] (baihun) EN: share certificate   

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
debenture certificate (n ) ใบหุ้นกู้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stock certificate    [N] ใบหุ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agiotage(แอจ' จิโอทิจ) n. ธุรกิจการเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์หรือใบหุ้น
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
bondholdern. ผู้มีพันธบัตรหรือใบหุ้นกู้, See also: bondholding n. การมีพันธบัตรหรือใบหุ้นกู้
debenture(ดิเบน'เชอะ) n. เอกสารหลักฐานการลดภาษีที่ศุลกากร,ใบหุ้นของบริษัท
debenture bondn. ใบหุ้นกู้ของบริษัท
inscription(อินสคริพ'เชิน) n. ข้อความที่จารึก,สิ่งที่จารึกไว้,คำอุทิศ,เอกสารหลักทรัพย์,ใบหุ้น,การลงทะเบียนไว้., See also: inscriptional adj. inscriptive adj., Syn. engraving
motor(โม'เทอะ) n. เครื่องจักร,เครื่องยนต์,เครื่องเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล adj. ซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนไหว,ซึ่งนำกระแสประสาท (impules) ,เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ. vi. ขับรถยนต์,เดินทางโดยรถยนต์, See also: motors n.,pl. พันธบัตรหรือใบหุ้นระหว่างบริษัทรถยนต์
par(พาร์) n. ราคาปกติ,ราคาเดิม,ปริมาณปกติ,ภาวะปกติ,เดิม,เกณฑ์,ราคาในใบหุ้น,ระดับมาตรฐาน,จำนวนครั้งที่ตีที่เป็นเกณฑ์สำหรับหลุมกอล์ฟหนึ่งหลุม -Phr. (at par พอซื้อได้ตามเกณฑ์)
par valuen. ราคาตามใบหุ้น (face value)
redeem(รีดีม') vt. ซื้อคืน,ไถ่ถอน,ชำระหนี้,กู้คืน,ใช้คืน,ได้มาคืน,แลกเปลี่ยน (พันธบัตร,หลักทรัพย์,ใบหุ้น,คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า,ชดเชย,ชดใช้,ปฏิบัติตามสัญญา,ไถ่บาป, See also: redeemable adj. redeemability n. redeemably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
inscription(n) การจารึก,คำจารึก,คำอุทิศ,ใบหุ้น,การลงทะเบียน

Are you satisfied with the result?

Go to Top