Search result for

(71 entries)
(0.0711 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -よ-, *よ*.
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
予選会[よせんかい] (n ) A preliminary competition

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ヨーロッパ[うろっぱ, youroppa] (n) ยุโรป, See also: 欧州
予実[じつ, yojitsu] มาจาก2คำคือ 予測+実績=予実 หมายความว่า เป็นการเปรียบเทียบผลการทำงานว่า Plan กับ Actual มีข้อแตกต่างกันหรือไม่
予想[そう, yosou] (vt) พยากรณ์,คาดการณ์
予約[やく, yoyaku] (vi vt) จอง (เช่น จองโต๊ะในร้านอาหาร)
予選[せん, yosen] (n) รอบคัดเลือก
予防[ぼう, yobou] (vt) ป้องกัน
仍って[って, yotte] เพราะว่า, โดย, ด้วย, เหตุว่า
余震[しん, yoshin] (n) แผ่นดินไหวขนาดเล็กกว่า ที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่แผ่นดินไหวใหญ่, See also: S. aftershock,
依って[って, yotte] เพราะว่า, โดย, ด้วย, เหตุว่า
八日[うか, youka] (n) วันที่แปดของเดือน,แปดวัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
予告[こく, yokoku] (n vi) (การ)ประกาศ หรือแจ้งเตือนล่วงหน้า , See also: R. 通知、警告
余乗[じょう, yojou] redundant; surplus; residue; balance
予防保守[ぼうほしゅ, yobouhoshu] การซ่อมบำรุงเพื่อป้องกันปัญหา
予期[き, yoki] การคาดการณ์ , See also: S. そく, R. 予測
予測[そく, yosoku] (n) การคาดคะเน,การคาดการณ์ , See also: S. 予期, R.
喜んで[ろこんで, yorokonde] (adv colloq) ด้วยความยินดี
宵積み[いづみ, yoizumi] (n) การนำสินค้าขึ้นรถในตอนเย็นเพื่อขนส่งในตอนเช้า goods loaded in the afternoon for delivery the following morning
宵の明星[いのみょうじょう, yoinomyoujou] (n) ดาวศุกร์ ดาวประกายพฤกษ์ ดาวรุ่ง
要項[うこう, youkou] หัวข้อหลัก, หัวข้อสำคัญ
弱虫[わむし, yowamushi] (n) คนขี้ขลาด คนอ่อนแอ คนใจเสาะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
酔う[う, you] Thai: เมา English: to get drunk
酔う[う, you] Thai: มึนเมา English: to become intoxicated
寄せる[せる, yoseru] Thai: รวมรวม English: to gather
寄せる[せる, yoseru] Thai: สะสม English: to collect
寄せる[せる, yoseru] Thai: กองไว้ข้างหนึ่ง
蘇る[みがえる, yomigaeru] Thai: ฟื้นกลับคืน English: to be resurrected
蘇る[みがえる, yomigaeru] Thai: คืนชีพ English: to be revived
蘇る[みがえる, yomigaeru] Thai: กลับสดชื่นอีกครั้ง English: to be rehabilitated
四つ[っつ, yottsu] Thai: สี่ชิ้น
呼び出す[びだす, yobidasu] Thai: เรียกออกมา English: to summon

Japanese-English: EDICT Dictionary
4WD[んダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle) [Add to Longdo]
4元材料[んげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
[, yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P) [Add to Longdo]
いしょ;いっしょ[, yoisho ; yoissho] (int) (1) (expression of) effort or strain; Yo-heave-ho!; (vs) (2) to butter up; to suck up to [Add to Longdo]
いやいや;やんややんや;んやんや[, yoiyayoiya ; yanyayanya ; yonyayonya] (exp) hear! hear!; hooray [Add to Longdo]
[, yoiyoi] (n) (col) (sens) locomotor ataxia; difficulty walking or speaking (due to alcoholism, a stroke, etc.); someone with this problem [Add to Longdo]
い旅を[いたびを, yoitabiwo] (exp) bon voyage!; have a nice trip! [Add to Longdo]
い旅行を[いりょこうを, yoiryokouwo] (exp) "Bon voyage!"; "Have a nice trip!" [Add to Longdo]
[, you] (aux-v) (1) (non-五段 verbs, e.g. 食べう) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
うが[, youga] (exp) (volitional form of verb + ga) regardless of; whether (or not) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
(自転車に乗って)フーッ、この坂道はきつい。でも帰りは楽だね。(On a bicycle) Whew! This is a tough hill. But coming back sure will be a breeze.
「4ポンド90ペンスだ」とボブが答える。"Four pounds, ninety pence" Bob answers.
「あなたを愛しているの」と言わんばかりに彼女は僕にウィンクした。 [M]She winked at me, as much as to say, I love you.
「あの人は誰なんでしょうか」「加藤さんです"Who is that man?" "Mr Kato."
「あの赤い服を着るのはしなさい」「なぜいけないの」"You had better not wear the red dress." "Why not?"
「いつも、そしていつまでも!」と小さい白いウサギはいいました。"Forever and always!" replied the little white rabbit.
「おはう」とトムは微笑みながら言った。"Good morning", said Tom with a smile.
「おまえの軍など我が軍に対しては無力だ」と、彼は笑っていった。"Your army is impotent against mine!!" he laughed.
「おわったの」「それどころかまだ始めていない"Have you finished?" "On the contrary, I have not even begun yet."
「キャッチボールしうか」「し、是非やろう」"How about playing catch?" "Sure, why not?"

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
り小さい[りちいさい, yorichiisai] less than (<) [Add to Longdo]
り小さいまたは等しい[りちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
り対線[りついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
り大きい[りおおきい, yoriookii] greater than (>) [Add to Longdo]
り大きいまたは等しい[りおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
ヨードン[ーどん, yo-don] Yourdon [Add to Longdo]
横向き[こむき, yokomuki] landscape orientation [Add to Longdo]
横書き[こがき, yokogaki] horizontal writing [Add to Longdo]
横長[こなが, yokonaga] landscape orientation [Add to Longdo]
寄せる[せる, yoseru] to justify [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
与党[とう, yotou] Regierungspartei [Add to Longdo]
[, yo] -Welt, Zeitalter [Add to Longdo]
世論[ろん, yoron] oeffentliche_Meinung [Add to Longdo]
世論[ろん, yoron] oeffentliche_Meinung, Oeffentlichkeit [Add to Longdo]
[, yo] im_voraus, vorher [Add to Longdo]
予備費[びひ, yobihi] Geldreserve, Reservefonds [Add to Longdo]
予定[てい, yotei] Plan, Programm, Erwartung [Add to Longdo]
予想[そう, yosou] Erwartung, Vermutung, Voraussicht [Add to Longdo]
予測[そく, yosoku] Vorausberechnung, Vorhersage [Add to Longdo]
予知[ち, yochi] voraussehen, voraussagen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top