ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vouch

V AW1 CH   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vouch-, *vouch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vouch[VI] รับรองคุณภาพของบุคคลหรือสิ่งของ, See also: รับประกัน, Syn. warrant
voucher[N] ใบสำคัญจ่าย, See also: ใบสำคัญแสดงหลักฐานการจ่ายเงิน รับเงิน หรือการส่งมอบของ
voucher[N] หนังสือรับรอง, See also: ใบรับรอง, เอกสารรับรอง, จดหมายรับรอง, Syn. credentials, proof
voucher[N] ผู้รับรอง, See also: ผู้รับประกัน, ผู้ค้ำประกัน, ผู้ยืนยัน, พยานสนับสนุน, Syn. guarantor
voucher[VT] เตรียมใบรับรองให้, See also: เตรียมใบสำคัญจ่ายให้, เตรียมหลักฐานให้
voucher[VT] รับประกัน, See also: ค้ำประกัน, Syn. guarantee
vouch for[PHRV] ยืนยัน, See also: รับรอง, ค้ำประกัน
vouchsafe[VT] ยินยอมให้, Syn. grant, concede, accord
vouchsafement[N] การอนุญาต, See also: การยินยอม, Syn. grant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vouch(เวาชฺ) vi.,vt.,n. (การ) รับรอง,รับประกัน,ค้ำประกัน,ประกัน,เป็นพยาน,สนับสนุน,ยืนยัน., Syn. support,guarantee
voucher(เวา'เชอะ) n. ผู้รับรอง,ผู้รับประกัน,ผู้ค้ำประกัน,ผู้ยืนยัน,หนังสือรับรอง, ใบสำคัญคู่จ่าย. vt. เตรียมใบรับรองให้,เตรียมหลักฐานให้
avouch(อะเวาชฺ') vt. รับประกัน,รับรอง,รับผิดชอบ,ยอมรับ,สารภาพ. -avoucher n.
unvouched(อันเวาชท') adj. ไม่ได้ค่ำประกัน,ไม่ได้ยืนยัน

English-Thai: Nontri Dictionary
vouch(vi) รับประกัน,ยืนยัน,สนับสนุน,รับรอง
voucher(n) ผู้รับประกัน,ใบเสร็จรับเงิน,ผู้รับรอง,ใบสำคัญ,ใบรับรอง
vouchsafe(vi) ถ่อมตัวลงมา,ลดตัวลง,ยอมรับ
vouchsafe(vt) อนุญาต,ยอมให้,มอบให้
avouch(vt) รับผิดชอบ,ยอมรับ,รับรอง,รับประกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vouchเรียก, เรียกมาเป็นพยาน, เรียกมาให้คำรับรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voucher specimenตัวแทนตัวอย่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Voucherใบสำคัญ [การบัญชี]
Voucher registerทะเบียนใบสำคัญจ่าย [การบัญชี]
Voucher systemระบบในสำคัญจ่าย [การบัญชี]
Vouchingการตรวจสอบใบสำคัญ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, that was a mistake. I can vouch for her.ฉันสามารถรับรองสำหรับเธอ เรา สนิทกันมาก Help! (1965)
You're going to sign this voucher so I can hire a contractor.คุณจะเซ็นใบรับรองนี่ ผมจะได้จ้างมือรับจ้าง Jaws (1975)
Hospital vouchers are available again.บัตรกำนัลโรงพยาบาลที่มีอยู่ อีกครั้ง Mad Max (1979)
You personally vouch for this guy?โดยส่วนตัวแล้วคุณรับรองชายคนนี้ได้หรือ? Mannequin (1987)
He'll vouch.เขายืนยันได้. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Medicare, unemployment, rent vouchers, vocational training.ค่ารักษา เงินคนว่างงาน บัตร์ช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ฝึกวิชาชีพ Pilot (2004)
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม. V for Vendetta (2005)
You vouched for us? Yes, but you don't know them the way I do.ใช่ คุณไม่รู้จักเขาดีพอ Big Momma's House 2 (2006)
I vouched for you !ฉันอยู่ข้างนาย The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
I'll vouch for that.ฉันรับประกัน Dead Silence (2007)
I'll vouch for that.ฉันรับรอง Dead Silence (2007)
-Well, you vouch for her, then. -Thank you.งั้นคุณรับผิดชอบเธอด้วยละกัน ขอบคุณ Music and Lyrics (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vouchFather vouched for his friend.
vouchI can give you a copy of the report but I can't vouch for its accuracy.
vouchI vouch for his sincerity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบสั่งจ่าย[N] voucher, See also: payment voucher, cheque, draft, Syn. คำสั่งจ่าย, Example: ใบสั่งจ่ายฉบับนี้ใส่จำนวนเงินไม่ถูกต้อง, Count unit: ใบ, Thai definition: หนังสือคำสั่งให้จ่ายเงินหรือสิ่งของ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเบิกเงิน[n. exp.] (baiboēk ngoen) EN: cash voucher ; withdrawal slip   
ใบสั่งจ่าย[n.] (baisangjāi) EN: voucher ; check ; payment order   FR: reçu [m]
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: voucher ; request for a treasury payment   
ค้ำประกันให้[v. exp.] (khamprakan hai) EN: vouch for ; stand surety for   
คูปอง[n.] (khūpøng) EN: coupon ; voucher   
ประกัน[v.] (prakan) EN: bail out ; release on bail ; vouch for ; go bail for ; stand surety for   

CMU English Pronouncing Dictionary
VOUCH    V AW1 CH
VOUCHED    V AW1 CH T
VOUCHER    V AW1 CH ER0
VOUCHERS    V AW1 CH ER0 Z
VOUCHING    V AW1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vouch    (v) vˈautʃ (v au1 ch)
vouched    (v) vˈautʃt (v au1 ch t)
voucher    (n) vˈautʃər (v au1 ch @ r)
vouches    (v) vˈautʃɪz (v au1 ch i z)
vouchers    (n) vˈautʃəz (v au1 ch @ z)
vouching    (v) vˈautʃɪŋ (v au1 ch i ng)
vouchsafe    (v) vˈautʃsˈɛɪf (v au1 ch s ei1 f)
vouchsafed    (v) vˈautʃsˈɛɪft (v au1 ch s ei1 f t)
vouchsafes    (v) vˈautʃsˈɛɪfs (v au1 ch s ei1 f s)
vouchsafing    (v) vˈautʃsˈɛɪfɪŋ (v au1 ch s ei1 f i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギフト券[ギフトけん, gifuto ken] (n) gift certificate; gift voucher [Add to Longdo]
バウチャー[, baucha-] (n) voucher [Add to Longdo]
バウチャーシステム[, baucha-shisutemu] (n) voucher system [Add to Longdo]
起票[きひょう, kihyou] (n,vs) issue of a voucher [Add to Longdo]
証票[しょうひょう, shouhyou] (n) certificate; voucher; chit [Add to Longdo]
証憑[しょうひょう, shouhyou] (n) documented evidence (contract, voucher, etc.) [Add to Longdo]
折り紙を付ける;折紙を付ける[おりがみをつける, origamiwotsukeru] (exp,v1) (See 太鼓判を押す) to guarantee (someone's ability or the quality of their work); to vouch for; to endorse [Add to Longdo]
伝票[でんぴょう, denpyou] (n) chit; sales slip; voucher; (P) [Add to Longdo]
予約券[よやくけん, yoyakuken] (n) reservation slip; reservation voucher [Add to Longdo]
裏打ち[うらうち, urauchi] (n,vs) (1) lining; backing; (2) vouching for [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vouch \Vouch\, v. t. [imp. & p. p. {Vouched}; p. pr. & vb. n.
   {Vouching}.] [OE. vouchen, OF. vochier to call, fr. L. vocare
   to call, fr. vox, vocis, voice. See {Voice}, and cf.
   {Avouch}.]
   [1913 Webster]
   1. To call; to summon. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       [They] vouch (as I might say) to their aid the
       authority of the writers.       --Sir T.
                          Elyot.
    [1913 Webster]
 
   2. To call upon to witness; to obtest.
    [1913 Webster]
 
       Vouch the silent stars and conscious moon. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To warrant; to maintain by affirmations; to attest; to
    affirm; to avouch.
    [1913 Webster]
 
       They made him ashamed to vouch the truth of the
       relation, and afterwards to credit it. --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   4. To back; to support; to confirm; to establish.
    [1913 Webster]
 
       Me damp horror chilled
       At such bold words vouched with a deed so bold.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) To call into court to warrant and defend, or to make
    good a warranty of title.
    [1913 Webster]
 
       He vouches the tenant in tail, who vouches over the
       common vouchee.            --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To obtest; declare; affirm; attest; warrant; confirm;
     asseverate; aver; protest; assure.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vouch \Vouch\, v. i.
   1. To bear witness; to give testimony or full attestation.
    [1913 Webster]
 
       He will not believe her until the elector of Hanover
       shall vouch for the truth of what she has . . .
       affirmed.               --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To assert; to aver; to declare. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vouch \Vouch\, n.
   Warrant; attestation. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The vouch of very malice itself.     --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vouch
   v 1: give personal assurance; guarantee; "Will he vouch for me?"
   2: give surety or assume responsibility; "I vouch for the
     quality of my products" [syn: {guarantee}, {vouch}]
   3: summon (a vouchee) into court to warrant or defend a title
   4: give supporting evidence; "He vouched his words by his deeds"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top