Search result for

certainty

(43 entries)
(0.0426 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -certainty-, *certainty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
certainty    [N] ความแน่นอน, See also: ความแน่ใจ, Syn. certitude
certainty    [N] สิ่งที่แน่นอน, Syn. certitude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
certainty(เซอ'เทินที) n. ความแน่นอน,ความแน่ใจ,สิ่งที่แน่นอน, Syn. certitude ###A. doubt
uncertainty(อันเซอ'เทินที) n. ความไม่แน่นอน,ความไม่แน่ใจ,ความลังเล,ความคลุมเครือ, Syn. doubt,indecision

English-Thai: Nontri Dictionary
certainty(n) ความเชื่อมั่น,ความแน่นอน,ความมั่นใจ,ความแน่ใจ
uncertainty(n) ความไม่แน่นอน,ความลังเล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A White House aide told NBC News today that impeachment of the President by the full House of Representatives now is a virtual certainty.ทางทำเนียบขาวได้กล่าว\ กับทางเครือข่ายNBCว่า การถอดถอนท่านปธน.โดย รัฐสภายังไม่มีวิธีการ\ ที่ชัดแจ้งในตอนนี้ Frost/Nixon (2008)
Doubt can be a bond as powerful and sustaining as certainty.ความไม่แน่ใจเป็นพันธนาการที่มีอำนาจและคงอยู่ ได้เท่ากันกับความแน่ใจ. Doubt (2008)
But I have my certainty, and armed with that, I will go to your last parish, and the one before that if necessary.แต่ฉันมีความมั่นใจเป็นอาวุธที่จะจบชิวิตนักบวชของคุณ กับอีก... คนก่อน.. Doubt (2008)
Even if you feel certainty, it is an emotion, not a fact.แม้ว่าคุณรู้สึกแน่ใจ มันก็เป็นแค่อารมณ์อย่างหนึ่ง ไม่ใช่ข้อเท็จจริง Doubt (2008)
And if I was amind to it I could prove with mathematical certainty and beyond reasonable doubt that you were the one that did it.และถ้าผมสามารถที่จะพิสูจน์ด้วยความเป็นไปได้อย่างแน่นอนทางคณิตศาสตร์ และเป็นที่แน่ชัดอย่างไม่มีข้อสงสัยว่าคุณต้องเป็นคนทำแน่ๆ Pathology (2008)
Of course you need to crack her head open to know with mathematical certainty.คุณเปิดหัวเธอออก เพื่อให้แน่ใจทางคณิตศาสตร์ตามทางของคุณ Pathology (2008)
Certainty's not possible in this case, sir.ในกรณีนี้ ยังไม่แน่นอนครับ ท่าน Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
They say it takes more certainty than talent to be a star. I mean, look at, um...เค้าว่ามันต้องใช้มากกว่าพรสวรรค์ ถ้าอยากเป็นดารา ดูอย่าง... Acafellas (2009)
And i could use some certainty.และผมแน่ใจ Road Kill (2009)
Like i have a sense of purpose and certainty.เหมือนผมมีเป้าหมายและความแน่วแน่ Road Kill (2009)
I have never experienced such... certainty.ฉันไม่เคยมีประสบการณ์ เช่นนี้... แน่นอน August (2009)
I know I advised against it, but maybe it's better to opt for risk over certainty.ผมรู้ผมแนะนำขัดแย้งกัน แต่มันอาจจะดีกว่า ที่จะใ้ห้เขาเสี่ยงชีวิต Human (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
certaintyBy the way, this week - no matter what flags are set - it's a certainty that there will be no ecchi scenes. You'll just have to bear with it a while.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฐิติ    [N] certainty, See also: steadiness, permanent, Syn. ความแน่นอน
ฐิติ    [N] certainty, See also: steadiness, permanent, Syn. ความแน่นอน
ความแน่นอน    [N] certainty, See also: certitude, sureness, inevitability, Syn. ความแน่ชัด, ความชัดเจน, Ant. ความผันผวน, ความไขว้เขว, Example: ข้อมูลจากการพิมพ์แป้นพิมพ์จะมีความแน่นอนมากกว่าการที่คนพูดให้คอมพิวเตอร์ฟัง
ความแน่ใจ    [N] sureness, See also: certainty, confidence, Syn. ความมั่นใจ, Ant. ความพะวักพะวน, ความลังเล, Example: เขามีความแน่ใจว่าฝ่ายศัตรูจะไม่กลับมาอีก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฮะ[X] (hae) EN: eeh ! (uncertainty)   FR: euh ! (incertitude)
ความไม่แน่นอน[n. exp.] (khwām mai naēnøn) EN: incertainty   FR: incertitude [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CERTAINTY    S ER1 T AH0 N T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
certainty    (n) (s @@1 t n t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
とも無く[ともなく, tomonaku] (exp) (uk) phrase used to express the uncertainty or lack of intent in what precedes it [Add to Longdo]
とやら[, toyara] (prt) (See やら・2) indicates uncertainty or second hand nature of information quoted [Add to Longdo]
やら[, yara] (prt) (1) indicates a non-exhaustive list of items; (2) denotes uncertainty [Add to Longdo]
[, yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P) [Add to Longdo]
確実[かくじつ, kakujitsu] (adj-na,n) certainty; reliability; soundness; (P) [Add to Longdo]
確実性[かくじつせい, kakujitsusei] (n) certainty [Add to Longdo]
確実性係数[かくじつせいけいすう, kakujitsuseikeisuu] (n) {comp} certainty factor [Add to Longdo]
確実度[かくじつど, kakujitsudo] (n) certainty [Add to Longdo]
疑い[うたがい, utagai] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust; (P) [Add to Longdo]
疑り[うたぐり, utaguri] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毫无疑问[háo wú yí wèn, ㄏㄠˊ ˊ ㄧˊ ㄨㄣˋ, / ] certainty; without a doubt [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
確実性[かくじつせい, kakujitsusei] certainty [Add to Longdo]
確実性係数[かくじつせいけいすう, kakujitsuseikeisuu] certainty factor [Add to Longdo]
確実度[かくじつど, kakujitsudo] certainty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Certainty \Cer"tain*ty\, n.; pl. {Certainties}. [OF.
   certainet['e].]
   1. The quality, state, or condition, of being certain.
    [1913 Webster]
 
       The certainty of punishment is the truest security
       against crimes. --Fisher Ames.
    [1913 Webster]
 
   2. A fact or truth unquestionable established.
    [1913 Webster]
 
       Certainties are uninteresting and sating. --Landor.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) Clearness; freedom from ambiguity; lucidity.
    [1913 Webster]
 
   {Of a certainty}, certainly.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 certainty
   n 1: the state of being certain; "his certainty reassured the
      others" [ant: {doubt}, {doubtfulness}, {dubiety},
      {dubiousness}, {incertitude}, {uncertainty}]
   2: something that is certain; "his victory is a certainty" [syn:
     {certainty}, {sure thing}, {foregone conclusion}] [ant:
     {precariousness}, {uncertainness}, {uncertainty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top