ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

certitude

S ER1 T AH0 T UW2 D   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -certitude-, *certitude*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
certitude[N] ความมั่นใจ, Syn. certainty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
certitude(เซอ'ทิทิวดฺ) n. ความเชื่อมั่น,ความมั่นใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On a scale of zero to 10, zero meaning impossibility 10 meaning complete metaphysical certitude what are the chances the Russians will actually attack the United States?จากสเกล 0 ถึง 10 0 หมายถึงเป็นไปไม่ได้ 10 หมายถึงเป็นไปได้แน่นอน ตามหลักเมตาฟิสิกส์ มีโอกาสแค่ไหนที่รัสเซีย จะลงทำการโจมตีสหรัฐฯจริงๆ? Watchmen (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแน่นอน[N] certainty, See also: certitude, sureness, inevitability, Syn. ความแน่ชัด, ความชัดเจน, Ant. ความผันผวน, ความไขว้เขว, Example: ข้อมูลจากการพิมพ์แป้นพิมพ์จะมีความแน่นอนมากกว่าการที่คนพูดให้คอมพิวเตอร์ฟัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฮะ[X] (hae) EN: eeh ! (uncertainty)   FR: euh ! (incertitude)
ของตาย[n.] (khøngtāi) EN: sure thing   FR: certitude [f]
ความไม่แน่นอน[n. exp.] (khwām mai naēnøn) EN: incertainty   FR: incertitude [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CERTITUDE    S ER1 T AH0 T UW2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
certitude    (n) sˈɜːʳtɪtjuːd (s @@1 t i t y uu d)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Certitude \Cer"ti*tude\, n. [LL. certitudo, fr. L. certus: cf.
   F. certitude. See {Certain}.]
   Freedom from doubt; assurance; certainty. --J. H. Newman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 certitude
   n 1: total certainty or greater certainty than circumstances
      warrant [syn: {certitude}, {cocksureness},
      {overconfidence}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 certitude /sɛʀtityd/ 
  certainty

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top