Search result for

uncertainty

(41 entries)
(0.0072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uncertainty-, *uncertainty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uncertainty[N] ความไม่มั่นใจ (ต่อเหตุการณ์ ชะตาชีวิต ฯลฯ), See also: ความรู้สึกไม่แน่ใจ, ความรู้สึกไม่มั่นคง, Syn. hesitation, irresolution, indecision, ambivalence, Ant. certainty
uncertainty[N] ความไม่แน่นอน, Syn. unpredictability, indeterminacy, indefiniteness, Ant. certainty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uncertainty(อันเซอ'เทินที) n. ความไม่แน่นอน,ความไม่แน่ใจ,ความลังเล,ความคลุมเครือ, Syn. doubt,indecision

English-Thai: Nontri Dictionary
uncertainty(n) ความไม่แน่นอน,ความลังเล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
uncertaintyความไม่แน่นอน, ความเคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
uncertainty, void forเป็นโมฆะเพราะข้อความเคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The only uncertainty concerns their scale.สิ่งเดียวที่ไม่แน่นอน คือการคาดคะเน Home (2009)
I wrote this song as sort of a statement about uncertainty and having a certain amount of anxiety about the future.ฉันเขียนบทเพลงนี้ขึ้นมาจากวลีแห่งความไม่แน่นอน ในขณะที่มีความร้อนใจและเป็นกังวลเกี่ยวกับอนาคตอยู่พอประมาณ Up in the Air (2009)
Filled with economic uncertainty and unbridled social woe. Because if there's two things america needs right now,ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เน่าเฟะ เพราะสองสิ่งที่อเมริกาต้องการคือ... Vitamin D (2009)
At least I don't have to deal with the uncertainty.อย่างน้อยที่สุด ผมไม่ต้อง รับมือกับความไม่แน่นอน The Gift (2009)
I'd almost forgotten the excitement of not knowing the delights of uncertainty.ไม่รู้อนาคตชีวิต ก็ได้กลับมารบอีกครั้ง... .... เด็กๆ สนุกกับความไม่แน่นอน Watchmen (2009)
Breathe out fear and uncertainty and breathe in safety and peace.หายใจออก ความกลัวและความไม่แน่นอน และหายใจ This Is Why We Stay (2010)
But that uncertainty will soon be resolved.ยังไม่แน่ใจมากนักว่าเหตุการณ์เหล่านี้ จะแก้ไขได้ในระยะอันสั้น The Negotiation (2010)
The first kill shows hesitation, uncertainty.การฆ่าครั้งแรกแสดงถึง ความลังเล ไม่แน่ใจ Exit Wounds (2010)
And now, after much fear and uncertainty, those passengers are going home.บัดนี้ หลังจากความกลัวและความคลุมเครือ ผู้โดยสารเหล่านั้นกำลังกลับบ้าน For the Good of Our Country (2010)
–Oh, I hate all this uncertainty!- ฉันละเกลียดสถานการ์แบบนี้! Toy Story 3 (2010)
Steve Weinstein, a scientist at the Perimeter Institute, thinks it could be true and that it may solve another great mystery -- the riddle of quantum uncertainty.สตีฟเวนสไตน์นักวิทยาศาสตร์ที่ ปริมณฑลสถาบัน คิดว่ามันอาจจะเป็นความจริง และมันอาจจะช่วยแก้ปริศนาอัน ยิ่งใหญ่อีก Does Time Really Exist? (2011)
For others, it's the flames of uncertainty that plague them.สำหรับบางคน มันคือเปลวไฟแห่งความไม่แน่ใจที่แพร่ไปทั่ว Rhodes to Perdition (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uncertaintyI feel the uncertainty of life.
uncertaintyThe evidence left no room for uncertainty.
uncertaintyThe uncertainty about the weather has had a definite effect upon the Englishman's character.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเลื่อนลอย[N] uncertainty, See also: shiftlessness, vagueness, Syn. ความคลุมเครือ, ความเลอะเลือน, Ant. ความชัดแจ้ง, ความชัดเจน, ความแน่นอน, Example: พยานหลักฐานยังมีความเลื่อนลอยอยู่มาก
ความไม่แน่นอน[N] uncertainty, See also: dubiousity, Syn. ความไม่เที่ยง, Ant. ความแน่นอน, Example: สังขารคือความไม่แน่นอนของชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฮะ[X] (hae) EN: eeh ! (uncertainty)   FR: euh ! (incertitude)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCERTAINTY    AH0 N S ER1 T AH0 N T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uncertainty    (n) (uh1 n s @@1 t n t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungewissheit {f} | Ungewissheiten {pl}uncertainty | uncertainties [Add to Longdo]
Unschärferelation {f}uncertainty relation [Add to Longdo]
Unsicherheit {f} | Unsicherheiten {pl}uncertainty | uncertainties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とも無く[ともなく, tomonaku] (exp) (uk) phrase used to express the uncertainty or lack of intent in what precedes it [Add to Longdo]
とやら[, toyara] (prt) (See やら・2) indicates uncertainty or second hand nature of information quoted [Add to Longdo]
やら[, yara] (prt) (1) indicates a non-exhaustive list of items; (2) denotes uncertainty [Add to Longdo]
疑い[うたがい, utagai] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust; (P) [Add to Longdo]
疑り[うたぐり, utaguri] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust [Add to Longdo]
疑問点[ぎもんてん, gimonten] (n) point of uncertainty; unclarified issue; doubt; (P) [Add to Longdo]
政治不信[せいじふしん, seijifushin] (n) distrust of politics; political uncertainty [Add to Longdo]
生活不安[せいかつふあん, seikatsufuan] (n) worry (uncertainty, uneasiness, insecurity) about one's life (future) [Add to Longdo]
不安心[ふあんしん, fuanshin] (adj-na,n) uneasiness; uncertainty; anxiety; apprehension; restlessness; insecurity; suspense; fear [Add to Longdo]
不確実性[ふかくじつせい, fukakujitsusei] (n) uncertainty; indeterminacy; unreliability; unauthenticity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uncertainty \Un*cer"tain*ty\, n.; pl. {Uncertainties}.
   [1913 Webster]
   1. The quality or state of being uncertain.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is uncertain; something unknown.
    [1913 Webster]
 
       Our shepherd's case is every man's case that quits a
       moral certainty for an uncertainty.  --L'Estrange.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uncertainty
   n 1: being unsettled or in doubt or dependent on chance; "the
      uncertainty of the outcome"; "the precariousness of his
      income" [syn: {uncertainty}, {uncertainness},
      {precariousness}] [ant: {certainty}, {foregone conclusion},
      {sure thing}]
   2: the state of being unsure of something [syn: {doubt},
     {uncertainty}, {incertitude}, {dubiety}, {doubtfulness},
     {dubiousness}] [ant: {certainty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top