ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

certain

S ER1 T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -certain-, *certain*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
certain(adj) แน่นอน, See also: แน่ใจ, มั่นใจ, Syn. confident, sure
certain(adj) บ้าง, Syn. slight, some
certain(adj) บางอย่าง
certain(adj) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, See also: หนีไม่พ้น, Syn. inevitable, unavoidable
certain(adj) ไว้ใจได้, Syn. reliable, trustworthy
certain(pro) สมาชิกที่เจาะจงจำนวนหนึ่ง
certainly(adv) อย่างแน่นอน, See also: อย่างแน่ใจ, อย่างไม่มีข้อสงสัย, Syn. absolutely, definitely, surely
certainty(n) ความแน่นอน, See also: ความแน่ใจ, Syn. certitude
certainty(n) สิ่งที่แน่นอน, Syn. certitude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
certain(เซอ'เทิน) adj. แน่ใจ, แน่นอน, ไม่มีพลาด, บ้าง, See also: certainly adv. -Conf. sure
certainty(เซอ'เทินที) n. ความแน่นอน, ความแน่ใจ, สิ่งที่แน่นอน, Syn. certitude, Ant. doubt
ascertain(แอสเซอเทน') vt. เสาะหา, ค้นคว้า, สืบหา, ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน. -ascertainment n., Syn. discover, determine
uncertain(อันเซอ'เทน) adj. ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ, คลุมเครือ, ไม่เด่นชัด, See also: uncertainly adv. uncertainty n., Syn. undecidedd, changeable
uncertainty(อันเซอ'เทินที) n. ความไม่แน่นอน, ความไม่แน่ใจ, ความลังเล, ความคลุมเครือ, Syn. doubt, indecision

English-Thai: Nontri Dictionary
certain(adj) แน่ใจ, แน่ๆ, แน่นอน, เที่ยง
certainly(adv) อย่างแน่ใจ, อย่างแน่นอน, อย่างมั่นใจ
certainty(n) ความเชื่อมั่น, ความแน่นอน, ความมั่นใจ, ความแน่ใจ
ascertain(vt) ค้นคว้า, สืบหา, สอบถาม
uncertain(adj) ไม่แน่ใจ, น่าสงสัย, คลุมเครือ
uncertainty(n) ความไม่แน่นอน, ความลังเล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"A certain Jewish barber, reported to be a friend of Schultz, is wanted for questioning."ช่างตัดผม น่าสงสัย จากรายงานพบว่าเขาเป็นเพื่อนกัน บุคคลเหล่านี้เป็นที่ต้องการตัว. The Great Dictator (1940)
Now, that boat builder's evidence suggested certain possible theories concerning Rebecca's death.หลักฐานของช่างต่อเรือได้ชี้แนะทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของรีเบคคา Rebecca (1940)
We're trying to discover certain facts concerning the late Mrs. De Winter's activities on the day of her death.เราพยายามจะสืบหาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกิจกรรมที่อดีตคุณนายเดอ วินเทอร์ ได้ทำในวันที่หล่อนเสียชีวิต Rebecca (1940)
Well, there are certain ethics.- คุณครับมันมีจรรยาบรรณอยู่-- Rebecca (1940)
Certain things should be pointed out to this man.สิ่งบางอย่างที่ควรจะชี้ให้ผู้ชายคนนี้ 12 Angry Men (1957)
Wait. We decided to do this a certain way. I think we ought to stick to it.รอสักครู่ เราตัดสินใจที่จะทำเช่นนี้เป็นวิธีที่บาง ผมคิดว่าเราควรจะยึดติดอยู่กับมัน 12 Angry Men (1957)
There's a certain amount of hurry up involved here.มีจำนวนหนึ่งของรีบขึ้น เกี่ยวข้องกับที่นี่ เพชรพลอย, เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าชีวิตของฉัน อยู่ในอันตราย Help! (1965)
Not distilled from the essence of orchids found only in certain recesses?กลั่นไม่ได้มาจากสาระสำคัญของ บางอย่าง กล้วยไม้พบได้เฉพาะในบางอย่าง หลืบมืดลึก? Help! (1965)
He also mentioned somethin' about a certain cash box which Just happened to disappear.เขาพูดถึงบางอย่างที่ เกี่ยวกับสถานที่... ...ที่เงินนั้นปรากฎ และหายไป The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Now you will only be risking your lives whilst I will be risking an almost certain Academy Award nomination for Best Supporting Actor.พวกคุณแค่ต้องเสี่ยงชีวิตเท่านั้น... ...ขณะที่ผมเสี่ยงต่อการถูกเสนอชื่อ เข้าชิงรางวัลออสการ์ ...สาขานักแสดงสมทบชาย Blazing Saddles (1974)
But if we consider all the stories we have heard in certain cases a girl might be preferable to a boyแต่ถ้าเราคิดว่า the stories ที่เราทั้งหมดได้ได้ยิน... ...ในกรณีจำนวนหนึ่งเด็กผู้หญิงอาจจะ be preferable ถึงเด็กผู้ชาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Look, our company has certain policies, which--บ.เรามีกฎเกณฑ์ที่คุณต้องปฏิบัติตาม Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
certainA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
certainA certain door to door salesman made a fool of a trusting old lady and went off with a lot of her money.
certainA certain girl was a prostitute but didn't want her grandma to know.
certainA certain movie was novelized - rather it was a scenario written for a movie was expanded as a novel and localized to Japanese.
certainA certain problem may come about.
certainA diametrically opposed kinship pattern is to be observed among certain South Sea Island communities.
certainAfter I said such a thing to my boss, I am certain to lose my job.
certainAlthough it was a certain thing well, he was sleeping much during lesson.
certainAnd unlike Oshin, they do complain although certainly not at work and generally not in public.
certainAre you certain that you lost your book, or did you merely misplace it?
certainAre you quite certain about it?
certainAt that time the snow plow was certainly our hero.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่วงใดช่วงหนึ่ง(n) certain session, See also: particular session, Example: ความเร็วที่วัดได้มาจากความเร็วช่วงใดช่วงหนึ่งที่รถเคลื่อนที่
ชัวร์(adv) surely, See also: certainly, Syn. แน่นอน, มั่นใจ, Example: เจ้าของรถไม่ได้แวะเข้าปั๊มเพียงเพื่อเติมน้ำมันรถเพียงอย่างเดียวชัวร์, Notes: (อังกฤษ)
วันยังค่ำ(adv) surely, See also: certainly, Example: ทำอะไรมันต้องมีอุปสรรคและปัญหาวันยังค่ำ
เที่ยงแท้(adv) surely, See also: certainly, exactly, definitely, Syn. แน่แท้, แน่นอน, Example: เขาจะต้องประสบความหายนะอย่างเที่ยงแท้
มั่นแม่น(adv) surely, See also: certainly, truly, Syn. แม่นมั่น, Example: เขาฝันถึงอนาคตอันสดใส และตั้งใจอย่างมั่นแม่นเอาไว้ว่า ถ้าเรียนจบแล้วจะต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ
แน่เทียว(adv) surely, See also: certainly, undoubtedly, definitely, Syn. แน่ๆ, แน่, Example: นักมวยคู่นี้คงสมยอมกันแน่เทียวก่อนจะเข้าสู่สังเวียน
มั่นใจ(adv) confidently, See also: certainly, surely, Syn. มั่นอกมั่นใจ, เชื่อมั่น, แน่ใจ, Example: เขาตอบออกไปอย่างมั่นใจในเหตุผลของตัวเอง, Thai Definition: อย่างเชื่อใจหรือมั่นใจอย่างไม่แปรเปลี่ยน
ง่ายดาย(adv) easily, See also: certainly: surely, clearly, simply, Syn. ง่ายมาก, สะดวกมาก, Ant. ยากมาก, ลำบากมาก, Example: วิภาสามารถผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศได้อย่างง่ายดาย
แน่นอน(adv) certainly, See also: surely, definitely, Syn. แน่ๆ, เป็นแน่, Example: เรื่องเงินลงทุนไม่ต้องพูดถึง ต้องสูงถึงหลักล้านแน่นอน, Thai Definition: อย่างจริงแท้, อย่างเที่ยงแท้
แน่ๆ(adv) certainly, See also: surely, definitely, Syn. เป็นแน่, แน่นอน, Example: ถ้าเธอยังขี้เกียจอยู่อย่างนี้ มีหวังสอบตกแน่ๆ, Thai Definition: อย่างจริงแท้, อย่างเที่ยงแท้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาง[bāng] (x) EN: some ; certain ; various ; a few ; some but not all  FR: quelques ; certains
บ้าง[bāng] (x) EN: some ; any ; a bit ; somewhat ; a little  FR: certain ; quelque ; un peu de
บางชนิด[bāng chanit] (n, exp) EN: some species  FR: certaines espèces ; quelques espèces ; plusieurs sortes
บางแห่ง[bāng haeng] (x) EN: somewhere ; someplace  FR: certains endroits ; quelque part
บางคน[bāng khon] (pr) EN: some people ; someone ; somebody ; some  FR: certaines personnes ; certains ; certaines
บางโอกาส[bāng ōkāt] (adv) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself  FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บางสิ่ง[bāng sing] (n, exp) EN: something  FR: certaines choses ; quelque chose
บางส่วน[bāng suan] (n, exp) EN: some parts (of) ; certain parts
บางเวลา[bāng wēlā] (adv) EN: sometimes ; occasionally  FR: certaines fois
บางอย่าง[bāng yāng] (x) EN: something ; some things  FR: certaines choses ; quelque chose

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CERTAIN S ER1 T AH0 N
CERTAINLY S ER1 T AH0 N L IY0
CERTAINTY S ER1 T AH0 N T IY0
CERTAINTEED S ER1 T AH0 N T IY2 D
CERTAINTIES S ER1 T AH0 N T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
certain (j) sˈɜːʳtn (s @@1 t n)
certainly (a) sˈɜːʳtnliː (s @@1 t n l ii)
certainty (n) sˈɜːʳtntiː (s @@1 t n t ii)
certainties (n) sˈɜːʳtntɪz (s @@1 t n t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, ] certainly; must; will; necessarily #1,845 [Add to Longdo]
毫无疑问[háo wú yí wèn, ㄏㄠˊ ㄨˊ ㄧˊ ㄨㄣˋ,     /    ] certainty; without a doubt #9,405 [Add to Longdo]
笃定[dǔ dìng, ㄉㄨˇ ㄉㄧㄥˋ,   /  ] certain; confident (of some outcome); calm and unhurried #37,149 [Add to Longdo]
料定[liào dìng, ㄌㄧㄠˋ ㄉㄧㄥˋ,  ] certain; to know for sure #52,841 [Add to Longdo]
确是[què shì, ㄑㄩㄝˋ ㄕˋ,   /  ] certainly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
[te] (aux) (で after certain verb forms) (See で・5) indicates continuing action #9 [Add to Longdo]
[u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation #63 [Add to Longdo]
[da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P) #79 [Add to Longdo]
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一, 中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) #80 [Add to Longdo]
[yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P) #441 [Add to Longdo]
必ず[かならず, kanarazu] (adv) always; without exception; necessarily; certainly; without fail; positively; invariably; (P) #564 [Add to Longdo]
[で, de] (n) (1) coming out; emerging; (2) being born into (a certain family); being a native of (a particular place) #632 [Add to Longdo]
不明[ふめい, fumei] (adj-na, n) unknown; obscure; indistinct; uncertain; ambiguous; ignorant; lack of wisdom; anonymous; unidentified; (P) #705 [Add to Longdo]
とも[tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1, と・2, と・3, と・4) emphatic particle; (P) #841 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
確実性[かくじつせい, kakujitsusei] certainty [Add to Longdo]
確実性係数[かくじつせいけいすう, kakujitsuseikeisuu] certainty factor [Add to Longdo]
確実度[かくじつど, kakujitsudo] certainty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Certain \Cer"tain\, a. [F. certain, fr. (assumed) LL. certanus,
   fr. L. certus determined, fixed, certain, orig. p. p. of
   cernere to perceive, decide, determine; akin to Gr. ? to
   decide, separate, and to E. concern, critic, crime, riddle a
   sieve, rinse, v.]
   1. Assured in mind; having no doubts; free from suspicions
    concerning.
    [1913 Webster]
 
       To make her certain of the sad event. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       I myself am certain of you.      --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
   2. Determined; resolved; -- used with an infinitive.
    [1913 Webster]
 
       However, I with thee have fixed my lot,
       Certain to undergo like doom.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Not to be doubted or denied; established as a fact.
    [1913 Webster]
 
       The dream is certain, and the interpretation thereof
       sure.                 --Dan. ii. 45.
    [1913 Webster]
 
   4. Actually existing; sure to happen; inevitable.
    [1913 Webster]
 
       Virtue that directs our ways
       Through certain dangers to uncertain praise.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Death, as the Psalmist saith, is certain to all.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Unfailing; infallible.
    [1913 Webster]
 
       I have often wished that I knew as certain a remedy
       for any other distemper.       --Mead.
    [1913 Webster]
 
   6. Fixed or stated; regular; determinate.
    [1913 Webster]
 
       The people go out and gather a certain rate every
       day.                 --Ex. xvi. 4.
    [1913 Webster]
 
   7. Not specifically named; indeterminate; indefinite; one or
    some; -- sometimes used independenty as a noun, and
    meaning certain persons.
    [1913 Webster]
 
       It came to pass when he was in a certain city.
                          --Luke. v. 12.
    [1913 Webster]
 
       About everything he wrote there was a certain
       natural grace und decorum.      --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {For certain}, assuredly.
 
   {Of a certain}, certainly.
 
   Syn: Bound; sure; true; undeniable; unquestionable;
     undoubted; plain; indubitable; indisputable;
     incontrovertible; unhesitating; undoubting; fixed;
     stated.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Certain \Cer"tain\, n.
   1. Certainty. [Obs.] --Gower.
    [1913 Webster]
 
   2. A certain number or quantity. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Certain \Cer"tain\, adv.
   Certainly. [Obs.] --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 certain
   adj 1: definite but not specified or identified; "set aside a
       certain sum each week"; "to a certain degree"; "certain
       breeds do not make good pets"; "certain members have not
       paid their dues"; "a certain popular teacher"; "a certain
       Mrs. Jones"
   2: having or feeling no doubt or uncertainty; confident and
     assured; "felt certain of success"; "was sure (or certain)
     she had seen it"; "was very sure in his beliefs"; "sure of
     her friends" [syn: {certain(p)}, {sure}] [ant: {incertain},
     {uncertain}, {unsure}]
   3: established beyond doubt or question; definitely known; "what
     is certain is that every effect must have a cause"; "it is
     certain that they were on the bus"; "his fate is certain";
     "the date for the invasion is certain" [ant: {uncertain}]
   4: certain to occur; destined or inevitable; "he was certain to
     fail"; "his fate is certain"; "In this life nothing is
     certain but death and taxes"- Benjamin Franklin; "he faced
     certain death"; "sudden but sure regret"; "he is sure to win"
     [syn: {certain}, {sure}] [ant: {uncertain}]
   5: established irrevocably; "his fate is sealed" [syn: {sealed},
     {certain}] [ant: {uncertain}, {unsealed}]
   6: reliable in operation or effect; "a quick and certain
     remedy"; "a sure way to distinguish the two"; "wood dust is a
     sure sign of termites" [syn: {certain}, {sure}]
   7: exercising or taking care great enough to bring assurance;
     "be certain to disconnect the iron when you are through"; "be
     sure to lock the doors" [syn: {certain}, {sure}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 certain /sɛʀtɛ̃/ 
  certain; sure

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top