Search result for

slight

(102 entries)
(0.0062 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slight-, *slight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slight[ADJ] เล็กน้อยมาก, See also: น้อยมาก, นิดเดียว, Syn. feeble, petty, puny, Ant. substantial
slight[ADJ] เอวบางร่างน้อย, See also: แบบบาง, ไม่ค่อยแข็งแรง, Syn. delicate, frail, slender
slight[VT] มองข้าม, See also: ไม่สนใจ, ไม่แยแส, Syn. disdain, overlook
slightly[ADV] อย่างเล็กน้อย, Syn. unimportantly, insignificantly
slighting[ADJ] ดูหมิ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slight(สไลทฺ) adj. เล็กน้อย,เบา,เบาบาง,บอบบาง,อรชร,สะโอดสะอง,ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ. vt.,n. (การ) มองข้าม,ดูถูก,ดูแคลน,ดูเบา,ไม่สนใจ., See also: slightly adv. slightness n.
slighting(สไล'ทิง) adj. ดูถูก,เหยียดหยาม,ดูแคลน,ดูเบา,มองข้าม,ไม่สนใจ., See also: slightingly adv., Syn. derogatory ,disparaging
slightish(สไล'ทิช) adj. ยาวเรียว,สะโอดสะอง,อรชร,ค่อนข้างผอม,ค่อนข้างอ่อนแอ

English-Thai: Nontri Dictionary
slight(adj) เบา,เล็กน้อย,อรชร,แบบบาง
slight(vt) ดูหมิ่น,ดูถูก,ดูแคลน,มองข้าม
slightly(adv) อย่างดูแคลน,อย่างดูถูก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Slight rainฝนเล็กน้อย [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
slightlyเล็กน้อย, นิดหน่อย, ค่อนข้าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're running a slight fever.คุณมีไข้นิดหน่อย Dying Changes Everything (2008)
If there is the slightest doubt about this girl, she must die or the whole kingdom may perish.ถึงแม้จะมีโอกาสเพียงน้อยนิดก็ตามที่นางจะเป็นคนทำ นางก็ต้องตายมิเช่นนั้นอาณาจักรอาจจะต้องล่มสลาย The Mark of Nimueh (2008)
Are you frightened? Not in the slightest.เจ้ากลัวไหม ไม่เลยสักนิดเดียว The Moment of Truth (2008)
And ever so slightly, look up.แล้วก็ลองมองตาขึ้นข้างบนซิ Bolt (2008)
The slightest bit of bad news could send him spiraling right back into a coma.อาจทำให้อาการเขา พลิกกลับไปโคมาได้อีก Superhero Movie (2008)
I think there's been a slight mistake. Everyone seems to think that I'm...ทุกคนคิดว่าฉัน .. Kung Fu Panda (2008)
He will bear a mortal grudge over the mildest of slights.ท่านจะแค้นเคือง แม้แต่เรื่องที่เล็กที่สุด The Other Boleyn Girl (2008)
We have all the parts we need, but we're slightly behind schedule.เรามีชิ้นส่วนครบหมดแล้ว แต่ก็ล่าช้ากว่ากำหนดการนิดหน่อย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- How slightly?-นิดหน่อยแค่ไหน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Be it in the past or present, you haven't changed the slightest bit.ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบัน, คุณไม่ได้เปลี่ยนไปสักนิดเลย Episode #1.9 (2008)
Now, don't think about it too long, because I'll take that as a slight.อย่าคิดนานนัก เดี๋ยวฉันเกิดเปลี่ยนใจ Body of Lies (2008)
Now I am getting a slight smell of fish in my nostrils.ตอนนี้ฉันรู้สึก ได้กลิ่นคาวปลาบางอย่างแตะจมูกฉันแล้ว The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slightAlthough the conditions are slightly different, the result of our experiment was identical with Robinson's.
slightAnd it seems they don't have the slightest intent of coming back so ...
slightA nerve cell responds to a slight stimulus.
slightA slight cold prevented me from going to Ibusuki with my family.
slightBut his name is slightly familiar to me.
slightCut the quartered pak-choi into, slightly wide, strips.
slightEven the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.
slightHaving a slight cold, I went to bed early.
slightHaving a slight fever, I stayed in bed.
slightHaving a slight headache, I went to bed early.
slightHe could not refrain from smiling, though with a slight sense of guilt.
slightHe couldn't suffer the slightest disobedience in his men.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่อย[ADV] slightly, See also: a little, Syn. นิดหน่อย, Example: วันนี้คนป่วยอาการดีขึ้นหน่อย
เพี้ยน[V] slightly distort, Syn. แปลก, ผิดแปลก, Example: สีของจอภาพมันเพี้ยนไปนิดนึง อาจแก้ไขได้, Thai definition: ผิดแปลกไปจากปกติธรรมดาเล็กน้อย
ปะแล่ม[ADJ] sweetish, See also: slightly sweet, Example: สมัยก่อนมีเงินหนึ่งสลึงก็สามารถซื้อขนมครกรสชาติมันหวานปะแล่มๆ เค็มหน่อยๆ ถูกลิ้นและถูกปากกินได้แล้ว, Thai definition: อ่อนๆ น้อยๆ (ส่วนมากใช้แก่สิ่งที่มีรสหวาน) เช่น หวานปะแล่มๆ
ส่อน[ADJ] squint-eyed, See also: slightly crossed-eyed, Syn. เอก, เหล่, เข, Thai definition: เรียกตาที่มีตาดำที่อยู่ไม่ตรงที่ตามปกติว่า ตาส่อน
อ้อนแอ้น[ADJ] slender, See also: slight, slim, delicate, Syn. แบบบาง, ชดช้อย, Example: ผู้หญิงมีลักษณะผิดกับผู้ชายโดยธรรมดา ก็เพราะมีรูปร่างอ้อนแอ้นแบบบาง, Thai definition: มีรูปร่างแบบบาง
หยักศก[ADJ] slightly curly, Syn. หยักโศก, Ant. เหยียดตรง, Example: คุณพจน์เป็นคนสูง ผิวคล้ำ ผมหยักศก ตัวใหญ่, Thai definition: ที่หยิกน้อยๆ (ใช้แก่ผม)
นิดๆ[ADV] slightly, See also: trivially, triflingly, Ant. เหลือเกิน, มาก
บอบบาง[ADJ] fragile, See also: slight, feeble, Syn. เปราะ, เปราะบาง, อ่อน, Ant. แข็ง, แข็งแกร่ง, แข็งแรง, Example: บ้านใหม่มักสร้างพื้นที่บอบบางเกินกว่าจะรับน้ำหนักมากๆ ได้, Thai definition: ไม่คงทนแข็งแรง
ประมาท[V] slight, See also: belittle, disparage, underrate, disdain, insult, underestimate, Syn. ดูหมิ่น, หมิ่น, Example: ผมไม่มีเจตนาดูถูกหรือหมิ่นประมาทพวกพี่ๆ
ซิบๆ[ADV] drizzly, See also: slightly drizzly (dripping), Example: เจ้าพ่อคว้ามีดขึ้นมาแล้วกรีดที่ลิ้น จนเลือดไหลซิบๆ, Thai definition: อาการที่เลือดไหลออกน้อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
บาง [adj.] (bāng) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight   FR: mince ; fin
บอ[adj.] (bø) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly   FR: insensé ; déraisonnable
ชัก[X] (chak) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little   
ดูหมิ่น[v.] (dūmin) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult   FR: mépriser ; dédaigner ; narguer
ดูถูก[v.] (dūthūk) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult   FR: mépriser ; dédaigner
ดูถูกดูแคลน[v.] (dūthūkdūkhlaēn) EN: look down upon ; underestimate ; disparage ; disdain ; slight ; insult ; snub ; affront   
ขี้ประติ๋ว = ขี้ปะติ๋ว[adj.] (khīpratiū = khīpatiū) EN: trifling ; petty ; trivial ; insignificant ; negligible ; unimportant ; paltry ; slight   FR: insignifiant ; sans importance
กรอบเค็ม [n. exp.] (krøp khem) EN: small pieces of pastry slightly salted   
เล็ก ๆ น้อย ๆ[adj.] (lek-lek nøi-nøi) EN: small ; little ; tiny ; slight ; trivial   FR: insignifiant ; menu

CMU English Pronouncing Dictionary
SLIGHT    S L AY1 T
SLIGHTS    S L AY1 T S
SLIGHTED    S L AY1 T AH0 D
SLIGHTLY    S L AY1 T L IY0
SLIGHTEST    S L AY1 T AH0 S T
SLIGHTING    S L AY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slight    (v) (s l ai1 t)
slights    (v) (s l ai1 t s)
slighted    (v) (s l ai1 t i d)
slighter    (j) (s l ai1 t @ r)
slightly    (a) (s l ai1 t l ii)
slightest    (j) (s l ai1 t i s t)
slighting    (v) (s l ai1 t i ng)
slightness    (n) (s l ai1 t n @ s)
slightingly    (a) (s l ai1 t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微微[wēi wēi, ㄨㄟ ㄨㄟ, ] slight; faint; humble, #4,083 [Add to Longdo]
轻微[qīng wēi, ㄑㄧㄥ ㄨㄟ, / ] slight; light; trivial; to a small extent, #7,771 [Add to Longdo]
有点儿[yǒu diǎn er, ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄦ˙, / ] slightly; a little; somewhat, #11,183 [Add to Longdo]
病痛[bìng tòng, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄨㄥˋ, ] slight illness; indisposition; ailment, #20,842 [Add to Longdo]
略为[lu:è wéi, ㄜˋ ㄨㄟˊ, / ] slightly, #31,423 [Add to Longdo]
略略[lu:è, ㄜˋlu:e4, ] slightly; roughly; briefly; very generally, #36,024 [Add to Longdo]
略胜一筹[lu:è shèng yī chóu, ㄜˋ ㄕㄥˋ ㄧ ㄔㄡˊ, / ] slightly better; a cut above, #59,224 [Add to Longdo]
略知一二[lu:è zhī yī èr, ㄜˋ ㄓ ㄧ ㄦˋ, ] slight knowledge of sth; to know very little about a subject; a smattering, #65,288 [Add to Longdo]
微溶[wēi róng, ㄨㄟ ㄖㄨㄥˊ, ] slightly soluble [Add to Longdo]
略知皮毛[lu:è zhī pí máo, ㄜˋ ㄓ ㄆㄧˊ ㄇㄠˊ, ] slight knowledge of sth; superficial acquaintance with a subject; a smattering [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beleidigung {f}; Kränkung {f}; Affront {m} (gegen)slight (against) [Add to Longdo]
Silberblick {m}slight squint [Add to Longdo]
schmächtig {adj} | schmächtiger | am schmächtigstenslight | slighter | slightest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy [Add to Longdo]
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response [Add to Longdo]
[, o] (int) oh! (expression of slight surprise) [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
そこはかとない[, sokohakatonai] (adj-i) (See そこはかとなく) faint; slight; vague; nebulous; indeterminate; tinge of ...; touch of ... [Add to Longdo]
そよ[, soyo] (adv-to) (See そよ風) with a slight (breeze) [Add to Longdo]
ちょいムズ;ちょいむず[, choi muzu ; choimuzu] (n,adj-na) (abbr) (sl) slightly difficult [Add to Longdo]
ちょこん;ちょこなん[, chokon ; chokonan] (adv-to) (on-mim) slightly (of an action); (looking) small and quiet [Add to Longdo]
ちょん[, chon] (adv-to,n) (1) (on-mim) clap clap (sound); (2) chop vigorously; (3) slight movement; (4) (See ちょんになる) the end [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slight \Slight\, v. t. [imp. & p. p. {Slighted}; p. pr. & vb. n.
   {Slighting}.]
   To disregard, as of little value and unworthy of notice; to
   make light of; as, to slight the divine commands. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The wretch who slights the bounty of the skies.
                          --Cowper.
   [1913 Webster]
 
   {To slight off}, to treat slightingly; to drive off; to
    remove. [R.] -- {To slight over}, to run over in haste; to
    perform superficially; to treat carelessly; as, to slight
    over a theme. "They will but slight it over." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To neglect; disregard; disdain; scorn.
 
   Usage: {Slight}, {Neglect}. To slight is stronger than to
      neglect. We may neglect a duty or person from
      inconsiderateness, or from being over-occupied in
      other concerns. To slight is always a positive and
      intentional act, resulting from feelings of dislike or
      contempt. We ought to put a kind construction on what
      appears neglect on the part of a friend; but when he
      slights us, it is obvious that he is our friend no
      longer.
      [1913 Webster]
 
         Beware . . . lest the like befall . . .
         If they transgress and slight that sole command.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
         This my long-sufferance, and my day of grace,
         Those who neglect and scorn shall never taste.
                          --Milton.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slight \Slight\, v. t. [Cf. D. slechten to level, to demolish.]
   1. To overthrow; to demolish. [Obs.] --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   2. To make even or level. [Obs.] --Hexham.
    [1913 Webster]
 
   3. To throw heedlessly. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The rogue slighted me into the river. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slight \Slight\, a. [Compar. {Slighter}; superl. {Slightest}.]
   [OE. sli?t, sleght, probably from OD. slicht, slecht, simple,
   plain, D. slecht; akin to OFries. sliucht, G. schlecht,
   schlicht, OHG. sleht smooth, simple, Icel. sl?ttr smooth, Sw.
   sl[aum]t, Goth. sla['i]hts; or uncertain origin.]
   1. Not decidedly marked; not forcible; inconsiderable;
    unimportant; insignificant; not severe; weak; gentle; --
    applied in a great variety of circumstances; as, a slight
    (i. e., feeble) effort; a slight (i. e., perishable)
    structure; a slight (i. e., not deep) impression; a slight
    (i. e., not convincing) argument; a slight (i. e., not
    thorough) examination; slight (i. e., not severe) pain,
    and the like. "At one slight bound." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Slight is the subject, but not so the praise.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Some firmly embrace doctrines upon slight grounds.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Not stout or heavy; slender.
    [1913 Webster]
 
       His own figure, which was formerly so slight. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. Foolish; silly; weak in intellect. --Hudibras.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slight \Slight\, n.
   Sleight. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slight \Slight\, n.
   The act of slighting; the manifestation of a moderate degree
   of contempt, as by neglect or oversight; neglect; indignity.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Neglect; disregard; inattention; contempt; disdain;
     scorn; disgrace; indignity; disparagement.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slight \Slight\, adv.
   Slightly. [Obs. or Poetic]
   [1913 Webster]
 
      Think not so slight of glory.      --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slight
   adj 1: (quantifier used with mass nouns) small in quantity or
       degree; not much or almost none or (with `a') at least
       some; "little rain fell in May"; "gave it little
       thought"; "little time is left"; "we still have little
       money"; "a little hope remained"; "there's slight chance
       that it will work"; "there's a slight chance it will
       work" [syn: {little(a)}, {slight}] [ant: {much(a)}]
   2: lacking substance or significance; "slight evidence"; "a
     tenuous argument"; "a thin plot"; a fragile claim to fame"
     [syn: {flimsy}, {fragile}, {slight}, {tenuous}, {thin}]
   3: being of delicate or slender build; "she was slender as a
     willow shoot is slender"- Frank Norris; "a slim girl with
     straight blonde hair"; "watched her slight figure cross the
     street" [syn: {slender}, {slight}, {slim}, {svelte}]
   n 1: a deliberate discourteous act (usually as an expression of
      anger or disapproval) [syn: {rebuff}, {slight}]
   v 1: pay no attention to, disrespect; "She cold-shouldered her
      ex-fiance" [syn: {slight}, {cold-shoulder}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top