ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

毫无疑问

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -毫无疑问-, *毫无疑问*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毫无疑问[háo wú yí wèn, ㄏㄠˊ ㄨˊ ㄧˊ ㄨㄣˋ, / ] certainty; without a doubt, #9,405 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tabb, the boat builder, will undoubtedly come to some such conclusion.[CN] 对 泰伯 那个造船的人 毫无疑问会得出一些这样的结论 Rebecca (1940)
Of course, there was no doubt about it.[CN] 当然毫无疑问 Rebecca (1940)
-Doubt of what?[CN] -毫无疑问什么 The Adventures of Robin Hood (1938)
Maurice has disappeared and since I've fallen out with him...[CN] 毫无疑问是关于女人的 随你怎么说 Port of Shadows (1938)
-Then there's not a doubt of it.[CN] -那就毫无疑问 The Adventures of Robin Hood (1938)
There's no doubt that you were robbed by Mnami![CN] 你被抢了钱这毫无疑问 Taki no shiraito (1933)
Undoubtedly, their next step will be to the black market.[CN] 毫无疑问他们下一步是找黑市 Casablanca (1942)
Well, sir, what do you suggest?[CN] 毫无疑问 你有什么建议? The Maltese Falcon (1941)
-No doubt of it.[CN] -毫无疑问 The Adventures of Robin Hood (1938)
He says no doubt you've heard about Osterlich.[CN] 他说您毫无疑问的听到过 有关Osterlich的事情 The Great Dictator (1940)
Unquestionably a sorcerer.[CN] 毫无疑问是巫师 Unquestionably a sorcerer. I Married a Witch (1942)
- No, I just dropped over. - You're staying with us, of course.[CN] 一不,我只是顺便来访 一你要跟我们住一起,毫无疑问 The Palm Beach Story (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top