Search result for

เชื่อมั่น

(44 entries)
(0.0382 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชื่อมั่น-, *เชื่อมั่น*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชื่อมั่นก. เชื่อโดยไม่เปลี่ยนแปลง เช่น เขาเชื่อมั่นในความยุติธรรมของศาล.
ถือเชื่อมั่นว่าเป็นมงคลหรืออัปมงคล เช่น ถือไม่ให้ใครจับหัว ถือไม่ลอดใต้ถุน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commitmentเชื่อมั่นในคุณค่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't believe your own rationalizations.ไม่เชื่อมั่นตัวเอง การใช้เหตุผล The Itch (2008)
shouldn't you have more faith in her?เธอควรจะเชื่อมั่นในตัวเธอมากกว่านี้นะ Akai ito (2008)
I admire your confidence, pilot.ข้าชื่นชมในความเชื่อมั่นของพวกเจ้า เหล่านักบิน Shadow of Malevolence (2008)
Your faith in my all-seeing-knowledge is both touching and wholly misplaced.เมอลิน, ดูเจ้าจะไม่เชื่อมั่นในความรู้ของข้าซะแล้ว Excalibur (2008)
Be on alert for that Jedi.เราต้องเชื่อมั่นในตัวเจไดนั่น Bombad Jedi (2008)
But what happens when trust is lost?แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสูญเสียความเชื่อมั่น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I have to save you. I can't let you live in that hellhole.ตราบใดที่เธอยังคงเชื่อมั่นฉัน Scandal Makers (2008)
I really respect you.ผมเชื่อมั่นในตัวคุณนะ Beethoven Virus (2008)
What is most important now is for you, Your Highness, to trust yourself first and foremost.สิ่งที่สำคัญที่สุดในต้องนี้สำหรับท่าน, องค์ชาย ท่านต้องเชื่อมั่นในตัวท่านเองเป็นอันดับแรก The Kingdom of the Winds (2008)
We want to believe so ourselves, but what can we do now?พวกเราต้องมีความเชื่อมั่น แต่ตอนนี้เราจะทำอย่างไรกันดี The Kingdom of the Winds (2008)
But, whatever it takes, he must believe you.แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ข้าก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวท่าน The Kingdom of the Winds (2008)
Trust. Invest in our new faith.ขอให้เชื่อมั่นในศรัทธา Babylon A.D. (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in   FR: être confiant ; être convaincu
เชื่อมั่นในตัวเอง[adj.] (cheūaman nai tūa-ēng) EN: self-confident   FR: confiant en soi

English-Thai: Longdo Dictionary
confidence interval(n phrase) ช่วงความเชื่อมั่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assured[ADJ] เชื่อมั่น, See also: มั่นใจ, Syn. sure, undoubted
adhere to[PHRV] ศรัทธาต่อ (ความคิด, ความเชื่อ, ความเห็น), See also: เชื่อมั่นต่อ (ความเชื่อ, ความคิด, แผนงาน) อย่างแน่วแน่, ยึด, ยึดตาม, ทำตาม, Syn. cleave to, cling onto, cling to, hold to, keep to, stick to, stay with, Ant. depart from, deviate from
depend[VI] ไว้วางใจ, See also: เชื่อมั่น, มั่นใจ
repose[VI] เชื่อใจ, See also: เชื่อมั่นใน, ไว้วางใจ, Syn. feel confident, trust

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
certitude(เซอ'ทิทิวดฺ) n. ความเชื่อมั่น,ความมั่นใจ
confidence(คอน'ฟิเดินซฺ) n. ความเชื่อถือ,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความกล้าได้กล้าเสีย -Phr. (in confidence เป็นความลับ), Syn. trust,reliance,boldness
conviction(คันวิค'เชิน) n. การลงโทษ,การตัดสินว่ากระทำผิด,ภาวะที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นใจ, Syn. faith ###A. unbelief
convince(คันวินซฺ') {convinced,convincing,convinces} vt. ทำให้เชื่อมั่น,ทำให้มั่นใจ,ทำให้รู้ว่ากระทำผิด, See also: convincedly adv. ดูconvince convincingly adv. ดูconvince convincibility n. ดูconvince convincedness n. ดูconvince convincingness
independent(อินดิเพน' เดินทฺ) adj. อิสระ, ไม่ขึ้นใคร, เป็นตัวของตัวเอง, ไม่อยู่ภายใต้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากผู้อื่น, มีเงินเพียงพอที่จะช่วยตัวเอง, มีความเชื่อมั่นในตัวเอง. -n. คนที่อิสระ, คนที่เป็นตัวของตัวเอง, ผู้ออกเสียงอิสระ (ไม่ขึ้นอยู่พรรคการเมืองใด ๆ)
rely(รีไล') vi. ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วางใจ,เชื่อมั่น,อาศัย,พึ่งพาอาศัย, Syn. depend confidently
saying(เซ'อิง) n. คำพูด,คำกล่าว,คำบอก,คำเล่าลือ,คติพจน์,สุภาษิต -Phr. (go without saying เชื่อมั่นในตนเองที่สุด), Syn. maxim
self-confident(เซลฟฺคอน'ฟิเดินทฺ) adj. เชื่อมั่นในตัวเอง,ไว้ใจตัวเอง,มั่นใจ., See also: self-confidence n., Syn. confident
self-reliance(เซลฟรีไล'เอินซฺ) n. ความเชื่อมั่นในตัวเอง,การไว้วางใจตนเอง., See also: self-reliant adj., Syn. independence
sell(เซล) (sold,sold,selling,sells} vt. ขาย,ขายออก,จำหน่าย,เสนอขาย,ชักชวนให้ซื้อ,ชักนำให้ซื้อ,ทำให้ยอมรับ,ทำให้เชื่อมั่น,แลกชีวิต. vi. ขาย,เสนอขาย,เป็นที่ต้องการ -Phr. (sell out ขายหมด) -Phr. (sell up ขายหมด,ขายทอดตลาด) . n. การขาย,วิธีการขาย

English-Thai: Nontri Dictionary
certainty(n) ความเชื่อมั่น,ความแน่นอน,ความมั่นใจ,ความแน่ใจ
confide(vi,vt) เชื่อมั่น,ไว้ใจ,บอกความลับ,ปรับทุกข์
confidence(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้ใจ,ความเชื่อถือ
confident(adj) แน่ใจ,มั่นใจ,เชื่อใจ,เชื่อมั่น,ไว้ใจ
conviction(n) ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่น,ความแน่ใจ,การลงโทษ,การตัดสินว่าผิด
convince(vt) ทำให้เชื่อมั่น,ทำให้แน่ใจ,ทำให้เชื่อ,ทำให้สำนึก
diffidence(n) ความไม่เชื่อมั่นในตนเอง,ความขวยเขิน,ความประหม่า,ความขี้อาย
diffident(adj) ไม่เชื่อมั่นในตนเอง,ขวยเขิน,ประหม่า,ขี้อาย
orthodox(adj) ซึ่งเชื่อมั่นในศาสนา,ที่ถูกต้อง,ที่เป็นทางการ,ดั้งเดิม
orthodoxy(n) ความเชื่อมั่นในศาสนา,ความเชื่อดั้งเดิม

German-Thai: Longdo Dictionary
eingebildet(adj) เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป, ทะนง
etw. halten von jmdn./ etw.ประเมินหรือคิดเห็นต่อคนนั้นหรือสิ่งนั้น เช่น Ich halte viel von ihm. ฉันเชื่อมั่นในตัวเขา, See also: einschätzen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top