ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

simply

S IH1 M P L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -simply-, *simply*, simp
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
simply(adv) อย่างง่ายๆ, See also: อย่างเรียบๆ, อย่างธรรมดา, Syn. plainly, naturally, Ant. unnaturally
simply(adv) อย่างตรงไปตรงมา, See also: อย่างบริสุทธิ์ใจ, อย่างไม่เสแสร้ง, Syn. clearly, sincerely, unpretentiously, Ant. ostentatiously
simply(adv) เพียงแค่นั้น, See also: เพียงแค่, เพียง, เท่านั้น, Syn. just, merely, only
simply(adv) อย่างแท้จริง, See also: อย่างแน่นอน, Syn. really, totally, completely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
simply(ซิม'พลี) adv. ง่าย ๆ , ชัดเจน, เรียบ ๆ , โดยความจริงใจ, อย่างบริสุทธิ์, ตรงไปตรงมา, เท่านั้น, แท้ ๆ , ทั้งหมด, โง่, เง่า

English-Thai: Nontri Dictionary
simply(adv) อย่างเรียบๆ, อย่างง่ายๆ, อย่างสามัญ, อย่างไม่หรูหรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
simply connected regionบริเวณเชื่อมโยงเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
simply ordered setเซตอันดับเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
simply periodic functionฟังก์ชันคาบเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm simply crazy about this palace.ผมจะบ้ากับพระราชวังนี้ The Great Dictator (1940)
They say he simply adored her.ได้ยินมาว่าเขารักหล่อนมาก Rebecca (1940)
You weren't really. You simply wanted to be alone and...ไม่หรอกค่ะ คุณก็แค่อยากอยู่ตามลําพัง-- Rebecca (1940)
They say he simply adored her.ได้ยินมาว่าเขารักหล่อนมาก Rebecca (1940)
- I simply can't believe it.- ไม่อยากจะเชื่อเลย Rebecca (1940)
Oh, well. Poor boy, I simply hate to see him so alone.น่าสงสาร ฉันล่ะไม่ชอบเห็นเขาอยู่ตัวคนเดียวเลย Rebecca (1940)
I simply can't believe it.ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย Rebecca (1940)
She simply adored Rebecca.หล่อนชื่นชมบูชารีเบคคา Rebecca (1940)
I've been simply breathless to pick up all the news.ผมคอยตามเก็บข่าวเเทบไม่ทัน Rebecca (1940)
If they find out it was Rebecca, you must simply say you made a mistake about the other body.ถ้าพวกเขารู้ว่านั่นคือรีเบคคา คุณก็อ้างได้ว่าคุณชี้ศพผิดพลาดเอง Rebecca (1940)
- I'm simply asking questions.- ฉันเพียงแค่การถามคำถาม 12 Angry Men (1957)
I don't think you can tell what wound he might have made simply because he knew how to handle a knife.I don't think you can tell what wound he might have made simply because he knew how to handle a knife. 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
simplyBess is simply a child.
simplyBetween you and me, Lisa, we know that I simply don't like Nick.
simplyEducation does not consist simply in learning a lot of facts.
simplyHappiness does not consist simply in wealth.
simplyHe did it simply out of curiosity.
simplyHe simply shrugged off my suggestion.
simplyHe solved all of the problems simply.
simplyHe was dismissed, simply because he failed to work as hard as possible.
simplyI can read Spanish simply.
simplyIf the delay is simply an oversight, will you please take care of it at once?
simplyI have not spoken to our new neighbors; I simply know them by sight.
simplyI have simply nothing to say about it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ง่าย(adv) easily, See also: simply, plainly, clearly, with ease, Syn. สะดวก, Ant. ยาก, ลำบาก, Example: ผมจะกล่าวถึงพี ซี ยู สมมติขนาด 8 บิต เพื่อให้เข้าใจง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ง่าย[ngāi] (adv) EN: easily ; simply ; plainly ; clearly ; with ease  FR: facilement ; aisément ; sans difficulté
ง่ายดาย[ngāidāi] (adv) EN: easily ; certainly : surely ; clearly ; simply  FR: facilement ; simplement ; aisément
ง่าย ๆ[ngāi-ngāi] (adv) EN: easily ; simply  FR: simplement
เพียง[phīeng] (x) EN: only ; merely ; simply ; barely ; solely ; just  FR: seulement ; simplement ; tout juste ; à peine

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SIMPLY S IH1 M P L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
simply (a) sˈɪmpliː (s i1 m p l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
简直[jiǎn zhí, ㄐㄧㄢˇ ㄓˊ, / ] simply; at all, #2,930 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくっ;サクッ[sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily [Add to Longdo]
に他ならない[にほかならない, nihokanaranai] (exp) it is nothing else but; it is nothing short of; it is simply that [Add to Longdo]
一寸やそっと[ちょっとやそっと, chottoyasotto] (n) (uk) (followed by a word in negative form) (not) merely; (not) simply [Add to Longdo]
一坪本社[ひとつぼほんしゃ, hitotsubohonsha] (n) small company headquarters located in Tokyo simply for name value [Add to Longdo]
簡単に言うと[かんたんにいうと, kantanniiuto] (exp) simply put [Add to Longdo]
簡単に言えば[かんたんにいえば, kantanniieba] (exp) simply put; putting it simply [Add to Longdo]
許りに[ばかりに, bakarini] (adv) (uk) (simply) because; on account of [Add to Longdo]
只(P);唯(P);徒;但;常[ただ, tada] (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [Add to Longdo]
単に[たんに, tanni] (adv) (See 単) simply; merely; only; solely; (P) [Add to Longdo]
単純に言えば[たんじゅんにいえば, tanjunniieba] (exp) simply put; putting it simply [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Simply \Sim"ply\, adv.
   1. In a simple manner or state; considered in or by itself;
    without addition; along; merely; solely; barely.
    [1913 Webster]
 
       [They] make that now good or evil, . . . which
       otherwise of itself were not simply the one or the
       other.                --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       Simply the thing I am
       Shall make me live.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Plainly; without art or subtlety.
    [1913 Webster]
 
       Subverting worldly strong and worldly wise
       By simply meek.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Weakly; foolishly. --Johnson.
    [1913 Webster] Simulacher

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 simply
   adv 1: and nothing more; "I was merely asking"; "it is simply a
       matter of time"; "just a scratch"; "he was only a child";
       "hopes that last but a moment" [syn: {merely}, {simply},
       {just}, {only}, {but}]
   2: absolutely; "I just can't take it anymore"; "he was just
     grand as Romeo"; "it's simply beautiful!" [syn: {just},
     {simply}]
   3: absolutely; altogether; really; "we are simply broke"
   4: in a simple manner; without extravagance or embellishment;
     "she was dressed plainly"; "they lived very simply" [syn:
     {plainly}, {simply}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top