Search result for

simply

(53 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -simply-, *simply*, simp
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
simply[ADV] อย่างง่ายๆ, See also: อย่างเรียบๆ, อย่างธรรมดา, Syn. plainly, naturally, Ant. unnaturally
simply[ADV] อย่างตรงไปตรงมา, See also: อย่างบริสุทธิ์ใจ, อย่างไม่เสแสร้ง, Syn. clearly, sincerely, unpretentiously, Ant. ostentatiously
simply[ADV] เพียงแค่นั้น, See also: เพียงแค่, เพียง, เท่านั้น, Syn. just, merely, only
simply[ADV] อย่างแท้จริง, See also: อย่างแน่นอน, Syn. really, totally, completely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
simply(ซิม'พลี) adv. ง่าย ๆ ,ชัดเจน,เรียบ ๆ ,โดยความจริงใจ,อย่างบริสุทธิ์,ตรงไปตรงมา,เท่านั้น,แท้ ๆ ,ทั้งหมด,โง่,เง่า

English-Thai: Nontri Dictionary
simply(adv) อย่างเรียบๆ,อย่างง่ายๆ,อย่างสามัญ,อย่างไม่หรูหรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
simply connected regionบริเวณเชื่อมโยงเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
simply ordered setเซตอันดับเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
simply periodic functionฟังก์ชันคาบเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I simply don't understand the fascination.จะคลั่งใคล้อะไรหล่อนกันหนักหนา New Haven Can Wait (2008)
But to simply defy us... Not you, him.ขอบอกง่ายๆว่าที่เราทะเลาะกัน ไม่ใช่เพราะแม่ แต่เป็นเค้า Chuck in Real Life (2008)
Thus ends a sad villain's story- about an evil menace that failed to register in public memory- simply because it appeared just a little too late in time-แกคิดผิดนะสิ! -และแล้วเรื่องของสองคู่หูอันตราย... - Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Known simply as "hrg" sometimes, for "horn-rimmed glasses,"เป็นที่รู้จักในนาม "hrg" บางครั้งเรียกว่า แก้วที่ขอบเป็นทองเหลือง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Many times he would simply forget who or where he was.หลายครั้งเขาลืมสิ่งง่ายๆว่าเขาเป็นใคร อยู่ที่ไหน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Dragon Warrior I am simply at peace.นักรบมังกร... ในที่สุด ข้าก็ได้พบกับความสงบสุขที่แท้จริง Kung Fu Panda (2008)
Oh, I had no knowledge of that. I simply like his face.โอ้ ข้าไม่รู้เรื่องนั้นเลยนะ ข้าแค่สนใจหน้าตาของเขา The Other Boleyn Girl (2008)
I really do not know why we waste our time talking of convents when you could simply annul the marriage.หม่อมฉันไม่รู้จริงๆว่า ...ทำไมเราเสียเวลาพูดเกี่ยวกับสำนักนางชี... ...เมื่อฝ่าบาทแค่ทำให้การแต่งงานเป็นโมฆะ The Other Boleyn Girl (2008)
He should simply take matters into his own hands and annul the marriage.พระองค์ควรจะมีอำนาจจัดการได้เอง และทำให้การสมรสนั้นเป็นโมฆะซะ The Other Boleyn Girl (2008)
I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger.ฉันเชื่อว่าอะไรที่ไม่ฆ่าแก จะทำให้แกเป็น คนแปลกหน้า The Dark Knight (2008)
I, your beloved King Julien must simply make a small sacrifice to my good friends, the water gods, in the volcano!ข้า ราชาจูเลียนที่รักของเจ้า จะต้องมีเครื่องสังเวยเล็กน้อย ให้เจ้าแห่งน้ำเพื่อนของข้า ในภูเขาไฟ! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You know, there are times in life when the stars just simply align.ก็นะ ในช่วงชีวิตนึงก็มีตั้งหลายครั้ง ที่ดวงดา่วจะโคจรมาพบกัน Inkheart (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
simplyBess is simply a child.
simplyBetween you and me, Lisa, we know that I simply don't like Nick.
simplyEducation does not consist simply in learning a lot of facts.
simplyHappiness does not consist simply in wealth.
simplyHe did it simply out of curiosity.
simplyHe simply shrugged off my suggestion.
simplyHe solved all of the problems simply.
simplyHe was dismissed, simply because he failed to work as hard as possible.
simplyI can read Spanish simply.
simplyIf the delay is simply an oversight, will you please take care of it at once?
simplyI have not spoken to our new neighbors; I simply know them by sight.
simplyI have simply nothing to say about it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ง่าย[ADV] easily, See also: simply, plainly, clearly, with ease, Syn. สะดวก, Ant. ยาก, ลำบาก, Example: ผมจะกล่าวถึงพี ซี ยู สมมติขนาด 8 บิต เพื่อให้เข้าใจง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ง่าย[adv.] (ngāi) EN: easily ; simply ; plainly ; clearly ; with ease   FR: facilement ; aisément ; sans difficulté
ง่ายดาย[adv.] (ngāidāi) EN: easily ; certainly : surely ; clearly ; simply   FR: facilement ; simplement ; aisément
ง่าย ๆ[adv.] (ngāi-ngāi) EN: easily ; simply   FR: simplement
เพียง[X] (phīeng) EN: only ; merely ; simply ; barely ; solely ; just   FR: seulement ; simplement ; tout juste ; à peine

CMU English Pronouncing Dictionary
SIMPLY    S IH1 M P L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
simply    (a) (s i1 m p l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくっ;サクッ[, sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily [Add to Longdo]
に他ならない[にほかならない, nihokanaranai] (exp) it is nothing else but; it is nothing short of; it is simply that [Add to Longdo]
一寸やそっと[ちょっとやそっと, chottoyasotto] (n) (uk) (followed by a word in negative form) (not) merely; (not) simply [Add to Longdo]
一坪本社[ひとつぼほんしゃ, hitotsubohonsha] (n) small company headquarters located in Tokyo simply for name value [Add to Longdo]
簡単に言うと[かんたんにいうと, kantanniiuto] (exp) simply put [Add to Longdo]
簡単に言えば[かんたんにいえば, kantanniieba] (exp) simply put; putting it simply [Add to Longdo]
許りに[ばかりに, bakarini] (adv) (uk) (simply) because; on account of [Add to Longdo]
只(P);唯(P);徒;但;常[ただ, tada] (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [Add to Longdo]
単に[たんに, tanni] (adv) (See 単) simply; merely; only; solely; (P) [Add to Longdo]
単純に言えば[たんじゅんにいえば, tanjunniieba] (exp) simply put; putting it simply [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
简直[jiǎn zhí, ㄐㄧㄢˇ ㄓˊ, / ] simply; at all [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Simply \Sim"ply\, adv.
   1. In a simple manner or state; considered in or by itself;
    without addition; along; merely; solely; barely.
    [1913 Webster]
 
       [They] make that now good or evil, . . . which
       otherwise of itself were not simply the one or the
       other.                --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       Simply the thing I am
       Shall make me live.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Plainly; without art or subtlety.
    [1913 Webster]
 
       Subverting worldly strong and worldly wise
       By simply meek.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Weakly; foolishly. --Johnson.
    [1913 Webster] Simulacher

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 simply
   adv 1: and nothing more; "I was merely asking"; "it is simply a
       matter of time"; "just a scratch"; "he was only a child";
       "hopes that last but a moment" [syn: {merely}, {simply},
       {just}, {only}, {but}]
   2: absolutely; "I just can't take it anymore"; "he was just
     grand as Romeo"; "it's simply beautiful!" [syn: {just},
     {simply}]
   3: absolutely; altogether; really; "we are simply broke"
   4: in a simple manner; without extravagance or embellishment;
     "she was dressed plainly"; "they lived very simply" [syn:
     {plainly}, {simply}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top