ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

confident

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confident-, *confident*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confident(n) ที่มั่นใจ, See also: ที่แน่นอน, ที่เชื่อใจได้, Syn. assured, certain
confidential(adj) ที่เป็นความลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confident(คอน'ฟิเดินทฺ) adj. ซึ่งไว้วางใจ, มั่นใจ, กล้า, กล้าเกินไป. n. คนที่ไว้ใจ, คู่คิด -Conf. confidant
confidential(คอนฟิเดน'เชิล) adj. ลับ, เป็นที่ไว้วางใจ, ซึ่งแสดงว่าเชื่อถือ., See also: confidentiality, confidentialness n., Syn. honest
self-confident(เซลฟฺคอน'ฟิเดินทฺ) adj. เชื่อมั่นในตัวเอง, ไว้ใจตัวเอง, มั่นใจ., See also: self-confidence n., Syn. confident

English-Thai: Nontri Dictionary
confident(adj) แน่ใจ, มั่นใจ, เชื่อใจ, เชื่อมั่น, ไว้ใจ
confidential(adj) ลับ, ไว้วางใจ, เป็นที่เชื่อถือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confidential communicationการติดต่อส่วนตัวซึ่งมีเอกสิทธิ์ที่ไม่จำต้องเปิดเผย [ ดู privileged communication ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confidential communicationsกิจกรรมที่เป็นความลับ [TU Subject Heading]
Confidentialityการรักษาความลับ, การรักษาความลับของผู้ป่วย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
confidentiality(n) การรักษาความลับ

WordNet (3.0)
confident(adj) having or marked by confidence or assurance, Ant. diffident
confident(adj) not liable to error in judgment or action; - Walter Lippman; - Michiko Kakutani, Syn. surefooted, sure-footed
confidential(adj) entrusted with private information and the confidence of another
confidential(adj) (of information) given in confidence or in secret, Syn. secret
confidential(adj) denoting confidence or intimacy
confidential(adj) the level of official classification for documents next above restricted and below secret; available only to persons authorized to see documents so classified
confidentiality(n) the state of being secret
confidentiality(n) discretion in keeping secret information
confidentially(adv) in a confidential manner
confidently(adv) with confidence; in a confident manner

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Confident

n. See Confidant. South. Dryden. [ 1913 Webster ]

Confidential

a. [ Cf. F. confidentiel. ] 1. Enjoying, or treated with, confidence; trusted in; trustworthy; as, a confidential servant or clerk. [ 1913 Webster ]

2. Communicated in confidence; secret. “Confidential messages.” Burke. [ 1913 Webster ]


Confidential communication (Law) See Privileged communication, under Privileged. --
Confidential creditors, those whose claims are of such a character that they are entitled to be paid before other creditors. --
Confidential debts, debts incurred for borrowed money, and regarded as having a claim to be paid before other debts. McElrath.
[ 1913 Webster ]

confidentiality

n. the state or attribute of being secret; privacy; as, you must respect the confidentiality of your client's communications. [ WordNet 1.5 +PJC ]

2. discretion in keeping secret information. [ WordNet 1.5 ]

Confidentially

adv. In confidence; in reliance on secrecy. [ 1913 Webster ]

Confidently

adv. With confidence; with strong assurance; positively. [ 1913 Webster ]

Confidentness

n. The quality of being confident. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
OK, I'm gonna go see her... I just... I gotta be smooth, cool, confident.โอเค ข้าจะไปพบนางล่ะ ข้าจะต้องอ่อนโยน เท่ห์ และมั่นใจ Aladdin (1992)
I didn't know. I sensed. And I told you that as my wife in confidence.ผมไม่เคยรู้ ผมรู้สึกได้ และผมได้บอกคุณ ในฐานะที่คุณเป็นภรรยาที่ควรจะปกปิดความลับ Basic Instinct (1992)
I am confident that that is what you will do.ผมเชื่อมั่นว่า ว่าเป็นสิ่งที่คุณจะทำอะไร In the Name of the Father (1993)
They've moved me to a Scottish jail to break my confidence.พวกเขาได้ย้ายฉันไปสกอต คุกที่จะทำลายความเชื่อมั่นข? In the Name of the Father (1993)
- Every confidence in you.-ฉันเชื่อใจเธอน่า The Nightmare Before Christmas (1993)
I think you place too much confidence in him.ข้าไม่อยากได้ยินอีก เราต้องพูดถึงหลานชายของท่าน ข้าคิดว่าท่านเชื่อถือเขาเกินไป Rapa Nui (1994)
Mr. Davies, now this in confidence.นี่คุณเดวี่ส์ เรื่องนี้ค่อนข้างแน่นอน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Well, he's certainly stripping it with great confidence.ดูเขาก็ทำด้วยความมั่นใจนะ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Revolution had broken out, her diplomats sued for peace while Tomainia's army fought on, confident its war machine would smash the enemy's lines.และสงครามกำลังยุติ ขณะที่กองทัพ โทไมเนีย กำลังรบกันอยู่ พวกเค้ามีความมุ่งมั่นในการรบ โดยไม่รู้ว่ากำลังแพ้ The Great Dictator (1940)
I know you did not leave me because you lost confidence.เพราะคุณสูญเสียความมั่นใจ The Old Man and the Sea (1958)
Very well, Manolin. I feel confident today.ได้เป็นอย่างดี แมโนลิน ฉัน รู้สึกมีความมั่นใจในวันนี้ The Old Man and the Sea (1958)
Then, to give himself more confidence... ... he remembered the time in the tavern at Casablanca... ... when he played the hand game with a Negro from Cienfuegos... ... who was the strongest man on the docks.จากนั้นจะให้ตัวเองความมั่นใจ มากขึ้น เขาจำได้ว่าเวลาในโรงเตี๊ยม ที่คาซาบลังกาเมื่อเขาเล่นเกม มือ The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
confidentCausing competitors to fail, obtaining confidential information, something that big business just can't do without - high risk but at the same time high return work.
confidentChris was confident that Beth would be delighted with his improvement.
confidentHe does not, in short, write with the candor of man who is completely confident of his thesis.
confidentHe is confident of his ability.
confidentHe is confident that he will pass the examination.
confidentHe looked confident but his inner feelings were quite different.
confidentHe soon became confidential with the man.
confidentHis secretary flatly denied leaking any confidential information.
confidentI am confident he will keep his promise.
confidentIf not confidently at least hopefully.
confidentIf you are at ease, you are feeling confident and comfortable.
confidentI may seem confident, but I get extremely nervous speaking in front of people. My hands tremble, I get all tongue-tied, and sometimes I don't even know what I'm saying myself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่นอกมั่นใจ(adv) confidently, See also: positively, Syn. มั่นใจ, แน่ใจ, Example: เขาตอบอย่างมั่นอกมั่นใจว่าจะไปเรียนต่อที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
มาดมั่น(adj) confident, See also: sure, Syn. มั่นใจ, Example: แกพูดด้วยน้ำเสียงมาดมั่น พร้อมกับก้าวเท้าออกไปนอกบ้าน
เอกสารลับ(n) confidential documents
อย่างมั่นใจ(adv) surely, See also: confidently, Syn. อย่างแน่ใจ, Example: ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยต่างแสดงออก และตอบคำถามกันอย่างมั่นใจ
ลับ(adj) secret, See also: confidential, hidden, concealed, unrevealed, undisclosed, Ant. เปิดเผย, Example: อั้งยี่ซานเหอเป็นสมาคมลับเก่าแก่มาตั้งแต่โบราณ, Thai Definition: ที่ปกปิดหรือควรปกปิด
มั่นใจ(adv) confidently, See also: certainly, surely, Syn. มั่นอกมั่นใจ, เชื่อมั่น, แน่ใจ, Example: เขาตอบออกไปอย่างมั่นใจในเหตุผลของตัวเอง, Thai Definition: อย่างเชื่อใจหรือมั่นใจอย่างไม่แปรเปลี่ยน
ราชการลับ(n) confidential affair, Example: เขาเอาเงินสืบราชการลับมาเป็นอาณาประโยชน์ของเขาเอง
เอกสารปกปิด(n) concealed documents, See also: confidential papers, Example: บันทึกผลการประชุมเจรจาล้วนเป็นเอกสารปกปิด, Thai Definition: เอกสารที่เป็นความลับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อมั่น[cheūaman] (v) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in  FR: être confiant ; être convaincu
เชื่อมั่นในตัวเอง[cheūaman nai tūa-ēng] (adj) EN: self-confident  FR: confiant en soi
ได้ใจ[dāijai] (v) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty  FR: se sentir encouragé
เอกสารลับ[ēkkasān lap] (n, exp) EN: confidential documents ; classified documents  FR: document confidentiel [ m ] ; document secret [ m ]
เอกสารปกปิด[ēkkasān pokpit] (n, exp) EN: concealed documents ; confidential papers  FR: document secret [ m ] ; document confidentiel [ m ]
กำเริบ[kamroēp] (v) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident  FR: s'enhardir
ลับ[lap] (adj) EN: secret ; mysterious ; hidden ; classified ; confidential  FR: secret ; caché ; confidentiel ; mystérieux
เหลิง[loēng] (v, exp) EN: forget oneself ; be overconfident ; be too sure of oneself ; think too much of oneself  FR: avoir la grosse tête (fam.) ; avoir une très haute opinion de soi
มั่น[man] (x) EN: certain ; sure ; positive ; confident ; firm ; solid ; stable ; secure ; strong ; sturdy ; steadfast  FR: solide ; sûr ; sérieux ; stable
มั่นใจ[manjai] (v) EN: be confident ; be certain ; believe firmly ; be convinced ; be full of confidence ; be assured of;  FR: être sûr (de soi) ; être persuadé ; être convaincu ; être confiant ; croire fermement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
confident
confidently
confidential
confidentially
confidentiality
confidentiality

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confident
confidently
confidential
confidentially
confidentiality
confidentialities

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sicher; selbstsicher; überzeugt; zuversichtlich { adj } | sicherer; selbstsicherer; überzeugter; zuversichtlicher | am sichersten; am selbstsichersten; am überzeugtesten; am zuversichtlichstenconfident | more confident | most confident [Add to Longdo]
überzeugt { adj } (von; dass)confident (of; that) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t, adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P) #14,371 [Add to Longdo]
コンフィデンシャル[konfidensharu] (adj-no) confidential [Add to Longdo]
トラフィックフロー機密性[トラフィックフローきみつせい, torafikkufuro-kimitsusei] (n) { comp } traffic flow confidentiality [Add to Longdo]
マル秘;丸秘[マルひ(マル秘);まるひ(丸秘), maru hi ( maru hi ); maruhi ( maru hi )] (n, adj-no) (refers to the 秘 in a red circle) confidential; secret; classified [Add to Longdo]
メッセージ流れ機密性[メッセージながれきみつせい, messe-ji nagarekimitsusei] (n) { comp } message flow confidentiality [Add to Longdo]
楽屋裏[がくやうら, gakuyaura] (n) (1) dressing room; green room; backstage; (2) (See 内情, 内幕) inside story; confidential talk; hidden circumstances [Add to Longdo]
楽屋話[がくやばなし, gakuyabanashi] (n) inside story; confidential talk [Add to Longdo]
機密事項[きみつじこう, kimitsujikou] (n) confidential matters [Add to Longdo]
機密情報[きみつじょうほう, kimitsujouhou] (n) confidential information [Add to Longdo]
機密性[きみつせい, kimitsusei] (n) confidentiality [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トラフィックフロー機密性[トラフィックフローきみつせい, torafikkufuro-kimitsusei] traffic flow confidentiality [Add to Longdo]
メッセージ流れ機密性[メッセージながれきみつせい, messe-ji nagarekimitsusei] message flow confidentiality [Add to Longdo]
機密性[きみつせい, kimitsusei] confidentiality [Add to Longdo]
内容機密性[ないようきみつせい, naiyoukimitsusei] content confidentiality [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top