ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

certifying

S ER1 T AH0 F AY2 IH0 NG   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -certifying-, *certifying*, certify
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Certifying officer?นายตำรวจผู้รับรองล่ะ Changeling (2008)
Okay, I'm certifying you as fit for duty.เอาล่ะ ฉันว่าคุณคงกลับมาทำงานต่อได้ Harbingers in a Fountain (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
CERTIFYING    S ER1 T AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
certifying    (v) sˈɜːʴtɪfaɪɪŋ (s @@1 t i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
証明権限者[しょうめいけんげんしゃ, shoumeikengensha] (n) certifying authority [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Certify \Cer"ti*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Certified}; p. pr. &
   vb. n. {Certifying}.] [F. certifier, LL. certificare; L.
   certus certain + facere to make. See {Certain}, and cf.
   {Certificate}, v. t.]
   1. To give cetain information to; to assure; to make certain.
    [1913 Webster]
 
       We certify the king, that . . . thou shalt have no
       portion on this side the river.    --Ezra iv. 16.
    [1913 Webster]
 
   2. To give certain information of; to make certain, as a
    fact; to verify. --Hammond.
    [1913 Webster]
 
       The industry of science at once certifies and
       greatly extends our knowledge of the vastness of the
       creation.               --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. To testify to in writing; to make a declaration
    concerning, in writing, under hand, or hand and seal.
    [1913 Webster]
 
       The judges shall certify their opinion to the
       chancellor, and upon such certificate the decree is
       usually founded.           --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   {Certified check}, A bank check, the validity of which is
    certified by the bank on which it is drawn.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top