ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

id

IH1 D   
224 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -id-, *id*, i
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
idiopathic respiratory distress syndrome (n ) ภาวะหายใจลำบากในทารกแรกเกิด เรียกย่อว่า IRDS

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
IDKI don't know

English-Thai: Longdo Dictionary
identity(n) อัตลักษณ์
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
tide me over(phrase slang) (เงิน) เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น I need 2,000 Yen to tide me over until tuesday.
quid(n colloq.) เงิน 1 ปอนด์ (ของอังกฤษ), S. pound,
to twiddle one's thumbsเสียเวลาจริงๆ เช่น I was twiddling my thumbs., S. to waste one's time,
fridge(n) ตู้เย็น, S. refrigerator
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้
non-confidence motion(n) ญัตติไม่ไว้วางใจ
oxidizing agent(n) ตัวเติมออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ได้รับอิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันลดลง, A. reducing agent,
sidebar(n) ข่าวหรือข้อมูลสั้นๆที่แทรกอยู่ข้างๆของข่าวหรือข้อความหลักทั้งในสิ่งพิมพ์บนเว็บและในหนังสือ โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อความหลัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
id[N] ต้นกำเนิดของตัณหา (ทางจิตวิทยา), See also: ต้นกำเนิดของความอยาก
idea[N] ความคิด, See also: ความนึกคิด, ความคิดเห็น, ความเชื่อ, แง่คิด, มุมมอง, มโนคติ, Syn. concept, opinion, thought
idea[N] แผนการ, See also: โครงการ, Syn. design, plan, scheme
idem[PRON] เหมือนเดิม (ใช้ในการอ้างถึงเรื่อง บท ตอนที่กล่าวมาแล้ว)
ideo[PRF] ความคิด
ides[N] วันที่ 15 ของเดือนมี.ค. พ.ค., ก.ค, ต.ค (ตามปฏิทินโรมันโบราณ), See also: วันที่ 13 ของเดือนอื่นๆ ในปี
idio[PRF] ตัวเอง, See also: ส่วนตัว, โดยเฉพาะ
idle[ADJ] เกียจคร้าน, See also: ขี้เกียจ, ซึ่งไม่ทำอะไร, Syn. lazy, indolent, slothful
idle[ADJ] ซึ่งไม่มีประโยชน์, See also: ซึ่งไร้สาระ, Syn. frivolous, silly, trivial
idle[ADJ] ซึ่งยังไม่ได้ใช้การ, See also: ซึ่งยังไม่ทำงาน, Syn. unoccupied

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
id(ไอ'ดี) บัตรประจำตัว, Syn. Identity card abbr. intradermal
id est(อิด'เอสทฺ) L. กล่าวคือ,นั่นก็คือ
ide(ไอดีอี) ย่อมาจาก integrated drive electronics ซึ่งก็คือตัวประสานอีกตัวหนึ่งที่ใช้ควบคุมการปฏิบัติงานของฮาร์ดดิสก์ แบบต่าง ๆ ที่รู้จักกันดีมีหลายรูปแบบ เช่น SCSI, ESDI และ ST 506
idea(ไอเดีย') n. ความคิด,มโนคติ, Syn. image,concept
ideal(ไอเดียล') n. อุดมคติ,อุดมการณ์ adj. ดีเลิศ,สมบูรณ์,เป็นเพียงความนึกฝัน,เพ้อฝัน,ไม่มีจริง,ไม่เป็นความจริง,เกี่ยวกับอุดมการณ์,เกี่ยวกับอุดมคติ, Syn. fancied,imaginary
idealist(ไอเดีย'ลิสทฺ) n. ผู้ยึดถืออุดมการณ์,ผู้เพ้อฝัน adj. เพ้อฝัน,ซึ่งยึดถืออุดมการณ์, See also: idealistic adj., Syn. romantic,perfectionist,utopian
idealistic(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
idealistical(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
ideally(ไอเดียล'ลี) adv. ซึ่งเกี่ยวกับอุดมการณ์หรืออุดมคติ,อย่างสมบูรณ์,ดีเลิศ,เป็นความนึกคิด,เป็นความเพ้อฝัน,เป็นทฤษฎี,เป็นหลักการ
idem(ไอ'เดม) -pron.,adj.,L. เหมือนเช่นเดิม

English-Thai: Nontri Dictionary
idea(n) ความคิด,ความคิดเห็น,มโนคติ,ความเชื่อ
ideal(adj) ดีเลิศ,เพ้อฝัน,ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
ideal(n) อุดมคติ,อุดมการณ์,สิ่งที่ดีเลิศ,ความนึกฝัน
idealism(n) การยึดถืออุดมการณ์
idealist(n) นักอุดมคติ,นักอุดมการณ์
idealistic(adj) ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
idealize(vt) ทำตามอุดมคติ,ทำให้เป็นอุดมการณ์
ideally(adv) อย่างมีอุดมคติ,อย่างมีอุดมการณ์,อย่างดีเลิศ
identical(adj) เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน
identification(n) การชันสูตร,การวินิจฉัย,การชี้ตัว,การแยกแยะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
idอิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Id. (idem); idem (Id.)เหมือนกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
IDE (integrated drive electronics)ไอดีอี (ชุดอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมหน่วยขับเบ็ดเสร็จ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ideaความคิด, มโนคติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idea of reference; idea, referentialความคิดว่าถูกพาดพิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idea, adventitiousพาหิรกมโนภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idea, fixedความคิดตายตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idea, innateสหชาติกมโนภาพ, มโนภาพแต่กำเนิด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idea, referential; idea of referenceความคิดว่าถูกพาดพิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Idea; ideaมโนภาพ, มโนคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Idอิด, สัญชาตญาณ [การแพทย์]
Idealเหมาะสม [การแพทย์]
ideal gasแก๊สอุดมคติ, แก๊สที่ถือว่ามีสมบัติเป็นไปตามกฎของแก๊สทุกประการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ideal Methodวิธีในอุดมคติ [การแพทย์]
Ideal Standardอุดมคติมาตรฐาน [การแพทย์]
Idealityความเป็นอุดมคติ [การแพทย์]
Ideally Test Materialsวัตถุตัวอย่างควบคุมที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์ที่สุด [การแพทย์]
Ideals (Philosophy)อุดมคติ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Ideasมโนคติ, ความคิด [การแพทย์]
Ideas, Flight ofความคิดเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่อง, ความคิดแล่นเร็ว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ideell {adj} (n ) นามธรรม
idempotent {adj} (adj ) เหมือนกัน
See also: S. idem,
idence[ไอ'เดินซฺ] (n ) ตัวตน
idencial[ไอเดินเชิล] (adj ) ทางเอกลักษณ์, ทางอัตลักษณ์
idencialism[ไอเดินเชอะลิเซิม] (adj ) อัตนิยม
See also: S. identism,
idencialism[ไอเดินเชอะลิเซิม] (n ) อัตนิยม
idencialism[ไอเดินเชอะลิเซิม] (n ) อัตนิยม
See also: S. identism,
idencialist[ไอเดินเชอะลิสทฺ] (n ) นักอัตนิยม
See also: S. identist,
idenciate[ไอเดินเชิท] (adj ) สร้างตัวตน
ident[ไอเดินทฺ] (adj ) มีตัวตน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those who wish to get through, line up in single file, present your ID and go through the checkpoint.พวกเขาผู้ที่จะผ่านเส้นทางในแฟ้มเดี่ยว แจ้งรหัสของนาย แล้วตรงไปยังจุดตรวจ Akira (1988)
Yeah, it might just be your ID badge, but I try to capture the essence of every Prince employee.นั่น ก็จะเป็นบัตรพนักงานของเธอ ฉันพยายามจับภาพแล้วนะ เป็นของสำคัญสำหรับพนักงานทุกคนของปริ๊นซ์ Mannequin: On the Move (1991)
Dr Scully, can you ID these marks?อย่างไรก็ตาม เราพบเพียงรอยสองรอยนี้ บนแผ่นหลังช่วงล่างของเธอเท่านั้น Deep Throat (1993)
Did he ID anybody?จำใครได้มั้ย Heat (1995)
And remember, all security IDs will need to be rephotographed starting next week.And remember, all security IDs... ...will need to be rephotographed starting next week. Maid in Manhattan (2002)
Please, go to security, hand in your passes and your ID and you'll be escorted from the building.Go to security, hand in your passes... ...and you'll be escorted from the building. Maid in Manhattan (2002)
I need your nametag, passkey and your ID card.I need your nametag, passkey and your ID card. Maid in Manhattan (2002)
Their real names, ID card no. account no., etcชื่อจริง บัตรประจำตัว หมายเลขที่บัญชี อื่นๆ Infernal Affairs (2002)
Your clothes and ID were found at the scene.พบเสื้อกับบัตรประจำตัวคุณในที่เกิดเหตุ Bringing Down the House (2003)
Want me to make you an ID to log in?จะให้ชั้นทำ ID ให้คุณไว้ล็อคอินหรือเปล่า? Oldboy (2003)
I tracked down that Evergreen ID and found the owner's nameชั้นตามรอย ID Evergreen แล้วก็เจอ ชื่อเจ้าของ Oldboy (2003)
Id like it to be relatively non-destructible and then he'd put two benzene molecules on the blackboard and add a chlorine here and a chlorine there that was DDT!อยากให้มันตกค้างค่อนข้างนาน นักเคมีก็เขียนโมเลกุลเบนซิน 2 ตัว ลงบนกระดานดำ The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
idA bright idea occurred to me.
idActually it might be a good idea to start right now.
idA foolish idea came into my mind.
idAfter a long wait in line, she was told she should get a certified copy of her birth certificate as identification.
idAfter the war, the idea of democracy spread throughout Japan.
idAgain, we can see this approach as deriving from Matthew Arnold's idea that everywhere there is connection.
idA good idea came across her mind at the last moment.
idA good idea came across his mind at the last moment.
idA good idea came across my mind.
idA good idea came into my head.
idA good idea came into my mind.
idA good idea crossed his mind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ้อยคำสำนวน[N] idiomatic wording, See also: idiom, Syn. สำนวนโวหาร, Example: หนังสือของเขาเต็มไปด้วยถ้อยคำสำนวนแบบกวี, Thai definition: ถ้อยคำที่เรียบเรียงสละสลวย
บัตรประชาชน[N] ID card, See also: identification card, identity card, Syn. บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัว, Example: รัฐบาลออกบัตรประชาชนให้ประชาชนทุกคน, Thai definition: เอกสารแสดงฐานะโดยย่อของบุคคล มักมีรูปถ่ายของบุคคลนั้นติดอยู่ด้วย
มิ่งขวัญ[N] idol, See also: someone or something esteemed, someone or something revered, Example: พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ และที่รักเคารพเทิดทูลของคนทั้งชาติ, Thai definition: สิ่งหรือผู้เป็นที่รักหรือเคารพนับถือ
อุดมคติ[N] ideal, Example: การดำเนินชีวิตไปตามอุดมคติที่ดีถือว่าใช้ชีวิตไม่สูญเปล่า, Thai definition: จินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริง เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน
อุดมการณ์[N] ideology, Example: วัยรุ่นจะเชื่อเสมอว่าอุดมการณ์คือสิ่งที่ทำให้เป็นจริงได้เสมอ, Thai definition: อุดมคติอันสูงส่งที่จูงใจมนุษย์ให้พยายามบรรลุถึง
บัตรประจำตัวประชาชน[N] identity card, Syn. บัตรประชาชน, Example: การซื้อเสียงในปัจจุบันนี้ได้พัฒนาถึงจุดที่ไม่ต้องซื้อบัตรประจำตัวประชาชนให้เสี่ยงต่อการถูกเจ้าหน้าที่จับกุมอีกต่อไปแล้ว, Count unit: บัตร, ใบ
บัตรประจำตัว[N] identity card, See also: identification card, Syn. บัตรประจำตัวประชาชน, Example: ชาวบ้านที่จะมาขอรับเงินต้องแสดงบัตรประจำตัวเสียก่อน หัวคะแนนจึงจ่ายให้, Count unit: ใบ, ฉบับ, Thai definition: เอกสารแสดงฐานะโดยย่อของบุคคล มักมีรูปถ่ายของบุคคลนั้นติดอยู่ด้วย
เทวรูป[N] graven image, See also: idol, Example: พระสยามเทวาธิราช เป็นเทวรูปขนาดเล็กหล่อด้วยทองคำทั้งองค์สูง 8 นิ้วฟุตลักษณะงดงามมาก, Thai definition: รูปเทพเจ้าหรือเทวดาที่เคารพนับถือ
แนวความคิด[N] idea, See also: concept, thought, notion, Syn. แนวคิด, Example: จุดมุ่งหมายของบทความชุดนี้ก็คือให้ผู้อ่านทราบแนวความคิดและการนำไปใช้งานของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์, Thai definition: แนวทางความคิด
แนวคิด[N] idea, See also: concept, thought, notion, Syn. แนวความคิด, Example: รัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่จะให้ประเทศไทยเปิดบ่อนกาสิโนเพื่อดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยว, Thai definition: แนวทางความคิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบิดจัน[n. prop.] (Ābitjan) EN: Abidjan   FR: Abidjan
แอกทิไนด์[n.] (aēkthinai) EN: Actinide   FR: actinide [m]
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารกลางวัน[n.] (āhān klāngwan) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อกลางวัน[n.] (āhān meū klāngwan) EN: lunch   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé

CMU English Pronouncing Dictionary
ID IH1 D
ID AY1 D IY1
IDS AY1 D IY1 Z
IDS IH1 D Z
IDE AY1 D
IDO IY1 D OW2
IDA AY1 D AH0
IDLY AY1 D L IY0
IDEC AY1 D AH0 K
IDEN AY1 D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
id (n) ˈɪd (i1 d)
Ida (n) ˈaɪdə (ai1 d @)
idea (n) ˈaɪdˈɪəʳ (ai1 d i@1)
idem (n) ˈɪdɛm (i1 d e m)
ides (n) ˈaɪdz (ai1 d z)
idle (v) ˈaɪdl (ai1 d l)
idly (a) ˈaɪdliː (ai1 d l ii)
idol (n) ˈaɪdl (ai1 d l)
Idaho (n) ˈaɪdəhou (ai1 d @ h ou)
ideal (n) ˈaɪdˈɪəʳl (ai1 d i@1 l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意见[yì jiàn, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] idea; opinion; suggestion; objection; complaint, #896 [Add to Longdo]
意思[yì si, ㄧˋ ㄙ˙, ] idea; opinion; meaning; wish; desire, #1,763 [Add to Longdo]
[, ㄧˋ, ] idea; meaning; thought; to think; wish; desire; intention; to expect; to anticipate; abbr. for Italy 意大利, #1,775 [Add to Longdo]
身份[shēn fèn, ㄕㄣ ㄈㄣˋ, ] identity; status; capacity; dignity; position; rank, #1,791 [Add to Longdo]
理想[lǐ xiǎng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ, ] ideal, #1,826 [Add to Longdo]
相同[xiāng tóng, ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄥˊ, ] identical; same, #2,104 [Add to Longdo]
想法[xiǎng fǎ, ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ, ] idea; train of thought; what sb is thinking; to think of a way (to do sth), #2,174 [Add to Longdo]
理念[lǐ niàn, ㄌㄧˇ ㄋㄧㄢˋ, ] idea; concept; philosophy; theory, #2,332 [Add to Longdo]
同一[tóng yī, ㄊㄨㄥˊ ㄧ, ] identical; the same, #2,402 [Add to Longdo]
身份证[shēn fèn zhèng, ㄕㄣ ㄈㄣˋ ㄓㄥˋ, / ] ID card; proof of identity, #4,224 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
遺伝[いでん, iden] (n) พันธุกรรม
井戸[いど, ido] (n) บ่อน้ำ
緯度[いど, ido] (n) เส้นรุ้ง, See also: A. 経度,
移行[いどう, idou] (vt) เคลื่อนย้าย
異動[いどう, idou] (n) การโยกย้าย (บุคลากร)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
挑む[いどむ, idomu] Thai: เสี่ยง English: to challenge

German-Thai: Longdo Dictionary
idealisieren(vt) |idealisierte, hat idealisiert| ทำให้สมบูรณ์แบบดีเลิศ, ทำให้เหมือนตามทฤษฎี, ทำให้เป็นไปตามอุดมคติ
Idee(n) |die, pl. Ideen| ความคิด, ความเห็น, ไอเดีย
Ideen(n) |pl.|, See also: die Idee
Entscheidung(n) |die, pl. Entscheidungen| การตัดสินใจ
Entscheidungen(n) |pl.| , See also: die Entscheidung
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
Präsident(n) |der, pl. Präsidenten| ประธานาธิบดี, ประธาน, See also: die Präsidentin
Präsidenten(n) |pl.|, See also: der Präsident
beideทั้งคู่
beiden, See also: beide

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausweisnummer {f}ID number [Add to Longdo]
Ideal {n}ideal [Add to Longdo]
Idealfall {m}ideal case [Add to Longdo]
Idealisierung {f}idealization [Add to Longdo]
Idealismus {m}idealism [Add to Longdo]
Idealist {m} | Idealisten {pl}idealist | idealists [Add to Longdo]
Idee {f}; Begriff {m}; Meinung {f}; Anregung {f}; Plan {m} | Ideen {pl} | eine geniale Idee | fixe Idee {f} | neue Idee | von neuen Ideen übersprudelnidea | ideas | a brilliant idea | idee fixe | novel idea | to be brim-full of new ideas [Add to Longdo]
Idee {f}; Gedanke {m} | Ideen {pl}conception | conceptions [Add to Longdo]
Ideenfabrik {f}think-tank [Am.] [Add to Longdo]
Ideenlehre {f}; Ideologie {f} | Ideenlehren {pl}; Ideologien {pl}ideology | ideologies [Add to Longdo]
Ideenlosigkeit {f}without imagination [Add to Longdo]
Ideenmangel {m}; Gedankenarmut {f}dearth of ideas [Add to Longdo]
Ideenreichtum {m}inventiveness [Add to Longdo]
Ideenskizze {f}idea sketch [Add to Longdo]
Identifikation {f}; Kennung {f}identification [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
froid(e)(adj) หนาว, เย็น, See also: A. chaud(e),
froid(n) le froid = ความหนาวเย็น, See also: A. le chaud,
ne pas avoir froid aux yeux(figuré(fig)) กล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse, A. découragé(e), sans courage,
attraper/prendre froid(phrase) เป็นหวัด, ติดเชื้อหวัด, See also: S. s'enrhumer, être enrhumé(e),
avoir froid(phrase) รู้สึกหนาว, หนาวตัว เช่น j'ai froid! = ฉันหนาวจัง, See also: A. avoir chaud,
chauffeur de poids lourd(n) คนขับรถบรรทุก
cela ne me fait ni chaud ni froid(slang) สำหรับฉันแล้ว มันก็ค่าเท่ากันแหละ!, See also: S. égal(e),
aider(vt) ช่วยเหลือ เช่น En week-end, elle aide un peu ses parents de faire le ménage. วันหยุดสุดสัปดาห์ เธอช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านนิดหน่อย, See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กริยา regarder|
n'avoir pas froid aux yeux(phrase) มีความกล้า, ไม่เกรงกลัว
carte d'identité(n) |f| บัตรประจำตัว

Japanese-English: EDICT Dictionary
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
跑(oK)[だく, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation [Add to Longdo]
けた移動[けたいどう, ketaidou] shift [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アイドル[あいどる, aidoru] idle [Add to Longdo]
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag [Add to Longdo]
アイドル時間[アイドルじかん, aidoru jikan] idle time [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
井戸[いど, ido] Brunnen [Add to Longdo]
偉大[いだい, idai] -gross, maechtig, gewaltig [Add to Longdo]
唯心論[ゆいしんろん, yuishinron] Idealismus, Spiritualismus [Add to Longdo]
思想[しそう, shisou] Idee, Gedanke [Add to Longdo]
[そう, sou] IDEE, GEDANKE [Add to Longdo]
[そう, sou] Idee, Gedanke [Add to Longdo]
慣用句[かんようく, kanyouku] idiomatische_Redensart [Add to Longdo]
挑む[いどむ, idomu] herausfordern, provozieren [Add to Longdo]
検証[けんしょう, kenshou] Identifikation, Inspektion [Add to Longdo]
理念[りねん, rinen] Idee, Doktrin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ID \ID\, ID \I.D.\([imac]`d[=e]"), n. [capitalized] [shortened
   form of identification.]
   any document testifying to the identity of the bearer,
   especially a card or badge.
 
   Syn: ID.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 I'd \I'd\
   A contraction from I would or I had; as, I'd go if I could.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Id \Id\, n. (Zool.)
   A small fresh-water cyprinoid fish ({Leuciscus idus} or {Idus
   idus}) of Europe. A domesticated variety, colored like the
   goldfish, is called {orfe} in Germany.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 id \id\ ([i^]d), n. (Psychoanalysis)
   That part of a person's psyche which is the unconscious
   source of impulses seeking gratification or pleasure; the
   impulses are usually modified by the {ego} and {superego}
   before being acted upon.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Idem \I"dem\, pron. or adj. [L.]
   The same; the same as above; -- often abbreviated {id.}
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ID
   n 1: a state in the Rocky Mountains [syn: {Idaho}, {Gem State},
      {ID}]
   2: a card or badge used to identify the bearer; "you had to show
     your ID in order to get in" [syn: {ID}, {I.D.}]
   3: (psychoanalysis) primitive instincts and energies underlying
     all psychic activity

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ID
     IDentification
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top