ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concept

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concept-, *concept*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concept(n) ความคิด, See also: ความคิดรวบยอด, กรอบความคิด, Syn. idea, notion, thought
conception(n) การเข้าใจ, Syn. apprehension, comprehension
conception(n) การเริ่มต้น
conception(n) ความคิด, See also: กรอบความคิด, Syn. idea, notion
conceptual(adj) ที่เกี่ยวกับกรอบความคิด
conceptualize(vt) สร้างกรอบความคิด, See also: ทำให้มีกรอบความคิดชุดหนึ่ง, Syn. conceive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concept(คอน'เซพทฺ) n. ข้อคิดเห็น, ความคิด, มโนคติ, มโนภาพ, Syn. thought, idea
conceptacle(คันเซพ'ทะเคิล) n. อวัยวะหรือโพรงที่ล้อมหรือหุ้มอวัยวะสืบพันธุ์, See also: conceptacular adj.
conception(คันเซพ'เชิน) n. การคิด, สร้างมโนคติ, ภาวะตั้งครรภ์, การริเริ่ม, การตั้งต้น, อำนาจความคิด, แบบแผน, โครงการ., See also: conceptive adj. ดูconception, Syn. ideation, idea, view
conceptual(คันเซพ'ชวล) adj. เกี่ยวกับความคิด, เกี่ยวกับการสร้างความคิด, Syn. thoughtful
misconception(มิสคันเซพ'เชิน) n. ความคิดเห็นที่ผิด, การเข้าใจผิด
preconception(พรีคันเซพ'เชิน) n. ความคิดที่มีอยู่ก่อน, ข้อคิดเห็นที่เสนอไว้ก่อน, อคติ., Syn. bias

English-Thai: Nontri Dictionary
concept(n) มโนภาพ, ความคิด, มโนคติ
conception(n) ความคิดเห็น, การสร้างมโนภาพ, มโนคติ, การตั้งครรภ์
conceptual(adj) เกี่ยวกับความคิดเห็น, เกี่ยวกับมโนภาพ, เกี่ยวกับความนึกคิด
misconception(n) ความเข้าใจผิด, ความเห็นผิด
preconception(n) ความคิดล่วงหน้า, การไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conceptแนวคิด, แนวความคิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conceptมโนทัศน์, มโนภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
concept in law of neighbourหลักกฏหมายว่าด้วยหน้าที่ต่อผู้ข้างเคียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conceptacleคอนเซปเทเคิล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
conception๑. การเริ่มตั้งท้อง๒. แนวคิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conceptionการเริ่มตั้งครรภ์, การปฏิสนธิ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conceptionปฏิสนธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conception delayช่วงก่อนตั้งครรภ์ครั้งแรก [ ดู first pregnancy interval ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conception rateอัตราตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conceptual artศิลปะเชิงแนวคิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conceptความคิด หรือ การออกแบบ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Conceptแนวความคิด [การบัญชี]
Conceptความคิดรวบยอด, ความคิด, มโนภาพ, แนวคิด, ความคิดรวบยอด, สังกัป, ความคิดรวบยอดรวม, ความคิดเห็น, แนวความคิด, ความรู้, มโนทัศน์ [การแพทย์]
Concept learningการเรียนรู้ด้านมโนภาพ [TU Subject Heading]
Concept Learningการเรียนความคิดรวบยอด, การเรียนรู้ความคิดรวบยอด [การแพทย์]
concept mapผังมโนทัศน์, ผังที่แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยใช้เส้น สี ข้อความ สัญลักษณ์ หรือภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Concept of Formการบอกชื่อรูปทรงได้ [การแพทย์]
Concept of Right and Leftการบอกซ้ายขวา [การแพทย์]
Concept of Selfการรับรู้เกี่ยวกับตนเอง [การแพทย์]
Concept, Attachmentความรู้รวบยอดของความผูกพันใกล้ชิด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
conceptมโนนัย
conceptual metaphor(n, phrase) อุปลักษณ์มโนทัศน์, See also: cognition

WordNet (3.0)
concept(n) an abstract or general idea inferred or derived from specific instances, Syn. construct, conception, Ant. misconception
conception(n) the act of becoming pregnant; fertilization of an ovum by a spermatozoon
conceptional(adj) being of the nature of a notion or concept, Syn. ideational, notional
conceptive(adj) capable of conceiving, Syn. impregnable
conceptual(adj) being or characterized by concepts or their formation
conceptualism(n) the doctrine that the application of a general term to various objects indicates the existence of a mental entity that mediates the application
conceptualistic(adj) involving or characteristic of conceptualism
conceptualization(n) inventing or contriving an idea or explanation and formulating it mentally, Syn. formulation, conceptualisation
conceptualization(n) an elaborated concept, Syn. conceptuality, conceptualisation
conceptually(adv) in a conceptual manner

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Concept

n. [ L. conceptus (cf. neut. conceptum fetus), p. p. of concipere to conceive: cf. F. concept. See Conceit. ] An abstract general conception; a notion; a universal. [ 1913 Webster ]

The words conception, concept, notion, should be limited to the thought of what can not be represented in the imagination; as, the thought suggested by a general term. Sir W. Hamilton. [ 1913 Webster ]

Conceptacle

n. [ L. conceptaculum, fr. concipere to receive. See Conceive. ] 1. That in which anything is contained; a vessel; a receiver or receptacle. [ Obs. ] Woodward. [ 1913 Webster ]

2. (Bot.) (a) A pericarp, opening longitudinally on one side and having the seeds loose in it; a follicle; a double follicle or pair of follicles. (b) One of the cases containing the spores, etc., of flowerless plants, especially of algae. [ 1913 Webster ]

Conceptibility

n. The quality of being conceivable; conceivableness. Cudworth. [ 1913 Webster ]

Conceptible

a. [ See Conceive. ] Capable of being conceived; conceivable. Sir M. Hale. [ 1913 Webster ]

Conception

n. [ F. conception, L. conceptio, fr. concipere to conceive. See Conceive. ] 1. The act of conceiving in the womb; the initiation of an embryonic animal life. [ 1913 Webster ]

I will greaty multiply thy sorrow and thy conception. Gen. iii. 16. [ 1913 Webster ]

2. The state of being conceived; beginning. [ 1913 Webster ]

Joy had the like conception in our eyes. Shak. [ 1913 Webster ]

3. The power or faculty of apprehending of forming an idea in the mind; the power of recalling a past sensation or perception. [ 1913 Webster ]

Under the article of conception, I shall confine myself to that faculty whose province it is to enable us to form a notion of our past sensations, or of the objects of sense that we have formerly perceived. Stewart. [ 1913 Webster ]

4. The formation in the mind of an image, idea, or notion, apprehension. [ 1913 Webster ]

Conception consists in a conscious act of the understanding, bringing any given object or impression into the same class with any number of other objects or impression, by means of some character or characters common to them all. Coleridge. [ 1913 Webster ]

5. The image, idea, or notion of any action or thing which is formed in the mind; a concept; a notion; a universal; the product of a rational belief or judgment. See Concept. [ 1913 Webster ]

He [ Herodotus ] says that the sun draws or attracts the water; a metaphorical term obviously intended to denote some more general and abstract conception than that of the visible operation which the word primarily signifies. Whewell. [ 1913 Webster ]

6. Idea; purpose; design. [ 1913 Webster ]

Note this dangerous conception. Shak. [ 1913 Webster ]

7. Conceit; affected sentiment or thought. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

He . . . is full of conceptions, points of epigram, and witticism. Dryden.

Syn. -- Idea; notion; perception; apprehemsion; comprehension. [ 1913 Webster ]

Conceptional

a. Pertaining to conception. [ 1913 Webster ]

Conceptionalist

n. A conceptualist. [ 1913 Webster ]

Conceptious

a. Apt to conceive; fruitful. [ Obs. ] Shak. [ 1913 Webster ]

Conceptive

a. [ Cf. F. conceptif, L. conceptivus. ] Capable of conceiving. Sir T. Browne [ 1913 Webster ]

Conceptual

a. Pertaining to conception. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hate to be the one to break it to you, Larry... but the concept of dirty money went out... when the Catholic Church got into banking 300 years ago.ฉันไม่ชอบหรอกนะ ที่ต้องแตกหักกับนาย แลร์รี่ แต่เงินทุนพวกนี้เดิมทีมันก็เงินสกปรก นายคิดว่าความต้องการ จากเจ้าของเงินทุนสกปรกพวกนี้ The Lawnmower Man (1992)
I can't seem to accept the concept of you actually having a real, honest-to-God conversation with God.ฉันไม่สามารถยอมรับความคิดของคุณ ที่ว่าคุณได้สนทนากับพระเจ้าจริง ๆ ได้ Oh, God! (1977)
His mind was able to grasp the concept of past and present.จิตใจของเขาก็สามารถที่จะ เข้าใจแนวคิดของอดีตและปัจจุบัน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
As you know, the concept of the suction pump is centuries old.อย่างที่เจ้ารู้ แนวคิดเรื่องเครื่องสูบน้ำ ... มันเก่าแก่กว่าร้อยปีแล้ว The Princess Bride (1987)
Hollywood's newest concept for a wax museum comes from an ear doctor who treats the stars.แนวคิดใหม่ของพิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้ง... ...มาจากหมอรักษาหูดารา Punchline (1988)
A new romantic interest will be introduced. I'm determined that TVs first on-air conception will take place.แล้วจะมีรักใหม่โรแมนติกเข้ามา และผมจะยืนหยัดถ่ายทอดสดต่อไป The Truman Show (1998)
The fact that these people ripped off the stores... in their own communities, all that reflects... is that they have no respect for the law at all... and certainly no concept of community... or civic responsibility.ความจริงที่คนพวกนั้น / เข้ามายึดครองร้าน... ในพื้นที่ของตัวเอง / มันสะท้อนให้เห็นว่า... ถ้าพวกเขาไม่เคารพกฏหมาย / อีกต่อไป American History X (1998)
I believe now is good time for all children to spread amazing concept of snow to cool off court.I believe now is good time for all children to spread amazing concept of snow to cool off court. Anna and the King (1999)
My concepts for harnessing micro-energy waves, rejected.แนวความคิด เรื่องของการใช้คลื่นแม่เหล็ก ปฏิเสธ The Time Machine (2002)
If offered us all a free and fair conception... of French film culture....ถ้าให้ข้อเสนอที่ ยุติธรรม และมีอิสระ... แก่วัฒนธรรมของภาพยนต์ฝรั่งเศส The Dreamers (2003)
- No. It's a concept of which...-ใช่ ไม่เข้าใจเลย มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ... Hope Springs (2003)
Don't worry about the concept. Just think of a beautiful, peaceful place.อย่าไปสนใจว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร แค่คิดถึงสถานที่ที่สวยงามและสงบเงียบ Hope Springs (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conceptBefore we examine Emmet's theory, we must clarify the concept of 'internal symmetry.'
conceptBy reading books and discussing concepts, a person can gain wisdom and tolerance of differing ideas.
conceptFrom this point we go on to an even more detailed examination of the concept of repression.
conceptI must point out that we need to clarify the meaning of this over-used concept.
conceptI would like to focus attention on the particular design that best represents Emmet's concept.
conceptI would like to put special emphasis on the concept that social ecology is the second school of contemporary environmentalism.
conceptPerception is based, to a very large extent, on conceptual models - which are always inadequate, often incomplete and sometimes profoundly wrong.
conceptThe bright boy comprehended the concept of geometry.
conceptThe concept is quite alien to our way of thinking.
conceptThe concept of zero sprang from the Hindu culture.
conceptThis chapter will focus on the concepts of geometry.
conceptWe will begin by considering the concept of "quota".

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มโนทัศน์(n) concept, Syn. ความคิด, ความนึกคิด, Example: นักวิชาการยอมรับว่ามโนทัศน์มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้และการสร้างประสบการณ์ของมนุษย์, Thai Definition: ความคิดเห็นเป็นภาพขึ้นในใจ
แนวความคิด(n) idea, See also: concept, thought, notion, Syn. แนวคิด, Example: จุดมุ่งหมายของบทความชุดนี้ก็คือให้ผู้อ่านทราบแนวความคิดและการนำไปใช้งานของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์, Thai Definition: แนวทางความคิด
แนวคิด(n) idea, See also: concept, thought, notion, Syn. แนวความคิด, Example: รัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่จะให้ประเทศไทยเปิดบ่อนกาสิโนเพื่อดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยว, Thai Definition: แนวทางความคิด
มโนคติ(n) thought, See also: concept, idea, train of thought, Syn. ความคิด, Example: มโนคติของเขาได้รับอิทธิพลจากความเชื่อทางศาสนา, Notes: (สันสกฤต)
กรอบความคิด(n) concept idea, See also: set of ideas or beliefs, Syn. แนวคิด, เค้าโครงความคิด, Example: กรอบความคิดของทิศทางการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างก้าวหน้า
ความคิดรวบยอด(n) concept, See also: idea, abstract notion, Thai Definition: ภาพในใจหรือแบบของความคิดที่เป็นตัวแทนสิ่งของทั้งประเภท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จากแนวคิดสู่การปฏิบัต[jāk naēokhit sū kān patibat] (n, exp) EN: from concept to practice  FR: du concept à la pratique
เค้าโครงความคิด[khaokhrōng khwāmkhit] (n, exp) EN: concept idea
คอนเซ็ปต์[khønsēp] (n) EN: concept   FR: concept [ m ]
ความคิดรวบยอด[khwāmkhit rūap yøt] (n, exp) EN: concept ; idea ; abstract notion
มโนคติ[manōkhati] (n) EN: thought ; concept ; idea ; train of thought  FR: idée [ f ] ; pensée [ f ]
มโนทัศน์[manōthat] (n) EN: concept  FR: concept [ m ]
นามธรรม[manōthat nāmmatham] (n, exp) EN: abstract concept  FR: concept abstrait [ m ]
มิจฉาทิฐิ[mitchāthithi] (n) EN: mistaken notion ; wrong idea/concept/view ; misconception  FR: hérésie [ f ]
แนวคิด[naēokhit] (n) EN: idea ; concept ; thought ; notion ; line of thought  FR: concept [ m ] ; démarche [ f ] (abst.)
แนวคิดพื้นฐาน[naēokhit pheūnthān] (n, exp) EN: basic concepts  FR: concept fondamental [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
concept
concepts
concepts
conception
conceptual
conceptions
conceptually
conceptualize
conceptualizes
conceptualization

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concept
concepts
conception
conceptual
conceptions
conceptually

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
概念[gài niàn, ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ,  ] concept; idea #1,825 [Add to Longdo]
想像力[xiǎng xiàng lì, ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ,   ] conception; imagination #26,810 [Add to Longdo]
概念依存模型[gài niàn yī cún mó xíng, ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ ㄧ ㄘㄨㄣˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ,      ] conceptual dependency model [Add to Longdo]
概念驱动加工[gài niàn qū dòng jiā gōng, ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ,       /      ] concept-driven processing [Add to Longdo]
计都[jì dū, ㄐㄧˋ ㄉㄨ,   /  ] concept from Vedic astronomy (Sanskrit Ketu), the opposite point to Rahu 羅睺|罗喉; imaginary star presaging disaster [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begriff { m } | Begriffe { pl }concept | concepts [Add to Longdo]
Begriff, der sich einer genauen Definition entziehtconcept which somehow evades precise definition [Add to Longdo]
Konzept { n }; Konzeption { f }; Plan { m }; Entwurf { m }; Auffassung { f } | Konzepte { pl } | Konzept zur Luftverdrängung | Konzept zur Überdruckdifferenz | Konzept zur Verunreinigungskontrolleconcept | concepts | displacement concept | high pressure differential concept | contamination control concept [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
市場[しじょう, shijou] (n) (the) market (as a concept); (P) #1,421 [Add to Longdo]
音声[おんせい(P);おんじょう, onsei (P); onjou] (n) voice; (the concept of) sound; (P) #2,237 [Add to Longdo]
人生[じんせい, jinsei] (n) (human) life (i.e. conception to death); (P) #2,278 [Add to Longdo]
概念[がいねん, gainen] (n) general idea; concept; notion; (P) #2,482 [Add to Longdo]
構想[こうそう, kousou] (n, vs) plan; plot; idea; conception; (P) #3,754 [Add to Longdo]
コンセプト[konseputo] (n) concept; (P) #5,011 [Add to Longdo]
妊娠[にんしん, ninshin] (n, vs, adj-no) conception; pregnancy; (P) #6,612 [Add to Longdo]
理念[りねん, rinen] (n) (Platonic) ideal (of how things ought to be, e.g. human rights); foundational principle; idea; conception (e.g. of the university); doctrine; ideology; (P) #6,765 [Add to Longdo]
発想[はっそう, hassou] (n, vs) expression (e.g. in music); idea; conception; way of thinking; (P) #10,176 [Add to Longdo]
[そう, sou] (n) (1) conception; idea; thought; (2) { Buddh } (See 五蘊) samjna (perception); (P) #10,202 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム概念設計[システムがいねんせっけい, shisutemu gainensekkei] conceptual system design [Add to Longdo]
概念[がいねん, gainen] concept [Add to Longdo]
概念スキーマ[がいねんスキーマ, gainen suki-ma] conceptual scheme [Add to Longdo]
概念記号[がいねんきごう, gainenkigou] concept symbol [Add to Longdo]
概念文書[がいねんぶんしょ, gainenbunsho] conceptual-document [Add to Longdo]
上位概念[じょういがいねん, jouigainen] high level concept, broader term [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top