Search result for

concept

(120 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concept-, *concept*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concept[N] ความคิด, See also: ความคิดรวบยอด, กรอบความคิด, Syn. idea, notion, thought
conception[N] การเข้าใจ, Syn. apprehension, comprehension
conception[N] การเริ่มต้น
conception[N] ความคิด, See also: กรอบความคิด, Syn. idea, notion
conceptual[ADJ] ที่เกี่ยวกับกรอบความคิด
conceptualize[VT] สร้างกรอบความคิด, See also: ทำให้มีกรอบความคิดชุดหนึ่ง, Syn. conceive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concept(คอน'เซพทฺ) n. ข้อคิดเห็น,ความคิด,มโนคติ,มโนภาพ, Syn. thought,idea
conceptacle(คันเซพ'ทะเคิล) n. อวัยวะหรือโพรงที่ล้อมหรือหุ้มอวัยวะสืบพันธุ์, See also: conceptacular adj.
conception(คันเซพ'เชิน) n. การคิด,สร้างมโนคติ,ภาวะตั้งครรภ์,การริเริ่ม,การตั้งต้น,อำนาจความคิด,แบบแผน,โครงการ., See also: conceptive adj. ดูconception, Syn. ideation,idea,view
conceptual(คันเซพ'ชวล) adj. เกี่ยวกับความคิด,เกี่ยวกับการสร้างความคิด, Syn. thoughtful
misconception(มิสคันเซพ'เชิน) n. ความคิดเห็นที่ผิด,การเข้าใจผิด
preconception(พรีคันเซพ'เชิน) n. ความคิดที่มีอยู่ก่อน,ข้อคิดเห็นที่เสนอไว้ก่อน,อคติ., Syn. bias

English-Thai: Nontri Dictionary
concept(n) มโนภาพ,ความคิด,มโนคติ
conception(n) ความคิดเห็น,การสร้างมโนภาพ,มโนคติ,การตั้งครรภ์
conceptual(adj) เกี่ยวกับความคิดเห็น,เกี่ยวกับมโนภาพ,เกี่ยวกับความนึกคิด
misconception(n) ความเข้าใจผิด,ความเห็นผิด
preconception(n) ความคิดล่วงหน้า,การไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conceptแนวคิด, แนวความคิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conceptมโนทัศน์, มโนภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
concept in law of neighbourหลักกฏหมายว่าด้วยหน้าที่ต่อผู้ข้างเคียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conceptacleคอนเซปเทเคิล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
conception๑. การเริ่มตั้งท้อง๒. แนวคิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conceptionการเริ่มตั้งครรภ์, การปฏิสนธิ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conceptionปฏิสนธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conception delayช่วงก่อนตั้งครรภ์ครั้งแรก [ดู first pregnancy interval] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conception rateอัตราตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conceptual artศิลปะเชิงแนวคิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conceptความคิด หรือ การออกแบบ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Conceptแนวความคิด [การบัญชี]
Conceptความคิดรวบยอด,ความคิด,มโนภาพ,แนวคิด,ความคิดรวบยอด,สังกัป,ความคิดรวบยอดรวม,ความคิดเห็น,แนวความคิด,ความรู้,มโนทัศน์ [การแพทย์]
Concept learningการเรียนรู้ด้านมโนภาพ [TU Subject Heading]
Concept Learningการเรียนความคิดรวบยอด,การเรียนรู้ความคิดรวบยอด [การแพทย์]
concept mapผังมโนทัศน์, ผังที่แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยใช้เส้น สี ข้อความ สัญลักษณ์ หรือภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Concept of Formการบอกชื่อรูปทรงได้ [การแพทย์]
Concept of Right and Leftการบอกซ้ายขวา [การแพทย์]
Concept of Selfการรับรู้เกี่ยวกับตนเอง [การแพทย์]
Concept, Attachmentความรู้รวบยอดของความผูกพันใกล้ชิด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
conceptมโนนัย
conceptual metaphor (n phrase) อุปลักษณ์มโนทัศน์
See also: R. cognition

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Familiar with the concept of sarcasm.รู้สึกคุ้นกับคำเยาะเย้ย Dying Changes Everything (2008)
That's your new concept?นี่คือ คอนเซ็ปท์ใหม่นะ Scandal Makers (2008)
With this performance, and the concept for our city of music you'll have the advantage during the elections.สำหรับการแสดงและแนวคิด เรื่องเมืองแห่งดนตรีของเรา คุณจะได้รับประโยชน์จากมัน ในการเลือกตั้งแน่นอน Beethoven Virus (2008)
You took my sonar concept and applied it to every phone in the city.นายใช้ความคิดเดียวกับเคลื่อนโซน่า และประยุกตืกับโทรศัพท์ทุกเครื่องในเมือง The Dark Knight (2008)
Silvertongues is a wonderful concept. Wish I thought of it.วาจาสิทธิ์นี่เป็นแนวคิดที่ดีเลยนะ ผมยังอยากคิดได้แบบนั้นบ้าง Inkheart (2008)
You don't really believe in the concept of personal space, do you?- เธอไม่เคารพความเป็นส่วนตัวของคนอื่นเลยใช่ไม่ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Let me guess, he claimed he owned the concept.ให้ผมทายนะ เขาบอกว่าเป็นความคิดของเขา WarGames: The Dead Code (2008)
They feel no pain. Concepts of morality are disengaged.พวกมันไม่รู้สึกเจ็บ นิยามของศีลธรรม หมดไปจากจิตใต้สำนึก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
It's a different concept of where the economy happens.- มันดีสำหรับฉัน - ยังงั้นล่ะ มัน... The Girlfriend Experience (2009)
They stole his concept, his formula, his packaging and his ad campaign.โดยลอกทั้งความคิด ทั้งสูตร การบรรจุหีบห่อ แม้แต่โฆษณา Duplicity (2009)
The Prawn doesn't really understand the concept of ownership of property.พวกเอเลี่ยนไม่มีทาง เข้าใจในสิทธิ์ความเป็นเจ้าของหรอก District 9 (2009)
The concept is turnkey everything.หลักการคือจัดการทุกงานให้ทั้งหมด Up in the Air (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conceptBefore we examine Emmet's theory, we must clarify the concept of 'internal symmetry.'
conceptBy reading books and discussing concepts, a person can gain wisdom and tolerance of differing ideas.
conceptFrom this point we go on to an even more detailed examination of the concept of repression.
conceptI must point out that we need to clarify the meaning of this over-used concept.
conceptI would like to focus attention on the particular design that best represents Emmet's concept.
conceptI would like to put special emphasis on the concept that social ecology is the second school of contemporary environmentalism.
conceptPerception is based, to a very large extent, on conceptual models - which are always inadequate, often incomplete and sometimes profoundly wrong.
conceptThe bright boy comprehended the concept of geometry.
conceptThe concept is quite alien to our way of thinking.
conceptThe concept of zero sprang from the Hindu culture.
conceptThis chapter will focus on the concepts of geometry.
conceptWe will begin by considering the concept of "quota".

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มโนทัศน์[N] concept, Syn. ความคิด, ความนึกคิด, Example: นักวิชาการยอมรับว่ามโนทัศน์มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้และการสร้างประสบการณ์ของมนุษย์, Thai definition: ความคิดเห็นเป็นภาพขึ้นในใจ
แนวความคิด[N] idea, See also: concept, thought, notion, Syn. แนวคิด, Example: จุดมุ่งหมายของบทความชุดนี้ก็คือให้ผู้อ่านทราบแนวความคิดและการนำไปใช้งานของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์, Thai definition: แนวทางความคิด
แนวคิด[N] idea, See also: concept, thought, notion, Syn. แนวความคิด, Example: รัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่จะให้ประเทศไทยเปิดบ่อนกาสิโนเพื่อดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยว, Thai definition: แนวทางความคิด
มโนคติ[N] thought, See also: concept, idea, train of thought, Syn. ความคิด, Example: มโนคติของเขาได้รับอิทธิพลจากความเชื่อทางศาสนา, Notes: (สันสกฤต)
กรอบความคิด[N] concept idea, See also: set of ideas or beliefs, Syn. แนวคิด, เค้าโครงความคิด, Example: กรอบความคิดของทิศทางการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างก้าวหน้า
ความคิดรวบยอด[N] concept, See also: idea, abstract notion, Thai definition: ภาพในใจหรือแบบของความคิดที่เป็นตัวแทนสิ่งของทั้งประเภท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จากแนวคิดสู่การปฏิบัต[n. exp.] (jāk naēokhit sū kān patibat) EN: from concept to practice   FR: du concept à la pratique
เค้าโครงความคิด[n. exp.] (khaokhrōng khwāmkhit) EN: concept idea   
คอนเซ็ปต์[n.] (khønsēp) EN: concept   FR: concept [m]
ความคิดรวบยอด[n. exp.] (khwāmkhit rūap yøt) EN: concept ; idea ; abstract notion   
มโนคติ[n.] (manōkhati) EN: thought ; concept ; idea ; train of thought   FR: idée [f] ; pensée [f]
มโนทัศน์[n.] (manōthat) EN: concept   FR: concept [m]
นามธรรม[n. exp.] (manōthat nāmmatham) EN: abstract concept   FR: concept abstrait [m]
มิจฉาทิฐิ[n.] (mitchāthithi) EN: mistaken notion ; wrong idea/concept/view ; misconception   FR: hérésie [f]
แนวคิด[n.] (naēokhit) EN: idea ; concept ; thought ; notion ; line of thought   FR: concept [m] ; démarche [f] (abst.)
แนวคิดพื้นฐาน[n. exp.] (naēokhit pheūnthān) EN: basic concepts   FR: concept fondamental [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCEPT    K AA1 N S EH0 P T
CONCEPTS    K AA1 N S EH0 P T S
CONCEPTS    K AA1 N S EH0 P S
CONCEPTION    K AH0 N S EH1 P SH AH0 N
CONCEPTUAL    K AH0 N S EH1 P CH UW0 AH0 L
CONCEPTIONS    K AH0 N S EH1 P SH AH0 N Z
CONCEPTUALLY    K AH0 N S EH1 P CH UW0 AH0 L IY0
CONCEPTUALIZATIO    K AH0 N S EH1 P CH W AH0 L AH0 Z EY2 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concept    (n) (k o1 n s e p t)
concepts    (n) (k o1 n s e p t s)
conception    (n) (k @1 n s e1 p sh @ n)
conceptual    (j) (k @1 n s e1 p t y u@ l)
conceptions    (n) (k @1 n s e1 p sh @ n z)
conceptually    (a) (k @1 n s e1 p t y u@ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begriff {m} | Begriffe {pl}concept | concepts [Add to Longdo]
Begriff, der sich einer genauen Definition entziehtconcept which somehow evades precise definition [Add to Longdo]
Konzept {n}; Konzeption {f}; Plan {m}; Entwurf {m}; Auffassung {f} | Konzepte {pl} | Konzept zur Luftverdrängung | Konzept zur Überdruckdifferenz | Konzept zur Verunreinigungskontrolleconcept | concepts | displacement concept | high pressure differential concept | contamination control concept [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンセプション[, konsepushon] (n) conception [Add to Longdo]
コンセプチュアルアート[, konsepuchuarua-to] (n) conceptual art [Add to Longdo]
コンセプト[, konseputo] (n) concept; (P) [Add to Longdo]
コンセプトアート[, konseputoa-to] (n) (abbr) conceptual art [Add to Longdo]
コンセプトアド[, konseputoado] (n) concept advertisement [Add to Longdo]
システム概念設計[システムがいねんせっけい, shisutemu gainensekkei] (n) {comp} conceptual system design [Add to Longdo]
ストアコンセプト[, sutoakonseputo] (n) store concept [Add to Longdo]
安全日[あんぜんび, anzenbi] (n) safe day (one on which conception is unlikely to occur) [Add to Longdo]
音声[おんせい(P);おんじょう, onsei (P); onjou] (n) voice; (the concept of) sound; (P) [Add to Longdo]
懐胎[かいたい, kaitai] (n,vs) conception; becoming pregnant; pregnancy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
想像力[xiǎng xiàng lì, ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ, ] conception; imagination [Add to Longdo]
概念[gài niàn, ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ, ] concept; idea [Add to Longdo]
概念依存模型[gài niàn yī cún mó xíng, ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ ㄧ ㄘㄨㄣˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, ] conceptual dependency model [Add to Longdo]
概念驱动加工[gài niàn qū dòng jiā gōng, ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, / ] concept-driven processing [Add to Longdo]
计都[jì dū, ㄐㄧˋ ㄉㄨ, / ] concept from Vedic astronomy (Sanskrit Ketu), the opposite point to Rahu 羅睺|罗喉; imaginary star presaging disaster [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム概念設計[システムがいねんせっけい, shisutemu gainensekkei] conceptual system design [Add to Longdo]
概念[がいねん, gainen] concept [Add to Longdo]
概念スキーマ[がいねんスキーマ, gainen suki-ma] conceptual scheme [Add to Longdo]
概念記号[がいねんきごう, gainenkigou] concept symbol [Add to Longdo]
概念文書[がいねんぶんしょ, gainenbunsho] conceptual-document [Add to Longdo]
上位概念[じょういがいねん, jouigainen] high level concept, broader term [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concept \Con"cept\, n. [L. conceptus (cf. neut. conceptum
   fetus), p. p. of concipere to conceive: cf. F. concept. See
   {Conceit}.]
   An abstract general conception; a notion; a universal.
   [1913 Webster]
 
      The words conception, concept, notion, should be
      limited to the thought of what can not be represented
      in the imagination; as, the thought suggested by a
      general term.              --Sir W.
                          Hamilton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concept
   n 1: an abstract or general idea inferred or derived from
      specific instances [syn: {concept}, {conception},
      {construct}] [ant: {misconception}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 concept [kɔnsɛpt]
   draft; rough draft
   plan; project; scheme
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top