ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

idem

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -idem-, *idem*
Possible hiragana form: いでん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
idem[PRON] เหมือนเดิม (ใช้ในการอ้างถึงเรื่อง บท ตอนที่กล่าวมาแล้ว)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
idem(ไอ'เดม) -pron.,adj.,L. เหมือนเช่นเดิม
alter idem(อาล' เทอะ ' ฮีเดม) (latin) อีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันทีเดียว
epidemic(เอพพิเดม'มิเคิล) adj. เกี่ยวกับการระบาดเป็นครั้งคราวของโรค
epidemical(เอพพิเดม'มิเคิล) adj. เกี่ยวกับการระบาดเป็นครั้งคราวของโรค
epidemiology(เอพพิเดมมีออล'โลจี) n. ระบาดวิทยา., See also: epidemiological adj. ดูepidemiology epidemiologist n. ดูepidemiology
ibidem(ไอบี'เดม) adv.,L. ในหนังสือเล่มเดียวกัน,ในบทหรือหน้าเดียวกัน
widemouthed(ไวด์'เมาธดฺ) adj. มีปากกว้าง,อ้าปากกว้าง (เช่นด้วยความประหลาดใจ) ,โลภ,พูดมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
epidemic(adj) ที่ระบาด,ที่แพร่เชื้อ,ที่แพร่กระจาย
epidemic(n) โรคระบาด,การแพร่,การระบาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
idem (Id.); Id. (idem)เหมือนกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idempotentนิจพล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
idempotent {adj} (adj ) เหมือนกัน
See also: S. idem,

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าว[adv.] (āo) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip   FR: rapidement
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly   FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind   FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily   FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
ฮวบ[adv.] (hūap) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely   FR: rapidement
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely   FR: timidement ; modestement ; sagement
เครื่องหมายบุพสัญญา [n. exp.] (khreūangmāi buppha sanyā) EN: « “ »   FR: « “ » ; idem ; id. (abrév.)
กระถาง[n.] (krathāng) EN: flowerpot ; pot ; widemouthed earthen jar ; pot-shaped container ; basin ; vessel   FR: pot [m] ; bac [m] ; cruche [f] ; pot de fleurs [m]
โหล[n.] (lō) EN: widemouthed glass jar   FR: bocal [m]
ล่วง[v.] (lūang = luang) FR: passer rapidement ; filer

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
idem (n) ˈɪdɛm (i1 d e m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幺并矢[yāo bìng shǐ, ㄧㄠ ㄅㄧㄥˋ ㄕˇ, ] idemfactor (expressing a vector as sum of its three orthogonal projections) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
遺伝子工学[いでんしこうがく, idenshikougaku] (n ) วิศวกรรมพันธุศาสตร์

German-Thai: Longdo Dictionary
Epidemie(n) |die, pl. Epidemien| โรคระบาด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
idempotent {adj}idempotent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be [Add to Longdo]
はやり目;流行り目;流行目;流行眼[はやりめ, hayarime] (n) conjunctivitis; pink eye; epidemic keratoconjunctivitis [Add to Longdo]
悪疫[あくえき, akueki] (n,adj-no) epidemic [Add to Longdo]
意地でも[いじでも, ijidemo] (exp,adv) at any cost; at any price; at any expense [Add to Longdo]
引き出物;引出物[ひきでもの, hikidemono] (n) gift; souvenir [Add to Longdo]
疫学[えきがく, ekigaku] (n,adj-no) epidemiology; the study of epidemics [Add to Longdo]
疫学者[えきがくしゃ, ekigakusha] (n) epidemiologist [Add to Longdo]
疫鬼[えきき, ekiki] (n) gods or demons that cause epidemics [Add to Longdo]
疫病[えきびょう(P);やくびょう, ekibyou (P); yakubyou] (n,adj-no) infectious disease; plague; epidemic; (P) [Add to Longdo]
疫癘[えきれい, ekirei] (n) epidemic; plague; pestilence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Idem \I"dem\, pron. or adj. [L.]
   The same; the same as above; -- often abbreviated {id.}
   [1913 Webster]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 idem
  also; likewise; too

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 idem
  equally; likewise(same)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 idem /idəm/
  equally; likewise

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top