ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อุดมคติ

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุดมคติ-, *อุดมคติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุดมคติ[N] ideal, Example: การดำเนินชีวิตไปตามอุดมคติที่ดีถือว่าใช้ชีวิตไม่สูญเปล่า, Thai definition: จินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริง เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน
อุดมคตินิยม[N] idealism, Example: ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 แนวคิดทางจิตเวชศาสตร์ได้เบนไปจากเรื่องศาสนา และปรัชญา ไปเป็นเรื่องทางอุดมคตินิยม และวัตถุนิยมมากขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุดมคติ(อุดมมะ-, อุดม-) น. จินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริง ทางใดทางหนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
idealอุดมคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idealismอุดมคตินิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ideologyอุดมคติวิทยา, คตินิยม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ideals (Philosophy)อุดมคติ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Ego-Idealอุดมคติแห่งตน [การแพทย์]
Ideal Standardอุดมคติมาตรฐาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Utopia, Doctor.ดินแดนในอุดมคติ ด็อกเตอร์ The Lawnmower Man (1992)
But she's a communist, a feminist, an idealist and materialist, so it's normal you don't get on.เธอเป็นทั้งคอมมิวนิสต์ เฟมินิสต์ พวกอุดมคตินิยม และพวกวัตถุนิยม ไม่แปลกที่นายจะสับสน Wild Reeds (1994)
-In an ideal world.ในโลกอุดมคตินี้ Bicentennial Man (1999)
I have sacrificed my family to pursue this idealฉันได้เสียสละครอบครัวของฉันที่จะไล่ตามอุดมคตินี้ GTO (1999)
The ideal is to have individuals who are totally disassociated from one another.อุดมคติก็คือการทำให้ปัจเจกบุคคล แยกขาดออกจากกันและกัน The Corporation (2003)
-นักประชาธิปไตยในอุดมคติ วิจารณ์แบบขวานผ่าซาก เกี่ยวกับการผูกขาดน้ำมัน ...การเมือง เนสกี้ เบอร์ลิน ส.ส.รัสเซียจอมเปิดโปง ตำหนิการคอร์รัปชั่น The Bourne Supremacy (2004)
It is a utopia with no war, disease, suffering or hatred.เป็นเมืองในอุดมคติที่ไร้สงคราม โรคร้าย และภัยพิบัติทั้งปวง Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
You can't live off of pretty ideologies anymore. Pride and will can't feed you.เธอมีชีวิตอยู่ในอุดมคติไม่ได้แล้ว ความมีศักดิ์ศรีหรือความตั้งใจไม่ทำให้เธอมีกิน Grave of the Fireflys (2005)
- An idealist and a purist. I like that. - Yeah.มีอุดมคติ และพิถีพิถัน ฉันชอบแบบนั้น Just My Luck (2006)
It proves you care for a king who right now fights for the very water we drink.แต่นี่การเมือง มีใช้การศึก - ลีโอนายเดิสคืออุดมคติ - ข้ารู้ดีว่าเจ้าเป็นเช่นไร 300 (2006)
Full of idealism, maybe even a sense of honor.อุดมคติเต็มหัว อาจมีสำนึกแห่งเกียรติศักดิ์บ้าง Flyboys (2006)
When that's all spread out, it becomes an iconic image.เมื่อภาพทั้งหมดแพร่หลายออกไป มันก็กลายเป็นภาพแห่งอุดมคติ An Inconvenient Truth (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุดมคติ[n.] (udomkhati) EN: ideal   FR: idéal [m] ; utopie [f]
อุดมคตินิยม[n.] (udomkhatiniyom) EN: idealism   FR: idéalisme [m] ; utopisme [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ideal[N] อุดมคติ
idealism[N] อุดมคตินิยม, See also: ความเชื่อในอุดมคติ, Syn. perfectionism
perfectionism[N] อุดมคตินิยม, See also: ลัทธิที่แสวงหาความสมบูรณ์แบบ, Syn. overniceness, fastidiousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apotheosis(อะพอธธีโอ'ซิส) n., (pl. -ses) การนับถือให้เป็นพระเจ้า, การยกย่องว่าดีเลิศ, อุดมคติที่ได้รับการยกย่องบูชา
ideal(ไอเดียล') n. อุดมคติ,อุดมการณ์ adj. ดีเลิศ,สมบูรณ์,เป็นเพียงความนึกฝัน,เพ้อฝัน,ไม่มีจริง,ไม่เป็นความจริง,เกี่ยวกับอุดมการณ์,เกี่ยวกับอุดมคติ, Syn. fancied,imaginary
idealistic(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
idealistical(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
ideally(ไอเดียล'ลี) adv. ซึ่งเกี่ยวกับอุดมการณ์หรืออุดมคติ,อย่างสมบูรณ์,ดีเลิศ,เป็นความนึกคิด,เป็นความเพ้อฝัน,เป็นทฤษฎี,เป็นหลักการ

English-Thai: Nontri Dictionary
ideal(adj) ดีเลิศ,เพ้อฝัน,ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
ideal(n) อุดมคติ,อุดมการณ์,สิ่งที่ดีเลิศ,ความนึกฝัน
idealist(n) นักอุดมคติ,นักอุดมการณ์
idealistic(adj) ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
idealize(vt) ทำตามอุดมคติ,ทำให้เป็นอุดมการณ์
ideally(adv) อย่างมีอุดมคติ,อย่างมีอุดมการณ์,อย่างดีเลิศ
utopia(n) แดนสุขารมณ์,โลกพระศรีอาริย์,โลกในอุดมคติ
utopian(adj) เหมือนแดนสุขารมณ์,เหมือนโลกพระศรีอาริย,เหมือนกับโลกในอุดมคติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
理想[りそう, risou] อุดมคติ

German-Thai: Longdo Dictionary
idealisieren(vt) |idealisierte, hat idealisiert| ทำให้สมบูรณ์แบบดีเลิศ, ทำให้เหมือนตามทฤษฎี, ทำให้เป็นไปตามอุดมคติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top