Search result for

แนวคิด

(37 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แนวคิด-, *แนวคิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนวคิด[N] idea, See also: concept, thought, notion, Syn. แนวความคิด, Example: รัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่จะให้ประเทศไทยเปิดบ่อนกาสิโนเพื่อดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยว, Thai definition: แนวทางความคิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวคิดน. ความคิดที่เป็นแนวที่จะดำเนินต่อไป เช่น แนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conceptแนวคิด, แนวความคิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Church's thesisแนวคิดหลักของเชิร์ช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
post-modernismแนวคิดหลังยุคนวนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-materialismแนวคิดหลังยุควัตถุนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour force conceptแนวคิดเกี่ยวกับกำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gainful worker conceptแนวคิดเกี่ยวกับคนทำงานที่มีรายได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modernism (Christian theology)แนวคิดสมัยใหม่ (เทววิทยาคริสเตียน) [TU Subject Heading]
Post-communismแนวคิดหลังลัทธิคอมมิวนิสต์ [TU Subject Heading]
Postmodernismแนวคิดหลังสมัยใหม่ [TU Subject Heading]
Postmodernism (Literature)แนวคิดหลังสมัยใหม่ (วรรณกรรม) [TU Subject Heading]
Poststructuralismแนวคิดหลังโครงสร้างนิยม [TU Subject Heading]
Religious thoughtแนวคิดทางศาสนา [TU Subject Heading]
Behavioral Approachแนวคิดทางพฤติกรรม,การศึกษาตามแนวพฤติกรรม [การแพทย์]
Cognitive Approachแนวคิดของกลุ่มนักจิตวิทยาการรู้การคิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With this performance, and the concept for our city of music you'll have the advantage during the elections.สำหรับการแสดงและแนวคิด เรื่องเมืองแห่งดนตรีของเรา คุณจะได้รับประโยชน์จากมัน ในการเลือกตั้งแน่นอน Beethoven Virus (2008)
A new frontier of psychic warfare. That was Stalin's dream.แนวคิดในการทำสงครามพลังจิต นั่นคือความฝันของ สตาลิน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Silvertongues is a wonderful concept. Wish I thought of it.วาจาสิทธิ์นี่เป็นแนวคิดที่ดีเลยนะ ผมยังอยากคิดได้แบบนั้นบ้าง Inkheart (2008)
I just have this idea about myself, you know, as a reporter.ผมแค่มีแนวคิดของตัวเอง\ คุณก็รู้, เป็นผู้ประกาศข่าว Marley & Me (2008)
Well, sometimes life comes up with a better idea.แต่ว่า.. บางครั้งชีวิตก็มาพร้อมกับแนวคิดที่ดีกว่า ฉันจะบอกว่ามันคืออะไร Marley & Me (2008)
The notion of secrecy is central to Western literature.แนวคิดเรื่องความลับถือเป็นหัวใจ ของวรรณกรรมตะวันตก The Reader (2008)
I know you think this country failed you, and I don't care what kind of ideology you believe in now.ฉันรู้ว่านายคิดว่าประเทศนี้ ทำให้นายสูญเสียทุกอย่าง และฉันไม่สน ว่านายมีแนวคิดอะไรอยู่ตอนนี้ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Obama's saying that, bottoms up, we're a consumer's economy, 7% of the economy.เป็นแนวคิดต่างกันโดยสิ้นเชิง กับเศรษฐกิจตอนเนี้ย แบบว่าโอบาม่ากำลังพูดว่า... The Girlfriend Experience (2009)
Your skewed perception of male-female interaction is not the truth.แนวคิดในเรื่องผู้ชายและผู้หญิงของคุณ มันไม่จริง The Ugly Truth (2009)
I know that's probably a foreign concept for a princess, but what it means is that you get one side of the room and I get the other.ชั้นรู้ว่ามันอาจ ไม่ใช่แนวคิดของเจ้าหญิง มันก็หมายความอย่างที่เธอเข้าใจนั่นแหละ เธอนอนฝั่งนุ้น และเดี๋ยวชั้นนอนฝั่งนี้ Princess Protection Program (2009)
People of the church, they have a way of not trusting a woman when she's absent a man.ผู้คนในโบสถ์นั้น มีแนวคิดไม่ไว้ใจ ผู้หญิงตัวคนเดียว ปราศจากผู้ชาย Hard-Hearted Hannah (2009)
It's our concept, our logo.มันเป็นแนวคิดโลโก้ของเรา Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนวคิด[n.] (naēokhit) EN: idea ; concept ; thought ; notion ; line of thought   FR: concept [m] ; démarche [f] (abst.)
แนวคิดพื้นฐาน[n. exp.] (naēokhit pheūnthān) EN: basic concepts   FR: concept fondamental [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defeatism[N] แนวคิดหรือการกระทำของผู้ยอมรับหรือคาดว่าจะพ่ายแพ้หรือไม่ประสบความสำเร็จ, See also: การยอมรับความล้มเหลว
ideology[N] แนวคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง, See also: อุดมการณ์, Syn. belief, ideas, philosophy
theorem[N] แนวคิดที่ยอมรับว่าเป็นจริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
open architectureสถาปัตยกรรมเปิดหมายถึง แนวคิดที่จะทำให้การออกแบบและการสร้างคอมพิวเตอร์เป็นความรู้ที่เป็นสาธารณะโดย ยินยอมให้บริษัทต่าง ๆ นำไปผลิตขายได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การพัฒนาการสร้างคอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
概念[がいねん, gainen] แนวคิดทั่วๆไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top