ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

identification

AY0 D EH2 N T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -identification-, *identification*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
identification(n) การแสดงตัว
identification number(n) เลขประจำตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
identification(ไอเดนทิฟิเค'เชิน) n. การหาเอกลักษณ์, การชี้ตัว, Syn. recognition
file identificationสัญลักษณ์แสดงชื่อแฟ้มหมายถึงป้ายหรือที่ ๆ จะทำเครื่องหมายบ่งบอกว่า แฟ้มข้อมูลนั้นชื่ออะไรเก็บไว้ในสื่อชนิดใด เช่น แฟ้มข้อมูลชื่อ CHULA เก็บไว้ในสื่อที่เป็นแถบบันทึกมีจำนวนทั้งสิ้นสี่ม้วน เป็นต้นมีความหมายเหมือน file label

English-Thai: Nontri Dictionary
identification(n) การชันสูตร, การวินิจฉัย, การชี้ตัว, การแยกแยะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
identificationการระบุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
identificationการเลียนแบบ (กลไกทางจิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
identificationการระบุ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
identificationการพิสูจน์รูปพรรณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
identificationการระบุ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
identification divisionส่วนระบุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
identification of goodsการพิสูจน์รูปพรรณสิ่งของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
identification paradeการพิสูจน์โดยเรียงแถวเพื่อชี้ตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
identification, criminalตำหนิรูปพรรณอาชญากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Identificationลักษณะกำหนด [TU Subject Heading]
Identificationความสามารถบอกเอกลักษณ์, การลอกแบบ, การหาแบบอย่าง, การเลียนแบบ, การแสดงเอกลักษณ์ [การแพทย์]
Identificationการตรวจวิเคราะห์, การแยกเชื้อ, วิธีพิสูจน์เชื้อ, วิธีพิสูจน์, การตรวจวิเคราะห์ [การแพทย์]
Identification cardsบัตรประจำตัว [TU Subject Heading]
Identification Chemical Testการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี [การแพทย์]
Identification Dataข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ป่วย [การแพทย์]
Identification pageหน้าประทับตราห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Identification, Grossการตรวจด้วยตาเปล่า [การแพทย์]
Identification, Primaryเลียนแบบแม่ [การแพทย์]
Identification, Radionuclidicเอกลักษณ์ของธาตุกัมมันตรังสี [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
identification, friend or foe(n) ระบบพิสูจน์ฝ่ายว่าเป็นมิตรหรือศัตรู

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am about to demonstrate the correct use of the identification triangle.ฉันจะแสดงให้เห็นถึง การใช้งานที่ถูกต้องของรูป สามเหลี่ยมประชาชน How I Won the War (1967)
Well, tell whoever it is that I can't accept that identification without proof.ก็บอกใครก็ตามที่มันคือการที่ ฉันไม่สามารถยอมรับว่า บัตรประจำตัวโดยไม่ต้อง พิสูจน์ 2010: The Year We Make Contact (1984)
And I've got your name and identification number, Mr. Hadji Gonzales.ฉันจดชื่อกับเบอร์คุณไว้แล้ว คุณฮัดจี กอนซาเลส Punchline (1988)
Identification of the caller was unsuccessful."การระบุตัวผู้โทรนั้นไม่เป็นผลสำเร็จ" Brokedown Palace (1999)
Student Identification Card Name :บัตรนักเรียน : 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Identification requestedกรุณาแสดงตัว Æon Flux (2005)
Identification requested.กรุณาแสดงตัว Æon Flux (2005)
Our surveillance cameras captured several images of the terrorist though the mask obviously makes retinal identification impossible.กล้องจับภาพ ผู้ก่อการร้ายได้หลายภาพ.. ครับ ...แต่หน้ากากที่สวมไว้ ทำให้ระบุตัว ด้วยการสแกนดวงตาไม่ได้. V for Vendetta (2005)
We have a positive identification on your trucker.เราได้ลักษณะ ของรถบรรทุกที่คุณแจ้งแล้ว The Marine (2006)
EMT teams do not second-guess family members' identifications at accident scenes.ไม่ ลิซตายไปเมื่อวาน, นี่ไม่ใช่ลิซ Alone (2007)
No. We'll establish a positive identification first.ไม่ เราจะต้องสร้างระบบ ตรวจจับที่แม่นยำขึ้นก่อน Resident Evil: Extinction (2007)
We'll establish a positive identification first.เราจะสร้างระบบตรวจพิสูจน์ที่แม่นยำ Resident Evil: Extinction (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
identificationAfter a long wait in line, she was told she should get a certified copy of her birth certificate as identification.
identificationIn the U.S., you usually have to show identification in order to buy alcohol.
identification"May I please see your driver's license for identification?", said the clerk.
identificationMay I see two pieces of identification?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรประชาชน(n) ID card, See also: identification card, identity card, Syn. บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัว, Example: รัฐบาลออกบัตรประชาชนให้ประชาชนทุกคน, Thai Definition: เอกสารแสดงฐานะโดยย่อของบุคคล มักมีรูปถ่ายของบุคคลนั้นติดอยู่ด้วย
บัตรประจำตัว(n) identity card, See also: identification card, Syn. บัตรประจำตัวประชาชน, Example: ชาวบ้านที่จะมาขอรับเงินต้องแสดงบัตรประจำตัวเสียก่อน หัวคะแนนจึงจ่ายให้, Count Unit: ใบ, ฉบับ, Thai Definition: เอกสารแสดงฐานะโดยย่อของบุคคล มักมีรูปถ่ายของบุคคลนั้นติดอยู่ด้วย
เลขประจำตัว(n) identification number, See also: number, Example: เขาเรียงข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าแรงของพนักงานโดยเรียงตามเลขประจำตัวของพนักงาน, Thai Definition: เลขลำดับของคนสำหรับตรวจหาได้สะดวก
ใบสำคัญ(n) certificate, See also: identification papers, credentials, Syn. หลักฐาน, ใบแสดงหลักฐาน, เอกสารสำคัญ, Example: ผมได้จ่ายเงินค่าที่พักของผมทดรองไปก่อนแล้วจึงจะเอาใบสำคัญไปเบิกเงินจากระทรวง, Count Unit: ใบ, ฉบับ, Thai Definition: เอกสารที่รับรองข้อเท็จจริง ความถูกต้อง หรือสิทธิ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสุทธิ[baisutthi] (n) EN: certificate of identity ; monk's identification card
ใบต่างด้าว[bai tāngdāo] (n, exp) EN: alien identification card  FR: carte d'immigration [ f ]
บัตรเหลือง[bat leūang] (n, exp) EN: temporary ID card ; temporary identification card  FR: carte d'identité provisoire [ f ]
บัตรประชาชน[bat prachāchon] (n, exp) EN: ID card ; identification card ; identity card  FR: carte d'identité [ f ]
บัตรประจำตัว[bat prajamtūa] (n, exp) EN: identity card ; i.d. card ; identification card  FR: carte d'identité [ f ] ; pièce d'identité [ f ]
บัตรประจำตัวข้าราชการ[bat prajamtūa khārātchakān] (n, exp) EN: official identification card
การพิสูจน์บุคคล[kān phisūt bukkhon] (n, exp) EN: identification
การพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้กระทำผิด[kān phisūt wā khrai pen phū kratham phit] (n, exp) EN: identification of the criminal
เลขประจำตัว[lēk prajamtūa] (n, exp) EN: identification number ; Personal Identification Number (PIN) ; number  FR: numéro d'identification [ m ]
รหัสนักศึกษา[rahat nakseuksā] (n, exp) EN: student's code number  FR: numéro d'identification d'étudiant [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IDENTIFICATION AY0 D EH2 N T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N
IDENTIFICATIONS AY0 D EH2 N T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
identification (n) ˈaɪdˌɛntɪfɪkˈɛɪʃən (ai1 d e2 n t i f i k ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辨识[biàn shí, ㄅㄧㄢˋ ㄕˊ,   /  ] identification; to identify; to recognize #28,568 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
識別[しきべつ, shikibetsu] TH: การระบุลักษณะเฉพาะ  EN: identification

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausweis { m }identification card [Add to Longdo]
Identifikationsnummer { f }identification number [Add to Longdo]
Kennmarke { f }identification mark [Add to Longdo]
Kennzeichnungsetikett { n }identification label [Add to Longdo]
Kennzeichnungsmarkierung { f }identification marking [Add to Longdo]
Kennzeichnungsnummer { f }identification number [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
指摘[してき, shiteki] (n, vs) pointing out; identification; (P) #834 [Add to Longdo]
識別(P);職別(iK)[しきべつ, shikibetsu] (n, vs) discrimination; discernment; identification; (P) #8,030 [Add to Longdo]
手帳(P);手帖[てちょう, techou] (n) (1) notebook; memo pad; (2) (abbr) (See 身体障害者手帳) certificate; (3) (abbr) (See 警察手帳) identification card; (P) #12,099 [Add to Longdo]
同定[どうてい, doutei] (n, vs) identification #16,764 [Add to Longdo]
ID[アイディー, aidei-] (n) identification; ID; identity [Add to Longdo]
IDカード[アイディーカード, aidei-ka-do] (n) ID card; identification card [Add to Longdo]
RFID;RF−ID[アールエフアイディー, a-ruefuaidei-] (n) (See ICタグ) RFID (radio frequency identification) [Add to Longdo]
アイデンティフィケーション;アイデンテフィケイション;アイデンティフケイション[aidenteifike-shon ; aidentefikeishon ; aidenteifukeishon] (n) identification [Add to Longdo]
アイデンティフィケーションカード[aidenteifike-shonka-do] (n) identification card [Add to Longdo]
プレゼンテーションコンテキスト識別[プレゼンテーションコンテキストしきべつ, purezente-shonkontekisuto shikibetsu] (n) { comp } presentation context identification [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プレゼンテーションコンテキスト識別[プレゼンテーションコンテキストしきべつ, purezente-shonkontekisuto shikibetsu] presentation context identification [Add to Longdo]
プログラム名記述項[プログラムめいきじゅつこう, puroguramu meikijutsukou] program identification entry [Add to Longdo]
メッセージ識別[メッセージしきべつ, messe-ji shikibetsu] message identification [Add to Longdo]
機能文字識別引数[きのうもじしきべつひきすう, kinoumojishikibetsuhikisuu] function character identification parameter [Add to Longdo]
識別[しきべつ, shikibetsu] identification [Add to Longdo]
識別番号[しきべつばんごう, shikibetsubangou] identification number [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Identification \I*den`ti*fi*ca"tion\, n. [Cf. F.
   identification.]
   The act of identifying, or proving to be the same; also, the
   state of being identified.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 identification
   n 1: the act of designating or identifying something [syn:
      {designation}, {identification}]
   2: evidence of identity; something that identifies a person or
     thing
   3: the condition of having the identity (of a person or object)
     established; "the thief's identification was followed quickly
     by his arrest"; "identification of the gun was an important
     clue"
   4: the process of recognizing something or someone by
     remembering; "a politician whose recall of names was as
     remarkable as his recognition of faces"; "experimental
     psychologists measure the elapsed time from the onset of the
     stimulus to its recognition by the observer" [syn:
     {recognition}, {identification}]
   5: the attribution to yourself (consciously or unconsciously) of
     the characteristics of another person (or group of persons)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top