ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

idealisieren

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -idealisieren-, *idealisieren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา idealisieren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *idealisieren*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stop romanticizing yourself, John.Hören Sie auf, sich zu idealisierenThe Burnout (1976)
I mean that you're the sort of woman a man could easily idealize.Du bist die Art von Frau, die ein Mann leicht idealisieren kann. Emmanuelle 3 (1977)
I certainly flattered you by idealizing your forehead.Ich habe Ihnen sicher dadurch geschmeichelt, Ihre Stirn zu idealisierenMedicine Man (1992)
All aristocrats idealise the common folk, as long as they keep stoking the boilers.Alle Aristokraten idealisieren das einfache Volk, so lange es ihnen den Kessel heizt. Wittgenstein (1993)
She doesn't need to be idealized in death... beyond what she was in life.Man muss sie im Tod nicht mehr idealisieren, als wie sie zu Lebzeiten war. Hope Floats (1998)
Mr. Lautrec, idealize the model.Lautrec, idealisieren Sie das Modell! Lautrec (1998)
Let women make no more ideals of men... or they may ruin other lives as completely as you.Mögen Frauen ihre Männer nie mehr idealisieren, sonst ruinieren sie diese so vollständig wie du. An Ideal Husband (1999)
That's what I meant, you idealizing it.Das meine ich mit IdealisierenBefore Sunset (2004)
The images were manipulated to romanticize suicide.Diese Bilder wurden manipuliert um Suizid zu idealisierenAfter the Fall (2012)
What is the purpose of art?Was ist der Zweck von Kunst? Zu idealisierenEffie Gray (2014)
No. Because I don't want to give you the impression that I'm trying to turn you into my boyfriend.Ich will dir nicht den Eindruck vermitteln, dass ich versuche, dich zu meinem Freund zu idealisierenCharlie Tests His Will Power (2014)
As an only child, you tend to idealize that relationship.Als Einzelkind neigt man dazu, diese Beziehung zu idealisierenA Fractured House (2014)

German-Thai: Longdo Dictionary
idealisieren(vt) |idealisierte, hat idealisiert| ทำให้สมบูรณ์แบบดีเลิศ, ทำให้เหมือนตามทฤษฎี, ทำให้เป็นไปตามอุดมคติ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
idealisieren | idealisierend | idealisiert | idealisiert | idealisierteto idealize | idealizing | idealized | idealizes | idealized [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  idealisieren /iːdeːaliːziːrən/
   idealize

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top