ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

silly

S IH1 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -silly-, *silly*, sil
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
silly(adj) โง่, See also: ทึ่ม, เขลา, Syn. foolish, senseless, unreasonable, stupid
silly(adj) ไร้สาระ, See also: เหลวไหล, ไร้เหตุผล
silly(adj) มึน, See also: งง
silly(adj) อ่อนแอ
silly(adj) น่าเวทนา, See also: น่าสมเพท
silly(n) คนโง่
silly season(idm) ช่วงเวลา (มักเป็นฤดูร้อน) ที่ไม่มีข่าวสำคัญทำให้ต้องลงข่าวเล็กๆ หรือให้ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
silly(ซิล'ลี) adj. เซ่อ, โง่, เง่า, เหลวไหล, ไร้เหตุผล, งงงัน, อ่อนแอ. n.. คนเซ่อ, คนโง่, คนเง่า., See also: sillily adv. silliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
silly(adj) เซ่อ, โง่, เหลวไหล, บ้า, ไร้เหตุผล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, how silly of me. I'm Snow White.โอ้วิธีโง่ของฉัน ฉันหิมะขาว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Because it's a silly bloody silly cricket pitch is why.โง่เลือดสนามคริกเก็ตโง่คือ เหตุผลที่ How I Won the War (1967)
A hole in your head. You'll die with your silly name.และคุณจะตายมีชื่อเลือดของ คุณโง่ How I Won the War (1967)
Silly ha'porth!คนพิการคุณ How I Won the War (1967)
Are you kidding? It's a hat, you silly brat"ล้อเล่นรึเปล่า ก็หมวกไง นายเด็กโง่" The Little Prince (1974)
How could you? There's no one there, silly ass.เธอจะเห็นได้ยังไง ก็ที่นั่นไม่มีใครสักคนนี่ เด็กโง่ The Little Prince (1974)
Wait till we get them silly bastards down in that rock pile.รอให้พวกโง่นั่นไปถึงเเนวโขดหินก่อนเถอะ Jaws (1975)
Silly looking things, Avocados.มันดูน่าเกลียด Oh, God! (1977)
you might think I'm silly to worship you the way I do, but in my estimation, you're a genius.คุณคงคิดว่า ฉันเพี้ยนที่หลงบูชาคุณ แต่ในสายตาของฉัน คุณเป็นอัจฉริยะ Spies Like Us (1985)
You're a silly girl.เจ้าช่างโง่เขลานัก The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sillyAhh, silly me, I've messed up again.
sillyBob thinks it is a silly idea to call her so far, to spend so much, and to say so little.
sillyCome on, don't be silly.
sillyDon't be silly.
sillyDon't put such silly thoughts into his head.
sillyDon't worry about such a silly thing.
sillyEven the cleverest students can make silly mistakes.
sillyFather was tormented by my silly question.
sillyHe cannot have done such a silly thing.
sillyHe cried how silly he have been.
sillyHe often asks silly questions.
sillyHer anger was aroused by his silly actions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนงี่เง่า(n) fool, See also: silly person, Example: เพราะเธอเป็นคนงี่เง่าแบบนี้ ผมจึงไม่อยากสุงสิงกับเธอ, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่พูดไม่รู้เรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัดซบ[batsop] (adj) EN: stupid ; idiotic ; silly  FR: stupide ; idiot
บอ[bø] (adj) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly  FR: insensé ; déraisonnable
บ้องตื้น[bǿngteūn] (adj) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.)  FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
โฉด[chōt] (adj) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic  FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (adj) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent
หัวทึบ[hūatheup] (adj) EN: dull ; stupid ; silly ; foolish  FR: stupide ; idiot
เขลา[khlao] (adj) EN: foolish ; stupid ; silly ; dull  FR: idiot ; stupide ; borné
เหลอ[loē] (adj) EN: blank ; deadpan ; innocent ; ignorant ; silly
โง่[ngō] (adj) EN: stupid ; dumb ; foolish ; silly ; uneducated ; ignorant  FR: stupide ; idiot ; bête ; sot ; nigaud

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SILLY S IH1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
silly (n) sˈɪliː (s i1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
愚蠢[yú chǔn, ㄩˊ ㄔㄨㄣˇ, ] silly; stupid #10,276 [Add to Longdo]
[hān, ㄏㄢ, ] silly; simple-minded #15,256 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knallkopf { m } | Knallköpfe { pl }silly ass | silly asses [Add to Longdo]
Obertrottel { m }silly great clod [Add to Longdo]
Quatschkopf { m }silly ass [Add to Longdo]
Sommerloch { n }; Saure-Gurken-Zeit { f } [ ugs. ]silly season; summer recess [Add to Longdo]
dumm; doof { adj } | dümmer; doofer | am dümmsten; am doofstensilly | sillier | silliest [Add to Longdo]
närrische Zeit { f }silly season [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お馬鹿さん[おばかさん, obakasan] (n) silly person; dumb-bunny; dope [Add to Longdo]
ちゃんちゃらおかしい[chancharaokashii] (adj-i) ridiculous; absurd; silly; laughable [Add to Longdo]
イージーミス[i-ji-misu] (n) (See 凡ミス) silly mistake (was easy miss) [Add to Longdo]
戯ける;戲ける(oK)[おどける;たわける, odokeru ; tawakeru] (v1, vi) to jest; to joke; to play the fool; to act indecently; to be silly over; to talk foolishly [Add to Longdo]
戯言;たわ言;戲言(oK);譫言(iK)[たわごと;ぎげん(戯言;戲言);たわこと(ok), tawagoto ; gigen ( tawagoto ; tawagoto ); tawakoto (ok)] (n) nonsense; bullshit; silly things; joke [Add to Longdo]
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P) [Add to Longdo]
愚僧[ぐそう, gusou] (n) (1) silly monk; foolish monk; (pn) (2) (hum) (used by monks) I; me [Add to Longdo]
愚問愚答[ぐもんぐとう, gumongutou] (n) silly questions and silly answers; a silly dialogue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silly \Sil"ly\, a. [Compar. {Sillier}; superl. {Silliest}.] [OE.
   seely, sely, AS. s?lig, ges?lig, happy, good, fr. s?l, s?l,
   good, happy, s?l good fortune, happines; akin to OS.
   s[=a]lig, a, good, happy, D. zalig blessed, G. selig, OHG.
   s[=a]l[imac]g, Icel. s?l, Sw. s[aum]ll, Dan. salig, Goth.
   s?ls good, kind, and perh. also to L. sollus whole, entire,
   Gr. ???, Skr. sarva. Cf. {Seel}, n.]
   1. Happy; fortunate; blessed. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Harmless; innocent; inoffensive. [Obs.] "This silly,
    innocent Custance." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The silly virgin strove him to withstand. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       A silly, innocent hare murdered of a dog. --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
   3. Weak; helpless; frail. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       After long storms . . .
       With which my silly bark was tossed sore. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       The silly buckets on the deck.    --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   4. Rustic; plain; simple; humble. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A fourth man, in a sillyhabit.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       All that did their silly thoughts so busy keep.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Weak in intellect; destitute of ordinary strength of mind;
    foolish; witless; simple; as, a silly woman.
    [1913 Webster]
 
   6. Proceeding from want of understanding or common judgment;
    characterized by weakness or folly; unwise; absurd;
    stupid; as, silly conduct; a silly question.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Simple; brainless; witless; shallow; foolish; unwise;
     indiscreet. See {Simple}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 silly
   adj 1: ludicrous, foolish; "gave me a cockamamie reason for not
       going"; "wore a goofy hat"; "a silly idea"; "some wacky
       plan for selling more books" [syn: {cockamamie},
       {cockamamy}, {goofy}, {sappy}, {silly}, {wacky},
       {whacky}, {zany}]
   2: lacking seriousness; given to frivolity; "a dizzy blonde";
     "light-headed teenagers"; "silly giggles" [syn: {airheaded},
     {dizzy}, {empty-headed}, {featherbrained}, {giddy}, {light-
     headed}, {lightheaded}, {silly}]
   3: inspiring scornful pity; "how silly an ardent and
     unsuccessful wooer can be especially if he is getting on in
     years"- Dashiell Hammett [syn: {pathetic}, {ridiculous},
     {silly}]
   4: dazed from or as if from repeated blows; "knocked silly by
     the impact"; "slaphappy with exhaustion" [syn: {punch-drunk},
     {silly}, {slaphappy}]
   n 1: a word used for misbehaving children; "don't be a silly"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top