ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

silly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -silly-, *silly*, sil
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
silly(adj) โง่, See also: ทึ่ม, เขลา, Syn. foolish, senseless, unreasonable, stupid
silly(adj) ไร้สาระ, See also: เหลวไหล, ไร้เหตุผล
silly(adj) มึน, See also: งง
silly(adj) อ่อนแอ
silly(adj) น่าเวทนา, See also: น่าสมเพท
silly(n) คนโง่
silly season(idm) ช่วงเวลา (มักเป็นฤดูร้อน) ที่ไม่มีข่าวสำคัญทำให้ต้องลงข่าวเล็กๆ หรือให้ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
silly(ซิล'ลี) adj. เซ่อ, โง่, เง่า, เหลวไหล, ไร้เหตุผล, งงงัน, อ่อนแอ. n.. คนเซ่อ, คนโง่, คนเง่า., See also: sillily adv. silliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
silly(adj) เซ่อ, โง่, เหลวไหล, บ้า, ไร้เหตุผล

WordNet (3.0)
silly(n) a word used for misbehaving children
airheaded(adj) lacking seriousness; given to frivolity, Syn. featherbrained, light-headed, dizzy, lightheaded, giddy, silly, empty-headed
cockamamie(adj) ludicrous, foolish, Syn. wacky, goofy, zany, whacky, silly, sappy, cockamamy
pathetic(adj) inspiring scornful pity; - Dashiell Hammett, Syn. silly, ridiculous
punch-drunk(adj) dazed from or as if from repeated blows, Syn. silly, slaphappy

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Silly

a. [ Compar. Sillier superl. Silliest. ] [ OE. seely, sely, AS. s&unr_;lig, ges&unr_;lig, happy, good, fr. s&unr_;l, s&unr_;l, good, happy, s&unr_;l good fortune, happines; akin to OS. sālig, a, good, happy, D. zalig blessed, G. selig, OHG. sālīg, Icel. s&unr_;l, Sw. säll, Dan. salig, Goth. s&unr_;ls good, kind, and perh. also to L. sollus whole, entire, Gr. &unr_;&unr_;&unr_;, Skr. sarva. Cf. Seel, n. ] 1. Happy; fortunate; blessed. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

2. Harmless; innocent; inoffensive. [ Obs. ] “This silly, innocent Custance.” Chaucer. [ 1913 Webster ]

The silly virgin strove him to withstand. Spenser. [ 1913 Webster ]

A silly, innocent hare murdered of a dog. Robynson (More's Utopia). [ 1913 Webster ]

3. Weak; helpless; frail. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

After long storms . . .
With which my silly bark was tossed sore. Spenser. [ 1913 Webster ]

The silly buckets on the deck. Coleridge. [ 1913 Webster ]

4. Rustic; plain; simple; humble. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

A fourth man, in a sillyhabit. Shak. [ 1913 Webster ]

All that did their silly thoughts so busy keep. Milton. [ 1913 Webster ]

5. Weak in intellect; destitute of ordinary strength of mind; foolish; witless; simple; as, a silly woman. [ 1913 Webster ]

6. Proceeding from want of understanding or common judgment; characterized by weakness or folly; unwise; absurd; stupid; as, silly conduct; a silly question. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Simple; brainless; witless; shallow; foolish; unwise; indiscreet. See Simple. [ 1913 Webster ]

Sillyhow

n. [ Prov. E. silly-hew; cf. AS. s&aemacr_;lig happy, good, and hūfe a cap, hood. See Silly, a. ] A caul. See Caul, n., 3. [ Obs. or Prov. Eng. & Scot. ] [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why don't you stop this silly talk ?หยุดเหลวไหลน่า Schindler's List (1993)
What a silly job this is.งานอะไรจะน่าเบื่อปานนี้ The Bodyguard (1992)
Oh. What have you got that silly frock on for?ต่อกรกับบาป โลกใบนี้และเหล่าปีศาจ ทำไมเธอถึงต้องใส่ ชุดแบบนั้นด้วย Wuthering Heights (1992)
So why don't you take your silly ass... and go trick-or-treating or something?ทำไมแกไม่ย้ายก้นของแก.. ..ไปเล่นหลอกผีหลอกเจ้าที่อื่นซะล่ะ? The Lawnmower Man (1992)
Course not, silly.บ้าเหรอ? The Cement Garden (1993)
Oh, that Paddlefoot. He funny, silly dog.โอ้ Paddlefoot ที่ เขาตลกสุนัขโง่ Pulp Fiction (1994)
Dekins just blinked for a second. Then he laughed himself silly.Dekins เพียงกระพริบตาเป็นครั้งที่สอง แล้วเขาก็หัวเราะตัวเองโง่ The Shawshank Redemption (1994)
No, don't be silly.ไม่ อย่างี่เง่าน่า In the Mouth of Madness (1994)
How silly of me.ผมนี่โง่จัง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Oh, how silly of me. I'm Snow White.โอ้วิธีโง่ของฉัน ฉันหิมะขาว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sillyAhh, silly me, I've messed up again.
sillyBob thinks it is a silly idea to call her so far, to spend so much, and to say so little.
sillyCome on, don't be silly.
sillyDon't be silly.
sillyDon't put such silly thoughts into his head.
sillyDon't worry about such a silly thing.
sillyEven the cleverest students can make silly mistakes.
sillyFather was tormented by my silly question.
sillyHe cannot have done such a silly thing.
sillyHe cried how silly he have been.
sillyHe often asks silly questions.
sillyHer anger was aroused by his silly actions.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาหมา ๆ[phāsā mā-mā] (adj) EN: silly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
silly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
silly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
愚蠢[yú chǔn, ㄩˊ ㄔㄨㄣˇ,  ] silly; stupid #10,276 [Add to Longdo]
[hān, ㄏㄢ, ] silly; simple-minded #15,256 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knallkopf { m } | Knallköpfe { pl }silly ass | silly asses [Add to Longdo]
Obertrottel { m }silly great clod [Add to Longdo]
Quatschkopf { m }silly ass [Add to Longdo]
Sommerloch { n }; Saure-Gurken-Zeit { f } [ ugs. ]silly season; summer recess [Add to Longdo]
dumm; doof { adj } | dümmer; doofer | am dümmsten; am doofstensilly | sillier | silliest [Add to Longdo]
närrische Zeit { f }silly season [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お馬鹿さん[おばかさん, obakasan] (n) silly person; dumb-bunny; dope [Add to Longdo]
ちゃんちゃらおかしい[chancharaokashii] (adj-i) ridiculous; absurd; silly; laughable [Add to Longdo]
イージーミス[i-ji-misu] (n) (See 凡ミス) silly mistake (was easy miss) [Add to Longdo]
戯ける;戲ける(oK)[おどける;たわける, odokeru ; tawakeru] (v1, vi) to jest; to joke; to play the fool; to act indecently; to be silly over; to talk foolishly [Add to Longdo]
戯言;たわ言;戲言(oK);譫言(iK)[たわごと;ぎげん(戯言;戲言);たわこと(ok), tawagoto ; gigen ( tawagoto ; tawagoto ); tawakoto (ok)] (n) nonsense; bullshit; silly things; joke [Add to Longdo]
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P) [Add to Longdo]
愚僧[ぐそう, gusou] (n) (1) silly monk; foolish monk; (pn) (2) (hum) (used by monks) I; me [Add to Longdo]
愚問愚答[ぐもんぐとう, gumongutou] (n) silly questions and silly answers; a silly dialogue [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top