ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

井戸

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -井戸-, *井戸*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
井戸[いど, ido] (n) บ่อน้ำ

Japanese-English: EDICT Dictionary
井戸[いど, ido] (n) water well; (P) [Add to Longdo]
井戸屋形[いどやかた, idoyakata] (n) well roof [Add to Longdo]
井戸掘り[いどほり, idohori] (n) well digging; well digger [Add to Longdo]
井戸[いどづな, idoduna] (n) well rope [Add to Longdo]
井戸[いどぐるま, idoguruma] (n) well pulley [Add to Longdo]
井戸[いどみず, idomizu] (n) well water [Add to Longdo]
井戸[いどがわ, idogawa] (n) well curb [Add to Longdo]
井戸替え[いどがえ, idogae] (n,vs) well cleaning [Add to Longdo]
井戸[いどばた, idobata] (n) side of well [Add to Longdo]
井戸端会議[いどばたかいぎ, idobatakaigi] (n) content-free chat; idle gossip [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Not a drop of rain fell for a month, so they had to dig a well.1ヶ月間まったく雨が降らなかったので、彼らは井戸を掘らねばならなかった。
The water of this well is good to drink.この井戸の水は飲むのに適している。
The well is dry.その井戸はひあがっている。
Please draw water from the well.井戸から水をくんできてください。
The well ran dry.井戸が干上がった。
There was little water in the well.井戸にはほとんど水がなかった。
There was no water in the well.井戸には少しの水も無かった。
The well has run dry.井戸の水がかれてしまった。
A well is a place where you can get water.井戸は水を得られる所である。
Not a drop of rain fell for a month, so they had to dig a well.一ヶ月間雨が降らなかったので彼らは井戸を掘らなければならなかった。
I don't feel well today. The well water is the cause of many illnesses.今日は体調が悪い。あの井戸水が原因だ。
The campers were hard up for water because their well had run dry.使っていた井戸が干上がったので、キャンプをしていた人は水に困ってしまった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-He'soutbythewell.[JA] - 彼は井戸の外に居る A War (2015)
Drink from the well, replenish the well... once you've healed, of course.[JA] 「井戸の水を飲めば、井戸に水を戻す」。 回復したら、君も。 The Well (2016)
"I am not a well man."[JA] 「私は井戸の中の男じゃない」 A Cure for Wellness (2016)
He's not a well man.[JA] 彼は井戸から出れない男じゃない A Cure for Wellness (2016)
Stop throwing coins in there. It's not a brown wishing well.[JA] そこでコインを投げるのをやめろ 焦げた願かけ井戸じゃない The Brothers Grimsby (2016)
♪ And it ain't no use to sit and wonder why, babe ♪[JA] _ 「井戸の水を飲めば、井戸に水を戻す」 ¶ And it ain't no use to sit and wonder why, babe ¶ The Well (2016)
I'm impressed, man. I don't know no roughnecks that could read.[JA] 感動的だね 井戸掘り労働者が字を読めるんだからな Deepwater Horizon (2016)
Listen to yourself, Mr. Lockhart. You're not a well man.[JA] よく聞いて ロックハートさん 君は井戸から出れない男じゃない A Cure for Wellness (2016)
"I am not a well man."[JA] そして叫ぶ 「私は井戸の男じゃない」 A Cure for Wellness (2016)
- I'm by the well![JA] - 井戸の横に居る! A War (2015)
From the well, you'll go directly south gain insight on Compounds 6, 7 and 8.[JA] お前は井戸から コンパウンド6 7 8へ直接入れ A War (2015)
All about the well.[JA] 井戸ね。 The Well (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
井戸[いど, ido] Brunnen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top