Search result for

notion

(60 entries)
(0.0053 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -notion-, *notion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
notion[N] ความคิด, See also: ความเชื่อ, แนวคิด, Syn. belief, concept, idea
notion[N] ความคิดเห็นโง่ๆ, See also: ความนึกคิดที่คลุมเครือ, Syn. incorrect idea, odd idea, vague idea
notion[N] ความเข้าใจ, Syn. understanding
notional[ADJ] ซึ่งประมาณไว้, See also: ซึ่งคาดตามหลักการ
notionally[ADJ] อย่างประมาณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
notion(โน'เชิน) n. ความนึกคิด (ที่คลุมเครือหรือไม่สมบูรณ์) ,ความคิดเห็น,ความเชื่อ,สิ่งประดิษฐ์, See also: notions n. ของเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับ ขาย. ., Syn. idea

English-Thai: Nontri Dictionary
notion(n) ความคิดเห็น,ความนึกคิด,ความเชื่อ,สิ่งประดิษฐ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
notional reinstatement value coverความคุ้มครองมูลค่าจัดทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
notional accountingบัญชีที่คลุมเคลือไม่สมบูรณ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Most people cling to some storybook notion of what a relationship is.คนส่วนมากกำหนดเพดานสำหรับเรื่องราวต่างๆ\ ที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพ Adverse Events (2008)
The notion of secrecy is central to Western literature.แนวคิดเรื่องความลับถือเป็นหัวใจ ของวรรณกรรมตะวันตก The Reader (2008)
But he promoted the notion that Ryan Burnett was our best chance of identifying these people, and Bauer asked to be allowed to question him.แต่บาวเออร์ เน้นว่า ไรอัน เบอร์เนต เป็นตัวหลักที่ให้เราชี้ตัวบุคคลเหล่านั้น และบาวเออร์ ขออนุญาตให้ไปสอบสวน Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I had this notion, God knows why, that poaching eggs would be simple.ฉันมีความคิดนี่ พระเจ้ารู้ว่าทำไม ไข่ต้มนี่น่าจะทำได้ง่ายๆ Julie & Julia (2009)
You're facing the prospect of an empty nest, so you're clinging to this notion that michael still needs you.ฉันไม่ได้ทำงานให้แพตตี้จริงๆ หรอก อะไรนะ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
The suspects are to be interrogated vigorously, grilled, no obsolete notions of sentimentality.ผู้ต้องหาจะถูกสอบสวนอย่างหนักหน่วง รุนแรง พอกันทีกับวิธีเมตตาธรรมแบบเดิมๆ Public Enemies (2009)
It really has to do with the... the remnants of a traditional notion of empire.มันยากที่จะยอมรับการแสดงข้อมูล ทางพาวเวอร์พอยท์อย่างจริงจัง แดน กู๊ดแมน ที่ปรึกษากฏหมายของญี่ปุ่น ผมต้องแจ้งคุณว่ามีหลักฐานแน่ชัด The Cove (2009)
What's really got me intrigued is the notion that he's returned to Miami.-จริงๆผมรู้สึกแปลกใจมาก ความเห็นคือ ทำไมเขาถึงกลับมาที่ไมอามี้ Blinded by the Light (2009)
You arrived here because of a preconceived notion.คุณมาที่นี่เพราะคุณอุปาทานไปเอง Episode #1.6 (2009)
Preconceived notion?อุปาทานไปเอง? Episode #1.6 (2009)
That's how I set the "preconceived notion."นั่นเป็นเพราะ"ความคิดอคติ"ที่ผมสร้างขึ้น Episode #1.6 (2009)
But, you acted according to a preconceived notion only Shunsuke-san should've had.แต่คุณ... ..แสดงท่าทางตามความคิดอคติที่ควร จะเกิดกับคุณชุนสุเกะเท่านั้น Episode #1.6 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
notionAll the accepted notions and prejudices about flesh being pink.
notionAll these notions I have long since abandoned.
notionHe had a notion that she was very angry with him.
notionHe had no notion of leaving his hometown.
notionHe has a notion that life is a voyage.
notionHer notions were what is called advanced.
notionHis notion is that planes are safer than cars.
notionHis notion of welfare is pretty abstract.
notionHis notions were what is called advanced.
notionHis notion was neither concrete nor abstract.
notionI had a notion to tell what I had seen.
notionI had no notion that you were coming.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคิด[n.] (khwāmkhit) EN: idea ; thought ; notion   FR: idée [f] ; pensée [f]
ความคิดรวบยอด[n. exp.] (khwāmkhit rūap yøt) EN: concept ; idea ; abstract notion   
มิจฉาทิฐิ[n.] (mitchāthithi) EN: mistaken notion ; wrong idea/concept/view ; misconception   FR: hérésie [f]
แนวคิด[n.] (naēokhit) EN: idea ; concept ; thought ; notion ; line of thought   FR: concept [m] ; démarche [f] (abst.)
ทบทวน[v.] (thopthūan) EN: repeat ; go over ; revise ; refresh ; reread   FR: réviser ; répéter ; revoir ; relire ; rafraîchir ses notions
ทวน[v.] (thūan) EN: revise ; review ; go over ; run over ; repeat ; recapitulate ; brush up ; recall   FR: réviser ; répéter ; revoir ; repasser ; rafraîchir ses notions
อุปาทาน[n.] (upāthān) EN: conviction ; prejudice ; bias ; partiality ; preconceived notion ; fixed idea   FR: préjugé [m] ; idée préconçue [f] ; conviction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOTION    N OW1 SH AH0 N
NOTIONS    N OW1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
notion    (n) (n ou1 sh @ n)
notions    (n) (n ou1 sh @ n z)
notional    (j) (n ou1 sh @ n @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begriff {m}; Gedanke {m}; Idee {f} | Begriffe {pl}notion | notions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
概念[がいねん, gainen] (n) general idea; concept; notion; (P) [Add to Longdo]
観念[かんねん, kannen] (n,vs,adj-no) (1) idea; notion; conception; (2) sense (e.g. of duty); (3) resignation; preparedness; acceptance; (4) {Buddh} observation and contemplation; (P) [Add to Longdo]
観念的[かんねんてき, kannenteki] (adj-na) (1) conceptual; ideational; notional; (2) theoretical; academic [Add to Longdo]
既成概念[きせいがいねん, kiseigainen] (n) stereotype; preconceived idea; preconceived notion [Add to Longdo]
旧弊打破[きゅうへいだは, kyuuheidaha] (n) breaking down antiquated notions; abandoning old-time ways; correcting long- standing abuses [Add to Longdo]
虚心坦懐[きょしんたんかい, kyoshintankai] (n) with an open and calm mind; with no preconceived notions; without reserve; frank; candid [Add to Longdo]
虚心平気[きょしんへいき, kyoshinheiki] (n,adj-na,adj-no) with an open and calm mind; without reserve; with utmost candor; with no preconceived notions [Add to Longdo]
垂直思考[すいちょくしこう, suichokushikou] (n) rigid (stereotypical) thinking that adheres to preconceived notions [Add to Longdo]
先入観[せんにゅうかん, sennyuukan] (n) preconception; prejudice; preoccupation; preconceived notion; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
构想图[gòu xiǎng tú, ㄍㄡˋ ㄒㄧㄤˇ ㄊㄨˊ, / ] notional diagram (i.e. made-up picture or artist's impression for news story) [Add to Longdo]
观念[guān niàn, ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, / ] notion; thought [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Notion \No"tion\, [L. notio, fr. noscere to know: cf. F. notion.
   See {Know}.]
   1. Mental apprehension of whatever may be known or imagined;
    an idea; a conception; more properly, a general or
    universal conception, as distinguishable or definable by
    marks or notae.
    [1913 Webster]
 
       What hath been generally agreed on, I content myself
       to assume under the notion of principles. --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
       Few agree in their notions about these words.
                          --Cheyne.
    [1913 Webster]
 
       That notion of hunger, cold, sound, color, thought,
       wish, or fear which is in the mind, is called the
       "idea" of hunger, cold, etc.     --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
       Notion, again, signifies either the act of
       apprehending, signalizing, that is, the remarking or
       taking note of, the various notes, marks, or
       characters of an object which its qualities afford,
       or the result of that act.      --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   2. A sentiment; an opinion.
    [1913 Webster]
 
       The extravagant notion they entertain of themselves.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       A perverse will easily collects together a system of
       notions to justify itself in its obliquity. --J. H.
                          Newman.
    [1913 Webster]
 
   3. Sense; mind. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. An invention; an ingenious device; a knickknack; as,
    Yankee notions. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   5. Inclination; intention; disposition; as, I have a notion
    to do it. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   6. Miscellaneous small objects; sundries; -- usually
    referring to articles displayed together for sale.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 notion
   n 1: a vague idea in which some confidence is placed; "his
      impression of her was favorable"; "what are your feelings
      about the crisis?"; "it strengthened my belief in his
      sincerity"; "I had a feeling that she was lying" [syn:
      {impression}, {feeling}, {belief}, {notion}, {opinion}]
   2: a general inclusive concept
   3: an odd or fanciful or capricious idea; "the theatrical notion
     of disguise is associated with disaster in his stories"; "he
     had a whimsy about flying to the moon"; "whimsy can be
     humorous to someone with time to enjoy it" [syn: {notion},
     {whim}, {whimsy}, {whimsey}]
   4: (usually plural) small personal articles or clothing or
     sewing items; "buttons and needles are notions"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 notion [nɔtjõ]
   notion
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top