Search result for

ความเชื่อ

(88 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเชื่อ-, *ความเชื่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเชื่อ    [N] belief, See also: fait, trust, Syn. ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, ความเชื่อถือ, Example: คนไทยมีความเชื่อในเรื่องผีสางเทวดามาช้านานแล้ว
ความเชื่อถือ    [N] believability, See also: credence, Syn. ความเชื่อ, Example: คนไทยมีความเชื่อถือว่าการมีลูกผู้ชายจะพาพ่อแม่ขึ้นสวรรค์ได้ ถ้าลูกชายบวชให้
ความเชื่อถือ    [N] trust, See also: faith, credit, reliance, Syn. ความนับถือ, ความศรัทธา, Example: รัฐบาลยังได้รับความเชื่อถือจากประชาชน
ความเชื่อมั่น    [N] confidence, See also: trust, reliance, trustworthiness, Syn. ความมั่นใจ, Example: ต่างชาติหมดความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจไทย
ความเชื่องมงาย    [N] superstition, Syn. ความงมงาย, Example: ชาวบ้านยังมีความเชื่องมงายในเรื่องผีสางเทวดา
ความเชื่อถือได้    [N] reliability, See also: dependability, trustworthiness, trustiness, Syn. ความน่าเชื่อถือ
ความเชื่อปรัมปรา    [N] myth, Example: คนรุ่นใหม่น้อยคนนักที่เคยได้ยินความเชื่อปรัมปราความเป็นมาของเมืองน่าน, Thai definition: ความเชื่อของผู้คนเก่าก่อนที่เชื่อสืบต่อๆ กันมา
ความเชื่อมั่นในตนเอง    [N] self-confidence, See also: confidence, assurance, self-possession, Syn. ความมั่นใจในตนเอง, Example: หล่อนเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ความรู้สึกเขื่อง, ความรู้สึกเด่นความเชื่อหรือความมั่นใจว่าตนเองมีฐานะหรือความสามารถเหนือกว่าผู้อื่น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beliefความเชื่อ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reliabilityความเชื่อถือได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reliabilityความเชื่อถือได้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reliabilityความเชื่อถือได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reliabilityความเชื่อถือได้, ความไว้ใจได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
system reliabilityความเชื่อถือได้ของระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mythความเชื่อปรัมปรา, เรื่องปรัมปรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cohesionความเชื่อมแน่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
social cohesionความเชื่อมแน่นทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cohesion, socialความเชื่อมแน่นทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reliability (Engineering)ความเชื่อถือได้ (วิศวกรรมศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Trustความเชื่อมั่น [การจัดการความรู้]
Belief and doubtความเชื่อ [TU Subject Heading]
Dogmaความเชื่อ (คริสตศาสนา) [TU Subject Heading]
Faithความเชื่อ (ศาสนา) [TU Subject Heading]
Faith (Buddhism)ความเชื่อ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Faith (Islam)ความเชื่อ (ศาสนาอิสลาม) [TU Subject Heading]
Locus of controlความเชื่อในการควบคุม [TU Subject Heading]
Reliabilityความเชื่อถือได้ [TU Subject Heading]
Reliability (Engineering)ความเชื่อถือได้ (วิศวกรรมศาสตร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
An enclave of trustafarians and children of celebritiesสิ่งที่ถูกปิดล้อมความเชื่อ และ เด็กๆคนดัง New Haven Can Wait (2008)
Gives you the illusion of control.ทำให้คุณทำไป ด้วยความเชื่อผิดๆ Last Resort (2008)
Belief is not a matter of choice, but of conviction.สตาร์วอร์ สงครามโคลน 2 ศรัทธา ไม่ใช่ทางเลือก แต่คือความเชื่อมั่่นอย่างแรงกล้า Rising Malevolence (2008)
I admire your confidence, pilot.ข้าชื่นชมในความเชื่อมั่นของพวกเจ้า เหล่านักบิน Shadow of Malevolence (2008)
The first code is a sacred bond of trust.กฏข้อแรกเป็นพันธะสัญญาแห่งความเชื่อใจ Lancelot (2008)
Master, the armor patches are getting cold, and contrary to your belief, I do have other things to do.ท่านอาจารย์ เกราะที่ซ่อมไว้ กำลังจะแข็ง และตรงข้ามกับความเชื่อของเจ้า เรามีอย่างอื่นที่ต้องทำ Lair of Grievous (2008)
Uther may not respect the Old Religion, but it is very real.อูเธอร์ไม่สนเรื่องความเชื่อในลัทธิเก่าแก่, แต่มันเป็นเรื่องจริง Le Morte d'Arthur (2008)
At the very heart of the Old Religion lies the magic of life and death itself.แก่นของความเชื่อลัทธิเก่าแก่ เป็นศูนย์รวมของเวทย์มนต์แห่งชีวิตและความตาย Le Morte d'Arthur (2008)
But what happens when trust is lost?แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสูญเสียความเชื่อมั่น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You put your trust in some prick we've never even met.คุณเอาความเชื่อใจของคุณ ให้กับคนที่เราไม่เคยแม้แต่จะพบ The Bank Job (2008)
We want to believe so ourselves, but what can we do now?พวกเราต้องมีความเชื่อมั่น แต่ตอนนี้เราจะทำอย่างไรกันดี The Kingdom of the Winds (2008)
No, you just need to believe.ไม่ เจ้าต้องมีความเชื่อ Kung Fu Panda (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเชื่อ [n.] (khwām cheūa) EN: belief   FR: croyance [f]
ความเชื่อถือ[n.] (khwām cheūatheū) EN: trust ; faith ; credit ; reliance   FR: crédit [m]
ความเชื่อฟัง [n.] (khwām cheūafang) FR: obéissance [f]
ความเชื่อมั่น[n.] (khwām cheūaman) EN: confidence   FR: confiance [f]
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค[n. exp.] (khwām cheūaman khøng phūbøriphōk) EN: consumer confidence   FR: confiance des consommateurs [f]
ความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป[n. exp.] (khwām cheūaman nai ton-ēng māk koēnpai) EN: overconfidence   
ความเชื่อมโยง [n.] (khwām cheūamyōng) EN: connection ; correlation   

English-Thai: Longdo Dictionary
confidence interval(n phrase) ช่วงความเชื่อมั่น
ethnocentrism(n) ความเชื่อที่ว่าชนชาติ ประชาชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ เชื้อชาติของตนนั้น ดีเลิศกว่าชนชาติอื่น
ethnocentricism(n) ความเชื่อว่าชาติของตนเหนือกว่าชนชาติอื่น
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
animism    [N] ความเชื่อว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล
assurance    [N] ความเชื่อมั่น, Syn. self-confidence, self-reliance
act of faith    [IDM] ความเชื่อมั่น, See also: ความศรัทธา, ความเชื่อถือ
belief    [N] ความเชื่อ, Syn. trust, faith, Ant. doubt
conviction    [N] ความเชื่อมั่น, See also: ความเชื่ออย่างแรงกล้า, Syn. article of faith, strong belief
credulity    [N] ความเชื่อคนง่าย
deism    [N] ความเชื่อว่ามีพระเจ้า
ecumenicity    [N] ความเชื่อและการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนทั่วโลก, Syn. ecumenism
ecumenism    [N] ความเชื่อและการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนทั่วโลก, Syn. ecumenicity
elitism    [N] ความเชื่อที่ว่าคนบางคนสูงส่งกว่าคนอื่นและสมควรจะได้รับสิทธิพิเศษต่างจากคนอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acceptation(แอคเซพเท' เชิน) n. การเห็นด้วย, ความเชื่อ, ความหมายที่ยอมรับกันของศัพท์หรือวลีหรืออื่น, Syn. approval, belief)
actualism(แอค' ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าความจริงทั้งหมดนั้นเปนสิ่งมีตัวตน. -actualistic adj. -actualist n.
affiance(อะไฟ' เอินซฺ) vt.,n. สัญญา, รับหมั้น, หมั้น, การหมั้น, ความเชื่อถือ, ศรัทธา, ความไว้วางใจ, Syn. betroth, faith
animism(แอน' นิมิสซึม) n. ความเชื่อถือที่ว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล, ความเชื่อว่าวิญญาณอาจอยู่แยกต่างหากจากร่างกาย, ความเชื่อถือว่าวิญญาณเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสุขภาพที่ดี, ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ -animist n. -animistic adj.
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
atheism(เอ'ธีอิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าไม่มีพระเจ้า,ความไม่มีพระเจ้า,ความชั่วร้าย
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
autogenesis(ออโทเจน'นิซิส) n. การเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ, ความเชื่อที่ว่าสิ่งชีวิตเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ. -autogenetic adj. (abiogenesis)
belief(บิลีฟ') n. ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ศรัทธา,ข้อบัญญัติทางศาสนา, Syn. faith
casualism(แคซ'ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อหรือลัทธิที่เชื่อว่าสิ่งต่าง ๆ เป็นไปโดยบังเอิญ, See also: casualist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
atheism(n) ความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
awkwardness(n) ความเชื่องช้า,ความงุ่มง่าม,ความเปิ่น,ความอึกอัก
belief(n) ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ความเลื่อมใส,ความศรัทธา
certainty(n) ความเชื่อมั่น,ความแน่นอน,ความมั่นใจ,ความแน่ใจ
clumsiness(n) ความเชื่องช้า,ความเซ่อซ่า,ความซุ่มซ่าม,ความงุ่มง่าม
confidence(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้ใจ,ความเชื่อถือ
conviction(n) ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่น,ความแน่ใจ,การลงโทษ,การตัดสินว่าผิด
credence(n) ความเชื่อถือ,หลักความเชื่อ,ความไว้วางใจ
creed(n) ลัทธิ,หลักความเชื่อ,ข้อบัญญัติศาสนา
dependence(n) ความเชื่อใจ,ความไว้ใจ,การพึ่งพาอาศัย,เมืองขึ้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
humoralism (n ) ความเชื่อของแพทย์โรมันว่าความป่วยของร่างกายคนมาจากการเสียสมดุลของของเหลวสี่อย่างในร่างกาย
presupposition (n ) ความเชื่อพื้นฐาน
slowness[สโลว์เนส] (n ) ความเชื่องช้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
信念[しんねん, shinnen] (n) ความเชื่อ, See also: S. 信じる ,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
遅滞[ちたい, chitai] ความเชื่องช้า
確信[かくしん, kakushin] ความเชื่อมั่น、ความไว้เนื้อเชื่อใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top