ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aider

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aider-, *aider*
English-Thai: Nontri Dictionary
aider(n) ผู้ช่วย,ผู้สงเคราะห์,ผู้อุปถัมภ์
raider(n) เครื่องบินจู่โจม,ผู้โจมตี,ผู้ตรวจค้น,ผู้เข้าปล้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize   FR: favoriser ; aider
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend   FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
ช่วย[v.] (chūay) EN: help ; save (a life) ; rescue ; assist ; aid ; co-operate = cooperate   FR: aider ; assister ; sauver
ช่วยกัน[v. exp.] (chūay kan) EN: help one another ; help each other ; help together   FR: s'entraider ; s'épauler ; se soutenir
ช่วยเหลือ[v.] (chūayleūa) EN: aid ; abet ; support ; assist   FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir
ช่วยงาน[v. exp.] (chūay ngān) EN: help ; assist   FR: aider ; assister
ช่วยตนเอง[v. exp.] (chūay ton-ēng) EN: help oneself   FR: s'aider soi-même
เกื้อกูล[v.] (keūakūn) EN: help ; assist ; lend a hand ; support ; patronize ; aid ; lend a hand   FR: aider ; soutenir ; assister
มีอะไรให้ช่วยไหมครับ/คะ[xp] (mī arai hai chūay mai khrap/kha) EN: can I help you ?   FR: puis-je vous aider ?
พยุง[v.] (phayung) EN: support ; help ; assist ; give assistance to ; prop up ; keep up   FR: supporter ; porter ; aider ; soutenir

French-Thai: Longdo Dictionary
aider(vt) ช่วยเหลือ เช่น En week-end, elle aide un peu ses parents de faire le ménage. วันหยุดสุดสัปดาห์ เธอช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านนิดหน่อย, See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กริยา regarder|

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイデルベルク人[ハイデルベルクじん, haideruberuku jin] (n) Homo heidelbergensis [Add to Longdo]
願い出る[ねがいでる, negaideru] (v1,vt) to apply for [Add to Longdo]
侵入者[しんにゅうしゃ, shinnyuusha] (n) intruder; invader; trespasser; raider [Add to Longdo]
這い出る[はいでる, haideru] (v1,vi) to crawl or creep out of [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Aider \Aid"er\, n.
     One who, or that which, aids.
     [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  aider /ɛde/ 
   abet; aid; assist; help; accommodate; aid; assist; help

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top