Search result for

quid

(69 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quid-, *quid*, qui
English-Thai: Longdo Dictionary
quid(n colloq.) เงิน 1 ปอนด์ (ของอังกฤษ), S. pound,
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, S. fluid capital, movable property, A. fixed capital,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quid[N] ก้อนยาสูบที่เคี้ยวในปาก
quid[N] 1 ปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษ, See also: หน่วยเงิน 1 ปอนด์สเตอร์ลิง
quiddity[N] สิ่งสำคัญ, See also: แก่นแท้, Syn. quibble
quid pro quo[N] สิ่งตอบแทน, See also: สิ่งแลกเปลี่ยน
quid pro quos[N] คำนามพหูพจน์ของ quid pro quo, See also: สิ่งตอบแทน
quids in with[IDM] เป็นต่อคนอื่น (คำไม่เป็นทางการ), See also: เหนือชั้นกว่าคนอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quid(ควิด) v. ของที่เคี้ยวในปาก,ก้อนยาที่เคี้ยว n. หนึ่งปอนด์สเตอลิง
equidistancen. ระยะทางที่เท่ากัน
equidistantadj. ซึ่งมีระยะทางเท่ากัน
liquid(ลิค'ควิด) adj. เป็นของเหลว,ไหลคล้ายน้ำ,รื่น,เก๋,งดงาม,อิสระ,ไม่ถูกบังคับ,เงินสด. n. ของเหลว, See also: liquidness n., Syn. fluid,flowing
liquid crystal displayจอภาพผลึกเหลวใช้ตัวย่อว่า LCD (อ่านว่า แอลซีดี) ใช้ทำจอภาพ มีลักษณะเป็นของเหลว ใสเหมือนแก้วเจียรนัย อัดอยู่ระหว่างเนื้อแก้วสองชั้น เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงจากภายนอก จะสะท้อนแสงออกมาเป็นมุมต่าง ๆ ใช้เป็นตัวแสดงอักขระและภาพ คอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนิยมใช้จอภาพชนิดนี้ จอภาพนี้แม้จะใช้กำลังไฟฟ้าน้อยมาก แต่จะชัดเจนดี นิยมใช้กับเครื่องคำนวณที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ด้วย
liquidate(ลิค'ควิเดท) v. ชำระหนี้,ชำระบัญชี,สะสาง,เป็นเงินสด
liquidation(ลิคควิเด'เชิน) n. การชำระหนี้,การชำระบัญชี,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสด
liquidise(ลิค'ควิไดซ) vt. ทำให้เป็นของเหลว, Syn. liquefy
liquidity(ลิควิด'ดิที) n. สภาพที่เป็นของเหลว,ความคล่องตัว,ความสามารถจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
liquidize(ลิค'ควิไดซ) vt. ทำให้เป็นของเหลว, Syn. liquefy

English-Thai: Nontri Dictionary
equidistant(adj) มีระยะเท่ากัน
liquid(n) ของเหลว
liquidate(vt) ชำระบัญชี,ชำระหนี้สิน,เซ้ง
liquidation(n) การชำระบัญชี,การเซ้ง,การชำระหนี้
liquidator(n) ผู้ชำระบัญชี,ผู้ชำระหนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quid pro quo (L.)ต่างตอบแทนกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quidproquoความเข้าใจผิด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
quid pro quo (n ) ยื่นหมูยื่นแมว
See also: S. a favour for a favour, what for what, give and take,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ten quids a week is too much for these shitholes.10 ปอนด์ต่อสัปดาห์ มันโหดไปสำหรับรูหนูแบบนี้ The Bank Job (2008)
- ? 20 quid up from a ? 00.- เป็น 120 ปอนด์จากเดิม 100 ปอนด์ The Bank Job (2008)
Five quid a week extra.5 ปอนด์ต่อสัปดาห์เป็นพิเศษ The Bank Job (2008)
Some fella paid me 50 quid to pick up his van and drop it at Heathrow airport.มีพวกผู้ชายจ่ายผม 50 เหรียญ ให้ขับรถตู้เขามา แล้วเอาไปจอดทิ้งไว้ที่สนามบินฮีธโรว์ The Bank Job (2008)
There are weekly payouts. 50 quid here, 20 there.มีรายจ่ายสัปดาห์ละ 50 ปอนด์ที่นี่ 20 ที่นั่น The Bank Job (2008)
Yes, quid pro quo, tit for tat.ใช่,รับและให้ Passengers (2008)
I need five quid.ผมต้องใช้เงินห้าปอนด์ Nowhere Boy (2009)
50 quid, all in, you can do what you fucking want to her.ห้าสิบควิด เหมาหมด ป๋าจะทำอะไรกับเธอก็ได้นะ Harry Brown (2009)
You mean the one I'm wearing? Quid pro quo, Rachel.- ที่ฉันใส่อยู่เนี่ยนะ? ยื่นหมูยื่นแมว เรเชล ถ้าเธออยากได้คำวิจารณ์ดีๆ The Rhodes Not Taken (2009)
- I mean, Quidditch, sure.ถ้าควิดดิชน่ะ ใช่ แต่ฟุตบอลเนี่ยนะ The Cornhusker Vortex (2009)
This is Quidditch trials coming up. I need to practice.เกมควิดดิชใกล้เข้ามาแล้ว Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Run a worldwide blind check on that face, Bet you ten quid there's no matchเช็คหน้าเขาในฐานข้อมูลดูสิ พนันได้เลยว่าจะไม่มีตรงแน่ The Tourist (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำระ[v.] (chamra) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle   FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระบัญชี[v.] (chamra banchī) EN: pay a bill ; settle a bill ; settle an account   FR: solder un compte ; payer une facture ; liquider une facture
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid   FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid   FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ฝ้า[n.] (fā) EN: scum on the surface of a liquid   
โจ๊ก[adj.] (jōk) EN: watery   FR: liquide ; aqueux
การชำระบัญชี[n. exp.] (kān chamra banchī) EN: liquidation   FR: liquidation [f]
การชำระบัญชีโดยถูกบังคับ[n. exp.] (kān chamra banchī dōi thūk bangkhap) EN: enforced liquidation   
ก๊าซหุงต้ม[n. exp.] (kāt hung tom) EN: liquid propane gas ; LPG ; LNG ; liquid natural gas   
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of   FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
QUID    K W IH1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quid    (n) (k w i1 d)
quids    (n) (k w i1 d z)
quid pro quo    (n) -- (k w i2 d - p r ou - k w ou1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quiddität {f}; Wesen {n}; Essenz {f}quiddity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LCD[エルシーディー, erushi-dei-] (n) liquid crystal display; LCD [Add to Longdo]
LPE[エルピーイー, erupi-i-] (n) (See 液相エピタキシー) liquid phase epitaxy; LPE [Add to Longdo]
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid) [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
さらり[, sarari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay [Add to Longdo]
ちゅう[, chuu] (n,vs) (1) (col) kiss; (n,adv-to) (2) squeak (as in the sound made by mice); (3) sound of liquid being sucked up [Add to Longdo]
どっぷり[, doppuri] (adj-na,adv,adv-to) (on-mim) totally (immersed in something, e.g. liquid, work); addicted [Add to Longdo]
どろり[, dorori] (adv,adv-to) (on-mim) thick (of a liquid); muddy; gooey [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
アエクィデンスサパイェンシス[, aekuidensusapaienshisu] (n) Sapayo cichlid (Aequidens sapayensis) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
液晶ディスプレイ[えきしょうディスプレイ, ekishou deisupurei] liquid-crystal display, LCD [Add to Longdo]
整理[せいり, seiri] organization (vs), putting in order, arranging, liquidation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quid \Quid\, n. [See {Cud}.]
   A portion suitable to be chewed; a cud; as, a quid of
   tobacco.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quid \Quid\ (kw[i^]d), n.; pl. {quid}. [Etym. uncertain.]
   An English coin, a sovereign. [Slang, Eng.]
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
      They invited him to come to-morrow, . . . and bring
      half a quid with him.          --Charles
                          Reade.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quid \Quid\, v. t. (Man.)
   To drop from the mouth, as food when partially chewed; --
   said of horses. --Youatt.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quid
   n 1: the basic unit of money in Great Britain and Northern
      Ireland; equal to 100 pence [syn: {British pound}, {pound},
      {British pound sterling}, {pound sterling}, {quid}]
   2: something for something; that which a party receives (or is
     promised) in return for something he does or gives or
     promises [syn: {quid pro quo}, {quid}]
   3: a wad of something chewable as tobacco [syn: {chew}, {chaw},
     {cud}, {quid}, {plug}, {wad}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top