ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-appear-

AH0 P IH1 R   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: appear, *appear*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appear[VI] ดูเหมือนจะ, See also: ดูเหมือนว่า, Syn. look, seem, resemble
appear[VI] ปรากฏตัว, See also: แสดงตัว, แสดงตน, ปรากฏ, ออกมา, มีขึ้น, Syn. emerge, come into view, be in sight, Ant. disappear, vanish
appear[VT] ปรากฏตัวต่อสาธารณะ, Syn. be in attendance, put in an appearance, Ant. be absent, leave, be missing
appear[VI] ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการในศาล
appear[VI] พิมพ์จำหน่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appear(อะเพียร์') vi. ปรากฎ,ดูเหมือน,แสดงตัว, ประจักษ์, มาถึง, เกิดขึ้น, Syn. arise, emerge)

English-Thai: Nontri Dictionary
appear(vi) ปรากฏ,ประจักษ์,แสดงตัว,เห็น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It appears that Mrs. Danvers has accused Robert of stealing a valuable ornament from the morning room.คุณนายแดนเวอร์สกล่าวหาว่าโรเบิร์ต ขโมยของประดับมีค่าในห้องนั่งเล่นเช้า Rebecca (1940)
I don't know many... It appears I need one card.แค่ดูเหมือนว่ามันฉันจำคือต้องใช้ บัตร Help! (1965)
that things aren't as rosy as they appear to be under the surface?นั่นคือสิ่งที่ไม่คือสีดอกกุหลาบ ขณะที่มันดูเหมือนจะคือภายใต้ พื้นผิว? Yellow Submarine (1968)
Newspaper taxis appear on the shoreหนังสือพิมพ์แท็กซี่ปรากฏบนฝั่ง Yellow Submarine (1968)
If you interfere, you'll have to appear before the judge and show cause.ถ้าคุณยุ่ง, คุณจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาและการแสดงเพราะ The Godfather (1972)
We hope you'll sign a contract to appear five times a year.We hope you'll sign a contract to appear five times a year. The Godfather (1972)
I have no time to draw for a little boy dressed in a coat, carrying a sword, who appears from nowhere in the middle of the Sahara.ฉันไม่มีเวลามาวาดรูปแกะ ให้เด็กตัวเล็ก ๆถือดาบ ซึ่งโผล่มาจากไหนไม่รู้ ที่กลางทะเลทรายซาฮาร่า The Little Prince (1974)
If you wanted to see me, why didn't you just appear over my bed?ถ้าท่านอยากพบผม ทำไมท่านไม่ปรากฏตัวที่เตียงของผม Oh, God! (1977)
I've been invited to appear before a theology group.เขาเชิญผมร่วมประชุม กับกลุ่มศาสนศาสตร์ Oh, God! (1977)
If He created us why wouldn't he appear to us as one of us?ทำไมท่านไม่ปรากฏกายให้... - เหมือนกับเรา Oh, God! (1977)
Look, I don't know when or if he'll ever appear again.ผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ท่านจะปรากฏกายอีก Oh, God! (1977)
"Why have you chosen to appear at this time?"ทำไมท่านเลือกปรากฏกายในตอนนี้ Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appearA big ship appeared on the horizon.
appearA boat suddenly appeared out of the mist.
appearA cat appeared from behind the curtain.
appearA cat appeared from under the desk.
appearActors are used to appearing in public.
appearA face appeared at the window.
appearA favorable review of your play will appear in the next issue.
appearA form appeared from over there.
appearA form appeared in the darkness.
appearA girl appeared before me.
appearA great man doesn't care about his appearance.
appearAll of a sudden, three dogs appeared in front of us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรากฏ[V] appear, See also: happen, occur, Syn. บังเกิด, มีขึ้น, อุบัติ, เกิด, Example: เมื่อเราป้อนข้อมูลต่างๆ เข้าไปจนครบ ภาพต่างๆ จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
ปรากฏ[V] appear, See also: show oneself, emerge, turn up, be visible, Syn. ปรากฏตัว, ปรากฏกาย, แสดงตัว, Example: เป็นที่รู้กันดีว่า ไม่ว่าจะงานไหนๆ เขาก็จะไม่ไปปรากฏตัว, Thai definition: แสดงตัวให้เห็น, ให้เห็นเป็นรูปร่าง
แสดงตน[V] appear, See also: show up, Syn. แสดงตัว, ปรากฏตัว, Ant. ปิดบังตน, Example: การรับสมัครงานในหลายๆ ตำแหน่ง ผู้สมัครจะต้องมาแสดงตนพร้อมกับนำหลักฐานการศึกษามายื่นด้วย, Thai definition: ปรากฏตัวให้เห็น
ปรากฏตัว[V] appear, See also: emerge, turn up, show, Syn. เผยตัว, แสดงตัว, Example: รายงานข่าวแจ้งว่า อดีตแชมป์โลกวัย 29 ปี อาจจะปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกนับจากแขวนนวมเมื่อ 5 ปีก่อน
ปรากฏ[V] appear, See also: be apparent, happen, manifest oneself, be visible, emerge, Syn. เกิด, แสดง, บังเกิด, มีขึ้น, สำแดง, Example: ดาวหางฮัลเลย์ปรากฏบนท้องฟ้าทำให้ทุกคนตื่นเต้น, Thai definition: สำแดงออกมาให้เห็น
ดูท่า[AUX] seem, See also: appear, Syn. ดูเหมือน, ดูราวกับ, ดูจะ
นัย[V] seem, See also: appear, Example: ความพิเศษแห่งนี้นัยว่าอยู่ที่การจัดสวนแบบจีน, Thai definition: หมายความว่า, มีความหมายว่า, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกิดขึ้นมา[X] (koētkheun mā) EN: appear   FR: apparaître ; faire son apparition

CMU English Pronouncing Dictionary
APPEAR AH0 P IH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appear (v) ˈəpˈɪəʳr (@1 p i@1 r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] appear, #211 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appear \Ap*pear"\, v. i. [imp. & p. p. {Appeared}; p. pr. & vb.
   n. {Appearing}.] [OE. apperen, aperen, OF. aparoir, F.
   apparoir, fr. L. appar?re to appear + par?reto come forth, to
   be visible; prob. from the same root as par?re to produce.
   Cf. {Apparent}, {Parent}, {Peer}, v. i.]
   1. To come or be in sight; to be in view; to become visible.
    [1913 Webster]
 
       And God . . . said, Let . . . the dry land appear.
                          --Gen. i. 9.
    [1913 Webster]
 
   2. To come before the public; as, a great writer appeared at
    that time.
    [1913 Webster]
 
   3. To stand in presence of some authority, tribunal, or
    superior person, to answer a charge, plead a cause, or the
    like; to present one's self as a party or advocate before
    a court, or as a person to be tried.
    [1913 Webster]
 
       We must all appear before the judgment seat. --2
                          Cor. v. 10.
    [1913 Webster]
 
       One ruffian escaped because no prosecutor dared to
       appear.                --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. To become visible to the apprehension of the mind; to be
    known as a subject of observation or comprehension, or as
    a thing proved; to be obvious or manifest.
    [1913 Webster]
 
       It doth not yet appear what we shall be. --1 John
                          iii. 2.
    [1913 Webster]
 
       Of their vain contest appeared no end. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To seem; to have a certain semblance; to look.
    [1913 Webster]
 
       They disfigure their faces, that they may appear
       unto men to fast.           --Matt. vi.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To seem; look. See {Seem}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appear \Ap*pear"\, n.
   Appearance. [Obs.] --J. Fletcher.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appear
   v 1: give a certain impression or have a certain outward aspect;
      "She seems to be sleeping"; "This appears to be a very
      difficult problem"; "This project looks fishy"; "They
      appeared like people who had not eaten or slept for a long
      time" [syn: {look}, {appear}, {seem}]
   2: come into sight or view; "He suddenly appeared at the
     wedding"; "A new star appeared on the horizon" [ant:
     {disappear}, {go away}, {vanish}]
   3: be issued or published; "Did your latest book appear yet?";
     "The new Woody Allen film hasn't come out yet" [syn:
     {appear}, {come out}]
   4: seem to be true, probable, or apparent; "It seems that he is
     very gifted"; "It appears that the weather in California is
     very bad" [syn: {appear}, {seem}]
   5: come into being or existence, or appear on the scene; "Then
     the computer came along and changed our lives"; "Homo sapiens
     appeared millions of years ago" [syn: {appear}, {come along}]
     [ant: {disappear}, {vanish}]
   6: appear as a character on stage or appear in a play, etc.;
     "Gielgud appears briefly in this movie"; "She appeared in
     `Hamlet' on the London stage"
   7: present oneself formally, as before a (judicial) authority;
     "He had to appear in court last month"; "She appeared on
     several charges of theft"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top