ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reappear

R IY2 AH0 P IH1 R   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reappear-, *reappear*
English-Thai: Nontri Dictionary
reappear(vi) ปรากฏอีกครั้ง,เกิดขึ้นอีกครั้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But he never reappeared.แต่เขาไม่เคยปรากฏตัวกลับมา Clue (1985)
Maybe you thought you was just gonna sashay out onto that green... and the old hero of Savannah just reappear all by hisself.คุณอาจคิดว่า คุณเพียงเดินสบายๆ ไปที่กรีน... ...แล้ววีรบุรุษเก่า ของซาวันน่าห์ก็กลับมาเอง The Legend of Bagger Vance (2000)
It didn't reappear for more than a thousand years, when knights from the First Crusade discovered secret vaults beneath the Temple of Solomon.ไม่มีใครพบเห็นอีกนับพันปี. เมื่อเหล่าอัศวินจากสงครามครูเสดครั้งแรก ค้นพบอุโมงค์หลังวิหารโซโลมอน. National Treasure (2004)
They reappeared?พวกเขาปรากฏให้เห็นอีกครั้งหนึ่ง Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Even if what you, Yeo Mi-Eul said is correct, but the fact is, Hae Mo-Su is definitely reappearing in the world.ถ้าสิ่งที่ท่านยอมีอึลพูดถูกต้อง แต่ความจริงก็คือแฮโมซูได้หายไปจากโลกนี้อย่างแน่นอน Episode #1.9 (2006)
But then Mizuguchi, the girl you killed reappeared.แต่แล้ว มิซุกุชิ คนที่คุณฆ่าก็ปรากฏตัวขึ้นอีก Goth (2008)
Reappeared last month halfway around the world.มาปรากฏตัวอีกครั้ง ห่างไปครื่งโลก Pilot (2008)
"The golden vision reappears!""แสงทองพลันจะปรากฏ" Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
After ten years of absence, reappear, you to the IR port and you say I can remove the intersect,หลังจากไม่ได้เจอมา10 ปี พ่อโผล่ออกมา แล้วบอกลูกว่า พ่อสามารถนำอินเตอร์เซก Chuck Versus the Dream Job (2009)
It was waiting for the anomaly to reappear. It wants to go home.มันรอให้ประตูมิติเปิดอีกครั้ง มันต้องการกลับบ้าน Episode #3.2 (2009)
We thought he'd appear on the second floor but he reappeared on the first floor, in the hallway by the south stairs.เราคิดว่าเขาจะออกมาที่ชั้น 2.. แต่เขากลับไปโผล่ที่ชั้น 1 ตรงทางเดินของบันไดทางใต้ Episode #1.3 (2009)
I'll tell you when it reappears.แล้วจะบอกถ้าเจอมันอีก Star Trek (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
REAPPEAR    R IY2 AH0 P IH1 R
REAPPEARS    R IY2 AH0 P IH1 R Z
REAPPEARED    R IY2 AH0 P IH1 R D
REAPPEARANCE    R IY2 AH0 P IH1 R AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reappear    (v) rˌiːəpˈɪəʴr (r ii2 @ p i@1 r)
reappears    (v) rˌiːəpˈɪəʴz (r ii2 @ p i@1 z)
reappeared    (v) rˌiːəpˈɪəʴd (r ii2 @ p i@1 d)
reappearing    (v) rˌiːəpˈɪəʴrɪŋ (r ii2 @ p i@1 r i ng)
reappearance    (n) rˌɪəʴpˈɪəʴrəns (r i@2 p i@1 r @ n s)
reappearances    (n) rˌɪəʴpˈɪəʴrənsɪz (r i@2 p i@1 r @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
再出现[zài chū xiàn, ㄗㄞˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ, / ] reappear [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隔世遺伝[かくせいいでん, kakuseiiden] (n,adj-no) atavism; throwback; reappearance of an earlier characteristic; skipping a generation; reversion to ancestral type [Add to Longdo]
再現[さいげん, saigen] (n,vs,adj-no) reappearance; reproduction; return; revival; (P) [Add to Longdo]
再出[さいしゅつ, saishutsu] (n,vs) reappearance; re-emergence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reappear \Re`ap*pear"\ (r[=e]`[a^]p*p[=e]r"), v. i.
   To appear again.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reappear
   v 1: appear again; "The sores reappeared on her body"; "Her
      husband reappeared after having left her years ago" [syn:
      {reappear}, {re-emerge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top