ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appear

AH0 P IH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appear-, *appear*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
appearance(n) ลักษณะภายนอก, การปรากฏตัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appear(vi) ดูเหมือนจะ, See also: ดูเหมือนว่า, Syn. look, seem, resemble
appear(vi) ปรากฏตัว, See also: แสดงตัว, แสดงตน, ปรากฏ, ออกมา, มีขึ้น, Syn. emerge, come into view, be in sight, Ant. disappear, vanish
appear(vt) ปรากฏตัวต่อสาธารณะ, Syn. be in attendance, put in an appearance, Ant. be absent, leave, be missing
appear(vi) ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการในศาล
appear(vi) พิมพ์จำหน่าย
appear at(phrv) ปรากฏตัวขึ้นที่ (เวลาหรือสถานที่), See also: มาถึง
appear at(phrv) แสดงที่
appear in(phrv) ปรากฏตัวใน (ชุดหรือสถานที่)
appear on(phrv) ปรากฏบน, See also: ปรากฏตัว
appear for(phrv) เป็นทนายให้, Syn. act for, plead for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appear(อะเพียร์') vi. ปรากฎ, ดูเหมือน, แสดงตัว, ประจักษ์, มาถึง, เกิดขึ้น, Syn. arise, emerge
appearance(อะเพีย'เรินซฺ) n. การปรากฎตัว, การไปศาล, สิ่งที่ปรากฎ, ลักษณะท่าทาง, โฉมภายนอก, Syn. manifestation, look, form
disappear(ดิสซะเพียร์') vt. หายไป, สาบสูญ, สูญหาย, หายลับ, Syn. vanish
disappearance(ดิสซะเพีย'เรินซฺ) n. การหายไป, การสาบสูญ, การสูญหาย, การหายลับ

English-Thai: Nontri Dictionary
appear(vi) ปรากฏ, ประจักษ์, แสดงตัว, เห็น
appearance(n) การปรากฏ, รูปโฉมภายนอก, รูปร่าง
disappear(vt) สาบสูญ, หายไป, สูญหาย
disappearance(n) การสาบสูญ, การหายไป, การสูญหาย
reappear(vi) ปรากฏอีกครั้ง, เกิดขึ้นอีกครั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appear, failure toการขาดนัดไม่มาศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appearanceสภาพปรากฏ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
appearanceการมาศาล (ในฐานะคู่ความ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appearanceรูปร่าง, ลักษณะ [การแพทย์]
Appearance and Attitudeรูปร่างท่าทาง [การแพทย์]
Appearance, Frayedลักษณะกะรุ่งกะริ่ง [การแพทย์]
Appearance, Generalลักษณะส่วนที่ปรากฎโดยทั่วไป [การแพทย์]
Appearance, Wedge Shapeลักษณะแบบรูปลิ่ม [การแพทย์]
Appearances, Generalลักษณะทั่วไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It appears that Mrs. Danvers has accused Robert of stealing a valuable ornament from the morning room.คุณนายแดนเวอร์สกล่าวหาว่าโรเบิร์ต ขโมยของประดับมีค่าในห้องนั่งเล่นเช้า Rebecca (1940)
I don't know many... It appears I need one card.แค่ดูเหมือนว่ามันฉันจำคือต้องใช้ บัตร Help! (1965)
that things aren't as rosy as they appear to be under the surface?นั่นคือสิ่งที่ไม่คือสีดอกกุหลาบ ขณะที่มันดูเหมือนจะคือภายใต้ พื้นผิว? Yellow Submarine (1968)
Newspaper taxis appear on the shoreหนังสือพิมพ์แท็กซี่ปรากฏบนฝั่ง Yellow Submarine (1968)
If you interfere, you'll have to appear before the judge and show cause.ถ้าคุณยุ่ง, คุณจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาและการแสดงเพราะ The Godfather (1972)
We hope you'll sign a contract to appear five times a year.We hope you'll sign a contract to appear five times a year. The Godfather (1972)
I have no time to draw for a little boy dressed in a coat, carrying a sword, who appears from nowhere in the middle of the Sahara.ฉันไม่มีเวลามาวาดรูปแกะ ให้เด็กตัวเล็ก ๆถือดาบ ซึ่งโผล่มาจากไหนไม่รู้ ที่กลางทะเลทรายซาฮาร่า The Little Prince (1974)
If you wanted to see me, why didn't you just appear over my bed?ถ้าท่านอยากพบผม ทำไมท่านไม่ปรากฏตัวที่เตียงของผม Oh, God! (1977)
I've been invited to appear before a theology group.เขาเชิญผมร่วมประชุม กับกลุ่มศาสนศาสตร์ Oh, God! (1977)
If He created us why wouldn't he appear to us as one of us?ทำไมท่านไม่ปรากฏกายให้... - เหมือนกับเรา Oh, God! (1977)
Look, I don't know when or if he'll ever appear again.ผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ท่านจะปรากฏกายอีก Oh, God! (1977)
"Why have you chosen to appear at this time?"ทำไมท่านเลือกปรากฏกายในตอนนี้ Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appearA big ship appeared on the horizon.
appearA boat suddenly appeared out of the mist.
appearA cat appeared from behind the curtain.
appearA cat appeared from under the desk.
appearActors are used to appearing in public.
appearA face appeared at the window.
appearA favorable review of your play will appear in the next issue.
appearA form appeared from over there.
appearA form appeared in the darkness.
appearA girl appeared before me.
appearA great man doesn't care about his appearance.
appearAll of a sudden, three dogs appeared in front of us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรากฏ(v) appear, See also: happen, occur, Syn. บังเกิด, มีขึ้น, อุบัติ, เกิด, Example: เมื่อเราป้อนข้อมูลต่างๆ เข้าไปจนครบ ภาพต่างๆ จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
ปรากฏ(v) appear, See also: show oneself, emerge, turn up, be visible, Syn. ปรากฏตัว, ปรากฏกาย, แสดงตัว, Example: เป็นที่รู้กันดีว่า ไม่ว่าจะงานไหนๆ เขาก็จะไม่ไปปรากฏตัว, Thai Definition: แสดงตัวให้เห็น, ให้เห็นเป็นรูปร่าง
รูปโฉม(n) looks, See also: appearance, aspect, mien, figure, form, Syn. รูปโฉมโนมพรรณ, Example: ขุนแผนมีรูปโฉมเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้พบเห็น
รูปร่างหน้าตา(n) countenance, See also: appearance, expression, looks, visage, face, Example: หุ่นยนต์เหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนคน
เข้าฝัน(v) appear in one's dream, Example: ชายชราคนหนึ่งหน้าตาดุๆ มาเข้าฝันแต่ไม่ได้บอกหวยอะไรทั้งนั้น, Thai Definition: ปรากฏให้เห็นในความฝัน, มาบันดาลให้เห็นฝัน
คุ้นตา(v) be familiar, See also: appear familiar, Syn. ชินตา, Ant. แปลกตา, Example: ท่าเดินของเขาดูคุ้นตามาก น่าจะเป็นเพื่อนเก่า
เปลือกนอก(n) appearance, See also: look, feature, aspect, Syn. ภายนอก, รูปลักษณ์, หน้าตา, Example: การเข้ารับตำแหน่งของบุคคลทั้งสามนี้ถ้าดูจากภาพของเปลือกนอกแล้วก็น่าจะพอรับได้, Thai Definition: ลักษณะที่เห็นภายนอก
เป็นรูปเป็นร่าง(v) become visible, See also: appear, show up, Syn. เป็นตัวเป็นตน, เป็นรูปธรรม, Example: ความฝันของเขาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ ก็เพราะความวิริยะอุตสาหะของเขาเอง, Thai Definition: ปรากฏชัด, เป็นหลักฐาน
เปลือกนอก(n) appearance, See also: outer, look, Syn. ภายนอก, รูปลักษณ์, หน้าตา, Example: การเข้ารับตำแหน่งของบุคคลทั้งสามนี้ถ้าดูแค่เปลือกนอกแล้วก็น่าจะพอรับได้, Thai Definition: ลักษณะที่เห็นภายนอก
สารรูป(n) appearance, See also: look, Syn. รูปร่างหน้าตา, Example: นายควรจะดูสารรูปของนายก่อนที่จะเดินเข้าไปในงานนั้น, Thai Definition: สภาพภายนอกที่เห็นได้, ภาพปรากฏภายนอก (มักใช้ในทางไม่ดีเกี่ยวกับร่างกาย หรือการแต่งตัว)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชินตา[chin tā] (v, exp) EN: look familiar ; appear familiar
โฉม[chōm] (n) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure  FR: forme [ f ] ; profil [ m ] ; apparence [ f ]
โฉมหน้า[chōmnā] (n) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind  FR: aspect [ m ] ; physionomie [ m ]
ได้ความว่า[dāikhwām wā] (v, exp) EN: understand that ; gather ; it appears
ดี[dū] (v) EN: seem ; appear ; look like ; look as if  FR: avoir l'air ; sembler ; paraître
ดูเหมือน[dūmeūoen] (v) EN: seem ; like ; appear ; look as if  FR: avoir l'air ; sembler ; paraître
ดูท่า[dūthā] (v) EN: seem ; appear (to be) ; look like ; it looks like  FR: avoir l'air ; sembler
หาย[hāi] (v) EN: disappear ; vanish ; be lost ; be missing ; lose  FR: disparaître ; être perdu ; manquer ; perdre
หายหัว[hāihūa] (v) EN: disappear ; be out of sight ; be unseen  FR: se faire rare
หายไป[hāi pai] (v, exp) EN: disappear ; be lost  FR: disparaître ; être perdu

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APPEAR AH0 P IH1 R
APPEARS AH0 P IH1 R Z
APPEARED AH0 P IH1 R D
APPEARING AH0 P IH1 R IH0 NG
APPEARANCE AH0 P IH1 R AH0 N S
APPEARANCES AH0 P IH1 R AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appear (v) ˈəpˈɪəʳr (@1 p i@1 r)
appears (v) ˈəpˈɪəʳz (@1 p i@1 z)
appeared (v) ˈəpˈɪəʳd (@1 p i@1 d)
appearing (v) ˈəpˈɪəʳrɪŋ (@1 p i@1 r i ng)
appearance (n) ˈəpˈɪəʳrəns (@1 p i@1 r @ n s)
appearances (n) ˈəpˈɪəʳrənsɪz (@1 p i@1 r @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] appear #211 [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] appearance; portrait; picture #825 [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] appear; present; now; existing; current #882 [Add to Longdo]
现象[xiàn xiàng, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ,   /  ] appearance; phenomenon #929 [Add to Longdo]
显现[xiǎn xiàn, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˋ,   /  ] appearance; to appear #6,922 [Add to Longdo]
面貌[miàn mào, ㄇㄧㄢˋ ㄇㄠˋ,  ] appearance; face; features #7,214 [Add to Longdo]
[hóu, ㄏㄡˊ, / ] appears as phonetic ho, especially in words taken from Sanskrit #9,728 [Add to Longdo]
[mào, ㄇㄠˋ, ] appearance #9,916 [Add to Longdo]
仪表[yí biǎo, ㄧˊ ㄅㄧㄠˇ,   /  ] appearance; bearing; a meter (measuring equipment) #11,072 [Add to Longdo]
浮现[fú xiàn, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ,   /  ] appear in one's mind; come back to (one's mind) #11,920 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
出演[しゅつえん, shutsuen] (n) (1) performance; stage appearance; (vs) (2) to act (in a play); (P) #218 [Add to Longdo]
登場[とうじょう, toujou] (n, vs) (1) entry (on stage); appearance (on screen); (2) entrance; introduction (into a market); (P) #220 [Add to Longdo]
[けい, kei] (n, suf) (1) (がたwhen a suffix) (See 型) shape; appearance; (2) collateral; (3) (See ぜに) obverse of an old "zeni" coin #296 [Add to Longdo]
形;態[なり, nari] (n, adj-no) (uk) (See なりに) style; way; shape; form; appearance; state #296 [Add to Longdo]
出場[でば, deba] (n, vs) (1) (stage) appearance; performance; (2) participation (e.g. in a tournament); (P) #302 [Add to Longdo]
[しょく, shoku] (n) (1) colour; color; (2) complexion; (3) appearance; look; (4) (See 色仕掛け) love; lust; sensuality; love affair; lover; (5) (also written 種) kind; type; variety; (P) #475 [Add to Longdo]
そう[sou] (adv) (1) so; really; seeming; (adj-na, suf) (2) (after masu stem and adj-stem) appearing that; seeming that; looking like; having the appearance of; (P) #513 [Add to Longdo]
体;態[てい, tei] (n) appearance; air; condition; state; form #521 [Add to Longdo]
[で, de] (n, n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) #632 [Add to Longdo]
掲載[けいさい, keisai] (n) (1) publication (e.g. article in paper); appearance; insertion; (vs) (2) to insert (e.g. an article); to run (e.g. in a newspaper); to carry (e.g. an article); (P) #713 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
形式[けいしき, keishiki] form, formality, appearance, mode, format [Add to Longdo]
出現頻度[しゅつげんひうんど, shutsugenhiundo] frequency (of appearance) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appear \Ap*pear"\, v. i. [imp. & p. p. {Appeared}; p. pr. & vb.
   n. {Appearing}.] [OE. apperen, aperen, OF. aparoir, F.
   apparoir, fr. L. appar?re to appear + par?reto come forth, to
   be visible; prob. from the same root as par?re to produce.
   Cf. {Apparent}, {Parent}, {Peer}, v. i.]
   1. To come or be in sight; to be in view; to become visible.
    [1913 Webster]
 
       And God . . . said, Let . . . the dry land appear.
                          --Gen. i. 9.
    [1913 Webster]
 
   2. To come before the public; as, a great writer appeared at
    that time.
    [1913 Webster]
 
   3. To stand in presence of some authority, tribunal, or
    superior person, to answer a charge, plead a cause, or the
    like; to present one's self as a party or advocate before
    a court, or as a person to be tried.
    [1913 Webster]
 
       We must all appear before the judgment seat. --2
                          Cor. v. 10.
    [1913 Webster]
 
       One ruffian escaped because no prosecutor dared to
       appear.                --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. To become visible to the apprehension of the mind; to be
    known as a subject of observation or comprehension, or as
    a thing proved; to be obvious or manifest.
    [1913 Webster]
 
       It doth not yet appear what we shall be. --1 John
                          iii. 2.
    [1913 Webster]
 
       Of their vain contest appeared no end. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To seem; to have a certain semblance; to look.
    [1913 Webster]
 
       They disfigure their faces, that they may appear
       unto men to fast.           --Matt. vi.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To seem; look. See {Seem}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appear \Ap*pear"\, n.
   Appearance. [Obs.] --J. Fletcher.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appear
   v 1: give a certain impression or have a certain outward aspect;
      "She seems to be sleeping"; "This appears to be a very
      difficult problem"; "This project looks fishy"; "They
      appeared like people who had not eaten or slept for a long
      time" [syn: {look}, {appear}, {seem}]
   2: come into sight or view; "He suddenly appeared at the
     wedding"; "A new star appeared on the horizon" [ant:
     {disappear}, {go away}, {vanish}]
   3: be issued or published; "Did your latest book appear yet?";
     "The new Woody Allen film hasn't come out yet" [syn:
     {appear}, {come out}]
   4: seem to be true, probable, or apparent; "It seems that he is
     very gifted"; "It appears that the weather in California is
     very bad" [syn: {appear}, {seem}]
   5: come into being or existence, or appear on the scene; "Then
     the computer came along and changed our lives"; "Homo sapiens
     appeared millions of years ago" [syn: {appear}, {come along}]
     [ant: {disappear}, {vanish}]
   6: appear as a character on stage or appear in a play, etc.;
     "Gielgud appears briefly in this movie"; "She appeared in
     `Hamlet' on the London stage"
   7: present oneself formally, as before a (judicial) authority;
     "He had to appear in court last month"; "She appeared on
     several charges of theft"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top