Search result for

มาถึง

(44 entries)
(0.044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มาถึง-, *มาถึง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาถึง    [V] reach at, See also: arrive at, Example: ผมมาถึงก่อนเวลาประมาณ 15 นาที

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตก ๑มาถึง เช่น ของที่สั่งตกมาแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มาถึง[v.] (mā theung) EN: arrive (at) ; reach at   FR: arriver ; venir
มาถึงแล้ว[adj.] (mā theung laēo) FR: arrivé
มาถึงโรงเรียน[v. exp.] (mā theung rōng rīen) EN: arrive at school   FR: arriver à l'école

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrive    [VI] มาถึง, See also: ถึง, ส่งถึง, Syn. come, enter, reach, Ant. leave, depart
advance to    [PHRV] มาถึง, See also: ไปถึง, มุ่งสู่
appear at    [PHRV] ปรากฏตัวขึ้นที่ (เวลาหรือสถานที่), See also: มาถึง
arrive at    [PHRV] มาถึง (สถานที่)
arrive in    [PHRV] มาถึง (สถานที่)
beat    [VT] มาถึงหรือทำบางสิ่งเร็วกว่า
be along    [PHRV] มาถึง, Syn. come around
be in    [PHRV] มาถึง, See also: เข้ามาถึง, Syn. get in
be on the scene    [IDM] มาถึง, See also: มาร่วม, เข้าร่วม
be round    [PHRV] มาถึงบ้าน, See also: กลับถึงบ้าน, ถึง, Syn. be over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
appear(อะเพียร์') vi. ปรากฎ,ดูเหมือน,แสดงตัว, ประจักษ์, มาถึง, เกิดขึ้น, Syn. arise, emerge)
arrival(อะไร'เวิล) n. การมาถึง,ผู้ที่มาถึง,สิ่งที่ปรากฎ,การได้บรรลุถึง, Syn. attainment, entrance ,entrant ###A. departure,parting)
arrive(อะไรว') vi. มาถึง,มา,บรรลุถึง,ปรากฎ,ขึ้นฝั่ง -arriver n., Syn. come ###A. depart
card jamบัตรติดขัดหมายถึง การที่บัตรเกิดสับสนขึ้นภายในเครื่องอ่านบัตร (card reader) ซึ่งอาจเกิดจากการเจาะไม่ตรงรู บัตรยับหรือขาด เมื่อเครื่องอ่านบัตรอ่านมาถึงบัตรนั้นก็จะหยุด เพราะอ่านต่อไปไม่ได้ ดู card reader ประกอบ
close-at-handadj. ใกล้,ใกล้จะมาถึง
come(คัม) {came,come,coming,comes} vi. มา,เข้ามา,ปรากฎ,มาถึง,บรรลุถึง,เกิดขึ้น,กลายเป็น,จะมาอีก,เป็นรูปร่าง,มี -vt. กระทำ, See also: Phr. (come about เกิดขึ้น,ปรากฎขึ้น) . Phr. (come across พบ (โดยบังเอิญ)) Phr. (come after ตามหา สืบมรดก ตามหลัง)
coming(คัม'มิง) n. การมาถึง,รายได้. -adj. กำลังมาถึง,ซึ่งมีหวังสำเร็จ, Syn. nearing
eis(อีไอเอส) ย่อมาจาก executive information system (แปลว่า ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร) หมาถึงการนำสารสนเทศหรือข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบที่ผู้บริหารมักจะต้องการใช้ และสามารถจะเรียกมาดู หรือใช้ได้สะดวก
executive information sysระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารใช้ตัวย่อว่า EIS (อ่านว่า อีไอเอส) หมาถึงการนำสารสนเทศหรือข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบที่ผู้บริหารมักจะต้องการใช้ และสามารถจะเรียกมาดู หรือใช้ได้สะดวก

English-Thai: Nontri Dictionary
advent(n) การมาถึง,การกำเนิด,การลงมาจุติ
arrival(n) การมาถึง,ผู้มาถึง
arrive(vi) มาถึง,ไปถึง,บรรลุถึง,ปรากฏ
coming(adj) ที่กำลังมา,ต่อไป,จะมาถึง,คราวหน้า,มีหวัง
fetch(vt) นำมา,ทำให้มา,เอามา,มาถึง(ท่า)
forthcoming(adj) กำลังจะมาถึง,ปรากฏออกมา,เตรียมพร้อม,ใกล้จะมาถึง
fresh(adj) สด,ใหม่,จืด,สดๆร้อนๆ,บริสุทธิ์,สดใส,เพิ่งมาถึง,ไม่ซีด
get(vi) มาถึง,เข้าใจ,บรรลุ,กลายเป็น,ได้เงิน,มีรายได้
impend(vi) แขวน,ใกล้จะมาถึง,คุกคาม,ใกล้ชิด
incoming(adj) ซึ่งใกล้เข้ามา,ซึ่งตามมา,ซึ่งจะมาถึง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
着く[] (vt) มาถึง ถึง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
来る[くる, kuru] Thai: มาถึง

German-Thai: Longdo Dictionary
erstเพิ่งจะ เช่น Ich bin erst gekommen. ผมเพิ่งมาถึง, erst letzte Woche เพิ่งจะอาทิตย์ที่แล้ว, See also: A. schon
kommendที่กำลังจะมาถึง
kommen(vi) |kam, ist gekommen| มา มาถึง
in etwaโดยประมาณ, สัก... (ภาษาพูด) ตัวอย่างการใช้คำ a: Wann bist du angekommen? = คุณมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่ละเนี่ย? b: In etwa 10 Minuten schon. = อ๋อ ก็สัก 10 นาที แล้วล่ะ, See also: S. ungefähr,etwa,
trotzdem(Konj.) อย่างไรก็ตาม, ถึงกระนั้น เช่น Es gab Stau auf der Autobahn, trotzdem kommt er pünktlich. รถติดบนทางด่วน ถึงอย่างนั้นเขามาถึงตรงเวลา, See also: Related: obwohl, trotz
Ankunft(n) |die, nur Sg.| การมาถึง เช่น Das Essen ist bis zu seiner Ankunft wahrscheinlich fertig., See also: A. Abfahrt,

French-Thai: Longdo Dictionary
être(vi) |je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont| (1) เป็น, อยู่, คือ เช่น Vous êtes Monsieur Voltaire? คุณคือคุณโวลแตร์ใช่ไหมครับ/คะ, Je suis à Bangkok. ผมอยู่ที่กรุงเทพ (2) เป็นกริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต passé composé สำหรับกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Je suis venu(e) à sept heures ce matin. ผม(ดิฉัน)มาถึงตอนเจ็ดโมงเมื่อเช้านี้

Are you satisfied with the result?

Go to Top