Search result for

มาถึง

(56 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มาถึง-, *มาถึง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาถึง[V] reach at, See also: arrive at, Example: ผมมาถึงก่อนเวลาประมาณ 15 นาที

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตก ๑มาถึง เช่น ของที่สั่งตกมาแล้ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ivan, I swear if that van's not here in ten minutes,อิวาน ฉันสาบานว่า ถ้ารถตู้ยังไม่มาถึงภายในอีก 10นาที There Might be Blood (2008)
And when that day comes,และเมื่อวันนั้นมันมาถึง There Might be Blood (2008)
Not one phone call since you've been here. Does she have a child?ไม่มีใครโทรหาคุณเลยตั้งแต่มาถึงที่นี่ เธอมีลูกรึปล่าว Not Cancer (2008)
You just want to cheat it by making it come sooner.คุณแค่ต้องการที่จะโกงมัน โดยทำให้มันมาถึงเร็วขึ้น Last Resort (2008)
Case in point, means very little to you.เคสมาถึงจุดที่มีความหมายกับคุณน้อยมาก Dying Changes Everything (2008)
We tracked the mystery weapon to this system, that is when we found out it was an ion cannon.เราสืบหาร่องรอยของอาวุธลึกลับจนมาถึงระบบนี่ ซึ่งเราพบว่ามันคือปืนใหญ่ไอออน Rising Malevolence (2008)
Good. Our hostage has arrived.ดี ตัวประกันของเรามาถึงแล้วสิ Destroy Malevolence (2008)
If they reach us in time, do you really think they're going to stop that thing?ถ้าพวกเขามาถึงทันเวลา ท่านคิดว่าพวกเขาจะหยุดมันได้จริงหรือ? Shadow of Malevolence (2008)
If you will excuse me, I must prepare for the coming battle.ขอโทษทีนะ ข้าต้องไปเตรียมพร้อมสำหรับการรบที่จะมาถึงน่ะ Shadow of Malevolence (2008)
Look, if that Mary's made it, there's gonna be other survivors, OK?เอานะ ถ้าหาก แม่นี่ มาถึงนี้ได้ มันก็ต้องมีคนรอดอื่นๆ มั่งละวะ Episode #1.5 (2008)
Your guests have arrived- Excellent-แขกของท่านมาถึงแล้วครับ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I've arrived. Could you lower your shields?มาถึงแล้ว ช่วยลดเกราะป้องกันลงด้วย Duel of the Droids (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มาถึง[v.] (mā theung) EN: arrive (at) ; reach at   FR: arriver ; venir
มาถึงแล้ว[adj.] (mā theung laēo) FR: arrivé
มาถึงโรงเรียน[v. exp.] (mā theung rōng rīen) EN: arrive at school   FR: arriver à l'école

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrive[VI] มาถึง, See also: ถึง, ส่งถึง, Syn. come, enter, reach, Ant. leave, depart
advance to[PHRV] มาถึง, See also: ไปถึง, มุ่งสู่
appear at[PHRV] ปรากฏตัวขึ้นที่ (เวลาหรือสถานที่), See also: มาถึง
arrive at[PHRV] มาถึง (สถานที่)
arrive in[PHRV] มาถึง (สถานที่)
beat[VT] มาถึงหรือทำบางสิ่งเร็วกว่า
be along[PHRV] มาถึง, Syn. come around
be in[PHRV] มาถึง, See also: เข้ามาถึง, Syn. get in
be on the scene[IDM] มาถึง, See also: มาร่วม, เข้าร่วม
be round[PHRV] มาถึงบ้าน, See also: กลับถึงบ้าน, ถึง, Syn. be over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
appear(อะเพียร์') vi. ปรากฎ,ดูเหมือน,แสดงตัว, ประจักษ์, มาถึง, เกิดขึ้น, Syn. arise, emerge)
arrival(อะไร'เวิล) n. การมาถึง,ผู้ที่มาถึง,สิ่งที่ปรากฎ,การได้บรรลุถึง, Syn. attainment, entrance ,entrant ###A. departure,parting)
arrive(อะไรว') vi. มาถึง,มา,บรรลุถึง,ปรากฎ,ขึ้นฝั่ง -arriver n., Syn. come ###A. depart
card jamบัตรติดขัดหมายถึง การที่บัตรเกิดสับสนขึ้นภายในเครื่องอ่านบัตร (card reader) ซึ่งอาจเกิดจากการเจาะไม่ตรงรู บัตรยับหรือขาด เมื่อเครื่องอ่านบัตรอ่านมาถึงบัตรนั้นก็จะหยุด เพราะอ่านต่อไปไม่ได้ ดู card reader ประกอบ
close-at-handadj. ใกล้,ใกล้จะมาถึง
come(คัม) {came,come,coming,comes} vi. มา,เข้ามา,ปรากฎ,มาถึง,บรรลุถึง,เกิดขึ้น,กลายเป็น,จะมาอีก,เป็นรูปร่าง,มี -vt. กระทำ, See also: Phr. (come about เกิดขึ้น,ปรากฎขึ้น) . Phr. (come across พบ (โดยบังเอิญ)) Phr. (come after ตามหา สืบมรดก ตามหลัง)
coming(คัม'มิง) n. การมาถึง,รายได้. -adj. กำลังมาถึง,ซึ่งมีหวังสำเร็จ, Syn. nearing
eis(อีไอเอส) ย่อมาจาก executive information system (แปลว่า ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร) หมาถึงการนำสารสนเทศหรือข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบที่ผู้บริหารมักจะต้องการใช้ และสามารถจะเรียกมาดู หรือใช้ได้สะดวก
executive information sysระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารใช้ตัวย่อว่า EIS (อ่านว่า อีไอเอส) หมาถึงการนำสารสนเทศหรือข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบที่ผู้บริหารมักจะต้องการใช้ และสามารถจะเรียกมาดู หรือใช้ได้สะดวก

English-Thai: Nontri Dictionary
advent(n) การมาถึง,การกำเนิด,การลงมาจุติ
arrival(n) การมาถึง,ผู้มาถึง
arrive(vi) มาถึง,ไปถึง,บรรลุถึง,ปรากฏ
coming(adj) ที่กำลังมา,ต่อไป,จะมาถึง,คราวหน้า,มีหวัง
fetch(vt) นำมา,ทำให้มา,เอามา,มาถึง(ท่า)
forthcoming(adj) กำลังจะมาถึง,ปรากฏออกมา,เตรียมพร้อม,ใกล้จะมาถึง
fresh(adj) สด,ใหม่,จืด,สดๆร้อนๆ,บริสุทธิ์,สดใส,เพิ่งมาถึง,ไม่ซีด
get(vi) มาถึง,เข้าใจ,บรรลุ,กลายเป็น,ได้เงิน,มีรายได้
impend(vi) แขวน,ใกล้จะมาถึง,คุกคาม,ใกล้ชิด
incoming(adj) ซึ่งใกล้เข้ามา,ซึ่งตามมา,ซึ่งจะมาถึง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
着く[tsuku] (vt) มาถึง ถึง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
来る[くる, kuru] Thai: มาถึง

German-Thai: Longdo Dictionary
erstเพิ่งจะ เช่น Ich bin erst gekommen. ผมเพิ่งมาถึง, erst letzte Woche เพิ่งจะอาทิตย์ที่แล้ว, See also: A. schon
kommendที่กำลังจะมาถึง
kommen(vi) |kam, ist gekommen| มา มาถึง
in etwaโดยประมาณ, สัก... (ภาษาพูด) ตัวอย่างการใช้คำ a: Wann bist du angekommen? = คุณมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่ละเนี่ย? b: In etwa 10 Minuten schon. = อ๋อ ก็สัก 10 นาที แล้วล่ะ, See also: S. ungefähr,etwa,
trotzdem(Konj.) อย่างไรก็ตาม, ถึงกระนั้น เช่น Es gab Stau auf der Autobahn, trotzdem kommt er pünktlich. รถติดบนทางด่วน ถึงอย่างนั้นเขามาถึงตรงเวลา, See also: Related: obwohl, trotz
Ankunft(n) |die, nur Sg.| การมาถึง เช่น Das Essen ist bis zu seiner Ankunft wahrscheinlich fertig., See also: A. Abfahrt,

French-Thai: Longdo Dictionary
être(vi) |je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont| (1) เป็น, อยู่, คือ เช่น Vous êtes Monsieur Voltaire? คุณคือคุณโวลแตร์ใช่ไหมครับ/คะ, Je suis à Bangkok. ผมอยู่ที่กรุงเทพ (2) เป็นกริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต passé composé สำหรับกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Je suis venu(e) à sept heures ce matin. ผม(ดิฉัน)มาถึงตอนเจ็ดโมงเมื่อเช้านี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top