Search result for

show up

(36 entries)
(1.1441 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -show up-, *show up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
show up[PHRV] นำ/พาขึ้นไปข้างบน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
show upชี้ตัวผู้ต้องสงสัยตัวต่อตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You didn't call the guy? You have to show up at the arraignment.คุณไม่ได้เรียกชายคนนั้น/ซึ่งมันเห็นได้ตอนส่งฟ้องศาล Birthmarks (2008)
Lung cysts, they wouldn't show up on an X-ray.มีซีสที่ปอด ไม่เห็นในเอ็กซ์เรย์ Lucky Thirteen (2008)
Wouldn't show up on imaging.ซึ่งมันไม่แสดงในผล Joy (2008)
Arsenic gets absorbed in the internal organs so it doesn't show up in the blood tests.อาร์เซนิคถูกดูดซึมไปยังอวัยวะภายใน ดังนั้นมันไม่แสดงในผลเลือด Emancipation (2008)
I don't show up, Clay'll chop off both our dicks.ฉันไม่โผล่หัวไป เคลย์จะตัดไอ้หนูเราสองคนทิ้งทันทีเลย Pilot (2008)
If the baby's mother doesn't show up, we have to call the police and need you here as a witness.ถ้าแม่เด็กไม่มารับ พวกเราก็ต้องแจ้งตำรวจและคุณต้องอยู่เป็นพยาน Baby and I (2008)
If you don't show up, you're going to be expelled, for real.นายคงจะต้องถูกไล่ออกจริงๆ Baby and I (2008)
If you show up at the library in a suit during the day you could only be a bum.ถ้าคุณมาที่ห้องสมุดในเวลาที่เหมาะสมในช่วงกลางวัน คุณก็เป็นแค่กุ้ย Heartbreak Library (2008)
Three thousand people show up my first day.มีคนสามพันคนมาดูในวันแรกของฉัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
My fourt' hand didn't show up.ลูกเรือคนที่สี่ของฉันไม่โผล่หัวมา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He think he can just show up and everything's supposed to be fine and dandy.เขาคิดว่าเขาแค่แสดงตัว กับเปิดเผยเรื่องต่างเพื่อความสบายใจหรือคำชมเชย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
They'll hunt us down when these guys don't show up.มันตามลาเราแนถาพวกนีไมกลับ Rambo (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
show upAs is often the case with her, she didn't show up on time.
show upAs is often the case with him, he didn't show up on time.
show upDid he show up at the meeting?
show upHaving accepted the invitation, he failed to show up.
show upHe brought it up first, but he didn't show up. What's going on?
show upHe did not show up at the party last night.
show upHe didn't show up at the breakfast.
show upHe didn't show up at the party.
show upHe didn't show up at the party last night.
show upHe was annoyed at having to show up before the public.
show upHe was supposed to be there at 8 o'clock but he didn't show up till ten.
show upI don't know whether she will show up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปิดโปง[V] reveal a secret, See also: show up, expose, uncover, unmask, divulge, bring to light, Syn. เปิดเผย, แฉโพย, แฉ, เผยโฉม, Ant. ปกปิด, Example: สื่อมวลชนเปิดโปงการคอร์รัปชั่นของอดีตรัฐมนตรี, Thai definition: เปิดเผยความลับที่เขาปิดไว้
แสดงตน[V] appear, See also: show up, Syn. แสดงตัว, ปรากฏตัว, Ant. ปิดบังตน, Example: การรับสมัครงานในหลายๆ ตำแหน่ง ผู้สมัครจะต้องมาแสดงตนพร้อมกับนำหลักฐานการศึกษามายื่นด้วย, Thai definition: ปรากฏตัวให้เห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นรูปเป็นร่าง[v. exp.] (pen rū pen rāng) EN: become visible ; appear ; show up   
ผิดนัด[v. exp.] (phit nat) EN: miss an appointment ; fail to keep an appointment ; fail to appear ; not to show up ; default ; be in default   FR: manquer un rendez-vous
แสดงตน[v. exp.] (sadaēng ton) EN: appear ; show up   FR: apparaître
ตีแผ่[v.] (tīphaē) EN: give sth/sb away ; expose ; disclose ; uncover ; unveil ; show up ; bring to light   FR: révéler ; dévoiler ; exposer ; faire connaître

Japanese-English: EDICT Dictionary
鴨葱;鴨ねぎ;鴨ネギ[かもねぎ(鴨葱;鴨ねぎ);かもネギ(鴨ネギ), kamonegi ( kamonegi ; kamo negi ); kamo negi ( kamo negi )] (exp) (1) (sl) (abbr) (See 鴨がねぎを背負って来る) along comes a sucker just begging to be parted from his money; (2) double stroke of good luck; Perfect timing!; How convenient (for you to show up)! [Add to Longdo]
姿を現す;姿を表す;姿をあらわす[すがたをあらわす, sugatawoarawasu] (exp,v5s) to make an appearance; to show up [Add to Longdo]
足を運ぶ[あしをはこぶ, ashiwohakobu] (exp,v5b) to go; to come; to turn out (at a meeting, event, etc.); to show up; to make your way to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 show up
   v 1: appear or become visible; make a showing; "She turned up at
      the funeral"; "I hope the list key is going to surface
      again" [syn: {come on}, {come out}, {turn up}, {surface},
      {show up}]
   2: be or become visible or noticeable; "His good upbringing
     really shows"; "The dirty side will show" [syn: {show}, {show
     up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top