Search result for

ดูเหมือน

(46 entries)
(0.2689 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดูเหมือน-, *ดูเหมือน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดูเหมือนว่า[AUX] seem, See also: as if, as though, Syn. ดูเหมือน, ดูเหมือนจะ, ดูท่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดูเหมือนว. เข้าใจว่า เช่น ดูเหมือนตอนนี้เขาจะกลับบ้านไปแล้ว, คะเนว่า, เห็นจะ, เช่น ไฟฟ้าดูเหมือนจะดับราว ๆ ตี ๔.
กะล่อยกะหลิบดูเหมือนเร็ว ๆ นี้ เช่น ดูกะล่อยกะหลิบเมื่อไม่นานมานี่เอง ล่วงเข้ามาหลายเดือนแล้ว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Looks like we'll be spending the weekend togetherดูเหมือนว่าเรากำลังจะใช้เวลาในสุดสัปดาห์นี้ด้วยกันนะ New Haven Can Wait (2008)
But there's a problem with your application.แต่ดูเหมือนว่าหลักฐารการสมัครของเธอจะมีปัญหานะ New Haven Can Wait (2008)
It seems you only have one letter of recommendationดูเหมือนว่าเธอจะมีจดหมายยืนยันแค่ฉบับเดียว New Haven Can Wait (2008)
Faulkner. It looked like a first editionFaulkner ดูเหมือนรุ่นแรก New Haven Can Wait (2008)
It looks like the answer is all mine.ซึ่งดูเหมือนว่าคำตอบจะเป็นของฉันล่ะ New Haven Can Wait (2008)
I'm sick of always looking like darth vaderฉันเซ็งเพราะฉันดูเหมือน darth vader New Haven Can Wait (2008)
It looks like someone messed up last night.ดูเหมือนเมื่อคืนจะมีคนก่อเรื่องยุ่งนะ New Haven Can Wait (2008)
Oh, it looks like you just lost yours to Dan Humphrey.โอ้ว ดูเหมือนว่าคุณเพิ่งจะเสียเพื่อนรักของคุณให้แดน ฮัมฟรีย์ Chuck in Real Life (2008)
Now that we've established that I own you,ตอนนี้ดูเหมือนเรากำลังทำสิ่งที่ฉันจะเป็นหนี้เธอนะ Chuck in Real Life (2008)
What's in it for me? The thrill of the impossible.ชั้นจะทำอะไรได้ / เรื่องน่าตื่นเต้นที่ดูเหมือนจำทำไม่ได้นะสิ Chuck in Real Life (2008)
Looks like poor little Nate is...ดูเหมือนว่าเนทผู้ยากไร้ คือ Chuck in Real Life (2008)
There's just, like,ที่นั่นดูเหมือน Chuck in Real Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูเหมือน[v.] (dūmeūoen) EN: seem ; like ; appear ; look as if   FR: avoir l'air ; sembler ; paraître
ดูเหมือนจะ[X] (dūmeūoen ja) EN: likely   
ดูเหมือนว่า[X] (dūmeūoen wā) EN: seem ; as if ; as though   FR: sembler ; il semble que ; il paraît que

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appear[VI] ดูเหมือนจะ, See also: ดูเหมือนว่า, Syn. look, seem, resemble
come across as[PHRV] ดูเหมือนว่าจะเป็น (จากพฤติกรรม), See also: มีท่าทางของ, มีลักษณะของ
feel like[PHRV] ดูเหมือนเป็น, See also: ดูคล้ายกับ
have sticky fingers[IDM] น่าจะขโมย, See also: ดูเหมือนจะขโมย
make as if to do[IDM] ดูเหมือนจะทำบางสิ่ง, See also: ราวกับว่าจะทำบางสิ่ง
lie open[PHRV] ดูเหมือนจะเกิด, See also: เป็นไปได้ว่า (จะได้รับบางสิ่ง)
look like[PHRV] ดูเหมือนว่ามีผล, See also: ดูเหมือนจะเกิด
look[VI] มีท่าทาง, See also: ดูเหมือน, ปรากฏ, ดูราวกับว่า, Syn. seem, appear
quasi[ADJ] ดูเหมือน, See also: คล้ายคลึง, ประหนึ่ง
resemble in[PHRV] ดูเหมือน, See also: เหมือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appear(อะเพียร์') vi. ปรากฎ,ดูเหมือน,แสดงตัว, ประจักษ์, มาถึง, เกิดขึ้น, Syn. arise, emerge)
glossy(กลอส'ซี) adj. เป็นเงามันหรือวาว,แสงเหลือบ,หน้าเนื้อใจเสือ,ดูเหมือนว่าถูกต้องแต่ความจริงไม่ใช่., See also: glossily adv. glossiness n., Syn. reflecting,shining
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึกหมายถึง วิธีการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัว เช่น ในเกมหมากรุก คงมีแต่การทดลองหรือคาดเดาหลาย ๆ ทางให้ตัดสินเลือกทางที่คิดว่าจะได้ผลดีที่สุด ซึ่งมักจะใช้ผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ตรงข้ามกับกับ "สามัญสำนึก" หรือ common sense
hewlett-packardฮิวเล็ต-แพกการ์ดเป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง แต่ในประเทศไทย ดูเหมือนจะมีชื่อทางเครื่องพิมพ์ (printer) มากกว่า
hypercare: ไฮเปอร์แคร์หมายถึง ชุดซอฟต์แวร์ของเครื่องแมคอินทอชที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่เขียนโปรแกรมไม่เป็น สามารถเขียนโปรแกรมเองได้ แต่แล้วกลับปรากฏว่า การเรียนวิธีใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ กลับยากเกินไป กับทั้งยังทำไม่ได้ดีเหมือนกับโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาซี (C) หรือปาสกาล (Pascal) เมื่อผลิตขายใหม่ ๆ คนนิยมมาก แต่ปัจจุบันดูเหมือนจะหายไปจากตลาดแล้ว
like(ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา
look(ลุค) {looked,looking,looks} vi. ดู,มอง,เห็น,เพ่ง,สนใจ,ชำเลือง,โน้มเอียง,ปรากฎ,ดูเหมือน,เผชิญหน้า vt. ดู,มอง,ปรากฎ,แสดงออก,ระวัง,พิจารณา,ตรวจสอบ. n. การดู,การมอง,การเห็น,การชำเลือง,การค้นหา,ลักษณะ. -Phr. (look after คอยจ้องดู,ดูแล) -Phr. (look down on (upon) ดูถูกเฟหยีหยาม)
near-letter qualityคุณภาพเกือบคมชัดใช้ตัวย่อว่า NLQ แปลตามตัวอักษรว่า เกือบเหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นคำอธิบายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ว่า มีคุณภาพเกือบคมชัด หรือใกล้เคียงตัวพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ จะมองดูเหมือนการนำจุดมาเรียงกันให้เป็นรูปตัวอักษร ฉะนั้น เครื่องพิมพ์ชนิดที่มีจุดมาก ๆ ติด ๆ กัน จะทำให้ดูมีความคมชัด (high resolution) ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมา จะดูสวยและประณีต เหมือนตัวพิมพ์ดีด การวัดคุณภาพของเครื่องพิมพ์ จึงวัดเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว เช่น 600 จุดต่อนิ้ว ย่อมดีกว่า 300 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น (300 จุดต่อนิ้ว พอจะเรียกได้ว่า คุณภาพเกือบคมชัด) ดู printer และ letter quality ประกอบ
nlq(เอ็นแอลคิว) ย่อมาจาก near letter quality (คุณภาพเกือบคมชัด) แปลตามตัวอักษรว่า เกือบเหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นคำอธิบายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ว่า สามารถพิมพ์ได้เกือบคมชัด หรือใกล้เคียงตัวพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ จะมองดูเหมือนการนำจุดมาเรียงกันให้เป็นรูปตัวอักษร ฉะนั้น เครื่องพิมพ์ชนิดที่มีจุดมาก ๆ ติด ๆ กัน จะทำให้ความคมชัด (high resolution) ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมา จะดูสวยและประณีต เหมือนตัวพิมพ์ดีด การวัดคุณภาพของเครื่องพิมพ์ จึงวัดเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว เช่น 600 จุดต่อนิ้ว ย่อมดีกว่า 300 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น (300 จุดต่อนิ้ว พอจะเรียกได้ว่า คุณภาพเกือบคมชัด) ดู printer และ letter quality ประกอบ
pc-dos(พีซี ดอส) ย่อมาจาก personal computer disk operating system หมายถึง ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือไมโครคอมพิวเตอร์ ลักษณะและวิธีใช้ก็เหมือน ๆ กับ MS DOS ที่บริษัทไมโครซอฟต์นำมาดัดแปลงจนใช้กันทั่วไปนั่นเอง ปัจจุบัน พีซีดอสได้มีการพัฒนาไปมากแล้ว แต่พอวินโดว์ 95 เป็นที่นิยม ระบบดอสก็ดูเหมือนจะไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นพีซีดอส หรือเอ็มเอสดอสดู MS DOS ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
look(vi) มองดู,เพ่ง,ดูเหมือน,ดูคล้าย,สนใจ,หันหน้า,เผชิญหน้า
rather(adv) ดูเหมือนจะ,ค่อนข้างจะ,อย่างไรก็ตาม
seem(vi) ดูราวกับ,ดูเหมือนว่า,ประหนึ่ง,ดูคล้าย
seemingly(adv) ประหนึ่งว่า,ดูเหมือนว่า,ดูราวกับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
様に見える[ようにみえる, younimieru] ดูเหมือน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
思われる[おもわれる, omowareru] Thai: ดูเหมือนว่า English: to appear

German-Thai: Longdo Dictionary
scheinenดูเหมือนว่า | schien, geschienen |
aussehen(vi) |sieht aus, sah aus, hat ausgesehen| ดูเหมือนว่า, ดูเหมือนจะ, ดู(เช่น ดูดี, ดูสดชื่น, ดูเศร้า) เช่น Er sieht heute sehr besorgt aus. วันนี้เขาดูมีความกังวลใจพิกลนะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top