ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seem

S IY1 M   
119 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seem-, *seem*
Possible hiragana form: せえん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seem[VI] ที่ปรากฏ, See also: ที่เห็น, ปรากฏอยู่, Syn. appear, look so, resemble
seem[VT] ดูเหมือนว่า, See also: เห็นจะ, คล้ายจะ, ดูจะ, ดูเหมือนจะ, ดูท่าทาง, ดูราวกับ, ดูประหนึ่ง, Syn. look, look like, look as if, resemble
seemly[ADJ] เหมาะสม, See also: เหมาะ, สมควร, ถูกต้อง, Syn. suitable, appropriate, timely
seemly[ADJ] งดงาม (ทางวรรณคดี), See also: หมดจด, หล่อ, น่าชม, น่ารัก, งาม, สวยงาม, Syn. pleasing, charming, good-looking
seeming[ADJ] ตามที่ปรากฏ, See also: ตามที่เห็นภายนอก, โดยผิวเผิน, ที่มองเห็น, Syn. apparent, appearing, ostensible
seemingly[ADV] ตามที่ปรากฏ, See also: ตามที่เห็นภายนอก, Syn. apparently, to the eye, supposedly, ostensibly
seemingness[N] การเห็นผิวเผิน, See also: การเห็นตามที่ปรากฏ
seem washed up[PHRV] เหนื่อย, See also: เหน็ดเหนื่อย, เหนื่อยล้า, Syn. tire out
seem washed out[PHRV] เหนื่อย, See also: เหน็ดเหนื่อย, เหนื่อยล้า, Syn. tire out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seem(ซีม) vi. ดูเหมือน,ดูคล้าย,ดูราวกับ,ดูท่าทาง,ปรากฎเป็น,ประหนึ่ง, Syn. look,manifest
seeming(ซีม'มิง) adj. ตามโฉมภายนอก,ตามผิวเผิน,ตามที่ปรากฎ., See also: seemingly adv. seemingness n., Syn. apparen
seemly(ซีม'ลี) adj. เหมาะ,เหมาะสม,สมควร,บังควร,น่ารัก,น่าชม,หล่อ,งาม., See also: seemliness n., Syn. proper,attractive
beseem(บิซีม') {beseemed,beseeming,beseems} vt. เหมาะกับ,สอดคล้องกับ
unbeseeming(อันบิซีม'มิง) adj. =unbecoming (ดู)
unseemly(อันซีม'ลี) adj. ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร,ไม่เข้าแบบ, Syn. unfit,unbecoming

English-Thai: Nontri Dictionary
seem(vi) ดูราวกับ,ดูเหมือนว่า,ประหนึ่ง,ดูคล้าย
seeming(adj) ตามที่เห็น,ตามที่ปรากฏ
seeming(n) รูปโฉมภายนอก
seemingly(adv) ประหนึ่งว่า,ดูเหมือนว่า,ดูราวกับ
seemliness(n) ความสมควร,ความเหมาะสม,การบังควร
seemly(adj) สมควร,เหมาะสม,บังควร,น่าชม,น่ารัก
beseem(vt) เหมาะสม,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ
unseemly(adj) ไม่เหมาะ,ไม่สมควร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Аll the world seems to waken anewทุกคนในโลกที่ดูเหมือนว่าจะ ตื่นอีกครั้ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We seem to be defying the laws of gravity.เราเหมือนจะฝ่าฝืนกฏแรงโน้มถ่วง The Great Dictator (1940)
His Excellency seems pleased as he is greeted by Tomainian children.ท่านผู้นำ ดูเหมือนเขาจะยินดีกับการต้อนรับ โดยเด็กๆ The Great Dictator (1940)
Even the baby is thrilled and seems all smiles at the attention.แม้ว่าเด็กจะตื่นเต้น และทุกคนต่างสนใจ รอยยิ้มของท่าน The Great Dictator (1940)
No. His one interest seems to be in his barbershop, which he believes he left a few weeks ago.ไม่รู้ สิ่งที่เขารู้คือ ร้านตัดผมของเขา The Great Dictator (1940)
It seems like the old days again.ดูเหมือนวันเก่าๆอีกครั้ง The Great Dictator (1940)
They're the wrong things that seem right at the time.มันกำลังสิ่งที่ผิดที่ดูเหมือน ถูกต้อง Pinocchio (1940)
But, uh, even though the right things may seem wrong sometimes, uh, sometimes the, the wrong things may be right at the wrong time.ในเวลา แต่เอ่อแม้ว่า สิ่งที่ถูกต้องอาจจะดูเหมือนไม่ ถูกต้องบางครั้งเอ่อ บางครั้งสิ่งที่ไม่ถูกต้อง Pinocchio (1940)
My suggestion didn't seem to go at all well. Sorry.ดูเหมือนข้อเสนอของผมจะเป็นหมัน ผมขอโทษด้วย Rebecca (1940)
I don't suppose he'll lose his temper with you. You seem such a placid little thing.แต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะกล้าโมโหใส่คุณหรอก คุณออกจะเรียบร้อยปานนี้ Rebecca (1940)
I sometimes seem to fly off the handle for no reason at all.บางครั้งผมก็เกรี้ยวกราดโดยไร้เหตุผล Rebecca (1940)
- It doesn't seem your type at all. - I thought you'd like it.ฉันนึกว่าคุณจะชอบเสียอีก Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seemA boy and a girl came in. I spoke to the boy, who seemed to be older than the girl.
seemA boy sleeping in bed seems to be an angel.
seemA discussion of the proposal seems to be in order.
seemAfter cleaning the windows, there always seems to be a visible trace of dirt.
seemAfter countless burials of the hatchet, we always dig it up again. There doesn't seem to be any sign of an ever-lasting peace.
seem"Aki's off school today?" "It seems her cold got worse."
seemAlex seemed to learn nouns such as "paper," "key" and "cork," and color names such as "red," "green" and "yellow."
seemAll his efforts seemed to have been wasted.
seemAlthough astrology has no scientific basis, it's very popular and it seems that many people believe in it.
seemAlthough it seemed like a lot of money to spend just because I was too lazy to cut my own lawn, I turned the whole thing over to him.
seemAlthough the proposal seemed like a good idea, they refused it.
seemA man is not always what he seems.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำท่า[AUX] seem, See also: look like, Syn. ดูเหมือน, ดูจะ, เหมือนจะ, Example: สมัครทำท่าจะไปกินข้าวกลางวันข้างนอก
ดูจะ[AUX] seem, See also: look like, Syn. ดูเหมือนจะ, ดูราวกับ, ประหนึ่ง, ดูเหมือน
ดูท่า[AUX] seem, See also: appear, Syn. ดูเหมือน, ดูราวกับ, ดูจะ
ดูท่าทาง[V] seem to be, See also: be likely to, seem, look like, Syn. เห็นท่าทาง, Example: พวกเราดูท่าทางเจ้านายแล้ว คงไม่อยากให้พวกเราลาหยุดกันสักเท่าไหร่
ดูเหมือนว่า[AUX] seem, See also: as if, as though, Syn. ดูเหมือน, ดูเหมือนจะ, ดูท่า
ดูๆ[AUX] seem
นัย[V] seem, See also: appear, Example: ความพิเศษแห่งนี้นัยว่าอยู่ที่การจัดสวนแบบจีน, Thai definition: หมายความว่า, มีความหมายว่า, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดี[v.] (dū) EN: seem ; appear ; look like ; look as if   FR: avoir l'air ; sembler ; paraître
ดูเหมือน[v.] (dūmeūoen) EN: seem ; like ; appear ; look as if   FR: avoir l'air ; sembler ; paraître
ดูเหมือนว่า[X] (dūmeūoen wā) EN: seem ; as if ; as though   FR: sembler ; il semble que ; il paraît que
ดูท่า[v.] (dūthā) EN: seem ; appear (to be) ; look like ; it looks like   FR: avoir l'air ; sembler
ดูท่าทาง[v. exp.] (dūthāthāng) EN: seem to be ; be likely to ; seem ; look like   
ฟังดู[v. exp.] (fangdū) EN: it sounds ... ; that sounds ... ; it seems   FR: ça semble ... ; ça paraît
เห็นจะ[v.] (henja) EN: look like ; seem ; appear ; feel ; be probably   FR: sembler
เห็นท่า[v. exp.] (hen thā) EN: seem ; look like ; appear   
ไม่สมควร[adj.] (mai somkhūan) EN: improper ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; inadvisable ; inapt   FR: inapte ; incapable
มันดูเหมือนว่า[v. exp.] (man dū meūoen wā) EN: it seems that   FR: il semble que

CMU English Pronouncing Dictionary
SEEM S IY1 M
SEEMA S IY1 M AA0
SEEMS S IY1 M Z
SEEMAN S IY1 M AH0 N
SEEMED S IY1 M D
SEEMALA S IY1 M AH0 L AH0
SEEMANN S IY1 M AH0 N
SEEMING S IY1 M IH0 NG
SEEMINGLY S IY1 M IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seem (v) sˈiːm (s ii1 m)
seems (v) sˈiːmz (s ii1 m z)
seemed (v) sˈiːmd (s ii1 m d)
seemly (j) sˈiːmliː (s ii1 m l ii)
seeming (v) sˈiːmɪŋ (s ii1 m i ng)
seemlier (j) sˈiːmlɪəʳr (s ii1 m l i@ r)
seemingly (a) sˈiːmɪŋliː (s ii1 m i ng l ii)
seemliest (j) sˈiːmlɪɪst (s ii1 m l i i s t)
seemliness (n) sˈiːmlɪnəs (s ii1 m l i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄈㄨˊ, / 彿] seemingly, #2,891 [Add to Longdo]
似的[sì de, ㄙˋ ㄉㄜ˙, ] seems as if; rather like; also pr. (shi4 de5) or (shi5 de5), #3,547 [Add to Longdo]
仿[fǎng, ㄈㄤˇ, 仿 / ] seemingly, #9,155 [Add to Longdo]
不起眼[bù qǐ yǎn, ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄧㄢˇ, ] seemingly unimportant; inconspicuous; unremarkable; nothing to write home about, #18,095 [Add to Longdo]
[fǎng, ㄈㄤˇ, ] seemingly, #680,449 [Add to Longdo]
好象[hǎo xiàng, ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤˋ, ] seem; be like [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Seemann(n) |der, pl. Seemänner| กลาสี, กลาสีเรือ เช่น Kapitän Hartwig Egge rettet sieben Seemänner.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seemacht {f}naval power [Add to Longdo]
Seemann {m} | Seeleute {pl}seaman; sailor | seamen; sailors [Add to Longdo]
Seemann {m} | Seeleute {pl}navigator | navigators [Add to Longdo]
Seemannsgarn {n} | Seemannsgarn spinnensailor's yarn; fish story [Am.] | to spin a yarn [Add to Longdo]
Seemannsjacke {f}; Reefer {m}reefer [slang] [Add to Longdo]
Seemannskunst {f}; Seemannschaft {f} | Seemannskünste {pl}seamanship | seamanships [Add to Longdo]
Seemeile {f}nautical mile [Add to Longdo]
Seemine {f} [mil.]sea mine; naval mine [Add to Longdo]
Seemöwe {f} [ornith.]sea gull; seagull [Add to Longdo]
seemännischseamanlike [Add to Longdo]
seemännisch {adv}seamanly [Add to Longdo]
Seemuschel {f} [zool.]sea shell [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be [Add to Longdo]
じゃ無さそう;では無さそう[じゃなさそう(じゃ無さそう);ではなさそう(では無さそう), janasasou ( ja nasa sou ); dehanasasou ( deha nasa sou )] (exp,aux) does not seem (to be) [Add to Longdo]
そう[, sou] (adv) (1) so; really; seeming; (adj-na,suf) (2) (after masu stem and adj-stem) appearing that; seeming that; looking like; having the appearance of; (P) [Add to Longdo]
そうみたい[, soumitai] (exp) (col) it seems so; that's what it looks like [Add to Longdo]
それっぽい[, soreppoi] (exp) like that; looks real; seems authentic; (P) [Add to Longdo]
たらしい;ったらしい[, tarashii ; ttarashii] (suf,adj-i) (after a noun or the stem of an adjective) seeming very... (usu. with a negative connotation) [Add to Longdo]
だろう(P);だろ[, darou (P); daro] (exp) (1) (See でしょう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P) [Add to Longdo]
であろう[, dearou] (aux) will; probably; may; I think; surely; I hope; I fear; it seems [Add to Longdo]
でしょう(P);でしょ(ik)[, deshou (P); desho (ik)] (exp) (1) (pol) (See だろう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P) [Add to Longdo]
どうやら[, douyara] (adv) it seems like; it appears that; somehow or other; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シーユーシーミー[しーゆーしーみー, shi-yu-shi-mi-] CU-SeeMe [Add to Longdo]
エンハンストシーユーシーミー[えんはんすとしーゆーしーみー, enhansutoshi-yu-shi-mi-] Enhanced Cu-SeeMe [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
海員[かいいん, kaiin] Seemann [Add to Longdo]
海里[かいり, kairi] Seemeile [Add to Longdo]
舟歌[ふなうた, funauta] Seemannslied [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seem \Seem\ (s[=e]m), v. i. [imp. & p. p. {Seemed} (s[=e]md); p.
   pr. & vb. n. {Seeming}.] [OE. semen to seem, to become,
   befit, AS. s[=e]man to satisfy, pacify; akin to Icel. saema
   to honor, to bear with, conform to, saemr becoming, fit,
   s[=o]ma to beseem, to befit, sama to beseem, semja to
   arrange, settle, put right, Goth. samjan to please, and to E.
   same. The sense is probably due to the adj. seemly.
   [root]191. See {Same}, a., and cf. {Seemly}.]
   To appear, or to appear to be; to have a show or semblance;
   to present an appearance; to look; to strike one's
   apprehension or fancy as being; to be taken as. "It now
   seemed probable." --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
      Thou picture of what thou seem'st.    --Shak.
   [1913 Webster]
 
      All seemed well pleased; all seemed, but were not all.
                          --Milton.
   [1913 Webster]
 
      There is a way which seemeth right unto a man; but the
      end thereof are the ways of death.    --Prov. xiv.
                          12.
   [1913 Webster]
 
   {It seems}, it appears; it is understood as true; it is said.
    [1913 Webster]
 
       A prince of Italy, it seems, entertained his
       mistress on a great lake.       --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To appear; look.
 
   Usage: {Seem}, {Appear}. To appear has reference to a thing's
      being presented to our view; as, the sun appears; to
      seem is connected with the idea of semblance, and
      usually implies an inference of our mind as to the
      probability of a thing's being so; as, a storm seems
      to be coming. "The story appears to be true," means
      that the facts, as presented, go to show its truth;
      "the story seems to be true," means that it has the
      semblance of being so, and we infer that it is true.
      "His first and principal care being to appear unto his
      people such as he would have them be, and to be such
      as he appeared." --Sir P. Sidney.
      [1913 Webster]
 
         Ham. Ay, madam, it is common.
         Queen. If it be,
         Why seems it so particular with thee?
         Ham. Seems, madam! Nay, it is; I know not
         "seems."             --Shak.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seem \Seem\, v. t.
   To befit; to beseem. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seem
   v 1: give a certain impression or have a certain outward aspect;
      "She seems to be sleeping"; "This appears to be a very
      difficult problem"; "This project looks fishy"; "They
      appeared like people who had not eaten or slept for a long
      time" [syn: {look}, {appear}, {seem}]
   2: seem to be true, probable, or apparent; "It seems that he is
     very gifted"; "It appears that the weather in California is
     very bad" [syn: {appear}, {seem}]
   3: appear to exist; "There seems no reason to go ahead with the
     project now"
   4: appear to one's own mind or opinion; "I seem to be
     misunderstood by everyone"; "I can't seem to learn these
     Chinese characters"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top