ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*款*

   
124 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -款-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[款, kuǎn, ㄎㄨㄢˇ] funds, payment; item, article
Radical: Decomposition: 士 (shì ㄕˋ)  示 (shì ㄕˋ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] owe,  Rank: 807
[窾, kuǎn, ㄎㄨㄢˇ] hole; hallow; empty
Radical: Decomposition: 穴 (xué ㄒㄩㄝˊ)  款 (kuǎn ㄎㄨㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] cave,  Rank: 8,447

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuǎn, ㄎㄨㄢˇ, ] section; paragraph; funds, #339 [Add to Longdo]
[dài kuǎn, ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] a loan; to provide a loan (e.g. bank), #1,078 [Add to Longdo]
[cún kuǎn, ㄘㄨㄣˊ ㄎㄨㄢˇ, ] to save money in a bank; bank deposit, #3,268 [Add to Longdo]
[fá kuǎn, ㄈㄚˊ ㄎㄨㄢˇ, / ] (impose a) fine; penalty; fine (monetary), #4,326 [Add to Longdo]
[tiáo kuǎn, ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄢˇ, / ] clause (of contract or law), #5,029 [Add to Longdo]
[juān kuǎn, ㄐㄩㄢ ㄎㄨㄢˇ, ] to donate money; to contribute funds, #5,475 [Add to Longdo]
[jiè kuǎn, ㄐㄧㄝˋ ㄎㄨㄢˇ, ] loan, #6,426 [Add to Longdo]
[kuǎn shì, ㄎㄨㄢˇ ㄕˋ, ] style, #6,507 [Add to Longdo]
[gōng kuǎn, ㄍㄨㄥ ㄎㄨㄢˇ, ] public money, #9,005 [Add to Longdo]
[fù kuǎn, ㄈㄨˋ ㄎㄨㄢˇ, ] pay; payment, #9,206 [Add to Longdo]
[kuǎn xiàng, ㄎㄨㄢˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] funds; a sum of money, #9,994 [Add to Longdo]
[bō kuǎn, ㄅㄛ ㄎㄨㄢˇ, / ] allocate funds; appropriation, #10,597 [Add to Longdo]
[shuì kuǎn, ㄕㄨㄟˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] tax payments, #11,879 [Add to Longdo]
[huì kuǎn, ㄏㄨㄟˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] remit money; remittance, #13,558 [Add to Longdo]
[huò kuǎn, ㄏㄨㄛˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] payment for goods, #14,001 [Add to Longdo]
[zāng kuǎn, ㄗㄤ ㄎㄨㄢˇ, / ] booty; stolen goods, #17,298 [Add to Longdo]
[jià kuǎn, ㄐㄧㄚˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] cost, #17,710 [Add to Longdo]
[shàn kuǎn, ㄕㄢˋ ㄎㄨㄢˇ, ] charity; donated funds, #21,119 [Add to Longdo]
[zhuān kuǎn, ㄓㄨㄢ ㄎㄨㄢˇ, / ] special fund; money allocated for a particular purpose, #21,338 [Add to Longdo]
[péi kuǎn, ㄆㄟˊ ㄎㄨㄢˇ, / ] reparations; to pay reparations, #25,412 [Add to Longdo]
[kuǎn dài, ㄎㄨㄢˇ ㄉㄞˋ, ] entertain, #26,564 [Add to Longdo]
[chóu kuǎn, ㄔㄡˊ ㄎㄨㄢˇ, / ] fundraising, #27,384 [Add to Longdo]
分期付[fēn qī fù kuǎn, ㄈㄣ ㄑㄧ ㄈㄨˋ ㄎㄨㄢˇ, ] installment, #29,347 [Add to Longdo]
[tí kuǎn, ㄊㄧˊ ㄎㄨㄢˇ, ] to withdraw money; to take money out of the bank, #31,490 [Add to Longdo]
活期存[huó qī cún kuǎn, ㄏㄨㄛˊ ㄑㄧ ㄘㄨㄣˊ ㄎㄨㄢˇ, ] savings account, #32,524 [Add to Longdo]
[xiàn kuǎn, ㄒㄧㄢˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] cash, #41,311 [Add to Longdo]
[zhàng kuǎn, ㄓㄤˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] money in an account, #51,757 [Add to Longdo]
[mù kuǎn, ㄇㄨˋ ㄎㄨㄢˇ, ] raise funds; fund-raising; raise money, #65,114 [Add to Longdo]
[diàn kuǎn, ㄉㄧㄢˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] advance (of funds), #78,666 [Add to Longdo]
[zhài kuǎn, ㄓㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] debt, #78,815 [Add to Longdo]
[juān kuǎn zhě, ㄐㄩㄢ ㄎㄨㄢˇ ㄓㄜˇ, ] donor; benefactor; contributor (to charity), #88,025 [Add to Longdo]
自动提[zì dòng tí kuǎn jī, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄧˊ ㄎㄨㄢˇ ㄐㄧ, / ] bank autoteller; ATM, #89,717 [Add to Longdo]
[kuǎn bù, ㄎㄨㄢˇ ㄅㄨˋ, ] to walk slowly; with deliberate steps, #137,841 [Add to Longdo]
[jiāo kuǎn dān, ㄐㄧㄠ ㄎㄨㄢˇ ㄉㄢ, / ] payment slip [Add to Longdo]
[jiè kuǎn rén, ㄐㄧㄝˋ ㄎㄨㄢˇ ㄖㄣˊ, ] the borrower [Add to Longdo]
傍大[bàng dà kuǎn, ㄅㄤˋ ㄉㄚˋ ㄎㄨㄢˇ, ] to date a rich guy [Add to Longdo]
优惠贷[yōu huì dài kuǎn, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] loan on favorable terms; concessionary loan; soft loan [Add to Longdo]
免责条[miǎn zé tiáo kuǎn, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄢˇ, / ] disclaimer [Add to Longdo]
助学贷[zhù xué dài kuǎn, ㄓㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] student loan [Add to Longdo]
[qǔ kuǎn jī, ㄑㄩˇ ㄎㄨㄢˇ ㄐㄧ, / ] ATM [Add to Longdo]
善后借[shàn hòu jiè kuǎn, ㄕㄢˋ ㄏㄡˋ ㄐㄧㄝˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] reconstruction loan provided by Great Powers to Yuan Shikai in 1913 [Add to Longdo]
准备金率[cún kuǎn zhǔn bèi jīn lǜ, ㄘㄨㄣˊ ㄎㄨㄢˇ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣ ㄌㄩˋ, / ] deposit-reserve ratio [Add to Longdo]
应付帐[yīng fù zhàng kuǎn, ㄧㄥ ㄈㄨˋ ㄓㄤˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] accounts payable [Add to Longdo]
应收帐[yīng shōu zhàng kuǎn, ㄧㄥ ㄕㄡ ㄓㄤˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] accounts receivable [Add to Longdo]
抵押贷[dǐ yā dài kuǎn, ㄉㄧˇ ㄧㄚ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] mortgage loan [Add to Longdo]
[tí kuǎn kǎ, ㄊㄧˊ ㄎㄨㄢˇ ㄎㄚˇ, ] bank debit card; ATM card [Add to Longdo]
[tí kuǎn jī, ㄊㄧˊ ㄎㄨㄢˇ ㄐㄧ, / ] bank autoteller; ATM [Add to Longdo]
[xīn kuǎn, ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄢˇ, ] new style [Add to Longdo]
次级贷[cì jí dài kuǎn, ㄘˋ ㄐㄧˊ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] subprime lending; abbr. to 次貸| 次贷 [Add to Longdo]
[kuǎn fú, ㄎㄨㄢˇ ㄈㄨˊ, ] to obey; faithfully following instructions; to admit guilt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
円借[えんしゃっかん, enshakkan] (n) international yen loan [Add to Longdo]
仮定[かりていかん, kariteikan] (n) provisional articles [Add to Longdo]
を通ずる[かんをつうずる, kanwotsuuzuru] (exp,vz) to communicate secretly; to form a close friendship [Add to Longdo]
[かんたい, kantai] (n,vs) warm welcome; hospitality [Add to Longdo]
交歓;交驩;交(oK)[こうかん, koukan] (n,vs) exchange of courtesies (cordialities); fraternization; fraternisation [Add to Longdo]
[しゃっかん, shakkan] (n) (international) loan; (P) [Add to Longdo]
[じょうかん, joukan] (n) stipulation; article; clause; provision [Add to Longdo]
長期借[ちょうきしゃっかん, choukishakkan] (n) long-term loan [Add to Longdo]
[ていかん, teikan] (n) articles of incorporation; company statute; (P) [Add to Longdo]
蕗;苳;冬;菜蕗[ふき;ふふき(蕗)(ok);フキ, fuki ; fufuki ( fuki )(ok); fuki] (n) (uk) giant butterbur (Petasites japonicus); Japanese sweet coltsfoot [Add to Longdo]
[やっかん, yakkan] (n) agreement; stipulation; article; clause; (P) [Add to Longdo]
[らっかん, rakkan] (n,vs) sign and seal; signature [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The IMF ruled out any new loans to that country.国際通貨基金は同国に対する新たな借も認めませんでした。
Japan's ODA largely consists of concessionary yen credit repayable in 30 years, carrying an interest rate of 2% or so.日本のODAは返済期間30年、利率2%前後という条件の緩い円借が大部分を占める。
When the articles of incorporation are complete it is essential to go to the notary public's office to undertake certification of the articles drawn up.が完成したら公証役場に行って、作成した定の認証を受ける必要があります。
The articles of incorporation have finally been completed for our Digital Groove Club.ついに我がデジタルグルーヴクラブの定が完成しました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"R. B."[CN] 请接受我对医院的捐 Gone with the Wind (1939)
It's fine.[CN] 它的罚 The Truth About Emanuel (2013)
It's a great deal of money. $10, $20, $30, $50.[CN] 但她们也不接受我的捐 Gone with the Wind (1939)
What do you say we go up to your room and read it over?[CN] 话说 我们上楼一起再过一遍条怎么样 The Whole Town's Talking (1935)
At least till we've negotiated this loan.[CN] 至少在我们把这笔贷 谈妥之前必须停止 The Great Dictator (1940)
-Has he got the tax money?[CN] -他带上税了吗 The Adventures of Robin Hood (1938)
She left on a memorable note, but found no means of getting money,[CN] 但筹没有着落白丝又变得束手无策 Taki no shiraito (1933)
Iwabuchi the loan shark tossed 300 yen at her as if it were nothing,[CN] 岩渊随手将大甩给白丝后 Taki no shiraito (1933)
I didn't know it was hot dough, honest. I'm on the level.[CN] 我真不知道这是赃 我说的是实话 'G' Men (1935)
You declared yourself fully agreed on all the terms.[CN] 你們以前表態完全同意所有的條. Grand Hotel (1932)
Our American friends have permitted a breach of the Statute of Secrecy that threatens to expose us all.[JA] アメリカの友人たちは 秘密の定違反を認めています これは私たち全員を 脅かす恐れがあります Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016)
It contains information that would be valuable to the enemy... in the war that breaks out tomorrow, weather permitting.[CN] 此条对敌人 以及明日之战争极有价值 Foreign Correspondent (1940)
I'll pay in advance.[CN] 另外,我先付 Port of Shadows (1938)
- Our new Streamline Model Number 1.[CN] 我们第一流线型 The 39 Steps (1935)
But Shiraito never forgets about her love.[CN] 这种境况下向东京的汇却不能间断 Taki no shiraito (1933)
Delighted because of your friendly reception... relieved because so long as I stand on this platform...[CN] 很感谢你们热情的待 当我站到这个台上的时候 The 39 Steps (1935)
You ain't never been on time with the rent yet.[CN] 再不去就要被罚 Cavalcade (1933)
Kinya sent Shiraito a response to the effect that he would get by from then on by himself.[CN] 不久欣弥寄来了回信 可不必再汇 我必自行筹措 Taki no shiraito (1933)
But it's the... the secret clause.[CN] 那是秘密条 Foreign Correspondent (1940)
- Yes, an embezzler.[CN] - 是的, 盜用公. Grand Hotel (1932)
I can't picture you being surrounded by policies...[CN] 我不能想像你被 保险条围绕着... His Girl Friday (1940)
But because his old man had a million-Dollar bankroll.[CN] 只是因为他爸爸有百万美元的存 Bordertown (1935)
We came out here to pay a friendly call and talk a little business with old friends.[CN] 你把它卖了作部分税 Gone with the Wind (1939)
That the fine be suspended.[CN] 取消罚 Bordertown (1935)
A number of countries have come forth and offered loans, most recently Turkey.[JA] 多くの国が借を申し出ました 最近ではトルコです 13 Hours (2016)
These corporations he had formed within the last year.[JA] の基本定 が見つかった Maybe Tomorrow (2015)
Holland style[CN] 荷兰 Young and Dangerous 3 (1996)
There's a sailor loaded with cash.[CN] 外面坐着个嗜酒如命的爷呢 The Blue Angel (1930)
Melanie Wilkes told the doctor... that if it's for the benefit of the cause, it's quite all right.[CN] 为了医院基金募 特别安排以下节目 Gone with the Wind (1939)
Fine.[CN] 罚 Hercules Reborn (2014)
Here's the deposit slip and the address.[CN] 这是存单和地址 'G' Men (1935)
I seem to remember some additional injunctive provision... dealing with the property of foreigners residing in France.[CN] 我好像还记得一条有关 处理居住在法国的 -外国人财产的 附加禁止令条 Ninotchka (1939)
Excuse me, excuse me.[CN] 要收多少税 Gone with the Wind (1939)
About 26 yo...[CN] 光是手头上的存... 谁啊你的相亲对象 Episode #1.5 (2004)
We'll pay off the mortgage on the old homestead.[CN] 我们很快就会还清老房子那边的贷 Bordertown (1935)
Listen, she told me you can get me a line of credit.[JA] 借できると 彼女が言った American Hustle (2013)
I hope my hospitality will teach you... not to make rash journeys on these moors.[CN] 希望我的待 可以教教你 不应该在这些荒野之上做轻率的旅程 Wuthering Heights (1939)
I have important news! Glorious news![CN] 人们就以为她是来跳舞,不是筹 Gone with the Wind (1939)
You are probably an embezzler.[CN] 你很有可能盜用公. Grand Hotel (1932)
Fine.[CN] 罚 Loaded (2015)
It's part of the money taken in that East Chicago bank robbery.[CN] 这是东芝加哥银行劫案的一部分赃 'G' Men (1935)
... toguardthetax moneyheis bringing back, with my sword and my life?[CN] ...用我的剑和我的生命来 守卫他拿回来税 The Adventures of Robin Hood (1938)
As for staying here, I don't keep accommodations for visitors.[CN] 至於留宿的话 我不待访客 Wuthering Heights (1939)
Fine suspended on recommendation of the attorney for the defense,[CN] 罚因被告律师的建议而取消 Bordertown (1935)
Before I get through, I'm laying before you here... the last general statement of the concern.[CN] 在我結束之前, 我們先看一下... 最後一項條. Grand Hotel (1932)
Just that one clause in the treaty.[CN] 说出条约中的二十七条即可 Foreign Correspondent (1940)
Don't burden yourself with worries for me. I'll get by,'[CN] 因此今后望请自爱 再不必劳心筹 Taki no shiraito (1933)
Nothing would give me more pleasure, Miss Scarlett.[CN] 我该为你的税而去抢劫 Gone with the Wind (1939)
- The loan's bound to go through.[CN] 贷应该没问题了。 很好。 The Great Dictator (1940)
Thank you for your hospitality. Could you extend it to a cup of tea?[CN] 谢谢你的待 我可以得到一杯茶吗 Wuthering Heights (1939)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しゃっかん, shakkan] (internationale) Anleihe, Darlehen [Add to Longdo]
[ていかん, teikan] Satzung, Statut [Add to Longdo]
[かん, kan] ARTIKEL, ABSCHNITT, GUTER WILLE, FREUNDSCHAFT [Add to Longdo]
[やっかん, yakkan] Klausel [Add to Longdo]
[らっかん, rakkan] Unterschrift_und_Siegel [Add to Longdo]
長期借[ちょうきしゃっかん, choukishakkan] langfristige_Anleihe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top