ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

条款

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -条款-, *条款*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
条款[tiáo kuǎn, ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄢˇ, / ] clause (of contract or law), #5,029 [Add to Longdo]
免责条款[miǎn zé tiáo kuǎn, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄢˇ, / ] disclaimer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
条款[じょうかん, joukan] (n) stipulation; article; clause; provision [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It contains information that would be valuable to the enemy... in the war that breaks out tomorrow, weather permitting.[CN] 此条款对敌人 以及明日之战争极有价值 Foreign Correspondent (1940)
I read all the clauses carefully.[CN] 我仔细的阅读了所有的条款 Fantomas vs. Scotland Yard (1967)
Would you say that my client's actions qualify under this heading?[CN] 你能说,我的委托人的行为 适用这个条款吗? Night Train (1959)
Under the terms of the will, Lynne's share was left in trust.[CN] 遗嘱条款规定 琳恩的份额交付信托 A Blueprint for Murder (1953)
Well, there are other things. The terms.[CN] 还有其它的事情,这个条款 The Damned Don't Cry (1950)
I seem to remember some additional injunctive provision... dealing with the property of foreigners residing in France.[CN] 我好像还记得一条有关 处理居住在法国的 -外国人财产的 附加禁止令条款 Ninotchka (1939)
I can't picture you being surrounded by policies...[CN] 我不能想像你被 保险条款围绕着... His Girl Friday (1940)
The most important clause was never written down... just memorized by the two people who signed.[CN] 最重要的一项条款没有文字纪录 只由两位签署者背下来 Foreign Correspondent (1940)
As an Indian, you don't qualify under the terms of the Act.[CN] 作为一个印地安人 你没有资格享受法律的条款 Devil's Doorway (1950)
What do you say we go up to your room and read it over?[CN] 话说 我们上楼一起再过一遍条款怎么样 The Whole Town's Talking (1935)
In the original will, after Grace was provided for, there was a division of the residue made between Bill and your late husband.[CN] ... 添加了一个条款 原来的是 除去Grace的一部分 其余部分是Bill和你去世的丈夫之间划分的 No Man of Her Own (1950)
As for the terms, I think Mr. Blackford can safely leave those to me.[CN] 对于这个条款, 我想 Blackford 先生 可以安全地交给我 The Damned Don't Cry (1950)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top